Chu+o+ng 9: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: Phng Tr† 3 Ngܩi

Bui chiŠu ti nh Thu Tho dy km, Mn chp ngay ci nn "chi‰n li phm" ln u .
Va m ca ra, thy anh, Thu Tho reo m ln:
- A, nn mi !
Mn s tay ln u, cܩi cܩi :
- Khng mi lm u !
Thu Tho nheo mt :
- Nhng i vi em l mi ! Ln u tin em thy anh Ƕi nn.
Vo ti phng h†c, Thu Tho vn cha qun ci nn ca Mn. - B anh thch ci nn ny lm h ?
- Sao Thu Tho hi vy ?
- Ti em thy anh Ƕi nn bui chiŠu . Bui chiŠu tri u c nng.
Khng bi‰t tr li sao, Mn nh gt u:
- , thch !
Thu Tho vn cha chu thi :
- V sao anh thch ?
ang khoi ch vŠ "thnh tch" ca mnh, t nhin Mn b‡ng ho hng hn ln. Anh vui v khoe:
- Bi v y l ci nn "chi‰n li phm".
Thu Tho tr mt :
- Chi‰n li phm ?
- .
Thu Tho cng thc mc :
- Anh lm g m c "chi‰n li phm" ?
‰n y, Mn c v ngp ngng :
- €, th ti ... th c mt ngܩi bn nh ti g r‡i ...
Thu Tho hi‹u ngay :
- Anh "g ri t lng" gim cho ai ch g ?
Mn cܩi :
- i khi l vy .
Thu Tho reo ln :
- Hay qu hn ! Ha ra anh l nh tm lš h†c. Vy m trܧc gi anh giu khng cho em bi‰t.
Mn li cܩi . Quan hŒ gia anh v Thu Tho trong thi gian gn y vui v v ci m hn nhiŠu . Sau "s kiŒn bc tranh", dܩng nh c hai Šu thy cn phi quan tm v i x vi nhau du dng hn. Thu Tho bt u š t hn trong nhng ln tr chuyŒn "ngoi gi" vi anh, khng cn v tnh "phang" nhng cu nh ba b vo lng t i ca anh nh trܧc. Ngܮc li, Mn cng dn dn bt "khp kn" hn. By gi, trong nhng pht gii lao gia hai gi h†c, Mn chuyŒn tr vi Thu Tho nhiŠu hn v Š ti ni chuyŒn d nhin cng m rng hn trܧc.
Trong s thay ǰi ny, c mt s tc Ƕng ngu nhin nhng ng k‹ t pha Chuyn v NhiŒm. S xut hiŒn ca Sng v Thy trn ܩng ǩi hai ngܩi bn ca anh khi‰n cuc sng ca h†c m ra nhn nhp v "kh th‰" hn ln. V ci bu khng kh lc no cng si sng sc nh ni sp - de ca cn gc tr† cng ngy cng cun ht v nung nng tri tim vn ngui lnh ca Mn.
Anh tr nn mŠm y‰u hn, v vy hot bt hn, trܧc Thu Tho, mt sinh vt m ngay t ln u gp mt, anh thŠ vi lng mnh l s khng m miŒng ni vi c bt c chuyŒn g ngoi nhng con s.
Tuy nhin, m†i th thay ǰi . Cn bŒnh "d ng... ph n" ca Mn thuyn gim nhiŠu, t ra l i vi c h†c tr thng minh v kh i ca anh. Nhng iŠu hon ton khng c ngha l Mn bi‰t... yu . Vi anh, tnh yu trܧc sau vn l mt th "xa x phm". V trung thnh vi quan niŒm thm cn c ‰ ca mnh, Mn cha bao gi tm cch i theo con ܩng ca Chuyn v NhiŒm, d ch trong š ngh. Anh cho khng phi l chuyŒn ca mnh, mc d trong khi ho hng tham d vo "chuyŒn ring" ca Chuyn v NhiŒm, anh lun cm thy mt ci g khng cn i, khng tr†n vn trong cuc sng chung ca ba ngܩi .
Chuyn v NhiŒm chia s vi anh bi‰t bao nhiu tm s, anh th chng c g ‹ s chia . Anh hnh phc v lo lng theo hnh phc v lo lng ca bn nhng anh li chng c bun vui no ‹ bn bun vui . S ht hng nhiŠu lc khi‰n Mn cm thy v cng bt rt. Bt rt khng phi v mnh khng c ngܩi yu hay v khng ai yu mnh, bi n‡i day dt ca Mn khng thuc vŠ lnh vc tnh cm. Anh ch ti‰c l mnh khng c mt "chuyŒn tnh" - nh l mt "ti sn" ring - ‹ "gp vn" vo ... s "h‡n lon" chung trong cn gc ba ngܩi . Nh vy, c l cuc sng s vui nhn v hon chnh hn.
N‡i day dt ca Mn hm nay li dp khi dy khi Thu Tho nh nhnh hi :
- Anh g ri t lng gim ngܩi ta, vy t lng ca anh th ai g ?
D š t hn trܧc rt nhiŠu, Thu Tho cng khng kinh nghiŒm v s t‰ nh ‹ thu hi‹u tm trng ca Mn, v vy thnh thong c li buc miŒng hi nhng cu nh tru ngi . Ngܮc li, Mn hi‹u Thu Tho nhiŠu hn, do anh khng hŠ gin c .
Tuy nhin, trܧc mt cu hi "Ƕc a" nh vy, Mn hon ton lng tng. Thot u, anh nh ni thng: "Ti chng bao gi c t lng ‹ m ri !", nhng ri khng hi‹u sao, cui cng anh li tr li lp lng bng mt thi Ƕ bng a :
- Ti h ? T lng ca ti th... ngܩi khc g !
Thu Tho mm cܩi :
- Ngܩi khc l ai ?
L vo th‰ "nm lao nh phi theo lao", Mn nh p i :
- L bn b ! Hay l bt c ai quan tm ‰n mnh...
Thu Tho nheo nheo mt v n mt n cܩi tinh qui :
- Nh em ܮc khng ?
- Thu Tho sao ? - Mn tr mt.
- Em s g ri cho anh ! - Thu Tho Š ngh na a na tht - Khi no anh gp chuyŒn g kh ngh, em s tham gia š ki‰n vi anh.
NhiŒt tnh ca Thu Tho khi‰n Mn na bun cܩi na xt xa . C khng bi‰t rng anh ch c i g ri cho thin h (mc d cng g cng... ri) ch chng hŠ xy ra iŠu ngܮc li . C tin nhng li bng a ny gi ca anh l tht, v c ... ng kš "gii p tm tnh" cho anh mt cch hn nhin.
Mn t ra bi ri trܧc tnh hung bt ng . Anh p ng:
- €, , ‹ coi ...
Thu Tho chun mi :
- Cn ‹ coi g na ! Anh gt u i i !
Mn lm ra v ǡn o :
- Cn phi coi Thu Tho c gip ܮc g khng ch !
Thu Tho mau mn :
- ChuyŒn g em cng gip ܮc !
Mn cܩi :
- Tht khng ?
- Tht.
V qu quy‰t ca Thu Tho khi‰n Mn cm thy rt m‰n c . Nhng anh khng bi‰t nn ba ra mt ci "t lng" no ‹ c c dp "g".
ang suy ngh vn v, t nhin trong c Mn le ln mt š nh mi m. V ngay lp tc, anh cm thy š tܪng hon ton c th‹ thc hiŒn v mt cch no , n s "lm y" nhng ci "thi‰u st" ca anh i vi Chuyn v Mn, n s gii quy‰t ܮc nhng day dt ca anh lu nay .
Sau khi quy‰t nh, mt my Mn ti tnh hn ln. Anh ni vi Thu Tho bng mt gi†ng tin cy :
- N‰u Thu Tho c š nh gip ti th ti c th‹ nh Thu Tho chuyŒn ny ...
Mn cha ni dt cu, mt Thu Tho sng r :
- ChuyŒn g vy ? Lm ܮc l em lm liŠn !
Mn h gi†ng :
- Thu Tho bi‰t khng, mi quan hŒ gia ti vi ... c bn ca ti gn y khng ܮc tt lm. Chung qui ch v c ta ngh rng - Ch‡ ny, Mn "ba" mt cch kh khn - trong quan hŒ tnh cm hiŒn nay gia hai ngܩi, ti l ngܩi ... chu n. Cn c ta l k ban pht...
Mn "tm s" vi v ru ru rt t. Thu Tho th ngn ngܩi nghe khng chp mt.
- C ta cho rng, mc d khng ni thng, ngoi c ta ra, ti khng th‹ yu ai bi v s khng c gi no ... yu ti . Suy ngh khi‰n cho cch x s ca c ta i vi ti khng ܮc tt p lm, v gn y c nhng du hiŒu xu ...
Mn ngng li, v bt gic anh cm thy c h†ng kh ǡng. Mt cu chuyŒn hon ton ba nhng nhng mc cm dܩng nh l c tht. Anh khng š thc vŠ s c mt ca n nhng chc chn n tn ti u trong anh, nhng tng su thm ca tiŠm thc.
y l ln u tin trong ǩi, Mn ni ‰n s thiŒt thi ca s phn. V s d anh c th‹ ni ‰n n bi anh ngh anh ang ni vŠ mt iŠu ba ǥt. Nhng khi li ni thot ra khi i mi, anh li nhn nhn vn Š theo mt cch khc, thc t‰ hn v cay ǡng hn. Nhng mt khi chp nhn bܧc vo cuc chi, Mn hi‹u rng anh khng th‹ quay li .
V vy, khi Thu Tho hi bng mt gi†ng i ngi :
- Em c th‹ gip anh ܮc g ?
Mn tr li khng cht do d :
- Thu Tho s ng vai mt... c bn mi ca ti . Tt nhin Thu Tho khng cn xut hiŒn. Nhng Thu Tho s vi‰t th cho ti ... thܩng xuyn. Ti s "tnh c" ‹ cho c ta pht gic ra nhng bc th .
Thu Tho gt g :
- Em hi‹u ri . Khi bi‰t anh vn c nhng c gi khc, c bn anh s phi ngh li ...
Mn khen :
- ng ri ! Thu Tho thng minh lm ! Nhng Thu Tho thy c g bt tiŒn trong "nhiŒm v" ny khng ?
Thu Tho st sng :
- Khng ! Chng c g bt tiŒn ! Thm ch em cn thch na ! K‰ hoch ca anh ging hŒt nh trong cc truyŒn trinh thm ! - t nhin Thu Tho hi - C bn ca anh tn g ?
Mn git tht :
- C ta h ? C ta tn... Thy !
ang qušnh qung, khng kp ngh ra mt ci tn no khc, Mn nh mܮn i tn ngܩi yu ca NhiŒm. Ni xong, anh cܩi thm: "N‰u tn NhiŒm bi‰t mnh "ginh" Thy ca hn, chc hn ra mnh th thm !"
- Ch Thy cng h†c cng lp vi anh h ? - Thu Tho li hi .
Mn lc u :
- Khng ! Thy i lm.
Thu Tho t m :
- Ch Thy chc l d thng lm ?
Mn gt u i :
- , d thng ! Nhng Thu Tho cng chng cn bi‰t r vŠ Thy lm g !
Nghe Mn ni vy, Thu Tho "h" mt ti‰ng :
- Em phi bi‰t ch ! Ri mai mt, khi bi‰t em l "b" anh, ch tm ‰n "thanh ton" em th sao !
Mn ph cܩi :
- Ci th Thu Tho khi lo ! Vi‰t th cho ti, Thu Tho khng cn ghi a ch ngܩi gi . V li, Thu Tho nn "ba" ra mt ci tn khc.
Thu Tho c v ho hng vi tr chi ngot ngoo ny, c nhu my:
- Ba tn g by gi ?
Mn g g tay xung bn :
- Mt ci tn bt k no !
Thu Tho nghing mt nhn anh :
- Nhng phi hay ka !
- th hay ! Tn hay th thi‰u g !
Thu Tho cn mi :
- Tn Hng ܮc khng ?
- ܮc ! G Hng ?
- Thanh Hng.
Thy Mn che miŒng cܩi, Thu Tho hi, gi†ng nghi ng :
- Anh cܩi g vy ?
- Cܩi ci tn.
Thu Tho khng hi‹u :
- Ci tn sao ?
Mn li cܩi :
- Nghe ging nh nܧc hoa Thanh Hng qung co trn ti-vi .
Thu Tho vng vng :
- Vy m cng cܩi ! Ging nܧc hoa th ging ch sao, min tn hay l ܮc !
Mn lm ha :
- Th ti c ni g u ! Vy Thu Tho ly tn Thanh Hng hn ?
- , Thanh Hng !
Mn th pho . Th‰ l ci tr chi tnh cm ca anh khi Ƕng kh sun s. Con Tu ܮc ǥt vo ray, by gi ch cn ch n my v ln bnh. Anh cha kp suy ngh ‰n cng viŒc ti‰p theo th Thu Tho hi :
- Vy chng no em mi bt u vi‰t th cho anh ?
- Tt nhin cng sm cng tt.
- Ngay hm nay ܮc khng ?
Mn gt u :
- ܮc.
Ri anh hi li :
- Thu Tho nh vi‰t ngay hm nay tht ?
Thu Tho chp mt :
- Tht ch sao ! Nhng m em cha bi‰t... s vi‰t nh th‰ no ?
Mn khot tay :
- D thi ! Ti s vi‰t sn mt l th, Thu Tho c theo m chp li .
Thu Tho ng Mn :
- Chng no anh a l th cho em ?
- Mt.
- Sao anh khng a ngay by gi ?
Mn gi u :
- By gi h ? By gi th... ti u vi‰t.
- Th anh vi‰t ngay i ! - Thu Tho gic.
Mn lܫng l :
- Vi‰t ngay by gi sao ܮc ? Cn h†c na chi !
ang hng ch, Thu Tho gt pht :
- H†c th lc no h†c chng ܮc ! Vi li, vi‰t th th u c tn my th gi. Vi‰t xong ri h†c.
Trܧc nhiŒt tnh qu mc ca c h†c tr khoi nghch ngm, Mn nh phi li gi dy li . Anh loay hoay lt tp, cm ci "sng tc" mt l th gi cho ... chnh mnh.
Thu Tho ngi Ǯi bn cnh, vi v mt no nc ca mt a tr sp ܮc mn chi ca m.
Vi‰t xong l th, Mn a th cho Thu Tho :
- Em xem i !
Thu Tho va xem va cܩi khc khch. Mn hi hp theo di nt mt c v c on xem nhng dng ch no khi‰n c bt cܩi .
- Bc th "tnh" lm ! - Cui cng, Thu Tho gp l th li v nhn xt - Nhng c nhiŠu ch‡ hi k k !
Mn bi ri :
- Ch‡ no k k u ?
Thu Tho ch tay v l th :
- Chng hn ch‡ ny n ! Anh vi‰t : "Hm anh tht hn khi‰n em Ǯi di c lun".
Mn chp mt :
- Vy m k ?
Thu Tho chun mi :
- Ch sao ! Lm g c chuyŒn con trai cho con gi Ǯi di c c ! Ch c con gi cho con trai "leo cy" th c !
Mn ǿc mt ra . Anh p ng :
- Vy th... Thu Tho b cu i !
- Cn ch‡ ny na !
Mn tot m hi :
- Ch‡ sao ?
- Cng khng hp lš ch sao ! - Ri Thu Tho hng gi†ng †c - "ChiŠu th by ny, em s ch anh u ܩng Sng NguyŒt nh, y ch‡ c..." .
Ln ny, rt kinh nghiŒm, Mn khng dm bp chp hi "ti sao", s Thu Tho pht hiŒn ra mnh l mt chng trai khng hŠ c mt cht xu kinh nghiŒm no trong tnh yu . Anh ngi im lng nghe c h†c tr "ln lp" :
- Hn u ܩng ch c bn trai vi nhau thi . Con gi thܩng š t, chng lm g c chuyŒn ng Ǯi ngܩi yu ngoi ܩng ngoi s...
Mn gc gc u ra v hi‹u bi‰t :
- ng, ng ! Thu Tho ni ng ! Khi ny vi‰t vi qu nn ti khng ‹ š...
Rt cuc, trܧc khi chp li l th ca Mn, Thu Tho phi kim thm nhiŒm v "bin tp". C cn nhc, sa cha tng cu tng ch sao cho bc th tht "tr tnh" v nht l phi ph hp vi tm lš mt ngܩi con gi ang yu .
V Thu Tho lm tt c nhng viŒc vi mt s say m, thch th.
Trܧc khi ra vŠ, Mn ghi cho Thu Tho a ch phng tr† ca mnh v dn c c gi th vŠ .    

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 10
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )