Chu+o+ng 6: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 6: Phng Tr† 3 Ngܩi

Mn khng th‹ no tin ܮc trong cuc "chy ua ti tnh yu" gia hai ng bn, rt cuc NhiŒm li l k thng cuc.
Ngay trong bui chiŠu NhiŒm u chy o ln gc h hng thng bo cho Mn v Chuyn tin st do :
- Ti nay lc by gi tao s dn em Thy i xem phim rp Ha Bnh. Ti my nh... n xem !
Mn cn mm cܩi bn tn bn nghi :
- Li tܪng tܮng !
NhiŒm gi ngn tay ci ln, ho hng ni :
- Tht trm phn trm ! Thng Chuyn ‰n gi ny vn cha thy Ƕng tnh g, coi nh thua ri !
Chuyn trm tnh :
- ‹ coi ! N‰u qu ng nh vy th tao chu thua my !
ng by gi km mܩi lm, Chuyn v Mn ng lng ngng trܧc rp Ha Bnh, ch xc nhn ngun tin ca NhiŒm.
i ‰n by gi hai mi, vn khng thy hai nhn vt chnh xut hiŒn, Chuyn cܩi khy :
- Thng NhiŒm tung tin vt gt ti mnh ra y ng mi cng chi !
Mn chp miŒng :
- Chc n "x" ri ! Em Thy sc my chu i xem phim vi n !
Chuyn ng Mn :
- Gi tnh sao ? VŠ hay Ǯi ?
Mn lܫng l :
- Thi, Ǯi thm nm pht na i !
i thm nm pht na, vn chng thy g, c hai tnh quay vŠ, b‡ng Mn ku ln :
- Np v gc cy, l ln ! Thng NhiŒm ti !
Chuyn nhy v gc cy, th u ra :
- u ?
- ng kia ka !
Chuyn dm theo tay ch ca Mn nhng vn khng thy NhiŒm, bn hi :
- N i mt mnh hay i vi em Thy ?
Mn xušt xoa :
- i vi em Thy ng hong !
Chuyn than th :
- Vy l tao thua ri !
NhiŒm va i va dm do dc, š chng mun tm xem Chuyn v Mn np u . Thy i bn cnh, vn o trng thu bng . C l l chi‰c o a thch nht ca c . C hai bܧc ln nhng bc thang v trong thong mt mt ht sau ca rp.
Chuyn khŠu Mn, gi†ng u xu :
- Thi vŠ !
Mn cܩi ni :
- My chun b tiŠn dn ti tao i n ph i ch !
Chuyn khng tr li Mn. Anh va i va lm bm :
- Tc tht !
- My d th thua ch tc g ! - Mn n
- Tao thua khng phi ti tao d. Th‰ mi tc !
- Khng d sao li thua ? - Mn bt b.
Chuyn tc lܫi :
- N‰u tao r em Sng i xem phim, c th‹ em s i nhng tao khng dm r, bi v tao yu em tht. Tao r, n‰u em t chi, chc tao trn lun. Thng NhiŒm th khc, gp ai n cng tn ba, ܮc th tt, khng ܮc th thi, y nh x s ki‰n thi‰t vy, chng ǡn o g ro . Yu nh n...
Mn bnh NhiŒm :
- Nhng n cng phi c nt hp dn g em Thy mi chu i chi vi n ch !
Chuyn gt g :
- Cng c th‹. Nhng vn Š l em Thy i lm do em bo dn hn em Sng ca tao . Em Sng ang i h†c, cn nht nht...
- Nhng my r em i chi u m bi‰t em nht ?
- Cn g r mi bi‰t. Ni chuyŒn vi em my ln l bi‰t liŠn.
Mn t m :
- My ni vi em nhng chuyŒn g ?
Chuyn p ng :
- Th ni ... th chuyŒn...
Mn hi ti :
- My ni my yu em cha ?
- Cha .
- Sao cha ni ?
Chuyn hch vai Mn :
- My chng bi‰t ci qui g h‰t ! Khng phi bao gi cng c th‹ ni ti‰ng "yu" mt cch d dng. Phi Ǯi ng... thi c mi ܮc !
Mn cܩi :
- Gp tao l tao ni i .
Chuyn nhn mt :
- My ng c bt chܧc thng NhiŒm. Bp chp nh n chng bao gi thnh cng.
Mn nhn vai :
- Gin hoi ! R ܮc em Thy i xem phim m my bo khng thnh cng !
Chuyn ǿc mt ra :
- hn ! Tao cng chng hi‹u ra lm sao !
Mn vung tay :
- Ti nay tao s "phng vn" n xem th n p dng b quy‰t g trong chuyŒn ny .
Gn mܩi gi khuya, NhiŒm mi m vŠ nh, mt my ti roi ri nh mi bt ܮc vng.
Mn nhm ngay dy :
- A, cho ngܩi hng ! i u gi ny mi vŠ ?
- Th i xem phim vi em ch i u !
- Xem phim g m ti mܩi gi ?
NhiŒm nhy mt :
- €, xem phim ra cn dn em i n.
Chuyn kht mi :
- Ngon qu hn !
- Ngon ch sao khng ! t ra cng ngon hn my !
Mn hi :
- My ni cch no m em chu i xem phim vi my hay vy ?
NhiŒm "x" cu quen thuc :
- Th nh mt ngܩi yu ni vi mt ngܩi yu vy thi ...
Mn cܩi :
- My ni sao ?
NhiŒm ng ln trn nh :
- ‹ tao nh coi ! €, tao bo vi em l "Ti nay em i xem phim vi ti anh khng ?" Em hi "Ti anh l nhng ai ?" Tao ni "L anh, anh Chuyn vi anh Mn". Em lc u nguy nguy "Thi, em hng c thm i vi anh Chuyn v anh Mn u, em ch i vi mnh anh thi "...
Chuyn p chn xung giܩng, ngt li :
- My xo va va ‹ ti tao cn nghe cho thng ch !
NhiŒm tc lܫi :
- Th c sao tao k‹ vy ...
- C sao k‹ vy ci con kh ! K‹ ng hong i !
NhiŒm xc li c o :
- K‹ ng hong h ? K‹ ng hong th nh th‰ ny . Hm trܧc tao xung gp em hi "Em nghe cun bng Boney M. c thch khng ?" Em bo "Thch". Tao khoe "Ti Beatles ht cng hay lm". Em sng mt ln "Anh c khng, cho ti mܮn i". Th‰ l tao la cun bng Beatles c bn "Yesterday" cho em mܮn. My ba sau tao li hi "Em thch nhc Beatles khng ?" Em bo "Thch". Tao hi ti‰p "Thch bn "Yesterday" khng ?". Em li p "Thch". Th‰ l tao lm ti lun "Rp Ha Bnh ang chi‰u phim "Yesterday" n, trong phim c bn thng nhc bt chܧc John Lennon, Paul Mc. Cartney, Ringo Starr... c ht c bi "Yesterday" na, hay lm !". Th‰ l em gt u mt ci rp !
Mn ht h :
- Ch, ch, tao khng ng my cng "chi‰n lܮc" gm !
NhiŒm cܩi ǡc š :
- Ch sao ! Trong tnh yu, mun thnh cng phi thm d i phng k cng ri sau ginh thng li tng bܧc...
Chuyn ct ngang :
- Nh vy em i xem phim l v thch bn "Yesterday" ch u phi l v thch my !
Cu "x" ca Chuyn lm NhiŒm ct hng. Anh trn mt:
- Ai bo my vy ? My thua cuc ri by gi nh tm cch "i h gi" thnh cng ca tao phi khng ? Ni tht cho ti my bi‰t, khi ny trong rp ht, tao v em hn nhau mi mn...
Mn cܩi cܩi:
- Tht khng ?
NhiŒm "h" mt ti‰ng:
- Tao xo my lm g !
Mn li hi:
- My hn em my ci ?
NhiŒm lng tng:
- Tao khng nh. Khong by tm ci g !
Mn nheo mt:
- Cn em cho li my my ci ?
NhiŒm ngn ngܩi ra:
- Cho my ci g ?
Mn cܩi h h:
- Th my ci tt ch my ci g !
NhiŒm nhy chm chm:
- N, n, my ng c bt chܧc thng Chuyn bi bc tao nghe cha !
Mn ko di gi†ng :
- Tao ni tht ch bi bc g ! My ch gii xo ! My m hn ܮc em Thy, tao i u xung t liŠn !
NhiŒm gt u :
- Tao c hn tht. Nhng ch hn mt ci thi .
- Sao khi ny my bo hn by, tm ci ?
NhiŒm nut nܧc b†t:
- Khi ny tao a . Tao ch hn c mt ci .
Mn nhn vai :
- Mt ci cng khng c ! ng xo !
Thy Mn cng quy‰t khng chu nhܮng b, NhiŒm nh xung nܧc:
- Th khng hn. Nhng m c... cm tay ...
Chuyn v†t miŒng :
- Cm tay cng khng lun !
NhiŒm quc mt:
- C. Tao cm ng hong !
- Xo .
- Tht. My khng tin th thi !
Chuyn bu mi:
- My cm tay my th c. Tay tri cm tay phi ch g ?
NhiŒm sng s :
- Dp my i !
Chuyn vn bܧng bnh:
- Dp my th c !
ang tc ti, NhiŒm cht nh ra "mn n" ca Chuyn. Mt anh sng ln:
- Dn ti tao i n ph i my !
Nghe nhc ‰n chuyŒn ph, Chuyn xi l:
- Gi ny khuya ri m i u !
- Vy th sng mai !
Chuyn th di :
- , sng mai .
Mn bnh lun:
- Ni g th ni, ba nay thng NhiŒm vn "i thng", va ܮc i xem phim vi em va ܮc thng Chuyn bao n ph.
Nghe khen, NhiŒm rung i, ba hoa:
- Tao ni ri, trong tnh yu ...
Mn ct ngang:
- Thi, thi, tao khen my l ri . My khi cn hunh hoang thm na .
Chuyn hng gi†ng:
- Tnh yu cn trm ngn th phc tp khc na ch u phi ch i xem phim...
NhiŒm li‰c Chuyn:
- Khiu khch g my ?
- Khiu khch g u ! Tao ch ni vy thi !
NhiŒm gt g:
- ܮc ri ! ‹ , tao s cho ti my coi !
Mn ng NhiŒm:
- Coi ci g ?
- Coi ci g ‰n lc s bi‰t !
Chuyn cܩi khi d‹ :
- My ch gii ti "h" !
NhiŒm khng thm tr li . Anh i thay o v bܧc li lu nܧc ra mt, pht l li chm ch†c ca Chuyn:
- Ra s s thi ! Coi chng tri h‰t son mi ca em Thy by gi !     

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 7
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )