Chu+o+ng 8: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: Phng Tr† 3 Ngܩi

Do ny, NhiŒm thi i chi‰m c khung ca s m sang nh Sng na . By gi, tc trc "v tr chi‰n u" l Chuyn. Ti‰ng chi qut sn sng sm ca Sng lu nay tr thnh ti‰ng ng h bo thc i vi anh.
Sau khi ra mt v diŒn qun o tm tt, Chuyn phc li bn ca s ng xung, ch Sng... ng ln, cܩi mt ci .
Sng bi‰t tt c nhng iŠu , nhng khng phi lc no c cng p li s ch Ǯi ca Chuyn. Nhng khi gin nhau vi Chuyn (khi yu nhau hnh nh con ngܩi ta li gin nhau nhiŠu hn !), Sng khng thm li‰c ln ca s ly mt ci . Mc cho Chuyn hušt so, nhn nh, nn n ki‹u, Sng vn cm ci qut sn, ra v ta y khoi nhn... ng rc hn l nhn bn mt Chuyn v sau khi k‰t thc cng viŒc, c b vo nh mt mch, lnh lng, st , Chuyn nh th di quay v .
Gp nhng dp "may mn" nh vy, NhiŒm khng bao gi b l thi c by t s "kh a" ca mnh. Anh reo ln khoi ch:
- qu !
V lp tc cao gi†ng ngm th theo thi quen :
- "Chuyn" ch l ngܩi m ܧc thi
L ngܩi m ܧc ho, than i !
B Sng "ty chay", Chuyn pht cu, gi li b NhiŒm ly th Th‰ L ra "x", Chuyn hm hm :
- Qu ri nghen ! Tao khng c ch†c g my !
Mt NhiŒm vn nhn nhn :
- Cha u ! Cn cu ny ca Ch‰ Lan Vin na . Hay khng thua g cu kia : "Ti c ch u c Ǯi u . em chi "Chuyn" li gi thm su . Vi ti ..."
NhiŒm cha †c dt cu, Chuyn cm ln ci gt tn khi‰n NhiŒm vi v chp cun tp trn bn phng l ra ca, b qun c cy vi‰t nm gia ng sch.
Nhng nhng mn "gin nhau bn ca s" nh vy xy ra khng nhiŠu . Thܩng th cuc i thoi trong... ti‰ng chi Œm ca Chuyn v Sng din ra kh sun s, mc d xt cho cng chng c g hp dn. Mn khng bi‰t trong nhng ln gp nhau lp h†c ti‰ng Anh ban m, Chuyn v Sng ni chuyŒn vi nhau bng ngn ng "tr tnh" nh th‰ no, ch cn nhng lc... hn h bn ca s, hai ngܩi ni chuyŒn nghe pht chn.
i khi, Chuyn ni :
- Sng nay tri mt qu hn Sng ?
Sng p :
- .
- Mt hn hm qua nhiŠu .
- Chc tri sp ma .
- Khng ma u !
- Bi‰t u ܮc !
Ngp ngng mt cht, Chuyn ti‰p :
- Sng nay Sng i h†c khng ?
- i .
- Ti cng i .
Nhng mu i thoi v duyn nh vy bao gi cng khi‰n Mn v NhiŒm che miŒng cܩi hch hch. Nhng Chuyn pht l v ti‰p tc say sa "tm s" vi ngܩi yu :
- Ti tm ܮc cho Sng cun sch ri .
- Cun "Nhng v sao" h ?
- .
- Tm u hay vy ?
- Tm trong th viŒn. Ti i khp cc th viŒn trong thnh ph mi tm ra .
- Cc qu hn ?
- , cc gh !
Chuyn ang k‹ cng ngon lnh vi Sng th NhiŒm nh u ra ca s, ph bnh :
- Hn xo ! Cun sch do thng Mn mܮn gim !
Thong thy NhiŒm nho ti, Chuyn tnh x ra nhng khng kp, mt nhn nh kh. Cn NhiŒm sau khi chi tr "th†c gy bnh xe" liŠn rt lui v gia phng, ng cܩi hŠnh hŒch.
Chuyn quc mt :
- Chi tr g mt n‰t vy my ?
NhiŒm xoa xoa mi tc r tre :
- Ai bo my lc no cng ch tao ba hoa bc pht ! By gi thy my bc pht th tao phi "chnh" ch sao !
Chuyn phun nܧc b†t :
- Chnh ci con kh ! Lc no chnh chng ܮc li nhm ngay lc "mi mn"...
NhiŒm trŠ mi :
- Mi mn ! Ti my ni chuyŒn vi nhau c y nh hai tn b tm thn, nghe chn ngt m ku mi mn !
Chuyn ni nng :
- Tm thn kΠtao, my !
- Th kΠmy ch sao !
- ni "kŒ" th khng c chi tr ph m na !
Nhng NhiŒm ch nghiŒm tc ܮc vi ba . Qua my ngy sau, anh vn chng no tt ny . H nghe Chuyn v Sng ni chuyŒn vi nhau, ti ch‡ no hi bun cܩi l NhiŒm thy nga miŒng khng chu ni . Th‰ no anh cng th u ra chm mt cu ngang ph khi‰n Chuyn tc anh ch.
Mi y, Chuyn "xc" NhiŒm mt trn ny la cng do ci tr nghch ngm oi om ca NhiŒm, li ng vo lc Chuyn v Sng ang lc c vi nhau .
Bui sng, lc chng Romo v nng Juliette ang pht thanh chng trnh hi p bn ca s nh thܩng lŒ th Mn thc dy trܧc. Nm nghe ngng mt hi, Mn bi‰t l hai anh ch ang gin nhau . Thc ra ch c nng Juliette hn gin, cn chng Romo vn ng vai nn n nh xa nay . Dܩng nh t khi ng Adam v b Eva xut hiŒn ‰n gi, n ng v n b thܩng ܮc phn vai nh vy nn Mn cng chng ly lm ngc nhin vŠ s "xung nܧc" vi gi†ng iŒu m‡i lc mt thi‹u no ca Chuyn.
Qua nhng li thanh minh n non ca Chuyn, Mn on l Sng ang k‰t ti Chuyn my hm nay ni chuyŒn hi "trn mc tnh cm" vi mt c gi no trong lp. Cn Chuyn th vn dng tt c s din cm ca gi†ng ni, hi th, nh mt v c ti‰ng kht mi t khc na ‹ ra sc chng minh rng tt c ch l s tܪng tܮng v cn c ca Sng, rng ci c gi kia i vi anh khng l g c (ch‡ ny khng hi‹u do qušnh qung hay l do mun nhn mnh, Chuyn cn tng c ti‰ng Anh "To me, she is nothing") v cui cng ‹ chng t rng n‰u nh c gi kia c tnh š g vi anh th l... viŒc ring ca c ta, cn anh ch l mt ngܩi ngy th v ti chnh cng, Chuyn bn ln gi†ng v von:
- Trong trܩng hp ny, c ta l lܫi cu, cn anh ch l con c, anh u c bi‰t g...
Xui cho Chuyn, ng lc NhiŒm thc gic. Chng hi‹u u cua tai nheo ra lm sao, cng chng thy h‰t mc Ƕ nghim tr†ng ca tnh hnh, va m mt ra, nghe Chuyn ang vung vt so snh chuyŒn tnh yu vi chuyŒn cu c, NhiŒm thy ... nht l‡ tai .
Th‰ l phc mt pht t giܩng ra ca s, tc tai dng ng, mt y ghn, NhiŒm ngm ng ng :
- C cn cu bi‰t u m g
Chim vo lng bi‰t thu no ra ?
Chuyn y NhiŒm mt ci khi‰n anh t bŒt xung sn nh, la oai oi :
- B‹ t tao, my !
Chuyn nghi‰n rng :
- KΠmy !
Khng thm ng NhiŒm, Chuyn hp tp quay ra ca s ng lc Sng xch chi quay vo nh. Anh qušnh quu g†i :
- Sng !
Sng quay li, mt nheo nheo :
- Anh cn ku ti lm g na ! Anh NhiŒm ni vy khng ng sao ?
Chuyn cha kp m miŒng th Sng chy v†t vo nh. Ti‰ng cnh ca ng "m" mt pht nh bom n khi‰n Chuyn cm thy c lng ngc rung rinh, tri tim mun rt ra ngoi .
NhiŒm ny gi vn ngi dܧi t. Anh va xoa mng va bt u hi‹u ra mc Ƕ tai hi ca tr chi khng ng ch‡ ca mnh.
