Chu+o+ng 5: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: Phng Tr† 3 Ngܩi

NhiŒm ti‰c hi hi khi bi‰t Sng "lc" vo lp ca Chuyn. Anh nn n Chuyn:
- My ng kš b sung gim tao i !
- ng kš sao ܮc m ng kš ! Ngܩi ta kha s t ǩi no ri !
- H† kha th mnh nn n h† m ra !
- My ti m nn n !
NhiŒm gi u:
- Ch, gay qu hn !
Mn cܩi:
- ng ǩi ! Hm trܧc thng Chuyn r my i h†c, my li ch ti‰ng Anh ti my ti mt !
NhiŒm tc lܫi:
- Lc lm sao tao bi‰t ܮc c mt ngy ti‰ng Anh n quan hŒ cht ch vi ti‰ng "Em" nh th‰ ny !
Ri NhiŒm ng Chuyn:
- Hay l hm no my nh ‹ tao i h†c th‰ cho mt ba !
Chuyn "h" gi†ng:
- L mt nh my, l v khi ca lp l ngܩi ta tng c ra liŠn !
NhiŒm nhn mt:
- G kh d vy ?
- Ch sao ! C khi ngܩi ta ku cng an ti "t" c my ngay lp tc. Ngܩi ta tܪng my ln v trܩng n cp xe .
Nghe Chuyn "h", NhiŒm pht rt. Anh rt c:
- Vy th tao tnh cch khc.
Chuyn t m:
- Cch g ?
- Vi‰t th, nh my a gim !
Mn ha v :
- Hay y ! Tao s cho my mܮn cun "Nhng bc th tnh hay nht th‰ gii" ‹ tham kho .
NhiŒm gt pht:
- Khi ! T tao vi‰t l tha sc hay ri ! Tao s trch th ...
Mn v†t miŒng :
- Th my sng tc ch g ?
Bi‰t Mn nhc chuyŒn c ch†c qu mnh, NhiŒm cܩi cܩi :
- Thi i my ! Tao trch th Nguyn Bnh ng hong...
Mn hi ti:
- Trch cu g ?
NhiŒm hng hn :
- Tao s tung vo l th ca tao nhng cu th tnh t nht...
Ri anh ly gi†ng, luy‰n ly :
- Nh nng cnh nh ti
Cch nhau ci giu mng ti xanh rn
Hai ngܩi sng gia c n
Hnh nh nng c n‡i bun ging ti ...
Chuyn nhn vai :
- H, n‡i bun ging ti ! C bao gi tao thy my bun u ! Ton l ni dc !
NhiŒm gi u :
- D tao khng bun nhng trong th bao gi cng phi ni l ang c mt n‡i bun. Ti con gi n thy mnh "bun" n mi "thng", cn n thy mnh "vui" n u c thm quan tm !
Mn lc u :
- Khng n ri ! Em Sng s bi‰t ngay l thng NhiŒm ni dc. Ngy no m em chng thy n l mt ra ca s ch†c gho l‰u lo ...
NhiŒm phy tay :
- Khng sao ! Tao s "iŠu chnh" li . K‹ t ngy mai tr i, tao s xut hiŒn bn ca s vi gng mt thi‹u no ca ... thng g nh th c B. Tao s nhn em bng nh mt "tru nng su au". Em s nhn thy, s hi‹u ra "n‡i bun" khng khi‰p ca tao, em s vi vng m ra, †c ngu nghi‰n v thn thc ku ln rng....
- " ba xo !" - Chuyn ti‰p.
B mt hng, NhiŒm quc mt :
- ng tr o, my ! Em s ku ln : "Anh yu thng, th‰ m trܧc nay em c tܪng anh a ..."
Chuyn cܩi hh :
- Cn by gi em mi bi‰t l anh... gin !
NhiŒm sng s :
- Tao gin hi no ?
Chuyn vn li :
- Vy ch em Thy my b cho ai ?
NhiŒm c lm :
- Em Thy h...... ? Em Thy th.... khng b cho ai h‰t ! C ‹ dnh !
Mn m bng cܩi b :
- ng l tnh yu ... tܧng cܧp !
NhiŒm p tay ln ngc :
- l tnh yu ca nhng ngܩi c "tri tim v i" ! - Ri anh quay sang Chuyn, nh v - Th t ny gp em, my a th gim tao nghen !
Chuyn gt u :
- ܮc ri, nhng vi mt iŠu kiŒn...
- Mt chu c ph ?
- Khng, my cho tao mܮn tiŠn mua mt cun bng...
NhiŒm nhn mt :
- Thi, thi, ri ! Nh c khi bng m mua g na !
- Khng phi mua bng nhc, tao mua bng h†c ti‰ng Anh.
NhiŒm tnh ton mt lt ri chp miŒng :
- a tiŠn cho my mua bng th ܮc, nhng...
- Nhng sao ?
- Nhng... trong vng ba ngy ti, tc l cho ‰n khi thng Mn lnh ܮc tiŠn dy h†c, ba a mnh s phi i ... tu .
Chuyn st rut :
- C g ni i ra cho ri, my sao a lng vng qu !
NhiŒm cܩi :
- Khng phi ti tao ni lng vng m ti v u c ti my km thng minh. i tu y tc l ra tiŒm cm chay n cho n r tiŠn, ch i ch th tt nhin khng ...
Chuyn gt g :
- ܮc thi ! Trܧc nay thnh thong kt tiŠn, mnh vn ko ra vy ...
NhiŒm cn mi :
- Nhng ln ny n chay liŠn t t ba ngy .
Mn ln ti‰ng :
- Khng sao u ! C a tiŠn cho thng Chuyn mua bng i ! Ng vy ch ngoi tiŒm cm chay cng c c-ri, r-ti, ch gi... u thi‰u mn g ! Ch cn giu tܪng tܮng mt cht l coi nh mnh ang ngi nh hng Arc-en-Ciel !
Chuyn ni :
- Trong ti mnh ch c thng NhiŒm l giu tܪng tܮng thi !
NhiŒm li‰c Chuyn :
- X xin g my ?
- X xin g u ! Tao ch khen l my giu tܪng tܮng. Nht l trong tnh yu .
- €, my mun ni chuyŒn em Sng ch g ! ܮc ri, c ch k‰t qu ti th t ny ri s bi‰t ! Lc , khng kho my phi bi tao lm "s ph" khng chng ! - NhiŒm tuyn b vi mt gi†ng iŒu y lc quan.
Chuyn p li ngn g†n :
- ‹ coi !
Khi ni nh vy, Chuyn quy‰t nh dp qua mt bn nhng tnh cm ring t ca mnh ‹ ton tm š hon thnh s mŒnh "gip bn". Anh khng hnh dung ܮc Sng s n nhn l th ca NhiŒm vi thi Ƕ th‰ no . KŒ, th t s hay ! - Chuyn th di . T nay ‰n , anh cng b c k‰ hoch "thc dy t ti‰ng chi u tin" ‹ nhܩng ca s cho NhiŒm s dng vo mc ch... tri‹n lm "n‡i bun th‰ k›".
Trong chuyŒn ny, Mn ng vai tr "quan st vin", mt "quan st vin" lun lun thch th v hi hp theo di din ti‰n ca s viŒc.
Ti th t, sau gi dy km, Mn vi v quay vŠ nh, chn bܧc nhanh hn thܩng lŒ . Anh ang nng lng mun bi‰t k‰t qu "chuyŒn tnh" ca NhiŒm.
Gi ny, lng Mn ang th thi, vui v. Quan hŒ gia anh v Thu Tho tr li bnh thܩng. Ci khng kh nng nŠ hm "ti treo hnh Thu Tho ‹ lm g" bi‰n mt, nhanh hn l anh ngh. Sut trong bui h†c, my ln Mn nh hi Thu Tho vŠ s phn ca bc tranh nhng ri anh thy khng tiŒn, nh thi . M Thu Tho dܩng nh cng chng cn nh g ‰n chuyŒn na . C cܩi ni ru rt lun miŒng. Vui ly niŠm vui hn nhin ca c, thnh thong Mn cng ni a dm ba cu khi‰n Thu Tho c hi d : "Anh c chuyŒn g vui phi khng ?". C u bi‰t anh vui ch v thy c vui . Phn khc, nhng mn "tn cng tnh cm" gn y ca NhiŒm khi‰n anh cm thy cuc sng phng lng trܧc nay b‡ng nh ho hng v si ni hn.
