Chu*o*ng 14: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 14: Thng Qy Nh

Lun ra vŠ vi vng.
Tra nay, n phi n cm sm ‹ u gi chiŠu i cng chuyŒn.
Ch l d Su, em rut ca m n, sp sa xut cnh i c. Trܧc khi i, d ha tng li cho gia nh n mt s g‡ trong nh, gm hai ci t, hai ci bn v mt ci i-vng va c th‹ lm gh‰ ngi va c th‹ lm giܩng ng ܮc. Trong cc mn , Lun "chm" trܧc ci t sch. Lun rt m †c sch nhng trong nh chng c ܮc mt ci t sch cho ra hn. Trܧc nay, sch mua vŠ, Lun ch nht dm di vo cc ngn bn. Lu ngy, cun th b m†t n, cun th b chut gm, trng au lng h‰t sc. By gi, v ܮc ci t lng ly ca d Su, Lun mng rn.
Khi Lun ln ti‰ng i "s hu" ci t, ba Lun ng š ngay. Ba Lun cn ha s dnh thm cho Lun mt ci bn ‹ Lun lm bn h†c ring. i, n‰u ܮc vy th cn mong mun g hn na. K‹ t hm , Lun c mong chng ‰n ngy mnh ܮc lm ch ci gia ti bng g‡ kia.
V vy, khi d Su hn mt gi chiŠu nay qua ch m†i th vŠ, sut bui sng ngi trong lp, Lun c lng nga lng ngng ch chung reo tan h†c.
Lc u gi, ch†c ph thng qu› nh mt hi, Lun cn khuy kha ܮc cht xu. Lc , thy thng qu› nh sp khc ‰n ni, Lun cng thy ti ti. V Lun cht nhn ra mnh ch†c hi c. my ln Lun tnh bung tha Qunh, nhng n‰u t nhin rt lui, Lun li s "qu" vi Nga. Ti‰ng chung reo kp thi gip Lun... rt lui trong danh d. V t lc y, Lun qun pht c Qunh ln Nga. N ch nh ‰n d Su v my th g‡ ca d.
ˆn qua qut vi chn cm, Lun tt ln giܩng nm †c sch. N khng ng tra. Va †c sch, Lun va nhp nhm canh ng h.
Mi mt gi km hai mi, Lun chm dy phng xe ra khi nh nh b ma ui. g‡ ca d Su cng kŠnh, xch l khng ch ni. Lun phi i ku xe ba gc.
Chng bi‰t xe u b‰n ch‡ no, Lun ng bn m ܩng, trng ngang ng d†c mt hi. Lu tht lu, Lun chng tm ܮc chi‰c xe no. C hai, ba chi‰c chy qua trܧc mt Lun th cht ng hng ha.
Gn na ti‰ng ng h sau, khi Lun ng mi nh cng, mi c mt chi‰c xe khng tr ti. Chc l chi‰c xe va d hng xong, Lun nh thm v mng r ngoc lia:
- Ba gc ! Ba gc !
Chi‰c xe vi v tp vo lŠ. Ngi thm thp trong thng xe l mt thng nhc trc c Lun. N mc mt chi‰c qun ka ki bc ph‰ch, chi‰c o mu xm, c hai, ba mi‰ng v to bng bn tay, m ko sp xun trn che kn na mt. Nhng Lun khng bun ‹ š ‰n thng nhi ph viŒc . N li‰c ngܩi n ng ang ngi trn yn xe, vn v:
- C my ci t my ci bn, ch ch gim vŠ Ng By cht !
- ‹ u ?
- Gn y n ! Ch i theo chu !
Ni xong, Lun quy qu i trܧc. Ngܩi n ng chm ri p xe theo sau.
c nhiŠu, ngܩi n ng v thng nhc i theo phi xoay ngang xoay d†c, ken ti ken lui mt hi mi cht h‰t ln xe. Trong khi ngܩi n ng ngi dnh trn yn ‹ gi thng bng th thng nhc cm cun dy thng i vng quanh thng xe ‹ rng cht nhng mn g‡ vo cc thanh st bng nhng vng qun chng cht.
Khi mi gt cui cng ܮc ct xong, Lun li‰c ngܩi n ng, nn nao hi:
- i cha ch ?
- i.
Ngܩi n ng gt u, p g†n ln.
Ngܩi n ng ni "i" l ‹ tr li Lun. Nhng vi thng nhc ph viŒc, l mt hiŒu lŒnh. N vi vng chy li pha sau thng xe, t tay vo thanh st, gp ngܩi y mnh.
Cc bnh xe nhc nhch v u‹ oi ln. Sn trn, ngܩi n ng mm mi nhn mnh bn p, "Š-pa".
Xe ch nng nn chy rŠ rŠ. Thng nhc by gi l‰ch th‰ch i b theo sau, thnh thong li chy lp xp. Lun p xe t t bn cnh, chc chc li buc miŒng ch ܩng mc d ngܩi n ng chy xe cn rnh ܩng hn c Lun.
Ti mt ng t khng c n hiŒu giao thng, xe c qua li nܩm nܮp, chi‰c ba gc phi nhch tng cht mt. Thng nhc li nm ly thanh st ni thnh xe, y ph.
Khi chi‰c ba gc sp qua khi giao l, thnh lnh mt chi‰c xch l ch y nha ph‰ phm tr ti st bn, nhng ng nha trn xe cha lm chm c ra ngoi.
Thng nhc va nhc thy, cha kp hp ngܩi trnh th mt ng nha qut trng u. Chi‰c xch l chy chm, ng nha qut trng chng hŠ hn g. N ch ht vng ci nn trn u thng nhc. Thng nhc vi vng nhoi ngܩi xung ܩng nht ly ci nn. N va khom mnh va lm lt li‰c vŠ pha Lun, cnh tay cn li che ngang mt.
Nhng Lun kp thi trng thy. N sng st ku:
- Qunh !
Bi‰t khng th‹ giu gi‰m ܮc na, Qunh ng thng ngܩi dy v ngܮng ngp p p ci nn vo ng qun.
Ngܩi n ng chy xe ngc nhin nhn Lun:
- a, hai chu bi‰t nhau h ?
Lun li‰c Qunh, lc ny ang bi ri quay mt i ch‡ khc, p ng p:
- D, chng chu l... bn.
Ngܩi n ng cܩi hi:
- Bn sao ny gi khng nhn ra ?
Lun lng tng. N khng bi‰t phi tr li lm sao trܧc cu hi hc ba . T ny ‰n gi, Lun u c bi‰t thng nhc y xe l Qunh. Qunh n mc khc hn lc trܩng, li ko ci nn che h‰t na mt, c thnh mi nhn ra. V li, khng bao gi Lun ngh mt h†c sinh vŠ nh li i y xe ba gc. V vy, ngay t u Lun chng ‹ mt nhiŠu ‰n thng nhi lam l kia. N‰u Qunh khng ri ro nh rt ci nn, c l chng bao gi Lun bi‰t ܮc hon cnh ca Qunh.
Khng tr li cu hi ca ngܩi n ng, nhng t lc , Lun khng ngi thong dong trn xe p na. N dt xe i b bn bnh Qunh.
Lc ny, Qunh ko vnh nn ln khi trn, nhng anh vn lng thinh ‰m bܧc. T khi Lun pht hiŒn ra Qunh ‰n gi, Qunh vn cha h mi mt ln no.
Sau mt thong ng ngng, Lun dn dn bnh tnh tr li. Bi‰t Qunh cn ngi ngng v s gp g bt ng, Lun tm cch ph tan s im lng. N hng gi†ng hi, c lm ra v thn nhin:
- My chy xe vy c ki‰m ܮc kh khng ?
Qunh li‰m mi. Anh ni, vn khng nhn Lun:
- Cng tm tm. Tao ch ph cho ng ch.
- ng khng chy mt mnh ܮc sao ?
- Trܧc y ng vn chy mt mnh. Gn y, ng mc chng au lng, phi cn tao ph.
Ngp ngng mt lt, Lun li hi:
- My ph cho ng ch lu cha ?
- Khong bn thng nay. Sp ti, ch tao ngh, tao p mt mnh.
Lun i ngi:
- My p mt mnh ni khng ?
- Chc l ni.
- Nhng nh vy th cc lm !
Qunh cn mi:
- My ng lo ! Tao chu cc quen ri !
Gi†ng Qunh bnh thܩng nhng Lun nghe nh mt li than. T nhin Lun cm thy thy bi ngi. N nhn Qunh, v bn khon:
- Ch ba my lm nghŠ g ?
- Ba tao h ? Ba tao... ch‰t ri !
Ni xong, bt gic Qunh mt. Anh buc lng phi ni di Lun. Anh khng mun bt c ai bi‰t ba anh b nh i theo v b. ChuyŒn chng hay ho g !
- Cn m my ? - Lun li hi.
- M tao sao ?
- M my lm nghŠ g ?
- M tao bn thuc l.
- Bn ngoi ch h ?
Qunh lc u:
- Khng. Ÿ ngoi ch l ngܩi ta bn s. Cn m tao bn thuc l. t thng thuc trܧc nh, ai mua th bn.
Lun chp miŒng:
- Bn vy u c ܮc bao nhiu tiŠn ?
- Th khng ܮc bao nhiu cho nn tao mi i theo ng ch y xe ba gc. Tao ph thm cho m tao ܮc ng no hay ng ny.
Lun khng hi na. N lng l i bn Qunh, thnh thong a mt nhn bn thng cm. So vi Qunh, Lun sܧng hn nhiŠu. Ÿ nh, Lun chng phi lm g nng nh†c. Lun ch c m‡i viŒc h†c hnh, khi no mun i chi th xin tiŠn ba m. Chng bao gi Lun phi bn tm vŠ cuc sng. Trܧc y, Lun tܪng bn b trong lp a no cng ging nh mnh. Hm nay tnh c gp Qunh, Lun mi v l m†i chuyŒn khng ging nh mnh ngh. Ha ra trong cuc ǩi, bn cnh nhng ngܩi sung sܧng vn c bao nhiu ngܩi vt v.
Ngh ngi mt hi, Lun li li‰c Qunh, kh ni:
- Hm no tao gh nh my chi hn ?
Qunh ngn ng:
- Nh tao xa lm !
Lun kht mi:
- Xo i my ! Tao vn thy my i b ti trܩng hoi ! Nh xa sc my my i b ni !
Qunh nut nܧc b†t:
- Nhng nh tao... ngho lm ! Chng c g c !
Lun nhn vai:
- Ngho giu th n thua g !
Ri khng Ǯi cho Qunh t chi, Lun ni lun:
- Tao ‰n chi hn ?
Tng th‰, Qunh nh phi gt u.
Lun cܩi toe:
- Vy my cho a ch i !
Qunh ni s nh. Khng em theo giy bt, Lun phi nhm ti nhm lui a ch ca Qunh trong miŒng cho khi qun.
Khi xe ti nh, Lun khng ng ng nh lc nh d Su. N xng vo ph vi Qunh khing cc th t bn lnh knh vo nh. Lun cn r Qunh li chi nhng Qunh lc u:
- Tao cn phi i ch hng Ǣng kia. Hn vi ngܩi ta ri.
Ri Qunh p ng dn Lun:
- My ng ni vi ai vŠ chuyŒn ba nay nghen !
- , tao khng ni u !
V Lun Ƕt nhin nm ly tay Qunh, git git:
- Nhng m ny...
- G vy ? - Qunh nhn Lun, ngc nhin.
Lun chp mt:
- My khng cn gin tao ch ?
- Gin chuyŒn g ?
- ChuyŒn... tao ch†c my trn lp ! Tao by qu !
Qunh cܩi:
- Tao khng gin my u ! Tao ch bun thi. Nhng by gi tao cng h‰t bun ri.
Ni xong, Qunh quay ra xe.
Lun ng trܧc hin nh ngn ng nhn theo bn. N qun bng ci t sch v ci bn h†c by lu ao ܧc. Trong u Lun lc ny ang ln vn my cu v Ƕc a trܧc y n vn dng ‹ "lm kh" Qunh, nhng cu v n ang c qun i.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 15