Chu*o*ng 12: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 12: Thng Qy Nh

Mt bui sng ng dy, Nga ngc nhin thy trong l† hoa ǥt trn u t bušp-ph c cm mt bng hng.
L† hoa trܧc nay vn b khng v trong mt thi gian di, n nm c Ƕc v lnh lo trn u t, nay t dng "n" mt bng hoa, trng n ti tn hn ln.
Nga t m bܧc li gn v pht hiŒn l mt bng hoa giy. Bng hoa ܮc lm rt kho, nhn t xa Nga c tܪng l hoa tht.
Khng bi‰t ch Ngn ki‰m u ra mt bng hoa xinh xn nh th‰ ny ? Va ngm ngha bng hng, Nga va vn v t hi.
Nga nh hi ch Ngn vŠ bng hoa, nhng ri bn bu sa son qun o sch v ‹ ‰n lp cho kp gi, Nga qun bng i mt.
‰n tra i h†c vŠ, va bܧc vo nh trng thy l† hoa, Nga mi sc nh.
Nga chy i tm ch Ngn. Nga bt gp ch ang ngi g†t khoai dܧi b‰p. Nhng Nga cha kp hi, ch Ngn nheo mt nhn Nga, tru:
- Lc ny em "gh" qu hn ?
Nga ngn ngܩi:
- Ch ni g vy ?
Ch Ngn vn gi nguyn n cܩi trn mi:
- Ch ni lc ny em "gh" qu hn !
Nga bi ri vut tc:
- Em lm g m ch bo "gh" ?
Thy Nga v vt, ch Ngn quy‰t nh hi thng:
- Vy ch anh chng no tng hoa cho em vy ?
Nga ng ngc:
- Lm g c anh chng no tng hoa cho em !
- Em li chi !
- Em khng chi !
- Vy ch bng hng trong l† hoa u ra vy ?
Nga h hc miŒng:
- , em u c bi‰t ! Em tܪng ch cm vo ch ! Em thy bng hng t hi sng, nh hi ch, ri qun mt.
Ti lܮt ch Ngn sng st:
- a, vy khng phi bng hoa ca em h ? Vy ai cm hoa vo l† ka ?
Nga chp miŒng:
- Em c tܪng ch !
- Ch c tܪng em !
Ni xong, hai ch em nhn nhau, cn mi suy ngh.
Lt sau, ch Ngn tc lܫi:
- Hay thng Ngon ?
Nga lc u:
- Khng phi u ! Ngon lm g c hoa m cm !
- Vy ch ai ? Chng l nh mnh c ma ?
Nga nhn ch, gi†ng d dt:
- Em nghi...
Ch Ngn hi hp:
- Em nghi sao ?
Nga ni quanh:
- y l hoa hng !
Ch Ngn st rut:
- Th hoa hng ch sao !
Nga ngp ngng:
- Th hoa hng ! Nhng hoa hng n khc cc loi hoa khc !
Ch Ngn c v bc bi:
- Ni chuyŒn vi em chn i l chn ! Ai chng bi‰t iŠu ! Ch chng l hoa hng n li ging cc loi hoa khc ?
Nga nhn nh:
- Em ni khc l khc ci š ngha ka !
‰n y th ch Ngn bt u hi‹u ra. Ch gt g:
- €, š em mun ni hoa hng tܮng trng cho tnh yu ch g ?
Nga lng l gt u.
Ch Ngn mm cܩi:
- Nh vy, ch bi‰t em nghi ai ri !
Thy Nga lm thinh, ch Ngn hi ti:
- Em nghi Khi phi khng ?
Nga chp mt:
- Em ch on vy thi.
Ch Ngn ni, v ngh ngi:
- Cng c th‹.
Ri ch lm bm nh t ni vi mnh:
- Khi ‰n chi, v trܧc khi ra vŠ, tha lc khng ai ‹ š, Khi ln cm hoa vo l†, th‰ l...
- Th‰ l sao ? - Nga ging mt nhn ch.
Ch Ngn cܩi:
- Th‰ l Khi d ni ܮc iŠu mnh mun ni !
Nga "h" mt ti‰ng :
- Cn lu.
Sau v , hai ch em tha thun l s khng hi han g Khi. C ‹ xem anh chng ny ranh mnh ‰n Ƕ no. Thi gian gn y, †c my cun sch trinh thm Khi cho mܮn, ch Ngn cng ho hc mun th lm thm t mt ln xem nh th‰ no. V n‰u ch c bt qu tang Khi cng ch ‹ tru Khi chi, ch ch chng mun lm bun Khi cht no.
Nga li khc. Ngay t u, Nga mun hi thng Khi v bc l phn ng ca mnh. Nhng Nga s Khi chi. Khi m chi bi‰n, hn Nga sܮng sng ch‰t ܮc. N nh bng s bt tn tay ci tr t tnh ln lt bng hoa ca Khi. Lc , ri s bi‰t. Hy Ǯi y !
Khi chng ‹ Nga v ch Ngn "Ǯi" lu. Nm ngy sau, trong l† hoa ܮc canh gc cn mt, bn cnh bng hng, "n" thm mt bng cm chܧng.
Bng cm chܧng "n" b mt nh mt tr o thut khi‰n Nga tc in. Cn ch Ngn th cܩi cܩi:
- Th‰ l ch em mnh ‹ "l†t lܧi" thm mt ln na.
Nga vng vng:
- Y nh l n trm y !
Ch Ngn ch†c Nga:
- ˆn trm u m n trm ! Ngܩi ta ra vo bng ca trܧc ng hong !
Nga "h" mt ti‰ng ri im bt. Ch Ngn ni ng qu lm Nga xui x. , Khi ti chi cng khai ch u c ln lt ! Ch ti mnh l nh thi ! Ln sau, mnh phi theo di Khi tng giy mt mi ܮc !
Trong khi , Khi vn qua chi nh Nga mt cch bnh thܩng. Thi Ƕ ca Khi vn thn nhin nh khng. Cng nh Nga v ch Ngn, Khi khng hŠ nhc mt li no ‰n nhng bng hoa. Thm ch khi nhn thy chng khoe sc trn u t, Khi cn lm ra v ngc nhin reo ln:
- i, nhng bng hoa p qu !
Nhng lc , ch Ngn ngi cܩi rui, cn Nga th mm mi tc ti.
Hai, ba ln lin ti‰p, Nga ngm ngm d xt Khi, thng thy Khi gi tr g. L† hoa trn u t vn ch c vn vn hai bng hoa.
VŠ bng hoa cm chܧng, Nga c thc mc hoi. Hoa hng tܮng trng cho tnh yu, cn hoa cm chܧng tܮng trng cho iŠu g, Nga m tt.
Nga em iŠu hi Qunh. Qunh ni:
- Hoa cm chܧng tܮng trng cho tnh bn v lng quš m‰n.
Nghe vy, Nga cng ngc nhin hn. Khi mi tng cho mnh "tnh yu" sao nay vi v chuy‹n sang "tnh bn" ? Hay l Khi hi‹u ra thi Ƕ ca mnh v t Ƕng rt lui c trt t. N‰u vy th tht l may cho mnh ! Ngh vy, Nga cm thy lng nh nhm v bt c cm vi Khi hn.
Nhng Nga ch bt ght Khi ܮc c ba ngy. Qua ngy th t, Nga nghi‰n rng ra thm Khi ti bi: ma qui yu tinh !
Ch l vo ci ngy th t ng ght , bn cnh bng hng v bng cm chܧng, trong l† hoa Ƕt ngt xut hiŒn thm bng lay-n.
Sng ra, thy bng lay-n chm chŒ, ngo ngh trn u t, Nga v u bt tc:
- Tri i l tri !
Ch Ngn cܩi khc khch:
- Lm g m em ku tri d vy ?
Nga khng bun tr li ch. N ti‰p tc dm chn v ku ln:
- Tc i l tc !
Ch Ngn hng gi†ng:
- C g phi tc ! Ti em c thi !
Nga nhn nh:
- Sao li ti em ?
- Ch g na ! Em canh Khi my ngy nay m vn ‹ Khi qua mt. Chng ti em l g !
Nga gin d‡i:
- Ch cng canh vy.
- , th ch cng canh. V cng nh em, ch chng bi‰t Khi cm bng hoa vo l† lc no.
Nga sng gi†ng:
- C y nh o tc !
- N, n, em ng c m ni xu ngܩi ta nh th‰ !
Nghe ch Ngn ry, Nga lm thinh. Nga ch ni cho b tc thi, ch tht ra Nga cng thy mnh hi nng li vi Khi.
Hm sau, Nga li hi Qunh:
- Anh c bi‰t š ngha ca hoa lay-n khng ?
- Bi‰t.
- Hoa lay-n tܮng trng cho iŠu g ?
- NiŠm vui v s hn h.
Nga git tht:
- S hn h ?
- .
Ri Qunh t m nhn Nga:
- Sao my ngy nay Nga c hi vŠ š ngha ca cc loi hoa hoi vy ?
Nga chi bi‰ng:
- C g u ! Nga ch hi cho bi‰t vy thi !
Thy Nga khng mun ni, Qunh cng chng hi ti. Anh ch ngi lng l nhn Nga, lng dy ln bao mi nghi ng. Hm trܧc Nga hi vŠ bng cm chܧng, hm nay li hi vŠ bng lay-n, l tht !
Khi li qua chi. Ln ny, Khi em theo my tm v mi xem phim.
Ch Ngn hi:
- Em tm u ra my tm v mi hay vy ?
- Ch em cho.
- Ch em ?
- , ch em lm rp chi‰u bng i Quang.
Nga ngi cnh, v†t miŒng:
- Ba nay, ngoi my tm v xem phim, anh c em theo g na khng ?
Khi ngp ngng:
- Ti ch em v xem phim thi.
Thy Nga bt u tn cng Khi, ch Ngn kh Ǣng hng, ra hiŒu cho Nga x-tp li.
Nhng Nga pht l. N nhn Khi m m:
- Ch c vy thi h ?
Khi t v ng ngc:
- Th ch c vy thi ! Ch ti c em theo g na u !
Thy Nga hng gi†ng chun b "truy" ti‰p, ch Ngn vi ln ti‰ng. Ch nhn Khi, hi lng sang chuyŒn khc:
- Rp i Quang ang chi‰u phim g vy ?
- D, phim... Romo v Juliette.
Ch Ngn xušt xoa:
- Ch, phim ny hay lm ! Ch xem mt ln Nh vn ha Thanh nin ri.
Khi git mnh. Anh hi, gi†ng thp thm:
- Vy ch c i xem na khng ?
- i ch ! - Ch Ngn mm cܩi v ni vi v trn an - Phim hay bao gi ch cng thch i xem li.
Nghe ch Ngn "khng nh", Khi th mt hi di nh nhm. V anh thn tr†ng a mt nhn Nga, v d hi. Khi hi hp khng bi‰t Nga c s i xem phim vi Khi v ch Ngn khng, hay li cho thng Ngon "i diŒn" nh ba trܧc.
Nhng Nga chng bi‹u l thi Ƕ g. Nga cng chng nhn thy cu hi trm lng trong mt Khi. T ny ‰n gi, Nga mi ngh ngi vŠ nhng bng hoa.
Cht mt š ngh ny ra trong u Nga nh mt tia chp khi‰n Nga ngi bt ngay dy v kh but miŒng "" mt ti‰ng.
C Khi ln ch Ngn Šu ngc nhin nhn Nga. Ch Ngn cܩi hi:
- G vy ? B em va khm ph ra iŠu g mi vŠ a bay h ?
Nga ngušt ch:
- Em chng khm ph ra a bay. Nhng em khm ph ra s quan hŒ gia chuyŒn mi i xem phim v chuyŒn cm nhng bng hoa.
Nghe nhc ‰n chuyŒn i xem phim, tim Khi p thnh thch v anh c dng tai nghe.
Ch Ngn nhn Nga, v bn khon:
- Em khm ph sao ?
Nga gt g:
- Hai chuyŒn c quan hŒ mt thi‰t vi nhau.
Ch Ngn nhu my:
- Quan hŒ mt thi‰t ?
- .
- Ch vn cha hi‹u.
- C g u m khng hi‹u ! - Nga ni vi ch Ngn m mt li li‰c Khi - R i xem phim cng nh l... hn h. M hoa lay-n th tܮng trng cho s hn h. Cm hoa trܧc ‹ "nh ti‰ng", em v mi ti sau ‹... thc hiŒn. Em ni hai chuyŒn quan hŒ vi nhau l vy.
Ch Ngn bt ku kh:
- Ha ra l vy. By gi th ch hi‹u ri.
Ri ch cܩi quay sang Khi:
- C ng vy khng Khi ?
B hi Ƕt ngt, mt Khi ngn ng:
- ng g ?
- ng nh Nga ni !
Khi gi c, p ng:
- Em... khng bi‰t. Em chng hi‹u g c.
Nga nghinh mt:
- Anh gi b. Anh m khng hi‹u ?
Khi nut nܧc b†t:
- Ti khng hi‹u tht m.
V ng nghŒch ca Khi khi‰n Nga tc in. N chng bun p p m m na. M hi thng:
- Vy ch my ba nay ai cm hoa vo l† ?
Khi trn xoe mt:
- Hoa g ?
- Tri i, gi ny m anh cn gi b ngy th na ! - Nga ku ln v n ch tay vo l† hoa trn u t - Hoa ny n !
Khi nhn l† hoa, bi ri p:
- Ai cm nhng bng hoa ny, lm sao ti bi‰t ܮc !
Nga nheo mt:
- Anh cm sao anh li khng bi‰t ?
Khi l v kinh ngc:
- Ti cm ?
- Ch ai na !
- Ai bo Nga vy ?
- Chng ai bo h‰t. Nhng Nga bi‰t l anh cm.
Khi hi vn:
- Nga c thy ti cm khng ?
- Anh len ln anh cm lm sao Nga thy ܮc !
Khi bt u bc d†c. Anh "h" mi:
- ViŒc g ti phi len ln !
- Ai bi‰t u !
Gi†ng iŒu bܧng bnh ca Nga khi‰n Khi lng tng. ANh khng bi‰t phi n ni nh th‰ no. Vy m trܧc nay, mnh c tܪng c ta du dng, mng mnh, ha ra c ta ngang chnh v d nh chn ! Khi m c nh bng v anh a mt nhn ch Ngn, cu cu:
- ChuyŒn g vy ch ?
V mt ng ngc ca Khi khi‰n ch Ngn phn vn. Ch hi, gi†ng ǡn o:
- B em khng bi‰t g tht h ?
Khi gt u:
- Em khng bi‰t tht m.
Ch Ngn nhoi ngܩi vŠ pha t. Ch rt bng lay-n trong l† hoa ra ri quay li pha Khi, hi:
- Em c bi‰t š ngha ca bng hoa ny khng ?
Khi gi u:
- Em khng bi‰t. Hoa g vy ch ?
Ch Ngn trn mt:
- Em khng bi‰t y l hoa g ?
Khi ngܮng ngng lc u. Ri anh nhn ln l† hoa, rt r ni:
- Trong ba bng hoa cm trong l†, em ch bi‰t m‡i bng hng. Em dt vŠ hoa lm.
Ch Ngn rung rung cnh hoa trn tay, mm cܩi:
- y l hoa lay-n. Hoa lay-n l bi‹u tܮng cho s hn h. V d nh... hn i xem phim vy.
Khi bt ku kh:
- €, hn g Nga ngh bng hoa ny l ca em.
- .
Khi lc u:
- Nhng m em u c cm. Em u c bi‰t hoa lay-n tܮng trng cho... s hn h.
Ch Ngn tc lܫi:
- N‰u vy th nhng bng hoa ny u ra ?
Khi ngn ngܩi. Mt anh nh ln v l lng.
Nga ngi bn cnh theo di cuc i p gia Khi v ch Ngn. Nga chng ni g, ch kht kht mi, v st rut.
i cho Khi vŠ ri, Nga mi ni vi ch Ngn:
- Em khng tin.
- Khng tin Khi h ?
- . Nghe v lš qu ! Em ngh l Khi ng kch.
Ch Ngn chp miŒng:
- Ch chng bi‰t. Nhng ch ngh Khi khng ni di.
- Lm sao bi‰t ܮc ?
- D thi ! - Ch Ngn nhn vai - Hm nay mnh hi thng. N‰u th phm chnh l Khi, cu ta s khng dm gi tr o thut ra na. Cn n‰u nh mt ngy no , bng hoa th t xut hiŒn th c th‹ khng nh nh mnh c... ma !
- Eo i, em s qu !
Nga va ni va rt c. V Nga ngh rng s khng bao gi c ci iŠu k qui tn l... bng hoa th t.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 13