Sau khi Sng b i, Chuyn ng thn th bn ca s mt hi lu, khng ni khng rng. Dܩng nh anh ang di mt nhn theo nhng m my hng nht lng l tri pha chn tri v bng khung t hi ti sao tnh yu ca mnh khng ܮc nh nhng, m i nh m my kia .
Lt sau, Chuyn quay vo . Nhn thy NhiŒm, i mt anh nh te la . Nhng anh vn c kŠm gi†ng, ch trch kho :
- Hay qu hn !
Bi‰t l‡i, NhiŒm im re, khng ci chy ci ci nh m†i khi . Chuyn vn ti‰p tc gi†ng "ng†t mt ch‰t rui" : - Gin vy "" cha ?
NhiŒm tc lܫi, khng p.
Thi Ƕ im lng ca NhiŒm khng hi‹u sao li khi‰n Chuyn m ni khng. T ni "nh" anh chuy‹n qua ni "nng" :
- My l ci thng nh bo ... hi ! My ch bi‰t "ph" cho sܧng ci miŒng my, cn ngܩi khc ra sao th mc kŒ !
NhiŒm gi u, p ng :
- Nhng m thot u tao u c bi‰t ...
Chuyn ct ngang :
- Khng bi‰t th im ci mm li cho ngܩi ta nh ! khng bi‰t m cn c th mi v ...
Nhng li l "ba t" ca Chuyn khng lm cho NhiŒm tc gin. Anh c mt mc nhn l‡i :
- Ln sau tao rt kinh nghiŒm...
- Rt ci con kh ! - Chuyn nhn vai - My ni cu bao nhiu ln ri m tao c thy my rt g u !
NhiŒm gt u, v thnh khn :
- Nhng ln ny tao s rt.
Thy NhiŒm xi l, Chuyn cng h‰t ham "xi x‹", nh th di :
- i my rt cho ܮc ci kinh nghiŒm th em Sng rt khi ǩi tao t hi tm honh no ri !
NhiŒm tr mt :
- G d vy ?
- Ch g na ! Khi ny em ang gin tao, my li "phang" mt cu st nh nh vy, k ny chc em "thi" tao lun !
Trܧc tnh cnh... nghn cn treo si tc ca Chuyn, NhiŒm t v y ny :
- N‰u vy, ‹ tao i gp Sng. Tao s ni cho em hi‹u ...
Chuyn gt pht :
- Thi, thi, tao ly my ! ˆn ni bm trn nh my m i lm "thuy‰t khch" chc hai bn khi nhn mt nhau lun !
NhiŒm tc lܫi :
- N‰u em Sng quy‰t tm "de" my, tao s nhܩng... em Thy li cho . Tao s chinh phc mt em khc p hn em Thy .
Mn ny gi im lng theo di cuc u khu gia hai i th, b‡ng nghe NhiŒm Š ngh "ba trn" nh vy, anh liŠn ph cܩi . Cn Chuyn th nhn nh :
- ‰n nܧc ny m my cn gin ܮc !
Ti gi i h†c nn cuc ki‹m i‹m NhiŒm nh phi k‰t thc , trong s nh nhm ca ng s. Cn Chuyn, chn bܧc ‰n lp nhng u c th loay hoay ngh cch lm lnh vi Sng. Ti mt, anh t dn lng, mnh s khng tr chuyŒn vi c - gi - lܫi - cu na, c ta hi g mnh cng gi lm con c i‰c. i‰c ǥc. ‹ Sng khi thc mc li thi .
Sng h‰t thc mc li thi tht. Khng bi‰t hai ngܩi "dn x‰p" vi nhau nh th‰ no, qua my ngy sau, Chuyn ti tnh hn ln. V chng trnh pht thanh bui sng bn ca s ti‰p tc din ra nh thܩng lŒ, ngha l m hnh phc vi ngܩi trong cuc v nht nh nܧc c vi nhng thnh gi bt ǡc d nh NhiŒm v Mn.
Sau ln gy ra "tai h†a" kia, NhiŒm thnh khn ha rt kinh nghiŒm. Nhng anh ch "rt" ܮc c vi ngy . ‰n khi thy chuyŒn tnh ca Chuyn sng m gi lng, nhng bng my u m tri vo qu kh, ci mu nghch t‰u kinh nin ca NhiŒm li ni ln, bt chp nhng li thŠ tht trܧc y ca mnh.
Chuyn chng l g tnh NhiŒm. Anh tha bi‰t trܧc sau g NhiŒm cng s li gi tr ph bnh. V vy, do ny Chuyn Š cao cnh gic hn. M‡i ln ng ni chuyŒn vi Sng bn ca s, anh lun li‰c mt theo di nht ca nht Ƕng ca NhiŒm. H thy NhiŒm nhc nhch nh lao vŠ pha ca s l anh kp thi chn ܩng ngay . Nh vy m t ‰n nay, NhiŒm cha c dp gy thm mt tr rc ri no na .
Mn chng ki‰n tt c nhng hot cnh bi hi vi mt s ho hng lng l. Qua Chuyn v NhiŒm, anh cm thy khi tnh yu chm ngn tay k diŒu ca n vo ngܩi no, lp tc ngܩi tr nn ng nghnh khc thܩng. NiŠm vui v n‡i bun c khng ngng ln ln, x y v quy ry nhau trong tri tim cng ngy cng tr nn a cm ca cc bn anh.
Trong nhy mt, ch vi mt n cܩi vt vnh no ca Sng bn ca s, Chuyn tr thnh mt chng trai yu ǩi v b b‰n vi i mt lp lnh nh gng v mm hušt so sut ngy . Nhng ch cn mt li trch mc nh nht ca Sng sau vi pht, Chuyn c th‹ ri xung tn y ca a ngc au kh, mt my c nh tu l ho, trng thm hi h‰t sc.
NhiŒm chng hn g Chuyn. Ci miŒng lc no cng b b kia ch l mt th sng bn n... gi, hŒt nh chi ca tr con. ng sau nhng ti‰ng n lp xp kia l mt tri tim y‰u bng va, lc no cng sn sng cung ln trܧc cc n trng pht tinh thn c nh k ca Thy .
ng ngoi nhng bi‰n c tr†ng i ny, Mn mc nhin ܮc coi nh ngܩi tnh to nht trong b†n. V vy, ci vai tr "qun s qut mo" ca anh vn ܮc duy tr vng chc gia hai mi tnh ca Chuyn v NhiŒm, cho d gn y s ri rm trong nhng li ch o ... g ri ca anh khng hŠ bt rm ri hn cht no .
Chuyn lun t ra tn nhiŒm Mn :
- Mn i, hm qua tao ch em i chi, na chng em i vŠ, my c bi‰t ti sao ...
NhiŒm v†t miŒng tr li thay :
- Chc ti em... nh nh !
Chuyn quc mt :
- Tao u c hi my, tao hi thng Mn...
Mn ng Chuyn, cܩi :
- u, my k‹ u ui tao nghe !
Th‰ l Chuyn hm h dc bu tm s. Cn Mn va lng tai nghe va c on xem mt ngܩi con gi i chi vi ngܩi yu na chng i vŠ l do nht u hay do au bng, hay l c s nh qun tt b‰p iŒn khi ra khi nh.
Nhng lc hc hc vi Chuyn, NhiŒm cng tm ‰n Mn vi v nnh n†t gi to :
- Mn i, chuyŒn ny ngoi my ra chc khng ai g ni ...
Mn nheo mt ngm ngha iŒu b khm nm ca NhiŒm, ln gi†ng :
- Chuyn g ?
- Em Thy bo tao ... - NhiŒm ngp ngng.
- Em bo sao ?
- Em bo ... em khng thch thy tao Ƕi nn khi i chi vi em.
Mn kht mi :
- Th ng Ƕi na !
NhiŒm tc lܫi :
- Nhng tao khng bi‰t em ni tht hay em ni chi .
- Em ni chi vi my lm g ?
NhiŒm a tay xoa u :
- Nhng chng l em... ni tht ? B nn ra, ci u tao trng n k k, tc n c x ln...
Mn cܩi :
- Bi‰t u em li "k‰t" tc x th sao !
NhiŒm ngn ng :
- Vy tao b nn hn ?
- , b i ! a ci nn y cho tao Ƕi !
Th‰ l nh "g ri t lng" cho NhiŒm, Mn "tch thu" ܮc ci nn trong mt tnh hung rt chi l... hp lš, hp tnh.     

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 9
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )