Chu*o*ng 16: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 16: Thng Qy Nh

Nga ‰n nh Qunh mt cch bt ng.
Chnh Ngon dn Nga i. Trܧc nay, Nga chng bi‰t Qunh u. Thnh thong trn ܩng i h†c vŠ, Nga bt gp Qunh i b trn lŠ ܩng, cng chiŠu vi Nga. Nhng lc , chng bao gi Nga dm dng li. N c bm mi phng vt xe qua.
Dܩng nh Qunh ch i chung ܩng vi Nga mt qung ngn thi. Ÿ nhng khc r, khng bao gi Nga nhn thy Qunh, d l thp thong. C l Qunh quo ng khc.
Nga c tܪng Qunh u xa lm. Ha ra nh Qunh ch cch nh Nga chng nm, su trm thܧc. Ngon dn Nga i vng vo chng ba cua ܩng l ti ni.
Nh Qunh cui mt con hm ri . Sau nh l mt con lch nh, rau mung b kn mt nܧc. Nh Qunh nh, vch vn, mi tn. Khi Nga ti, m Qunh ang ngi bn thuc trܧc nh.
Ngon ni nh bn tai Nga:
- M anh Qunh !
Nga bܧc li, rt r:
- Cho bc .
M Qunh nhn Nga bng nh mt ngc nhin:
- Chu tm ai h chu ?
- D, chu tm anh Qunh. Chu l bn cng lp vi nh.
M Qunh thong l v sng st. C l trܧc nay khng c ngܩi bn gi no ǥt chn ‰n nh Qunh. Nga on vy. Nhng v sng st kia kp bi‰n mt trn gng mt m Qunh, thay vo l s niŠm n:
- €, chu vo nh chi. Qunh trong nh chu.
Ngon ng bn cnh, khoe:
- Ch chu bc.
M Qunh vui v:
- Vy h ? Vy th chu dn ch vo nh chi i !
Nga bt gp Qunh ang ngi h hoy lm g bn chi‰c bn di ǥt cnh ca s m ra lch rau mung. Anh xoay lng ra ngoi nn khng trng thy ch em Nga.
Ngi k‰ bn Qunh l hai thng nhc trc tui Ngon. Chng cng ang tn mn c o th g .
Nga cn ang ngn ng, cha bi‰t c nn ln ti‰ng g†i Qunh khng, th Ngon b b:
- Anh Qunh ! Ch Nga ti thm anh n !
Qunh git mnh. Anh quay li v mt thong v sng s khi trng thy Nga. D c nm m, Qunh cng khng dm ngh s c mt ngy Nga ‰n thm anh. Vy m, by gi Nga ang ng ngay trܧc mt anh vi n cܩi bn ln trn mi. Qunh nghe tim mnh p thnh thch trong ngc. N p mnh ‰n n‡i Qunh tܪng nh Nga c th‹ nghe r tng ti‰ng vang ca n. ngh khi‰n mi Qunh ng. Anh c trn tnh bng cch ko gh‰ mi Nga ngi:
- Nga ngi chi i !
Hai thng nhc thy c ngܩi l ti, cng hi‰u k quay mt li. Bn cp mt en ly t m quan st Nga. Mt a li‰c Ngon, ngc nhin hi:
- Ch my h ?
- , ch tao !
Ngon p vi v hnh diŒn. Va ni, n va s li ch‡ my a bn.
Qunh ngi xung trܧc mt Nga. Anh c v lng tng vi cch n mc xc x‰ch ca mnh. t hai tay ln u gi ‹ che ch‡ v, Qunh nhn Nga, thp thm hi:
- Nga ‰n chi hay c chuyŒn g khng ?
Nga mm cܩi:
- Nga ‰n chi thi...
- Sao Nga li bi‰t nh ti...
ang ni, sc nh Ngon l em Nga, Qunh kh "" mt ti‰ng ri im bt.
Nga cܩi:
- Thng Ngon ‰n y chi hoi m anh giu Nga hn !
Qunh bi ri:
- Giu g u !
- Vy m khng giu ?
- l ti cha kp ni vi Nga thi.
- Khng nhng anh khng ni m ngܮc li anh cn bt ngܩi ta ni.
Qunh tr mt:
- Ngܩi ta no ?
- Thng Ngon . Anh d n ni lung tung. Anh "iŠu tra" n vŠ chuyŒn bng nhc, vŠ my cun sch...
ang ni, cht thy mt Qunh rn, trn rn m hi, Nga tp ngay. Nga tnh gin chi, no ng Qunh tܪng Nga ti y ‹ "hoch ho" Qunh, anh hong kinh.
Nga liŠn lng sang chuyŒn khc. N a mt nhn vŠ pha chi‰c bn, hi:
- Anh ang lm g vy ?
Qunh tng hng:
- €, ti ang khu li ci ti xch...
- Ti xch ca anh h ?
- Khng. y l ci ti ca a b hng xm. N nh.
Nga ch hai a nh ngi k‰ bn Ngon:
- Cn hai a kia...
Qunh cܩi:
- Chng ang tp lm th mc.
- Chu anh h ?
- Khng. y l nhng a tr cnh nh. Ti n thܩng qua y chi.
Nga o mt nhn quanh nh, thc mc:
- Vy ch anh ng sch ch‡ no u ?
Qunh git tht. T ny ‰n gi anh qun bng mt cu chuyŒn trܧc y anh "ba" ra vi Nga v Hnh. By gi, Nga hi Ƕt ngt khi‰n Qunh ch‰t cng. Anh tܪng nh tri tim mnh sp v†t ra khi lng ngc.
- ng s......ch h...... ?
Qunh p ng hi li, u loay hoay tm li thot.
Thy Qunh c c lm hoi, Nga ngc nhin:
- Th ng sch ch sao ! Anh ng sch ch‡ no ?
- Khng, khng ! Ti u c ng sch... nh. Ti ng sch ch‡ khc...
- Ch‡ khc ?
Qunh nut nܧc b†t:
- . Ti ng mt... ca hiŒu ring.
Qunh ni di m bng c thon tht. Ri Nga hi ca hiŒu ca anh nm ch‡ no, chc Qunh h‰t ܩng trnh.
May thay, lc y c mt con b chy vo. N m con bp b trn tay, chy a li ch‡ Qunh, miŒng ku m :
- Anh Qunh i anh Qunh !
Qunh quay li:
- G vy em ?
Con b cha con bp b ra:
- Con Ti Ti ca em gy c ri. Anh gn li gim em i !
Qunh xoa u con b:
- Em lm g ‰n n‡i con Ti Ti phi gy c ln ?
- Em c lm g u ! - Con b trn xoe mt, phn trn - Em nm trn vng ru cho Ti Ti ng. Con Ti-n ngi rnh dܧi. N thy em cng Ti Ti n tc lm. Th‰ l n Ǯi cho em sy tay lm ri Ti Ti xung t, n nhy li ngom ly ngay c Ti Ti. C Ti Ti th‰ l t la ra.
- Thi ܮc ri ! ‹ anh gn li cho ! Em ng lo.
Qunh trn an con b. Va ni anh va nhn Nga.
Nga mm cܩi:
- Anh c i "lm viŒc" i ! Nga ngi y chi !
ܮc Nga "cho php", Qunh ng dy. Anh rt mt ly nܧc ǥt trܧc mt Nga:
- Nga ung nܧc ch ti cht xu nghen !
Ri Qunh cm ly con bp b i li Ǣng bn. Con b t t theo sau. Qunh ngi vo bn. Anh v ly hp keo dn v bt u thoa vo c con bp b. Con b "thn ch" ngi xung bn cnh, tay t vo cm, m mn nhn anh lm.
Qunh cha "cha tr" xong con bp b, li thm mt thng b chy xc v, nch cp i giy trܮt patin, miŒng la bi hi:
- Ch‰t em ri, anh Qunh i !
C l qu quen vi nhng tnh hung tng t, Qunh vn ngi im. Anh hi m khng ngonh c li, tay vn loay hoay vi con bp b:
- G em ?
Thng b ln tui hn con nh kia. N trc tui Ngon. Nghe Qunh hi, n va th hn h‹n va p:
- i giy patin ca em hng ri. Cc bnh xe chng hi‹u sao li khng chu quay. Khi ny, em t mt c tri ging, sušt cht na b‹ i "go da".
- Em ch anh mt cht. Anh sp xong ri y.
Ch Ǯi c vy, thng b h hng ǥt i giy trܮt ln bn. Ri n quay li nhp b†n vi ti "th mc". N ngi xung cnh Ngon, miŒng b b:
- Ti my ng ci g vy ?
- ng hp ǿng vi‰t ! - Mt a ni.
Thng b ngi ngm ngha ti kia mt hi, ri but miŒng ni:
- Cho tao ng vi !
- Thi i ! Hm qua my ng sut mt ngy ri. Ba nay ti phin ti tao.
Thng b phn bua:
- Nhng hm qua tao c ng ܮc ci qui g u ! Li cn nŒn ba v tay au i‰ng !
- KΠmy !
Bi‰t khng th‹ nn n ܮc na, thng b l d bܧc li ch‡ Qunh. ng lc , Qunh cng va gn xong con bp b. Anh a con bp b cho con b, n cn dn:
- By gi keo cn ܧt, em ng nn ng ‰n n. Hai ngy sau mi ly ra chi ܮc, nh cha ?
Con b gt u. N nng con bp b bng hai tay v hn h quay ra.
Qunh nh quay li ngi ni chuyŒn vi Nga nhng thng b nu tay anh:
- Anh coi gim i giy ca em i ! Em i trܮt ngay by gi !
Qunh lng tng cha bi‰t quy‰t nh nh th‰ no, Nga ln ti‰ng:
- Anh sa gim cho thng b i !
Th‰ l Qunh li quay li chi‰c bn cnh ca s. Ln ny th anh v ly chi‰c kŠm, lay lay, vn vn.
Nga ngi yn trn gh‰, lng l quan st Qunh. Lc nh, bn cnh nhng a b, Qunh chng ging mt cht no vi hnh nh ca anh trong lp. Anh nh tr thnh mt con ngܩi khc. Trng anh nhanh nhn, ci m v t tin hn. Nga c cm gic khi trong khung cnh quen thuc ca mnh, Qunh trt b v lng tng, rt r thܩng nht mt cch d dng nh ngܩi ta ci b mt chi‰c o.
R rng nhng a tr rt yu m‰n Qunh. Chng khng bao gi ch†c gho Qunh nh cnh Nga thܩng thy trܩng. Chng p li tnh yu du dng ca anh bng s trn tr†ng v lng tin cy chn thnh. i vi chng, cn nh nh b ca anh hn rt m cng v thn thuc.
Ngay c Ngon cng vy. Va bܧc vo nh, n qun pht mt Nga. N chi mi vo my th g‡, ca ca c c v ch‰t chm lun trong tr chi vi hai a bn, b mc Nga ngi mt mnh.
Nga ang ngi ngh vn v th Qunh bܧc li. Anh sa xong chi‰c giy trܮt cho thng b v n ang phng v ra khi nh vi i giy trn tay, mt my rng r nh sp i d hi.
- Xin l‡i Nga nghen !
Qunh va ngi xung gh‰ va ni.
- L‡i g u ! - Nga chp mt, v hi - Bn anh y h ?
- u ?
- Nhng a tr y !
Qunh cht hi‹u ra. Anh cܩi:
- , bn hng ngy ca ti y. Ti n rt d thng.
Nga bng khung hi:
- Anh khng c bn ln hn ? Bn cng tui y !
Qunh gi cm:
- Bn ln hn ? Thi‰u g ! Ti c ti bn chc ngܩi bn ln !
Nga tܪng tht:
- Ÿ u nhiŠu vy ?
- Lp mnh y.
Nga kht mi:
- Lp mnh th ni lm g !
- Sao li khng ni ! Nh Nga chng hn. Nga chng phi bn ti l g !
Nga vut tc:
- Nhng m nhng ngܩi khc c ai ‰n y khng ?
Gi†ng Qunh cht chng xung:
- Khng. €, gn y th c Lun.
- Lun ? - Nga trn xoe mt, n tܪng Qunh ni ln.
Nhng Qunh gt u:
- .
Nga vn cha h‰t kinh ngc:
- Lun ‰n y lm g ?
- Th ‰n... chi.
- Lun m ‰n chi vi anh ?
- .
- N khng tru anh ch ?
Qunh cܩi:
- Lun chn tr ri. By gi, ngay c lp, Lun cng u c tru ti na.
Nga sc nh ra, bn gt g:
- hn ! Hn g my hm nay Nga thy n hiŠn kh. Nhng m Nga ght thng .
- Ti v n hay ch†c Nga ch g ?
Nga "h" mt ti‰ng:
- N ch ch†c Nga trܧc y thi. T khi Nga lm mt d, n hong hn, thi lun. N quay sang ch†c anh.
- Nhng by gi n cng "thi" ti lun ri.
Nga cܩi khc khch:
- V vy nn Nga bt ght n hn. Cn ght, nhng ght s s.
Qunh cng cܩi xa. T nhin Nga thy Qunh tht d m‰n. Hai vnh tai qui d v ci mi ca anh khng cn khi‰n Nga thy k cc na. Trong mt thong, Nga cm thy chng bnh thܩng nh l con ngܩi th ai cng vy.
Ni chuyŒn vi Qunh mt hi, Nga ng dy nh ku Ngon ra vŠ th m Qunh khŒ nŒ bng ln mt mm ch, on mi:
- Ÿ li n ch chu !
Ha ra t ny ‰n gi, m Qunh lui cui nu ch dܧi b‰p. B ǥt mm xung trܧc mt v khch ǥc biŒt, niŠm n:
- Ch u xanh bc nu, chu n th c ngon khng ?
Nga chng bi‰t ni g. N d l nh trong miŒng.
Trong khi , Qunh quay li pha my a nh:
- Li n ch, cc em !
Ngon ngonh li. By gi n mi sc nh ‰n Nga.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 17