Chu*o*ng 10: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: Thng Qy Nh

S "xch li" gia Nga v Qunh trong thi gian gn y khng l†t qua khi cp mt tinh qui ca Lun.
V "ci ui" hm no khi‰n Lun sܧng m ti. Nhng niŠm sung sܧng khng ko di ܮc bao lu. Lun b ra nhiŠu ngy liŠn ‹ sng tc nhng cu v Ƕc a, ch ch c c hi l ru rao ln gia m ng ‹ ch†c Nga v Qunh.
Nhng Nga v Qunh h thy mt Lun l vi trnh xa. Khng nhng trnh xa Lun, hai a cn trnh xa nhau. Cng mt bn, nhng Nga v Qunh ngi xa lc xa l, a no a ny li im thin tht, t ra bi‰t thn bi‰t phn, Lun mun gho cng chng c c. Ri‰t ri Lun cng chng bun ‹ š ‰n i phng na.
Nhng nhng ngy gn y th tnh hnh khc i nhiŠu. Nga v Qunh thn mt tr li. Ring Qunh, anh tr nn ti tnh hn. Anh li tr nhng ti vt ‹ gt ly nhng trng v‡ tay ca bn b. Nhng lc khng c mt Nga, anh ‹ mc cho bn b "iŠu khi‹n" hai vnh tai ca mnh, khng cn trn chui vo x lp na. Bn b ho hng trܧc tr vui, qun hn "v n ci ui" hm no.
Ring Lun th khng qun. N vn nh nh in "mi th". Thc ra, Lun chng "th" g Qunh. Lun ch "th" Nga, ci con b d ght, ni mt cu n bt b mt cu, ni hai cu n bt b hai cu. Lun "qu" Nga t hm gp g u tin, ‰n nay vn cn tc anh ch. Lun ni ti‰ng l vua lu lnh, nghch ph trong lp, th‰ m va "ng Ƕ" vi Nga, n b Nga lm cho b mt, bo n khng "th" Nga sao ܮc !
Qunh v can, nhng ai bo chi vi Nga, v ly rng chu ! My hm nay li cn thm th thm tht em sch cho Nga mܮn, "ti trng" nh vy c "ch‰t" cng chng oan.
Th‰ l Lun tm cch cho Nga v Qunh "ch‰t".
Nhng nn nhn chng hŠ hay bi‰t g. Gi ra chi, Nga v Qunh vn ngi li trong lp tr chuyŒn nh m†i ln. Ch ‰n khi nghe ti‰ng cܩi "h h" Ƕt ngt vang ln ngoi ca s, Nga v Qunh mi git mnh quay ra.
Lun v nhng a cng cnh ng l nh ngoi ca s t bao gi.
N li gi mng c ! Nga nh thm. V lm b pht l, Nga quay mt v trong, khng thm ‹ š. Cn Qunh th kht kht mi v hai vnh tai t nhin nng bng v bt u Ƕng y.
Nhng Lun khng ‹ cho Nga pht l. N hng gi†ng v bt u "m my":
- Ci ui tܪng t ri
No ng n li ln hi m†c ra !
Nh sp x‰p sn, bn, nm ci miŒng ng cnh Lun lp tc "b" theo:
- Ln hi m†c ra ! Ln hi m†c ra !
S n sinh ngi ri rc trong lp khng nn ܮc, bt cܩi khc khch.
Thy c khn gin hܪng ng, Lun khoi ch, ln gi†ng ngm nga ti‰p:
- Anh chng c ci tai voi
Nng kia kh kho tܪng l qut nan !
Dn ng ca li ht ui:
- Tܪng l qut nan ! Tܪng l qut nan !
Qunh nghi‰n cht rng. Anh ci gm mt xung bn. Kh thay, cng xc Ƕng, hai ci "qut nan" ca anh cng "qut" lia la. Lun ng thy, liŠn reo m ln:
- N ang "qut" cho Nga ka !
Nga mm mi. N c trn tnh ‹ ngh cch i ph.
Thy hai i th khng kp phn ng, Lun cܩi tt mt, miŒng vn khng ngng ng ng:
- Qu› kia m thch b chn
Ng l mt ci hm rng khng cn.
Ln ny, khi dn ng ca va ln ti‰ng ph h†a "hm rng khng cn", Lun b‡ng nhc thy Khi ang i ti. N ti mt nh li chuyŒn "ng Ƕ" ba trܧc. Ln , Lun ha vi Khi l s khng ch†c Nga vi Qunh na. Lun vn cha qun cm gic nght th khi Khi tm ly c o mnh.
Nhng Lun khng bt miŒng ng b†n kp. S xut hiŒn ca Khi qu bt ng. Phe Lun cha kp h dt cu "hm rng khng cn", Khi ti bn ca s.
S nhn nho ca b†n Lun khi‰n Khi ngc nhin. Anh nhܧng mt dm vo trong lp. Thy Nga v Qunh ang ngi ci u chu trn, Khi sc hi‹u. anh liŠn quay pht li pha Lun, mt cau li. Nhng li phn nn cha kp tht ra, Khi b‡ng nhu my ngh ngi mt thong ri lng l b i, khng ni mt ti‰ng no.
Thi Ƕ pht l ca Khi khi‰n Lun ng ngc. Nhng Lun chng thm ngh ngi lu. Thy Khi t š khng mun can thiŒp vo tr a nghch ca mnh, Lun khoi ch quay vo dm Nga v Qunh lc ny ang ngi r nh g mc ma, ch†c gho ti‰p. Ln ny, Lun "x nho":
- Qu ku nam o n phng
Anh xa li trܧc, li vng li sau.
Ti y th Nga khng nhn ni na. Khng Ǯi cho b†n cng cnh vi Lun kp ct gi†ng ha theo, Nga ng bt dy khi gh‰, quc mt gin d:
- My ngܩi c thi i khng ! C mt m con trai xm vo ch†c gho mt ngܩi con gi m khng bi‰t xu h h ?
Phn ng bt thn ca Nga lm b†n Lun chng hng. Dn ng ca cha kp ct ln vi vng im bt. Nhng khun mt bi ri nhn nhau. Khng a no bi‰t phi i ph nh th‰ no trܧc tnh hung bt ng ny.
Lun chng t mnh l a u n. N trn tnh trܧc tin, v nhanh chng tm ra li thot. Lun r tai ng b†n, v ngay lp tc, mi di tn cng liŠn chuy‹n hܧng. Chng khng nh trc ti‰p vo Nga na. M tp trung vo Qunh:
- Vy tai phi vy cho Šu
Hi anh lm lt m yu sut ngy.
Nhng li chm ch†c ca b†n Lun nh nhng mi di m vo tai Qunh. Anh chng bi‰t lm g hn l gng mnh chu trn. Anh khng ܮc dn d nh Nga. Anh chng bao gi c š nh phn cng li i phng. T xa ‰n gi vn vy, m‡i khi bn b chng gho, Qunh ch nhe rng cܩi tr hoc lm thinh nhn nhc.
Lc ny Nga cn "chia la" vi anh. Nhng t khi Nga phn ng quy‰t liŒt, ti thng Lun tp trung ha lc vo anh. Nhng Qunh chng s. Anh quen ri. Ln u, Lun ch†c, anh cn run. Ti n ch†c ri‰t, anh quen dn, chng run na. Lc ny, Qunh ch mc c. Khng phi mc c vi ti thng Lun, m mc c vi Nga. Chng c li nhng khuy‰t tt ca anh ra chm bi‰m thng thng, anh khng mc c sao ܮc. D sao, anh cng l ngܩi. M ngܩi th nh ngܩi ta ni, xu che tt khoe. Vy m ti thng Lun c em ci "xu" ca anh ra "khoe" hoi, lm sao anh khng m c.
Nga cng m c gim cho Qunh. Nhng n cha bi‰t lm th‰ no ‹ "cu" anh. Va ri, Nga mng cho ti thng Lun vŠ ci ti "gho con gi". Th by gi ti n sa cha ri. Chng khng gho Nga na, m gho Qunh. N‰u by gi Nga ln ti‰ng bnh vc Qunh, hn ti thng Lun s c c ‹ b b bao nhiu li Ƕc a na.
T khi loi Nga ra khi vng chi‰n, Lun tha h ma gy vܩn hoang. N ti‰p tc ra r:
- Mi to nh th‹ tri g
H thy con gi tc th ln.
Nhng a cng cnh ha theo liŠn:
- Tc th ln ! Tc th ln !
Nga cn cht mi. N li‰c nhn Qunh vi v y ny. Mi Qunh ang ln tht. N va va lm tm m hi.
Trܧc tnh cnh kh s ca Qunh, Nga quy‰t nh can thiŒp. Nga khng th‹ lm thinh ܮc na. Ti thng Lun t ra qu qut. Nga phi bo vŒ Qunh mc cho ti kia mun ni g sau th ni.
Ngh vy, Nga quay pht li, mt hm hm. Nhng n cha kp m miŒng, Hnh bܧc vo.
- ChuyŒn g m m vy ? - Hnh nhܧng mt hi.
S xut hiŒn kp thi ca Hnh khi‰n Nga mng r. Nhng s tc ti ny gi lm Nga nghn c. Nga chng tht ܮc ti‰ng no. N ch bi‰t mm mi ch ra ca s.
Nhng ti thng Lun bi‰n mt, khng cn mt mng. Thy Hnh xut hiŒn, ti n nhy nhau chun nhanh nh chp. Hnh khng s dng bo lc nh Khi nhng n chuyn mn bo vi c ch nhiŒm vŠ nhng hnh vi ph phch trong lp, ti thng Lun "rt" lm.
Hnh nhn theo tay ch ca Nga nhng chng thy g. N ngc nhin hi:
- ChuyŒn g vy ?
Nga hn h‹n:
- Ti thng Lun.
Khi va ǥt chn vo lp, Hnh nhn thy dng ngi r ca Qunh. By gi nghe Nga nhc ‰n tn Lun, Hnh hi‹u ngay. N h gi†ng:
- Li nhng tr kh nh ba trܧc ch g ?
Ri Hnh gt g, hm he:
- ܮc ri, Nga ng lo ! Hm no Hnh s cho cc ng tܧng mt bi h†c mi ܮc !
Nga chng bi‰t bi h†c m Hnh ha cho ti thng Lun s l mt bi h†c nh th‰ no, nhng nghe Hnh ni vy, Nga cm thy lng mnh du li. N ngi xung v kh quay sang Qunh.
Qunh ngng mt ln. Anh ngi th ngܩi, mt nhn chm chm ln bng.
Nga chng hi‹u Qunh ang ngh g.
Chc anh bun lm. Nga hng gi†ng, g†i kh:
- Anh Qunh.
Qunh quay li, mt vn cn bn thn.
- Anh bun khng ? - Nga rt r hi.
- Khng ! Ti quen ri !
- Anh khng bun tht h ?
- .
Nga chp mt:
- Anh bo anh khng bun, sao mt anh c v thn th qu vy ?
Qunh th di:
- Ti ti lo y thi !
Nga tr mt:
- Lo ?
- .
- Anh lo g vy ?
Qunh p, sau mt thong ǡn o:
- Ti lo Nga s khng ni chuyŒn vi ti na.
- Sao anh li ngh vy ?
- Ti khng ngh. Nhng trܧc nay vn th‰. M‡i khi ti thng Lun gi tr, bao gi sau Nga cng khng thm tr chuyŒn vi ti.
Gi†ng Qunh bun bun.
Nga li‰m mi:
- Ngay c anh cng vy thi. Anh cng trnh nhn mt Nga.
Cu ni ca Nga khi‰n Qunh lng tng. , u phi ch ring Nga, anh cng no c hn g !
Qunh ngp ngng mt hi ri h gi†ng ni:
- Nhng by gi ti s khng nh vy na.
Nga tha bi‰t Qunh mun ni g. Nhng n vn lm b hi:
- Khng nh vy na l sao ?
Qunh bi ri:
- L... l ti s ni chuyŒn vi Nga nh thܩng. Ti khng s.
Nga mm cܩi:
- Th by gi Nga cng nh vy thi. Nga cng khng s.
Qunh nh khng tin vo tai mnh. Anh nhn Nga, ngn ng:
- Nga ni tht y ch ?
Nga gt u, du dng:
- , ni tht.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 11