Chu*o*ng 17: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 17: Thng Qy Nh

Nga ‰n nh Qunh ln th hai gp lc Qunh vng nh. Ln ny, Nga cng i vi Ngon. N nh gh Qunh mܮn cun bi tp vt lš.
M Qunh vn ngi ch‡ quen thuc trܧc ca nh, Ǣng sau thng thuc l. Thy Nga ti, mt b sng ln:
- Chu ‰n chi h ? Ba nay Qunh i vng. Nhng chu c vo nh chi i !
Khng gp Qunh, Nga d tnh quay vŠ. Nhng nghe m Qunh ni vy, Nga nh theo Ngon vo nh.
Bn cnh bn "lm viŒc" ca Qunh ang xm xt ba, bn a tr. Chng dang h hc tho lp mt ci my g .
Nga hi Ngon:
- Anh Qunh i u, em bi‰t khng ?
- nh i lm.
- Lm g vy ?
- nh i...
ang ni, Ngon b‡ng ngng bt. Sušt cht na, n khai vi Nga chuyŒn anh Qunh p xe ba gc. Trong nhng bui chiŠu trong tun, anh Qunh ch nh c hai ngy. Nhng ngy cn li, h n cm tra xong l anh chy qua nh ng ch ‹... i lm. Anh dn Ngon, h ch Nga c hi th bo anh i... ng sch ngoi ca hiŒu. Vy m va ri Ngon qun bng i mt. Khi ch Nga thnh lnh hi, Ngon sušt but miŒng ‹ l m†i chuyŒn.
Thy Ngon ngc ng, Nga st rut:
- Lm g m em c lm vy ? Hay l em cng khng bi‰t ?
t nhin Nga sc nh ra:
- €, ch bi‰t ri ! nh i ng sch phi khng ?
ang , nghe Nga hi vy, Ngon mng rn. N gt u lia v nhn Nga bng nh mt tinh ranh:
- ng ri ! Sao ch bi‰t hay vy ?
Nga ln gi†ng:
- Ch l bn nh sao li khng bi‰t !
Thy iŒu b hch x xng ca Nga, Ngon cܩi thm trong bng. my ln, Ngon tnh ni huœch tot cng viŒc ca anh Qunh ra ‹ ch†c b ch chi, nhng s anh Qunh ry, n nh thi. Thi m trong bng c ti‰c hi hi.
‹ khi b li cun bi ci š mun "bt m" ang thi thc trong lng , Ngon b li ch‡ my a bn.
Trong khi , Nga i th thn quanh nh, ch Qunh vŠ, trong bng c lo ngay ngy khng bi‰t Qunh i "ng sch" ‰n bao lu.
Nga bܧc ‰n bn ca s, nhn ra con lch sau nh. Nhng dy rau mung xanh mܧt an kn mt nܧc. Chng b chng ln nhau nh mt by rn nghch ngm. Bn kia lch thuc vŠ ngoi , nhng mi nh nm thy thong sau nhng rng da. y , nhng a tr ngi cu c st mp nܧc. a no a ny trn trng trc, da en nhm.
ng ng mng ra ca s mt hi, m chn, Nga quay vo. N ‰n bn bn h†c ca Qunh gc nh, ng sm soi my cun tp. Nga c š tm cun bi tp vt lš nm u nhng chng thy. Chc Qunh cho ai mܮn ri cng nn ! Nga ngh thm v thun tay n cm ln cun tp ǥt st mp bn v h hng lt ra.
†c vn v my dng u, Nga b‡ng git mnh. Ha ra y khng phi l cun tp ghi chp bi h†c. Cun tp chp ton th c xen k nhng on vn ngn.
†c lܧt qua, Nga thy nhng bi th ny quen quen. Ton th tnh. Dܧi nhng bi th khng Š tn tc gi nhng Nga nh mang mng y l th Xun DiŒu hay Nguyn Bnh g , Nga tng †c qua ri. T nhin, Nga mm cܩi nh bng: ha ra anh chng ny cng m mng gm, th‰ m mnh c tܪng !
B‡ng Nga khng cܩi ܮc na. M git bn ngܩi. p vo mt Nga l nhng cu th ܮc sa li. ng ra l nhng ch "em" trong bi Šu ܮc ǰi thnh ch... "Nga". Nga run run †c:
V sao gip mt bui u tin
Ti y thn gia x phiŠn
Khng th‹ v tnh qua trܧc ca
Bi‰t rng gp g v duyn ?
Nga hy l ni my khm da
Dm chn trong nܧc, ng say sa
‹ ti l k qua sa mc
Tm lnh h gay, th‰ cng va.
Bt gic, Nga cm thy mu nng dn ln mt. Chng dm †c ti‰p, Nga lt qua trang khc. Cng vy:
- Ti ni, t khi va gp g:
"Ti rt ngoan, ti khng dm mong nhiŠu
Nga bng lng cho ti ܮc php yu
Ti sung sܧng vi cht tnh vn y"
Nhng cu th vang ln nh nhng li th thm van v khi‰n Nga s hi. N lt vi mt lc hai ba t nh mun chy trn tnh yu lng l ca Qunh. Nhng trang no, Nga cng bt gp tn mnh. V khi †c phi on th sau y th Nga ngܮng chn ngܩi:
C mt bn Nga ngi xa ti qu
Ti bo Nga ngi xch li gn hn
Nga xch gn thm mt cht: ti hn
Nga ngoan ngon xch gn thm cht na.
Ti sp gin, Nga mm cܩi, vi v
‰n kŠ ti v mn trn: "Nga y !"
Ti vui liŠn, nhng b‡ng li bun ngay
V ti ngh: th‰ vn cn xa lm !
Nga khng can m †c ti‰p na. Nga gp cun tp li v ǥt vo ch‡ c. Tim p thnh thch, Nga lm lt nhn ra ca. Nga s Qunh vŠ Ƕt ngt. Qunh vŠ Ƕt ngt s bt gp hnh Ƕng vng trm ca Nga, v nht l Qunh s bi‰t Nga †c thy nhng tm s thm kn ca Qunh. Lc y, hn Nga s xu h khng bi‰t ‹ u cho h‰t.
Nhng ngoi hin khng c ai. Qunh cha vŠ. M Qunh th ngi khut sau cnh ca. Nga ǥt tay ln ngc ‹ trn tnh, ri li‰c vŠ pha Ngon, ku:
- VŠ Ngon i ! ChiŠu ri !
Ngon quay li, ct hng:
- ChiŠu u m chiŠu ! Gi ny khong ba gi l cng !
- Ba gi m cha chiŠu ? Ch cn phi vŠ lau nh.
- Vy ch vŠ trܧc i ! Lt em vŠ sau.
Thy Ngon l, Nga tnh bܧc li cc cho n mt ci. Nhng s ging co vi Ngon, ri Qunh vŠ ti. Nga h‰t ܩng trnh nn n tc lܫi bܧc ra khi nh.
Khi Nga cho vŠ, m Qunh t ra vn v:
- , chu vŠ. Khi no thng Qunh vŠ, bc s ni li.
Ri b dn vi theo:
- Mai mt rnh gh chi nghen chu !
Nga d nh v vi v ro bܧc. N i nhanh nh chy. Nga mun i tht xa cn nh ca Qunh ni n tnh c pht hiŒn ra nhng tm t u un ca anh.
Trܧc y, Nga khng bao gi ngh l Qunh yu mnh. Nga ch ng Qunh ch m‰n Nga nh Nga m‰n Qunh vy thi. Bao gi Nga cng coi Qunh l bn. Vy m Qunh li... k cc qu chng ! Ha ra nhng cun sch anh tng, nhng bng nhc anh a Šu cha ǿng mt tnh cm lng thm. Trong khi , mnh nh mt con ngc, Qunh a g, mnh ly tt, kh i l kh ! Khun mt ca Qunh b‡ng dng hiŒn ln trong tr Nga, mt khun mt th kŒch v xu x. Thi gian gn y, Nga quen dn vi diŒn mo qui d ca Qunh. Nga chng thy n ng s nh ngy u gp mt na. i vi Nga, nhng ܩng nt th kŒch dn dn tr nn bnh thܩng, thm ch c i khi t ra ng m‰n.
Nhng by gi, m†i s li khc hn. T khi pht hiŒn Qunh ang m thm yu mnh, Nga cm thy lo u v s hi. V quen thuc trn gng mt Qunh bi‰n mt. Nga chp mt, v trong u n, ci mi ca Qunh to dn ln, va to va , v hai vnh tai khng ngng phe phy nh cnh bܧm. Bt gic, Nga nh ‰n li chng gho ca Lun "a mc m v†c mm son, hai tai chng vy nh con bܧm vng". V Nga kh rng mnh. Nga lc u c xua ui ci cu v Ƕc a kia ra khi c nhng n c nhn nh bay lܮn trong u Nga, va bay n va ku v v nh mt con ong t.
Nga c ng ngng vŠ chuyŒn Qunh yu mnh. Vi Khi, iŠu r rng hn. V vy, Nga d i ph hn. Nga bi‰t mnh phi lm g. Vi Qunh, Nga lng tng hn nhiŠu.
Trܧc y, cng ght Khi bao nhiu, Nga cng "xch li" gn Qunh by nhiu. Trܧc s tn cng t ca Khi, Nga tm thy Qunh mt tnh bn lng l nhng chn thnh. Ÿ bn Qunh, Nga thy lng mnh thanh thn v m p. Nhng by gi, s thanh thn khng cn na. Ha ra, Qunh cng yu mnh. Ch khc l Qunh khng ni ra. Anh bi‹u l tnh cm bng nhng s chm sc n cn v kn o.
Nhng Qunh lm tt c nhng iŠu ‹ lm g ? Tht bun cܩi. N‰u phi ch†n mt trong hai, l no mnh li ch†n Qunh ? Ch chi vi Qunh vi t cch bn b thi cng b ch‰ giu ti my ti mt ri. Hung h chi...
Mi ngh ngi lan man, Nga vŠ ‰n nh lc no khng hay. Nga bܧc vo phng khch v li bt gp hnh nh quen thuc: ch Ngn ang ngi tr chuyŒn vi Khi.
Va thy Nga xut hiŒn, Khi gt u cho v mm cܩi hi:
- Nga i u vŠ ?
- i chi.
Nga va p va cܩi vi Khi, mt n cܩi ti tht ti. Thi Ƕ khc thܩng khi‰n Khi ngi ch‰t sng. Anh nh khng tin vo mt mnh. V khi tin ri th trng ngc Khi lp tc vang ln tng hi rn r.
Cn Nga, sau khi cܩi vi Khi, Nga i thng xung b‰p, v gin d‡i. Nga chng gin Khi hay gin ch Ngn. Nga ch gin mnh. Nga gin n cܩi ti ri ca mnh khi ny. Khng hi‹u sao, Nga cm thy kh chu vŠ s thay ǰi thi Ƕ ca mnh i vi Khi. N k cc lm sao y !

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 18