Chu+o+ng 7: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: Phng Tr† 3 Ngܩi

T ra NhiŒm khng d†a . Ba ngy sau khi tuyn b "tao s cho ti my coi", NhiŒm cho Chuyn v Mn coi liŠn.
Chuyn v Mn ang ngi h†c bi trn gc, NhiŒm u chy xc v, mt my ht h ht hi:
- Ch‰t ri ! Cu tao, ti my i !
- G vy ? - Chuyn tr mt - B ch cn h ?
NhiŒm nhn nh:
- My lc no cng a ܮc !
- Tao hi tht ch a g ! N‰u khng b ch rܮt th c g phi ht hong vy ?
NhiŒm mc trong ti o ra mt t giy ǥt ln bn :
- Xem y n !
Chuyn v Mn lp tc chu u li †c. Ha ra l th ca em Thy mi gi cho NhiŒm.
Th vi‰t: "Trܧc nay ti lun ngh anh l ngܩi ng hong v vy ti khng ngi ngn khi nhn li i xem phim vi anh. Khng ng anh li c gan ba ǥt nhng chuyŒn ty tri vŠ quan hŒ gia anh v ti . Ch v tnh c m ti nghe ܮc nhng iŠu anh bc pht vi bn anh. Nhng nh vy cng qu ‹ vnh biŒt mt con ngܩi nh anh !".
Th lo to vi dng nhng li l cay ǡng v quy‰t liŒt. NhiŒm, c Mn v Chuyn, hon ton bt ng trܧc "bi‰n c" ny .
Mn ng NhiŒm, tc lܫi:
- Ki‹u ny th nguy to !
NhiŒm u xu:
- Tht kh ! Mnh ni chuyŒn vi nhau trn ny, chng hi‹u sao em li nghe ܮc !
Chuyn chp miŒng:
- Ban ngy n o c th‹ khng nghe, ch bui ti th chc nghe r, nht l gi†ng my lc no cng oang oang.
Mn nheo mt:
- KŒ, c vy ln sau my mi b ci tt ba hoa .
NhiŒm chp hai tay:
- Thi, thi, con ly ng, con bi‰t ti ri ! Ci quan tr†ng by gi khng phi l hch ti con m l ch cho con cch g b y n !
Khi ni cu , nt mt ca NhiŒm trng rt kh s, khc xa vi v lc quan, l‰u lo hng ngy . Mn bt cܩi:
- Sao hm trܧc ti tao nghe my hܧng dn mun thnh cng trong tnh yu, phi ...
NhiŒm xua tay:
- ChuyŒn c ri, ng nhc na ! Tao ang ri ln y m my c c kha !
Chuyn ny gi im lng, b‡ng hng gi†ng hi‰n k‰:
- Theo tao th my phi gp em ‹ thanh minh chuyŒn ny ...
Chuyn cha ni dt cu, NhiŒm lc u:
- Khng ܮc u !
- Sao khng ܮc ?
- Khng ܮc l khng ܮc ch sao ! Va thy mt tao, em lnh i ch‡ khc, lm sao ni chuyŒn ܮc !
Chuyn liŠn Š ngh :
- Khng gp ܮc thvi‰t th .
NhiŒm gt g:
- , vi‰t th th may ra . Nhng vi‰t g by gi ?
Mn v†t miŒng :
- Th trch th Nguyn Bnh.
NhiŒm lܩm Mn:
- Khng chi ch†c qu nghen my !
Chuyn ly v nghiŒm ngh, ni :
- My dng tay ln m nghe cho k n. My phi vi‰t th cho em, ni rng nhng iŠu my bc pht l "a cho vui"...
NhiŒm phn i:
- Khng n ri ! Em s bo thi‰u g chuyŒn khng a m i a l‡ mng vy !
Chuyn gii thch :
- My ng l† Tao d ki‰n chuyŒn ri . Trong th my s ni rng li a t‰u ca my qu c l‡ mng tht, my thŠ s khng bao gi di dt n ni nh vy na, nhng my cng ni thm s d my pht ngn nh vy cng ch v my qu yu em, my mun bi‰n nhng ܧc m thnh hiŒn thc cho l bng con ܩng... ba hoa . Thnh ra my qu c l‡i vi em thc nhng xt cho cng, khuy‰t i‹m xut pht t Ƕng c ... ng ǡn.
NhiŒm gt g, mt sng r:
- Hay lm ! Tao khng ng u c chm chp ca my i lc cng sng sut gm !
Chuyn cܩi hŠ hŠ, tri‰t lš:
- Trong tnh yu cng nh trong bn c, k ngoi cuc bao gi cng sng sut hn ngܩi trong cuc.
NhiŒm ni, gi†ng dt khot:
- ܮc ri, tao s vi‰t theo gi š ca my .
Mn b sung š ki‰n:
- Theo tao, my nn gi km cho em cun bng nhc c bi "Take a chance on me". "Hy cho anh mt c hi !", nghe bi ny, em s xc Ƕng "tha ti" cho my liŠn !
NhiŒm reo ln:
- Li thm mt sng ki‰n Ƕc o . Tao s gi .
Ri anh chp miŒng, khen:
- Ngy hm nay tao mi v l ra ti my l nhng thng bn tt.
Chuyn h mi:
- Tt lu ri my !
- Nhng hm nay th ci tt mi hiŒn ra l l . Khng c ti my tham mu, chc tao ch‰t qu !
Mn a :
- My ch‰t l em Thy ch‰t theo liŠn.
NhiŒm gc gc u :
- Cng c th‹ lm !
Sau khi tuyn b mt cu hch x hng, NhiŒm ng dy i thay o ri vi v ngi vo bn vi‰t. Lt cun tp ra, x t giy mt ci "rt", NhiŒm bt u h hoy l th tnh y mu sc t ki‹m ca mnh.
Trong khi th Chuyn rt mt l th khc ra khoe Mn.
- Cho my xem n ! - Chuyn nhy mt.
- G vy ?
- Th th .
- Th gia nh mi gi ln h ?
Chuyn hušch vai Mn:
- My c ln qu ! Th gia nh th tao khoe my lm g ! y l th tnh !
Mn tr mt:
- Th tnh ?
Chuyn ܫn ngc:
- Ch sao ! B my tܪng ch thng NhiŒm mi c th tnh h ?
Mn ho hng hn ln :
- Em no gi cho my vy ?
- Th cn ai na ngoi em Sng.
Mn xušt xoa :
- H‰t sy hn ! Em ni g vy ?
Thy Mn c hi lng vng, Chuyn cau mt, gt :
- Tao a th th my †c i ! Hi, hi hoi !
- Ti tt tao vy !
Mn nhe rng cܩi v cui xung m th ra †c.
Th Sng vi‰t cho Chuyn chng c g "c liŒt" lm, ch ton chuyŒn mܮn sch mܮn v. †c xong, Mn tht v†ng ra mt :
- Ci ny u phi l th tnh !
Chuyn ci :
- Th tnh chnh cng ch g na !
Mn lc u :
- Th tnh g chng c ly mt ch "yu", cng chng c mt "pha" hn h no hp dn.
Chuyn kht mi :
- My ngc lm ! u phi vi‰t my chuyŒn vo y th mi l th tnh ! ˆn thua l ch‡ gi†ng iŒu . y n, my xem cu ny c "tr tnh" khng no : "N‰u th su ny anh vn khng em cun sch ‰n th ti ngh chi anh ra lun..."
Mn ging mt ‰ch:
- "Tr tnh" ch‡ no u ?
V kh kho ca Mn khi‰n Chuyn pht chn. Anh nhn nh:
- Ni chuyŒn tnh yu vi a c ln nh my tao mŒt qu ! Ci cu tr tnh m i nh vy m my khng "cm th" ܮc k‹ cng l . y n, ci t "ngh chi" nhng nho ny thܩng con ngܩi ta ch dng trong hai trܩng hp thi, hoc l b†n con nt ni vi nhau hoc l hai ngܩi yu ni vi nhau ...
Mn gt g:
- Vy l tao hi‹u ri . Trܩng hp ca my vi em Sng th dt khot khng phi l tr con ri ...
Chuyn rung i:
- Ch g na !
Mn t m:
- Nhng yu em sao my li "x" ?
Chuyn git mnh :
- Tao "x" g u ?
- Th ci v sch ! Em chng trch my tht ha l g !
Chuyn th ra:
- €, ci v l do tao u . Em bo l em ang tm †c cun "Nhng v sao", em hi tao c khng. Tao bp chp tr li c. VŠ nh sot li th ha ra khng phi . Tao ch c cun "Dܧi nhng v sao" ca  Cronin, cn cun em ni l cun "Nhng v sao" ca  Daulet -- Chuyn gi c, than th -- My ba nay tao lng khp cc hiŒu sch nhng vn cha tm ra cun .
Mn nhu my :
- Cun "Nhng v sao" h ?
Chuyn thp thm :
- , my thy u khng ?
Mn cn mi :
- Hnh nh Thu Tho c cun ny .
- Thu Tho no ? Con b my dy km h ?
- , ‹ tao hi coi !
- Hi l l i ! Th su ny tao phi "np" cho em ri !
Thy v mt lo lng, bn chn ca Chuyn, Mn ph cܩi:
- H‰t thng NhiŒm ti my ! Yu i‰c g m y nh ngi trn ng la !
Chuyn cܩi ti:
- Ngi trn la m lm nghen my !
ng lc , NhiŒm ku git gi†ng :
- Xong ri ! Ti my xem li gim tao cht, coi th c cn thm bt g khng !
Chuyn v Mn chu u v l th . Xem xong, Chuyn phn:
- Tt lm ! Khi cn thm bt g na !
NhiŒm xoa xoa tay:
- ˜n ri phi khng ? Tao gi !
Chuyn tc lܫi:
- Nhng m... nhng m...
NhiŒm st rut :
- Cn nhng nh g na ! Sao khi ny my bo tt !
- Ni dung th tt ri, nhng vŠ hnh thc tao thy cha ܮc. Th cho em m my vi‰t trn giy nh‰ch nhc qu !
- Nh‰ch nhc g u ! Giy trng tao x trong tp ng hong !
- X l khng ܮc ri ! Phi ly ko ct cho n thng thm, phng phiu . Ti con gi ch cn nhn vo t giy l chng bi‰t ngay tnh cm ca my ngay ngn hay lum thum ri ...
NhiŒm l vua ba hoa, mt con ngܩi lun lun thuy‰t gio vŠ nhng b mt ca tnh yu . Th‰ m khi "lm trn", gp trc trc, li nhn nh con chi chi . Chuyn ni ‰n u, anh "ti‰p thu" ‰n :
- My ni ch lš. Tao s ki‰m mt t giy khc.
MiŒng ni tay lm, NhiŒm v ly ci ko v li lt tp ra .
- Lm g nn nng vy ? - Mn ch†c.
NhiŒm nhn vai :
- Tnh tao vy . Lm g l lm liŠn. V li ...
- V li sao ?
- V li ... n‰u khng kp thi "gii p thc mc" cho em, l em "k‰t" mt thng ch‰t tiŒt no th khn.
Chuyn trŠ mi :
- My nh gi em Thy thp qu !
NhiŒm tnh kh :
- Th thp ch sao ! Em ch tng dܧi, mnh tng trn l g !
Chuyn lc u :
- ˆn ni nh my, em i "ngh chi" l phi !
NhiŒm giy ny :
- ng tr o, my ! Em i ngh chi hi no ! l em ch d†a thi !
- D†a m my xanh mt mt my ?
NhiŒm chng ch‰ :
- Mt tao lc no chng... xanh. Ti ci mu da n vy . M thi, tao sp sa gi th "cu ha", ti my ng c ni g na !
L th "cu ho" ca NhiŒm c k‰t qu nhanh chng khng ng. Th gi hm trܧc, hm sau Chuyn v Mn thy NhiŒm ti hn hn. Bui tra i h†c vŠ, mi l mt v khi ca, NhiŒm tri‹n lm mt n cܩi rng ti mang tai .
- Sao, xong ri h ? - Mn hi .
NhiŒm vung tay trong khng kh :
- Xong ngay !
- My gp em hi no ?
- Mi khi ny .
- Th u ?
- Th g ?
- Th tr li ca em !
NhiŒm lc u :
- Em u c vi‰t th tr li .
Chuyn t v nghi ng :
- Vy sao my bi‰t "xong ngay" ?
NhiŒm nhܧng mt :
- Sao khng bi‰t ? Em khng tr li th nhng m em cܩi . My hm nay em u c thm cܩi vi tao .
- Nhng va ri th cܩi ?
- , cܩi ... thn i .
Chuyn gt g :
- Vy l tt. Cܩi c ngha l chu tha ti cho my .
NhiŒm khoe :
- Khng nhng cܩi m em cn ni chuyŒn na .
- Em ni sao ?
- Em bo l khi nghe tao ba hoa vŠn em, em gin gh gm. Nhng khi †c th tao, t nhin em cm thy thng tao khng khi‰p. Thng g u !
- Li xo i !
- Tht.
- Lm g c chuyŒn em ni thng my !
NhiŒm kht mi :
- Tht ra em khng ni "thng". Em ni l em "thng cm" tao hn ! - V NhiŒm t Ƕng bnh lun - Nhng "thng cm" th cng nh "thng" !
Mn phn i :
- Thng cm l thng cm, thng l thng ! Hai ci lm sao ging nhau ܮc ?
NhiŒm dt khot :
- Ging nhau y hŒt ! Bng chng l sau khi em ni "thng cm", tao r em cui tun ny i Bnh Qui chi, em nhn li liŠn.
Mn tr mt :
- Ch, cn ci v na ! Vy th my phi i anh em mt chu g ‹ mng... thng li ch ?
NhiŒm t ra rng ri :
- Nht nh ri ! Tao s bao ti my ung... tr .
- Dp my i !
NhiŒm cܩi :
- Tr m ch ! Xi-r "Vn Mn" ܮc khng ?
Mn nhn mt :
- Gin hoi !
- Vy th mt chu h ti‰u Nam Vang ?
Mn cܩi toe :
- t ra phi vy ch !
Ni l lm liŠn, sng sm hm sau, trܧc khi em tp ‰n lp, NhiŒm dn Chuyn v Mn i n h ti‰u ng hong, m‡i ngܩi cn ܮc thm mt ly c ph sa v mt i‰u thuc thm. Mn va nhm nhp c ph va rt ra k‰t lun: tnh yu ng l c nhiŠu mt "tch cc", m "tch cc" nht trong nhng ci "tch cc" l n bi‰n ngܩi ang yu tr nn ho phng v tt bng h‰t bi‰t.
V d anh vn ang trong tnh trng... c n chi‰c bng, nhng nh chung mt nh vi hai k ang yu nn cng ܮc hܪng t nhiŠu ... li lc: hm trܧc ܮc Chuyn dn i n ph, ‰n nay li ܮc NhiŒm bao i n h ti‰u . Khoi tht !
Nhng Mn khng phi l loi ngܩi nhm mt "n theo" v ti v . T khi hai ngܩi bn thn thi‰t ca mnh dn thn vo con ܩng tnh cm y " g", Mn ng gp khng t... nܧc b†t vo qu trnh cng c mi tnh mi chm n ca Chuyn v NhiŒm.
Do ny, m‡i ti, sau khi n tp bi v xong xui v nm nghe vi on nhc, bao gi Chuyn v NhiŒm cng bt u "chng trnh tr chuyŒn m khuya" bng nhng cm t quen thuc "Sng ca tao hm nay ..." hoc "Hi chiŠu Thy ni ...". Chng trnh ǥc biŒt ny mt khi pht th khng ti no dng li ܮc. Hai tn Romo c th th sut m khng bi‰t chn.
Nhng lc y, Mn thܩng qun chn tn cm, ln vo mt gc nm nghe, thnh thong chm mt vi cu chm ch†c.
Sau nhiŠu m nm nghe "i", Mn ngc nhin pht hiŒn ra rng, lc mi bt u i vo con ܩng ly li ca i tnh, hai tn Chuyn v NhiŒm ch‰ giu, chm bi‰m nhau bao nhiu th by gi khi ai yn phn ny, c hai li c v gn b, on k‰t vi nhau by nhiu, nht l nhng khi tn ny nh tn kia "g ri t lng" h mnh.
Nhng "t lng" ca NhiŒm cng nh ca Chuyn l mt th... t tng hp, ܮc dŒt bi nhiŠu loi nguyn liŒu c cht lܮng khc nhau nn lm lc cng g cng ri . Cho ‰n khi tn ny hay ra chnh s "mch nܧc" ca tn kia l nguyn nhn khi‰n cho "t lng" ca mnh ri ni ln th c hai bt u trch nhau ti my ti mt :
- My l ci n hi !
- ˆn hi sao my cn hi š ki‰n tao ?
- Tܪng sao ! Tao lm theo li my, em khng thm nhn tao l.y mt ci, bo hi tao phi nn n ‰n gy lܫi !
- Ci l ti my !
- Ti my th c !
- th ti tao ! Nhng hm trܧc a no xi di tao ‰n ch‡ hn tr ‹ em hi‹u "gi tr ca s ch Ǯi", khi‰n em ni a cho tao "leo cy" di di ?
- Th tao xi . Nhng ti my khng bi‰t cch lm.
- H, cch lm ! My ch ton xi by !
Nhng lc , sau khi by t s bt tn nhiŒm v mt st "qun s" ca mnh h‰t li, Chuyn v NhiŒm thܩng quay sang cu cu k ngoi o l Mn. T dng thy uy tn ca mnh ܮc tn ln trܧc s hc hc ca hai k si tnh ang au kh, Mn khng hp hi g m khng ban cho vi li khuyn... o lš chung chung.
Mc d cc bi‰t g vŠ nhng bi‰n chuy‹n tm lš trong tnh yu, nhng nh xem phim nh v sch bo, cng vi nhng suy lun na khoa h†c na cm tnh, Mn cng trnh tr†ng hng gi†ng v "phn" mt cch ho hng v y uy quyŠn :
- Theo tao, trong trܩng hp ny, phi tnh ‰n cc kha cnh phc tp ca vn Š...
Tht ra vn Š chng c g l phc tp nhng v Mn bt buc "phi tnh ‰n nhng kha cnh phc tp ca vn Š" nn vn Š m ra phc tp hn ln khi‰n ngܩi trong cuc cung cung.
i khi Mn cn "ch o" ri rm thm na :
- Em ni vy nhng cha chc em ngh vy m d c ngh vy cha chc em lm vy, nhng mt khi ni vy ri ...
Ni lan man mt hi, Mn cng chng bi‰t mnh "ni vy" l ni g, v li sau khi "vy, vy" vi ln, chng bi‰t "vy" thm g na, Mn liŠn tp. Trong khi th Chuyn v NhiŒm c ǿc mt ra khng bi‰t nn rt t trong nhng "phn tch tri‰t lš" cao siu v su sc ca Mn nhng k‰t lun c th‹ g cho mi tnh ca mnh.
Nhng c hai Šu c v bng lng, v d sao nhng li khuyn lung tung ca Mn cng t ra t nguy hi‹m hn nhng s "mch nܧc" c th‹ m mt khi vi v p dng c th‹ a ‰n nhng hu qu bo ǩi .
Tuy nhin, khng phi lc no "thy di" Mn cng khoi ... chung chung. Thnh thong, gp nhng "ca" trc trc n gin, d gii quy‰t nhng v Chuyn v NhiŒm ang mang cn bŒnh "qung g" ca ngܩi ang yu nn khng nhn ra, Mn liŠn chp thi c a ra nhng li khuyn c th‹ v ti tnh v nhng li khuyn bao gi cng em li nhng k‰t qu ng gi khi‰n cc chu ph v h ti‰u "Šn n p ngha" c tng dn theo nm thng.
Mt cch t nhin, cng ngy Mn cng cm thy gn b vi chuyŒn tnh ca Chuyn v NhiŒm.     

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 8
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )