Chu*o*ng 1: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: Thng Qy Nh


Nga ngi mt mnh trong lp, hi hp Ǯi chung reo .
Cha ‰n gi vo h†c, m†i ngܩi cn c bn ngoi, mt s chi trong sn, s khc t tp ngoi hnh lang. Thnh thong mt khun mt th vo ca s, dm do dc ri bi‰n mt sau khi nm mt ci nhn t m vŠ ch‡ Nga ngi .
Nga c trn tnh. N len ln ǥt tay ln ngc trn p cn xc Ƕng. Cng nh m†i h†c sinh chuy‹n ‰n trܩng mi, Nga cm thy lo lng khng u .
Ÿ lp mi ny, Nga cha quen ai, tr Hnh. Hnh l lp trܪng. Khi ny, thy Nga ng ng ngc trܧc ca lp, Hnh bܧc li hi :
- Bn l Nga phi khng ?
Nga nhn Hnh, ngc nhin :
- a, sao ch bi‰t ?
Hnh cܩi :
- ng g†i mnh l ch. Mnh tn Hnh. C ch nhiŒm bo cho mnh bi‰t. Mnh l lp trܪng.
Hnh gii thiŒu mt lo, ri khng ‹ cho Nga kp hi li, n ko tay Nga dt ‰n dy bn cui lp, ni:
- Ch‡ ngi ca Nga y . Nga ngi k‰ mnh.
Hnh thuc loi ngܩi li‰n thong, nhanh nhu, miŒng ni tay lm. Nga cha kp c š ki‰n, n v ly chi‰c cp ca c bn mi nht vo ngn bn. Trܧc nhiŒt tnh ca Hnh, Nga ch bi‰t lng tng ng nhn.
‹ kha lp bi ri, Nga hng gi†ng hi:
- Bn ny ch c Nga v Hnh thi h ?
Hnh nheo nheo mt, gi†ng hm hnh:
- Bn ba ngܩi . Hnh, ri ti Nga, ri ti ... thng qu› nh !
Nga git mnh:
- Hnh ni g ? Thng qu› nh l sao ?
Hnh mm cܩi b mt:
- Lt na Nga s bi‰t !
Ni xong, Hnh b ra ngoi .
Nga ngi li mt mnh, lng hoang mang tt Ƕ. L thy l bn, Nga thy lo u . By gi li thm thng qu› nh no ngi bn cnh na, chc Nga xu . Sut t cho ‰n lc chung reo vo h†c, Nga c nhn lom lom ra ca . Nhng Nga chng thy g l. N ch nghe tri tim mnh p hi hp trong ngc.
Chung reo, c lp x‰p hng. Nga bܧc ra khi lp v trܧc khi ng vo hng sau lng Hnh, n kh a mt nhn lܧt qua m con trai ang x‰p hng k‰ bn, kn o d xem nhn vt no l thng qu› nh, nhng n khng th‹ on nh ܮc. Nhng khun mt vui nhn v rng r kia chng c g kh nghi . Hay "hn" mang biŒt danh l do "hn" ph phch khng ai chu ni ? Nga thm ngh v li li‰c sang dy con trai, t m quan st.
Trong mt thong, Nga nhn ra anh chng ng hng th ba l mt tay cha nghch ngm. ang ng, thnh lnh anh ta gi v mt thng bng, bܧc lui mt bܧc v gim ln chn ngܩi ng sau mt c tht lc khi‰n nn nhn ku ln oai oi . Trn kia, c ch nhiŒm trng mt ng xung nhng anh chng tinh qui kp ly li t th‰ nghim trang v by gi trng anh ta hiŠn nh cc bt. Nhng c gio va quay i, anh ta liŠn th tay v‡ vai ngܩi ng trܧc v kŠ tai ni nh g . Nga hi‹u ngay l anh ta gi v, bi v anh ta bung tay ra, trn vai o ca nn nhn xut hiŒn mt tm hnh "x-trum", loi hnh ngܩi ta vn bn ‹ dn ln xe gn my .
Tr qu› thut ca anh ta kho lo v t nhin ‰n n‡i nn nhn chng my may nghi ng, c ng tr nh ph‡ng, trong khi , m ng sau che miŒng cܩi khc khch. C Nga cng khng nhn ܮc cܩi . V n th pho: "Ha ra thng qu› nh l anh chng ny !".
Qu nhin khi vo lp, sau khi o mt quan st mt vng, anh chng kia lng thng m tp ti‰n vŠ pha bn cht v ngi xung cnh Nga .
Bng mt phn x t nhin, Nga kh nhch v trong. Thng qu› nh li‰c Nga mt ci, trnh tr†ng hi:
- C b mi chuy‹n trܩng vŠ y h ?
Nga sm mt. Nga ght nht ai g†i mnh l "c b". Thng qu› nh ny trc tui Nga m gi gi†ng n anh, Nga cng kh chu . Thy Nga khng tr li, thng qu› nh h mi:
- Ny c b mt lnh, c nghe ti hi khng ?
Nga lnh lng :
- Ti khng phi l c b. Ti tn Nga .
Thng qu› nh c v bt ng trܧc phn ng ca Nga . N cܩi cܩi, h gi†ng :
- , th ra c tn Nga . C thuc loi "cng c" y !
B ku "cng c", Nga ni sng, s rt r c hu ca mt h†c sinh mi bay vo u mt. N vc li:
- C ti cng kŒ ti, khng mc g ‰n anh !
Thi Ƕ cng ci ca Nga lm thng qu› nh xi l . N chn nn, gi†ng xu nh bn:
- KΠth thi !
K‹ t lc , thng qu› nh chi mi vo cun tp m trܧc mt, chng bun c kha vi c b cng c na . Nga cng chng thm ‰m xa ‰n i phng, n ngi thn th nhn ra ca ch Hnh vŠ. Bn b mi cha quen ai, Nga ch c th‹ ni chuyŒn vi Hnh. L ra, n cng c th‹ tr chuyŒn vi thng qu› nh, ngi cnh nhau bao gi cng d lm quen. Nhng thng qu› nh c khoi chi tri, Nga mi ni qua ni li mt hai cu, d mun gy s ri .
Nga chong mt mt hi thy Hnh vŠ. N cm theo hp phn v cun s g†i tn v ghi i‹m. t tt c ln bn c, Hnh vi v ro bܧc vŠ ch‡ ngi .
Nhng cha kp ngi vo ch‡, Hnh nhc thy thng qu› nh ngi k‰ bn Nga, n liŠn nghim mt li:
- Sao Lun li ngi y ? VŠ ch‡ c i !
- , anh ta tn Lun ! Nga nh bng nhng n cha kp ngh ngi g thm nghe Lun p ng p li Hnh:
- Ngi y mt ba u c sao !
Hnh h gi†ng:
- ng ln xn ! y u phi ch‡ ngi ca ng !
Lun cܩi nhn nh:
- Nhng thng qu› nh ba nay u c i h†c ! Ti xung y ngi cho ... mt !
Hnh khot tay, gi†ng cng quy‰t :
- Thi, ng c gi tr ! Ln trn kia i ! Khng ln, ti mc c !
Nghe d†a mc c, Lun khng dm nn n. N vi vng qu tp v tt ln bn trn. T ra ch‡ ngi ca n trn kia, cch ch‡ Nga ‰n hai dy bn.
Tuy nhin, Lun ngi u, iŠu khng quan tr†ng i vi Nga . N ch ngc nhin vŠ viŒc Lun khng phi l... thng qu› nh nh n tܪng. Cuc i thoi gia Hnh v Lun khi‰n Nga v cng sng st.
i cho Lun m tp ra khi ch‡ ngi, Nga mi quay sang Hnh, gi†ng ng ngc nh va t cung trng xung:
- a, Lun khng phi l... thng qu› nh h ?
Hnh lc u :
- Thng qu› nh ba nay ngh h†c.
Nga khng kŠm ܮc thc mc:
- Nhng thng qu› nh l ai ? Sao li g†i anh ta bng ci tn nh vy ?
Hnh vn cܩi cܩi :
- Ngy mai Nga s bi‰t.
Thy Hnh khng chu ni, Nga m c lm. N tnh lm mt gin, khng thm hi chuyŒn Hnh na . Nhng ri khng ngn ܮc t m, n li hi d:
- Chc anh ta ph lm h ?
Hnh lc u .
- Hay l anh ta h†c d nht lp ? - Nga li hi .
Hnh li‰c Nga, kh ni :
- Thng qu› nh l mt h†c sinh gii . Nhng thi, Nga ng hi na . Lo chp bi i ka !
Chng bi‰t lm sao, Nga nh phi lt tp chp bi . Nhng tay th chp m u c Nga c ngh ngi vn v vŠ nhn vt b n kia . Khng hi‹u anh ta l ngܩi nh th‰ no m Hnh c p p m m. Nga cng hi hp hn khi sut bui h†c hm , thng thong n vn bt gp nhng a ngi cng bn vi Lun quay xung nhn trm n bng nh mt tinh qui, km theo nhng n cܩi l lng, kh hi‹u . R rng khng phi l nhng thi Ƕ dnh cho mt h†c sinh mi khng c g ǥc biŒt nh Nga . S d cc bn nhn mnh nh vy, Nga thm on, chnh l v ch‡ ngi ǥc biŒt ca mnh. Mnh ngi cnh anh chng c biŒt danh "thng qu› nh", v nh vy phi chng mnh ngi cnh mt s nguy hi‹m ln lao ?
Cho ‰n lc chung reo tan h†c v ngay c trn ܩng vŠ, Nga vn khng th‹ no dt mnh ra khi nhng bn khon.
Ngy hm sau, Nga ‰n lp tht sm. Va p xe, Nga thm mong thng qu› nh ng ngh h†c hai bui liŠn. Hy i h†c ba nay ri mai ngh b cng ܮc ! Nga va ni thm va bt cܩi vŠ š ngh k cc ca mnh.
Khi Nga ‰n, lp cn vng. Lc c mt vi h†c sinh ngi lng l n bi vi v mt thi‰u t tin. H† ngi dn c vo gc lp, c v nh mun nng ta vo nhau ‹ chng ch†i li n‡i lo sp b ku ln bng. Ngoi hnh lang, mt m n sinh ng ta lng vo ca s, x xo ni chuyŒn, thnh thong li vang ln nhng chu‡i cܩi dn d.
Nga i thng li ch‡ ngi . N va nht cp vo ngn bn va phn vn khng bi‰t nn ngi ti ch‡ hay nn ra trܧc hin ng th thn cho mt. Lܫng l mt hi, Nga tc lܫi ngi xung. D sao ngi ti ch‡ vn... an ton hn, Nga ngh mnh l h†c sinh mi, ng trܧc hin bi‰t ni chuyŒn g vi ai y .
Lt sau, Hnh l d ‰n. Thy Nga ngi mt mnh, Hnh bܧc li:
- Sao Nga khng ra Ǣng trܧc chi ?
Nga p ng:
- Thi, Nga ngi y ܮc ri !
Hnh gt g, v thng cm:
- Chc Nga cn l ! ‹ Hnh ngi chi vi Nga cho vui !
Va ni, Hnh va ǥt cp ln bn v ngi xung bn Ng
Lp h†c m‡i lc mt ng. Chung quanh Nga b‡ng chc trn ngp nhng ti‰ng n, nhng ti‰ng la ht, ci c† v a gin. T ny ‰n gi, Nga vn thm a mt quan st nhng vn cha on ra thng qu› nh l ai v liŒu anh ta ba nay c ‰n lp hay khng.
D xt mt hi khng k‰t qu, Nga m tc mnh, tnh quay sang hi Hnh. Nhng sc nh Hnh vn thch m , Nga li thi . ang m c, cha bi‰t tnh sao, Nga b‡ng git mnh khi nghe nhng ti‰ng h reo no nhiŒt vang ln ngoi ca lp.
- Ha ha, hm nay n li tm u ra ci nn mden th‰ ny ? - Ti‰ng mt ngܩi ni, gi†ng oang oang.
Li mt gi†ng khc ku ln:
- Chc y l ci nn qu da ca Charlot ! Tri, n Ƕi trng mi hp lm sao !
Ri mt gi†ng khc na, trch thܮng hn, Nga nhn ra ti‰ng Lun:
- My th ci nn ny ca ai th‰ ?
Nga cha kp hi‹u ra chuyŒn g thy mt m ng ko vo lp, cܩi ni n o . M†i ngܩi va n y nhau va bao quanh mt h†c sinh nom c v k d. Anh c hai vnh tai to khc thܩng v ci mi cng to khng km. Ci mi to li cn ng, m hi lm tm.
Thot nhn thy ngܩi h†c sinh l ny, trng ngc Nga p thnh thch. Anh lng thng bܧc vo lp gia mt vng trn ngܩi bu quanh tru ch†c, hŒt nh mt anh hŠ xi‰c ang i gia mt m tr con hi‰u k v nghch ngm. T s hi dn dn Nga chuy‹n sang t m. Anh Ƕi mt ci nn vi mu c a, v mc d b bn b khng ngt li chng gho, mt my anh trng vn thn nhin, khng hŠ t v bc d†c hay ru r. C th‹ anh quen vi tnh cnh tr tru ny, Nga nh bng v trong tch tc, n b‡ng ng ng ngܩi h†c sinh k l ny chnh l thng qu› nh, nhn vt m n nm np ch "diŒn ki‰n" hai ngy nay .
Nh ‹ xc nhn s suy on ca Nga, Lun b‡ng ln ti‰ng:
- Thng qu› nh, my a tao mܮn ci nn Ƕi th coi !
Ri khng cn bi‰t thng qu› nh c ng š hay khng, Lun chp ly ci nn Ƕi ln u mnh. Va Ƕi Lun va nhn quanh, reo to:
- Ti my coi tao c p trai bng thng qu› nh khng ?
m bn liŠn nhao nhao:
- p lm, p lm ! a tao Ƕi mt ci no !
Lp tc, Lun nm ci nn cho mt a khc. Ri a khc li chuyŠn cho mt a khc na . C th‰, ci nn chy lng vng t tay ngܩi ny ‰n tay ngܩi n†.
Trong khi , thng qu› nh c ng chn chn gia lp, v bt lc. Anh o mt nhn theo ci nn ang bay vun vt, xt ngang xt d†c, ct gi†ng nn n:
- Thi ܮc ri ! Ti my tr nn cho tao i !
Ci nn lp tc dng li, nm trong tay Lun. Lun cܩi h h, ni:
- My vy tai la i, ti tao s tr !
m bn nghch ngm li ph h†a:
- ng ri ! Vy tai cho ti tao i !
Nga ngc nhin thy thng qu› nh mm mi li v ngay lp tc, vnh tai anh kh ve vy nh cnh bܧm. Nga khng bi‰t rng anh ang kh s chng ch†i li s "hot Ƕng" ca hai vnh tai mnh. Bao gi cng vy, anh cng mun n nm im th n li cng nhc nhch ngoi s iŠu khi‹n ca anh. Bi‰t r "ǥc i‹m" , ti thng Lun ngy no cng tm cch khai thc ‹ bi‰n anh thnh tr cܩi cho c lp.
- Tai kia na ! - Lun li ra lŒnh.
Thng qu› nh ve vy tai kia . Lun c v hi lng. Nhng khi n sp sa nm ci nn li cho thng qu› nh th c ai b‡ng ni:
- Vy vy khng ܮc ! Phi vy cng lc hai tai ka !
Thng qu› nh dܩng nh quen chu ǿng, anh chng t v g cu knh. Nhng ngay vo lc hai vnh tai anh ang sp sa c Ƕng theo s "iŠu khi‹n" ca m bn qu› qui, cht anh pht hiŒn ra Nga . Nga ang ngi dy bn cui lp, ngay cnh ch‡ ngi ca anh v ang nhn anh bng nh mt ngc nhin lng l. S hiŒn diŒn ca bt ng ca Nga khi‰n thng qu› nh thnh lnh khng li, v trong thong mt anh b‡ng tr nn lng tng, hai vnh tai lp tc tr ra .
Thy thng qu nh t nhin tr chng, hai "cnh bܧm" khng chu ve vy, l bn nhao nhao gic:
- Vy i ch ! Sao ng im re vy ?
- B my khng mun xin li ci nn h ?
Thng qu› nh lm nh chng nghe thy g. Anh c ng sng, ngܮng ngng v bi ri .
Lun liŠn th tay nm ly vnh tai anh, git git:
- N‰u my khng mun lm th ‹ tao lm cho !
Thng qu› nh kh nhn mt. Ri bt thn anh vung tay gt mnh tay Lun ra .
Phn ng Ƕt ngt v bt thܩng ca thng qu› nh khi‰n bn b sng st.
- Ch, ch, ba nay thng qu› nh chu chi qu, ti my i !
Lun tr mt ku ln. Va ku n va xng ti nh vt thng qu› nh xung t.
Cho ti lc , Hnh mi ln ti‰ng can thiŒp:
- Khng ܮc nh nhau trong lp nghen !
Ti‰ng Hnh va vang ln, Lun lp tc bung tay xung, v do d.
- Tr ci nn cho Qunh i ! - Hnh li nghim gi†ng ni .
Ha ra thng qu› nh tn Qunh ! Tn ca anh ging nh tn con gi khi‰n Nga bt gic mm cܩi .
Lun v v ci nn trong tay, v chn ch. ng lc , ti‰ng chung vo h†c vang ln. Qunh liŠn cha tay ra:
- Tr ci nn cho tao ra x‰p hng !
Lun nm ci nn nhu nt vŠ pha Qunh v nhܧng mt, ni:
- Nn y ! My nh l cn thi‰u ti tao my ci vy tai na nghe !
Qunh khng ni g. Anh lng lng ci xung nht ci nn va ri trܧc mt, phi hai, ba ci ri chp ln u, bܧc vi ra sn. 

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 2