Bܧc chn vo nh, thy NhiŒm ang nm ht thuc trn giܩng, Mn hi :
- Thng Chuyn cha vŠ h ?
- Cha .
- Sao tr vy ?
- Ai bi‰t ! Chc n ch em Sng vi‰t th tr li !
Mn ph cܩi :
- My lc no cng lc quan t‰u !
NhiŒm di thuc vo chi‰c gt tn, ni :
- Tht ch t‰u g !
Mn ch†c :
- Ri em vi‰t th t chi th sao ?
NhiŒm h mi :
- My sao ging hŒt thng Chuyn, lc no cng ni chuyŒn xui xo .
Ngp ngng mt cht, NhiŒm ni ti‰p :
- Chc chn l em s p li tnh cm ca tao, n‰u nh em khng qu kh kh.
Mn nheo mt :
- Th‰ n‰u nh em kh kh tht ?
NhiŒm chp miŒng :
- Th... ǩi em s kh ! N‰u nh em cho tao "de" ‹ v phi mt thng khc nh my hoc nh thng Chuyn th tht ti nghiŒp cho em.
Mn cܩi h h :
- Ti nghiŒp cho my th c ! Cn em th chng c g phi ti . Cho "de" mt thng nh bo nh my ‹ yu mt thng k s nh tao, ǩi em "ln hng" thy r !
NhiŒm bu mi :
- "Ln Hng" ci kh mc ! My tܪng k s ngon lm h ? By gi khi thng tht nghiŒp !
Mn nhn vai :
- Tao cc s tht nghiŒp ! N‰u mnh c ti nng thc s th chng s thi‰u viŒc lm. Khng lm nh nܧc th lm t nhn. K s ha - thc phm nh tao hon ton c th‹ m mt l bnh m nh nh my . Hoc tao s thnh lp mt x nghiŒp thc phm Cu Tre th hai . Cng c th‹ tao s sn xut bia, bn cho my vi thng Chuyn, ri tao sn xut xi-r cho em Sng ung mŒt ngh, tao s lm kem cho em n, ngon hn kem Bch ng gp triŒu ln, ri tao s lm....
NhiŒm ct t li thuy‰t trnh ho hng c kh nng ko di ‰n nm 2000 ca Mn bng mt gi†ng k c :
- My sn xut g th kŒ my, nhng mun tiu th ܮc th phi nh bo ch qung co . ng no my cng phi ti nn n tao !
Mn nheo mt :
- Tao cc cn my ! Tao s qung co trn ti-vi ! Hoa hu ‡ Th KiŠu Khanh s ung mt hi h‰t ba chai xi-r v duyn dng tuyn b : "Ti tr thnh hoa hu nh ngy no cng ung xi-r hiŒu "Vn Mn". Th‰ l xi-r ca tao bbn ǡt hn tm ti !
NghŒ thut qung co do nh k s xi-r tng lai va pht h†a tht... h‰t š ! NhiŒm nh chu thua :
- Thi cng ܮc ! N‰u em Sng v phi thng k s c u c kinh doanh nh my th ǩi em cng khng ‰n n‡i no . Nhng thng p em kia th dt khot cho n ra ra . Em Sng m nho v n cng nh nho v la . i em s chy ra tro .
Mn bt cܩi trܧc v qu quy‰t ca NhiŒm. Thng p em y tc l Chuyn. Thot u, Chuyn cng c d nh tr thnh nh bo nh NhiŒm. Nhng t khi m nhc nܧc ngoi, Chuyn "ty chay" nghŠ bo . Sut ngy, Chuyn ch m ܧc ra trܩng xong l xin vŠ i pht thanh tin tc v ca nhc FM, tt nhin anh s ph trch phn ca nhc nܧc ngoi .
Thy Chuyn chuy‹n hܧng... cuc ǩi, b mnh n Ƕc trn con ܩng "lp nghiŒp", NhiŒm tc lm. M‡i ln nhc ‰n chuyŒn , NhiŒm thܩng ly cu : "p du p m ai n p em" ‹ chm ch†c Chuyn.
Ln ny cng vy, NhiŒm "h uy tn" ca Chuyn ti a :
- Em Sng m ly n, sut ngy ch c nhn i . Trong bng ton l mc n, mc kp...
Trong khi NhiŒm ang hng hn cng kch nghŠ nghiŒp tng lai ca thng p em th thng p em bܧc vo .
Th‰ l NhiŒm vi vng nn bt v bt ngܩi dy, cha tay ra :
- Th u ?
Chuyn tr mt :
- Th g ?
NhiŒm li‰m mi :
- Th phc p ca em.
Chuyn nhn vai :
- Phc p ci con kh ! Em khng chu nhn th ca my !
Cu ni ca Chuyn khi‰n NhiŒm chng hng :
- Gin chi ki‹u g nghe ng tim vy my ?
Chuyn ngi xung gh‰ :
- Tao gin my lm g ! Em bo l em khng cn †c th mœ Nhn b mt "m i" ca my my ba nay bn ca s, em bi‰t my nh "rn r" nhng g trong th ri !
- Th‰ ri sao ?
- Chng sao c ? Em bo em khng nhn, th‰ thi !
NhiŒm trch mc :
- L ra my phi lm m†i cch ‹ em nhn, hoc t ra my phi †c cho em nghe nhng li tnh t tao vi‰t trong th ch ! Nghe nhng cu th ca Nguyn Bnh, bi‰t u em cm Ƕng em "m" tao th sao !
Chuyn gc gc u :
- Th tao c †c ! Sau khi em bo l em khng nhn th, tao liŠn bc th my ra †c cho em ngh
NhiŒm sng mt ln :
- Em c nghe khng ?
- C. Em nghe chm ch.
NhiŒm hi hp :
- Nghe xong, em c ni g khng ?
Chuyn lc u :
- Khng. Nhng em cܩi .
Mt NhiŒm rng r :
- Em cܩi h ? Em cܩi chng t l em thch th khi †c th tao .
Chuyn xc nhn :
- , em rt thch. Em bo l em †c th my ging hŒt nh ...
NhiŒm nn th :
- HŒt nh g ?
Chuyn cܩi toe :
- Em bo l hŒt nh †c bo ... "Tui tr cܩi" !
NhiŒm mt :
- Xo i my !
Chuyn gt u :
- Tht. Em bo sao my khng gi ng bo m gi cho em.
NhiŒm nghi‰n rng :
- yu tinh !
Chuyn lm mt tnh :
- Sao li ra em ! Em chng pht hiŒn ra nng khi‰u ... lm bo ca my l g !
Cn Mn th cܩi ha h :
- Hm trܧc my bo em d thng nh thin thn, by gi li bo em l yu tinh. Ln xn qu !
NhiŒm gm g :
- Hm trܧc khc, by gi khc ! B†n con gi l ci b†n thay ǰi nh chong chng !
Mn hng gi†ng :
- Ch c my thay ǰi th c ! Cn em Sng th tao thy trܧc sau vn vy, chng bao gi em ‹ š my ly mt li . u c trch em ܮc !
NhiŒm khng khng :
- C trch ! Ai bo hm trܧc em hi tn tao lm tao tܪng b...
Chuyn bt cܩi :
- Ni dc i my ! Hm trܧc t my khai tn ra ch em hi hi no ! Ti tao nghe r rng !
NhiŒm ci ba :
- Em khng hi nhng thi Ƕ th r rng mun hi . Ch cn nhn vo thi Ƕ ...
Mn ngn ngm :
- Thi, thi, cho tao can ! My mt l nhn u trt m lc no cng dy ǩi, nghe mŒt qu !
NhiŒm cܩi hŠ hŠ :
- Tao "dy" kŒ tao ! Ti my khng mun "h†c" th thi, ai p !
Ri NhiŒm nhn Chuyn, chp chp mt :
- N my, hay l em Sng c ngܩi yu ri ! Ch c vy th em mi n ch tao .
Chuyn gt g:
- Hnh nh vy .
NhiŒm nhܧng mt :
- My bi‰t thng khn khng ?
- Bi‰t.
NhiŒm hi d :
- Tao vi thng Mn bi‰t khng ?
- Bi‰t.
NhiŒm nut nܧc b†t :
- Thng no vy ?
- Tao ch ai !
NhiŒm bu mi :
- Mc x !
Chuyn tc lܫi :
- My khng tin th thi .
NhiŒm nh‰ch mp :
- Lm sao tin ni ! Tao m em cn ch na l my !
Chuyn thn nhin :
- Nhng tao c li th‰ hn my l tao h†c chung lp vi em. Tun no ti tao cng gp nhau hai, ba ln.
Mn chen vo :
- Gp nhau hoi th trܧc sau g cng "dnh" thi ! Sch ni ri : "Nht c ly, nh tc Ƕ" !
NhiŒm chng nh thm š. Anh bun b tha nhn:
- Thng Mn ni nghe cng c lš !
Ri NhiŒm ng Chuyn :
- Thi, tao "bn giao" em Sng cho my ! Tao s ch†n cho mnh con ܩng khc, rng ri hn...
Mn tru :
- Con ܩng no my ? N‰u rng ri th cho tao i vi !
NhiŒm nghim gi†ng :
- My i theo khng ܮc u ! y l con ܩng dn ‰n tri tim em Thy, ch c tao mi kh nng i trn con ܩng gp ghŠnh . My l d i theo l t gy gi liŠn.
Mn cܩi :
- Tao a thi ch i theo my lm g ! Nhng chng no my mi khi hnh ?
NhiŒm gi u :
- Kh hnh th tao khi hnh t lu ri nhng trܧc nay tao mi i nhng bܧc thm d, cha i tht. K‹ t hm nay, tao s tng tc Ƕ, thm ch tao s chy vi tc Ƕ khng khi‰p ca ... Ben Johnson.
Chuyn li‰c NhiŒm :
- Lm g chy d vy ?
NhiŒm h gi†ng :
- Chy ua vi my ch lm g ! My chy vi em Sng, tao chy vi em Thy, xem a no ti ch trܧc. Ging nh cuc chy ua gia th v ra vy .
Mn v‡ tay :
- Hoan h ! Tao s lm tr†ng ti ! a no ti ch sau s bao anh em mt chu ph, ng š khng ?
Chuyn nhu my :
- Chy ua vi thng NhiŒm cng ܮc thi, nhng cn c vo u ‹ lm "ch" ?
Mn lng tng :
- hn ! Cn c vo u c ?
NhiŒm Š ngh :
- a no hn ܮc em trܧc coi nh ti ch !
Chuyn nhn mt :
- Thi i my ! Cha yu ngh ‰n hn ri ! Tnh yu khng phi lc no cng "thc dng". My c nghe bi ht "Yu nhau cha chc l hn nhau" cha ?
Mn cng phn i Š ngh ca NhiŒm:
- M n‰u ti my c hn nhau cng hn ln lt u, lm sao tao ki‹m tra ܮc.
NhiŒm th di:
- Vy my tnh sao ?
- By gi nh th‰ ny, - Mn ni, sau mt hi ngh ngi - a no r ܮc em i xem phim trܧc coi nh thng cuc, ܮc khng ?
Chuyn ng š ngay :
- OK !
Ch c NhiŒm l cha chu :
- R em i xem phim th u c ni ln ܮc iŠu g ?
- Gin hoi ! N‰u em khng "chu" my sc my em i chung vi my !
NhiŒm t ra "hch x xng" :
- Nhng nh vy th d qu !
Mn ht hm :
- D th my lm i ! Thng Chuyn s dn tao v my i n ph !
NhiŒm gt u, gi†ng hm d†a :
- ܮc ri ! Thng Chuyn chun b sn tiŠn i ! Ni trong tun ny tao s dn em Thy i xem phim !
Trong thong mt, NhiŒm qun mt n‡i bun em Sng. Trong u NhiŒm by gi ch cn m‡i mt bng hnh ca Thy . M Sng hay Thy cng vy thi, em no NhiŒm cng yu ... chn thnh v chng bao gi anh y ny vŠ iŠu . Mc cho Chuyn v Mn d†n giܩng chun b i ng, NhiŒm b ra ngi trܧc u cu thang, miŒng ht "l l la" cn u th loay hoay ngh cch "d kh" em Thy . Mt khi khng cn n tiŠn nh th con ngܩi ta c th‹ ni ti‰ng "yu" mt cch t tin v d dng, NhiŒm t nh lng nh vy .    

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 6
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )