Chu*o*ng 13: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 13: Thng Qy Nh

Bng hoa th t xut hiŒn ng vo hm th nm sau ci ngy Khi b cht vn. l mt a hܧng dng vng rc v ti tn. Ci c†ng km dng ‹ lm cung hoa hܧng dng c l di hn nhng c†ng hoa khc nn khi cm vo l†, a hܧng dng b‡ng nhin cao vܮt hn ln. N ng tr trn cao v a mt nhn xung l hoa hng, cm chܧng v lay-n vi v g nh l s trch thܮng. V khi Nga pht hiŒn ra a hܧng dng b n ny, Nga c cm gic n ngo mn v thch thc vi c chnh mnh.
Phn ng u tin ca Nga trܧc s xut hiŒn ng s ca bng hoa th t ny l... rng mnh. Khng bc bi hay t m nh nhng ln trܧc, ln ny thy bng hoa nh th‹ thy ma, Nga nghe lnh tot sng lng. V ngay lp tc, Nga chy v xung b‰p, miŒng ht hi:
- Ch Ngn i ch Ngn !
Ch Ngn va bc m nܧc, cha kp cm b‰p iŒn, vi git ny mnh trܧc iŒu b cung cung ca Nga. Ch quay li, lo lng:
- ChuyŒn g vy ?
Nga th hn h‹n, gi†ng t qung:
- B......ng ho...o...a...
Ch Ngn c t ra bnh tnh:
- Bng hoa sao ?
Nga tay ln ngc ‹ trn p cn xc Ƕng:
- Thm mt bng hoa na. Hoa hܧng dng.
Nga va ni dt cu, ch Ngn tc tc chy ln nh trn.
V a hܧng dng ang ph sc trn u t khi‰n ch sng s. Ch ng nh chn chn trong phng khc, miŒng lm bm:
- L tht.
Nga ng sau lng ch Ngn, th di ngn ngm:
- Li Khi ch ai !
Ch Ngn cn mi:
- V lš.
Nga h gi†ng:
- By gi m ch cn c lš vi v lš na ! Khng phi Khi th ai v y ! Chng l nh mnh c ma tht ?
Ch Ngn kh nhu my:
- Nhng hm trܧc mnh hi Khi ri. Chng l Khi li dm a dai nh vy.
Nga nhn vai:
- Dm ch sao khng ! Sau khi mnh "truy" n‰u Khi ngng ngay tr a, Khi s mnh nghi ng. V vy, Khi c cm trm thm vi bng hoa na ‹ chng t ta y khng dnh dng g ‰n chuyŒn . V Khi s chm dt tr a nghch ca mnh vo mt lc thch hp.
S phn tch ca Nga khng phi l khng c lš. Ch Ngn kh gt g nhng chng by t š ki‰n g. B‡ng nhin ch hi:
- Hoa hܧng dng tܮng trng cho iŠu g, em bi‰t khng ?
Nga lc u:
- Khng. Nhng em s hi. Bn em chc bi‰t.
- Ai vy ? Hnh h ?
- Khng.
- Vy ch ai ?
T dng Nga m lng tng. Thy vy, ch Ngn bt cܩi:
- Thi, ch bi‰t ri. Anh chng Qunh ca em phi khng ?
Nga mt:
- Sao li "anh chng Qunh ca em" ! Ch ch ch†c em. Em vi Qunh ch l bn thi. Bn mt trm phn trm.
Ch Ngn nheo mt:
- Lm g em phi khng nh gh th‰ ! Bn ti mt trm phn trm ln ?
- Thi, em chng thm ni chuyŒn vi ch na u ! - Nga ngng nguy - Ch ni g u khng h !
Ch Ngn cܩi khc khch:
- Ch ni ng hong m em bo g u ! Ch c em "g u" th c !
Thy ch Ngn cn mun tru ch†c na, Nga vi vng m cp chy ra khi nh. N hp tp dt xe ra cng, mc cho ch Ngn g†i git sau lng:
- Em n m ri hy i h†c ch !
Ti lp, thy Khi ng ngay trܧc ca, Nga khng thm nhn. N m cp i thng vŠ ch‡ ngi.
Qunh ang li hi chp g trong tp. Thy Nga vo, anh vi v gp tp li v nht vo ngn bn.
Nga chng ‹ š ‰n v lm lt ca Qunh. N xch li gn anh, ni nh:
- Nga hi anh ci ny n !
Qunh xoay qua:
- G vy ?
Nga vut tc, gi†ng ngp ngng:
- VŠ š ngha ca cc loi hoa y m !
Qunh gt g:
- €, ti hi‹u ri. Cng ging nh ln trܧc Nga hi ch g !
- . Nhng ln ny l hoa hܧng dng. Anh c bi‰t hoa hܧng dng tܮng trng cho iŠu g khng ?
Qunh git tht. Gn y, nhng cu hi ca Nga vŠ cc loi hoa khi‰n Qunh cm thy ng ng. Anh m h nhn ra mt iŠu g . Ti sao h‰t hoa lay-n li ti hoa hܧng dng, qu› tht ! Qunh mi theo ui nhng š ngh trong u, qun c tr li Nga khi‰n Nga st rut:
- Sao, anh nh ra cha ?
Qunh li git mnh. Anh vi vng p:
- €, , ti nh ra ri ! - ang ni, Qunh b‡ng ngp ngng nhn Nga, v bn ln - Nhng m... nh ci g hn ?
Nga ph cܩi:
- Anh ng tr tht y ! Vy m cng bo nh ra ri !
Mi Qunh lp tc ng. Anh nhn mt nhu my c nh xem va ri Nga hi cu g. V cng nhn nh, mt anh cng kh coi, hai vnh tai th khng ngng Ƕng y. V kh s ca Qunh khi‰n Nga Ƕng lng. N liŠn nhc:
- ngha ca hoa hܧng dng !
Qunh th pho. Anh ly li v ti tnh:
- Ch, vy m b‡ng dng qun mt !
Ri anh nhn Nga, hng gi†ng:
- Hoa hܧng dng h ? Hoa hܧng dng tܮng trng cho niŠm tin v hy v†ng.
Nga cn mi. NiŠm tin v hy v†ng ? Khi cn hy v†ng g mnh na y khng bi‰t ! Kh i l kh ! Ngܩi u m dai hn a. Ngܩi ta khng a m c ‰n nh hoi. Cng ti chi Ngn m ra tt. Ch c thiŒn cm vi Khi. Th‰ l anh ta c bm vo m "tn cng" mnh. Li cn dm a dai vi mnh v ch Ngn na. B b mt mt, c lm nh ta y l Sherlock Holmes khng bng !
Va ngh ngi, Nga va li‰c ra ca nhng chng thy Khi u. Chc "con a" b i ch‡ khc ri.
Qunh ngi bn cnh, dm Nga lom lom. Anh thc mc th nhng v thn th ca Nga khi‰n anh ngm tm.
Mi mt lt sau, khi Nga quay li mm cܩi vi anh, anh mi kh hi:
- Sao hm ry, Nga quan tm ‰n cc loi hoa d vy ?
Cu hi ca Qunh khi‰n Nga phn vn. Nga khng bi‰t c nn k‹ tht vi Qunh cu chuyŒn vŠ nhng bng hoa hay khng. Ngh ti ngh lui mt hi, Nga nh bng: Thi, k‹ lm g ! Tr tn tnh nhng nht ca Khi hay ho g m ni cho Qunh bi‰t ! N bn ni trnh:
- €, ti v... lc ny Nga ang h†c cm hoa.
- H†c cm hoa ?
Thy Qunh c v cha tin, Nga "pha" lun:
- , Nga h†c Cu lc b Ph N. Mai mt, Nga cn h†c lm bnh na.
Qunh li hi, gi†ng ngc nhin:
- B ngܩi ta khng dy cho Nga bi‰t š ngha ca cc loi hoa sao ?
Nga m :
- ž, ... khng ! Khng hi‹u sao Nga chng thy ai dy iŠu . Ngܩi ta ch dy cm hoa thi.
Nga va "pha" va nhn Qunh bng nh mt cnh gic. Nhng Qunh chng pht hiŒn ra iŠu g. Nghe Nga ni, Qunh ch gt g:
- K qu hn ! Nhng m ti nh nhng iŠu ny c y trong cc cun sch dy cm hoa. ‹ hm no ti s tm cho Nga.
Trܧc nhiŒt tnh ca Qunh, Nga chng dm h h mt li. Nga ch lng l gt u. N s n ln ti‰ng, Qunh s ti‰p tc hi vŠ chuyŒn cm hoa. N "pha" mt hi, Ǣng no cng b "li ui".
Nhng dܩng nh Qunh chng r tm trng ca Nga. Anh mp my mi nh hi ti‰p, bt chp chuyŒn Nga c ln ti‰ng hay khng.
V "quan tm" ca Qunh khi‰n Nga lo st v. N cha bi‰t lm sao ‹ thot ra khi tnh hung ngt ngho ny th ng lc , Lun xut hiŒn. Nga th mt hi di no rut. "Thot" khi Qunh m "ri" vo tay Lun th cn tŒ hn mt triŒu ln.
Theo ng nh bi bn trܧc nay, Lun xut hiŒn... cao cao bn ca s.
Nh chun b sn, va xut hiŒn l Lun pht pho liŠn. Ln ny, rt kinh nghiŒm, Lun "trnh" Nga ngay t u. N ch "nŒn" Qunh:
- Qu cau nho nh
Ci v vn vn
Nay anh ngi gn
Mai anh ngi xa
Xch v ri li x ra
Mi anh ty ti ba bn ngy.
Cng nh ln trܧc, dn ng ca lp tc ph h†a:
- Ti ba bn ngy ! Ti ba bn ngy !
Thy Lun khn kho n mnh, Nga cha tm ra c ‹ vc li. N chong mt dm ra ca, thm mong Hnh xut hiŒn. Nhng Hnh t‰ch i u mt.
Trong lc , Qunh mm mi ngi im. Anh khng co rm ngܩi li nh trܧc y. Ch c mt anh k, ci mi va va ta m hi.
Tht ra, t lu Lun chng cn thy ho hng trong chuyŒn chm ch†c Qunh. Thng qu› nh hiŠn nh cc bt, ch†c hoi cng chn. Lun ch mun "nŒn" Nga. Nhng ln trܧc Nga lm d, my a cng cnh vi Lun s run. Lun khng s, nhng cha ngh ra cch trn an ng b†n, Lun nh phi tm thi "tha" Nga.
Nga ܮc tha th Qunh phi lnh. Hai a chi thn vi nhau th a ny phi gnh cho a kia. Hn na, ln trܧc Lun tru ti n mt trn ra tr. N‰u Hnh khng kp thi can thiŒp, chc thng qu› nh xu ti ch‡. Vy m ti n vn khng ngn. Sau ln , Nga v Qunh vn ti‰p tc cp k vi nhau, chng coi Lun ra ci th g h‰t. Cng ngh, Lun cng c. N liŠn nheo mt nhn Qunh, eo o gho ti‰p:
- a mc m v†c mm son
Hai tai chng vy nh con bܧm vng.
Qunh nghi‰n cht rng. Anh c trn mnh gi thn ngܩi tht thng. Qunh t bo mnh: phi bnh tnh, phi bnh tnh, y ch l tr a chi ca Lun, ch n chng c c š g u ! Mc d t Ƕng vin mnh nh vy, nhng nhng li chm chch ca Lun khi‰n lng Qunh nhi au. N‰u ngi mt mnh, c l Qunh ‹ mc nhng gi†t nܧc mt bun ti ln di trn m. Qunh s khc tha h nh ngy b ngoi qua ǩi. Qunh s khc nc n nh ngy ba Qunh t b m con Qunh ‹ i theo mt ngܩi n b xa l. Vng, Qunh s khc tc tܪi m khng thm chi nܧc mt. Nhng l khi ngi mt mnh kia. Cn trong lp, gia bao nhiu bn b, chng bao gi Qunh lm th‰. Qunh ch nghi‰n rng, kht kht mi v thm mong tr a tai c ca Lun s nhanh chng qua i.
Nhng Lun l cha a dai. N tru ai l tru ‰n ni ‰n chn. N‰u Hnh hoc Khi khng can thiŒp, chc chn chng bao gi Lun bung tha Qunh na chng. Kh n‡i, sng nay c Khi ln Hnh Šu trn u mt biŒt.
Trong khi ang than thm trong bng th may thay, chung vo lp Ƕt ngt vang ln.
Qunh th pho. Nhng anh cha kp ng dy, ti‰ng Nga kh vang ln bn tai:
- Anh khng bun ch ?
Nga hi anh ging hŒt nh ln trܧc. V anh cng tr li hŒt nh ln trܧc:
- Khng ! Ti khng bun !
Nhng ln ny, Qunh ni di. Li tru ch†c ca Lun sng nay ln u tin bt Qunh phi ngh ti s cch biŒt gia "a mc" v "mm son".

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 14