Chu*o*ng 11: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 11: Thng Qy Nh

Khi khng hi‹u mnh x s nh vy l ng hay sai.
Va bܧc ‰n bn ca s, vi nhng g mt thy tai nghe, Khi bi‰t ngay chuyŒn g ang xy ra.
Trong kia, Nga v Qunh ang b tn cng. Pha ngoi, cnh thng Lun ang ra sc ch†c gho. Li nhng tr qu qui ! Khi bc tc nh bng v anh quay sang nhn Lun. V lc cc ca Lun khi‰n Khi cau my. Anh nh tm c n nh ln trܧc. Nhng Khi cha kp a tay ln, cht mt š ngh thong qua u nh tia chp. , c khi c ‹ ti thng Lun ph m nh vy li hay ! Nhng ngy gn y, Nga v Qunh li t ra thn mt mt cch qu ng. C nhn thy cnh c hai ngi tr chuyŒn bn nhau khng bun ra chi, Khi mun xn con mt.
Mc d xc nh "chinh phc" nhng nhn vt ph trܧc, "chinh phc" Nga sau, nhng m‡i ln thy Nga v Qunh cܩi ni vui v, Khi cm thy kh chu l lng. Mun "gii tn" cp ny khng c cch no tt hn l ‹ mc cho ti thng Lun ra tay.
Ngh vy, Khi ngn ng mt thong ri lng l b i trܧc cp mt sng st ca Lun. Tt nhin, n‰u lc Nga nhn thy Khi, hn Khi phi buc lng can thiŒp. Nhng Nga ang ci u xung. V vy, Khi quy‰t nh ri xa "chi‰n trܩng". Anh bܧc vi v, s Nga kp ngng ln.
Khi b i. Nhng lng Khi khng thanh thn lm. Anh cm thy mnh hnh Ƕng nh mt k ti‹u nhn. Nhng ri Khi c trn an. Mnh u c xi ti thng Lun lm by. T ti n. iŠu chng lin can g ‰n mnh. Nga thn thi‰t vi thng qu› nh th Nga phi chu ba ru ca d lun. ChuyŒn ǩi l vy. Gieo gi th gt bo, trch ai by gi !
Khi t thanh minh vi mnh. Lng Khi dn dn nh nhm. V anh t k‰t lun: chi‰n trܩng trong lp l ca thng qu› nh, chi‰n trܩng ca mnh l nh... Nga, chuyŒn ai ny lo, mnh khng can thiŒp vo chi‰n trܩng ca ngܩi ta l ng, khng viŒc g phi bn khon !
Khi h‰t bn khon tht. By gi anh ch tp trung u c vo viŒc thc hiŒn k‰ hoch chng gai ca mnh.
Chi‰n trܩng nh Nga l chi‰n trܩng thm lng. Ÿ khng c m "m binh" nh ti thng Lun. Khi chng s ai tru ch†c. Cng chng s ai ph m. Ÿ , ch c "phe mnh". Nga, ch Ngn, thng Ngon. ng b Nga, Khi t gp, nhng Khi vn x‰p v diŒn "phe mnh" nt. Ch ton l "phe mnh" m sao Khi thy "kh n" gh !
Tr Nga, trong ba "nhn vt" cn li, ‰n nay Khi ch mi chi‰m ܮc cm tnh ca ch Ngn.
Ch Ngn tht d thng. Ch rt "hp gu" vi Khi, chng nh Nga. Nhng bng nhc Khi cho mܮn, ch Šu khen hay. Nhng cun sch cng vy, ch bo †c hi hp gh. Nhng kh n‡i, nhng g ch Ngn thch, Nga Šu ch. Nga ch thch nhng g Khi khng c. Tht chng c ai k cc nh Nga.
Thng Ngon ging Nga y hŒt. N t ra chng c thiŒn cm vi Khi bao nhiu. Ln no gp Khi, n cng ro m "bn ch Ngn, bn ch Ngn", nghe pht in. Khi th ci "iŒp khc" tn xng ty. Nhng ngoi mt Khi vn phi nhe rng cܩi gi l. Khi khng hi‹u sao trong hai ngܩi ch, thng Ngon khng ch†n ch Ngn m ging, li i ging Nga chi cho kh... Khi.
ng b Nga chng bi‰t i lm tn u tn u, hai ba ngy mi vŠ nh mt ln. ng chng quan tm g ‰n Khi. Thnh thong gp Khi trong nh, ng cܩi cho qua loa, ri i u mt. Nhn nh mt mŒt mi v h hng ca ng, Khi bi‰t ln sau n‰u gp li, chc ng cng chng nh Khi l ai. Khi on ng l mt con ngܩi d chu v hon ton c kh nng lm... b v tng lai ca mnh.
Gay go nht vn l Nga, ci mc tiu lun lun di Ƕng, Khi chng lm sao ti‰p cn ܮc. Li thm thng qu› nh lc no cng eo dnh ly Nga nh bng vi hnh. Khi l lp ph trt t nhng anh cng cha ngh ra cch no ‹ ph v ci "trt t" kia ܮc. Chng bi‰t ci a c n no li x‰p Nga ngi vo ci ch‡ hc m nh vy ! Chc l nh Hnh ! Lp trܪng g m chng š t g h‰t ! T trܧc ‰n gi, chng a con gi no trong lp chu ngi cnh thng qu› nh, vy m Hnh li nht Nga ngi vo ch‡ . ‹ by gi Nga li m ra "k‰t" thng qu› . Tht l tai h†a !
Ngh ti ngh lui mt hi, Khi thy khng c cch no khc hn l phi "tng tc" ‹ cu vn tnh th‰. Khng th‹ lŠ mŠ hoi nh Thy Tinh ܮc. i nh cua b, ‰n ni th Mœ Nng theo ngܩi ta vŠ dinh mt. Lc ch c nܧc... khc.
Khi liŠn tt qua nh Nga. Ln ny, Khi th trong ti o ba ci v xem ca nhc.
Khng thy thng Ngon quanh qun trܧc sn nh m†i ngy, Khi th pho. Chc n i chi u ri. Tht l hn. Mnh khi phi b n gn cho ci danh xng ch‰t tiŒt kia. Khi ht mt hi y lng ngc v th tay m cng.
Ch Ngn v Nga Šu c nh.
Nhng cng nh m†i ln, Nga ch ngi ti‰p chuyŒn Khi mt cht xu. Sau , Nga b i mt.
Ch Ngn nhn vai, ni vi Khi:
- Tnh Nga vy ! Ch ni hoi m n chng sa !
Khi chp miŒng, khng ni g. Khi d quen vi tnh cnh nh vy ri. Anh ch bun cht cht. V ngh: ri m†i chuyŒn s khc i thi !
NiŠm hy v†ng thm kn gip Khi ti tnh. Anh th tay vo ti ly my tm v ca nhc a cho ch Ngn:
- Ch i xem ca nhc khng ? Em c v y n !
Ch Ngn cm ly v, hi:
- Xem ca nhc h ? Sao ln trܧc em bo l i xem phim ?
- Em ni i xem phim l i xem phim ca nhc. Cn by gi l i xem ca nhc "sng", thch hn nhiŠu !
Ch Ngn gt g:
- hn !
Ri ch nhn Khi:
- on no din vy ? Phi on ca nhc Thng Tm khng ?
- Khng, y l ti nܧc ngoi ! Nhm "Ngi sao thnh Stockholm" ca Thy i‹n !
Ch Ngn reo ln:
- i, vy th tht l tuyŒt ! Ha ra y l ban nhc ‰n t x s ca ABBA !
Ri ngay lp tc, ch nhn xung my v ni tay, gi†ng ho hng:
- Chng no i xem vy ?
Khi vui v p, gi†ng anh cng ho hng khng km:
- Ti mai. By gi rܫi. Ngy gi c ghi sn trn v ch.
- , ti mai ch s i vi em.
Va ni, ch Ngn mn m my tm v vi v thch th. Cht ch ngܧc mt ln nhn Khi, gi†ng ngc nhin:
- a, em c ti ba v ln h ?
Khi m ra lng tng trܧc cu hi bt ng ca ch Ngn. T ny ‰n gi, Khi tܪng ch Ngn bi‰t mnh cm my tm v trn tay. V hn ch cng bi‰t Khi nh "phn phi" tm v th ba y cho ai. Hm trܧc ch chng ni "hm no c g hay hay, Khi nh r ch v Nga i vi" l g ! Ai ch ch Ngn th ch bi‰t tng bng d Khi. Vy m khng hi‹u sao hm nay ch li hi Khi mt cu l nh nh th‰ ! Ch lm Khi c p a p ng.
Ch Ngn dܩng nh vn cha hi‹u iŠu g ang xy ra. Ch c v ly lm l trܧc s ngܮng ngp ca Khi. Ch ang nh m miŒng hi, tht nhin ch sc hi‹u. V ch bt cܩi:
- Ch, ch hi mt cu ng ngh qu !
Ri khng ‹ Khi kp ni g, ch gc gc u, chp miŒng:
- ‹ ch r Nga i !
Ch Ngn ha hn, gi†ng chc chn nh inh ng ct khi‰n Khi mng rn. Khi khng ng k‰ hoch ca mnh li din ra tri chy ‰n nh vy. Sut t lc cho ‰n khi ra vŠ, Khi tܪng nh mnh ang ngi l lng trn my.
- Ti mai sao ? - Ch Ngn hi khi a Khi ra cng.
Khi ng ngc:
- Th... i xem ca nhc ch sao !
Ch Ngn mm cܩi:
- Nhng m em qua ch hay ch qua em ?
Khi hng gi†ng:
- Thi ‹ em qua ch i !
Ch Ngn gt u:
- Vy ch v Nga Ǯi em y khong by gi hn ?
Khi vui v gt u v ra vŠ trong tm trng hn h. Khi phi c kŠm ch‰ ‹ khi nhy cng ln trܧc mt ch Ngn. N‰u trng thy Khi ma may, hn ch Ngn s tܪng Khi in. V nh vy, ch s khng thm cho Khi bn mng ‰n nh, khng thm i xem ca nhc vi Khi. V ti mai, hn ch s khng r Nga i theo.
Ti mai, ti mai, - Khi nghe nhng ti‰ng reo vang trong u mnh - ti mai nhng ngi sao thnh Stockholm s chi‰u sng ǩi ta ! Ti mai, nhng ngܩi anh em ca ABBA s to c hi cho ta ngi gn... b mt kh m m ca "nng". Nhng d "nng" c kh ‰n u, ta cng s c cch lm cho "nng" thay ǰi. t nhin Khi cht nh ti mt iŒu quen thuc trong bi "Take a change on me", v anh lm nhm ht:
- If you change your mind
I'm the first in line
Honey, I'm still free
Take a change on me...
Khi vn khng thch ABBA. Anh thch s si ni ca Michael Jackson v Madonna hn. Nhng lc ny anh li hܧng tri tim mnh vŠ pha ban nhc Thy i‹n. V bn nhc m Khi ang thm ht mi hp tnh cnh lm sao. Va ht, Khi va thm chuy‹n sang li ViŒt. Tt nhin, "bn dch" ny ch ring anh nghe thy:
- N‰u Nga thay ǰi š ki‰n
(Ngha l Nga ngh chi vi thng qu› nh)
Ti s l chng trai u tin i theo Nga
Nga yu du, by gi ti ang cn t do
Nga hy thay ǰi cuc ǩi ti i !
Tm ǡc vi "bn dch" ca mnh, Khi c ht lui ht ti on nhc trn. Bt thn, nh c ma xui qu› khi‰n, Khi b‡ng nh mt bn nhc khc. Cng ca ABBA. Bn "The day before you came". Mt ngy trܧc khi em ‰n. Nghe ta ta nh hon cnh ca Khi. Vi Khi, tnh hung hi khc mt cht xu. Em ‰n, nhng khng phi ‰n nh, m ‰n nh ht. Khi tc lܫi: khc nhau cht xu chng nhm nh g ! Ti mai dn Nga i xem ca nhc th ba nay the day before th ng chc ri ! Ln ny, Khi t son li ViŒt v ht lun. Anh khng qun thm mm thm mui vo bi ht:
- Mt ngy trܧc khi dn Nga i chi
Ti m ca lc tm gi
Mt ngy trܧc khi dn Nga vo rp ht
Ti gh vo ca hng mua mt t chocolat
Mt ngy trܧc khi ngi... bn cnh Nga
Ti n ti v xem ti-vi...
Mt ngy trܧc khi, Khi cn lm bi‰t bao nhiu chuyŒn na. Nhng chuyŒn chi‰m h‰t th gi ca Khi trong ngy hm l cho ‰n tn by gi ti ngy hm sau l... ngi tܪng tܮng th.
Hm sau, ng h mi g su ti‰ng, Khi nhp nhm. Khi nhn ra ܩng, thy nng chiŠu tt nhng m th cha ti. Cn c mt ti‰ng ng h na mi ‰n gi hn nhng Khi n vn tm tt, giy v sn sng.
Trong khi ch Ǯi, ‹ ǫ st rut, Khi ngi sp x‰p li nhng cu ni m lt na y Khi s ni vi Nga. Khi bi‰t Nga khng c thiŒn cm vi mnh. Khi ngh chc do anh n ni vng vŠ v thi‰u... truyŠn cm. Nhng hm nay, Khi tnh ton u vo y. Trong sut bui i chi, anh s ni vi Nga tng cng bao nhiu cu. Cu u tin s l cu g, v "ng iŒu" ca n phi ra lm sao. Ri cu th hai, cu th ba... cho ‰n cu th mt nghn l mt, tt c s v ln trܧc mt Nga mt hnh nh duyn dng vŠ Khi. V ch cn mt bui Nga chu ngi gn Khi thi (ch khng phi b chy na chng nh nhng ln Khi gh nh), hn Nga s nhn Khi bng cp mt khc. V Nga s cm thy n hn vŠ cch i x ca mnh vi Khi trܧc y. Lc y, Khi khng cn phi "nh m" g, thng qu› nh cng t Ƕng "ng gc". Tht tuyŒt !
C th‰, Khi va ngi m mng va a mt li‰c chng ng h. Canh ng by gi km mܩi, Khi lt t dt xe ra khi nh.
n Khi trܧc cng l ch Ngn. K‰ ch Ngn l... chi‰c xe p. Khung cnh "hoang vng" khi‰n tim Khi nh tht li. Anh bn thn hi:
- i hai ngܩi h ch ?
Ch Ngn p, gi†ng bun thiu:
- Ba ngܩi.
Khi nh ngܩi ch‰t va ܮc cu sng. Nhng cha kp mng, Khi b‡ng cht d khi nhn thy nt mt khng vui ca ch Ngn. Anh li hi, gi†ng hi hp:
- i ba ngܩi sao trng ch bun bun vy ? Nga u ?
Ch Ngn chp miŒng:
- Ba ngܩi l Khi, ch vi... thng Ngon. Nga nh.
Khi nghe nh st nh ngang tai. Anh trn mt:
- Sao vy ?
- Nga bo l Nga xem chng trnh ny ri.
Gi†ng ch Ngn nh nh gi thong nhng Khi vn thy tai mnh i.
ng lc , thng Ngon chy o ra, miŒng reo ln hn h:
- A, bn ch Ngn ti ri ! Hay qu !
ang bun bc, li nghe ci gi†ng thng Ngon tru tro, Khi mun pht khng. Anh phi c mm cht mi ‹ khi tht ra mt li l nng nŠ. N‰u n l em mnh th mnh cho n mt vng tut ln cung trng ri, ci mc dch ! Khi gm gh trong bng. Anh tnh lm thinh nhng n‡i m c y trong lng khi‰n anh khng th‹ khng "x" ra ܮc. Khi nh phi trt x tc gin sang ch‡ khc. Va p xe i, Khi va lm bm:
- Ch‰t quch c l i, ABBA vi ABBIC !
Ch Ngn ch thng Ngon i trܧc, nghe long thong, liŠn ngonh li hi:
- Em ni sao ? Ban nhc ABBA ch‰t h‰t ri ?
- D, khng... khng...
Khi nut nܧc b†t. Ln ny th Khi c nghi‰n cht rng li.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 12