Chu*o*ng 19: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 19: Thng Qy Nh

Khi mng nh bt ܮc vng.
Anh khng ng Nga li nhn li i xem phim vi mnh.
Hm qua, Khi a cho ch Ngn ba tm v mi. Tt nhin Khi khng nhc g ‰n Nga. C ch Ngn cng vy. T lu,
c hai Šu hi‹u Nga khng thch tham gia nhng cuc i chi c mt Khi. Ngoi Khi v ch Ngn, tm v th ba lun lun
thuc vŠ Ngon. Trܧc nay vy.
V vy, Khi v cng ngc nhin khi ng gi hn, anh p xe ‰n nh Nga, thy Nga v ch Ngn ng ch trܧc
cng.
Cho ‰n lc , Khi vn cha tin l Nga s cng i chi vi anh v ch Ngn. Anh on l Nga ang nh i u ,
khng dnh dng g ‰n l trnh ca anh. Cho nn sau khi mm cܩi cho Nga, Khi quay sang ch Ngn hi:
- Ngon u ri ?
Ch Ngn mm cܩi:
- N trong nh.
Khi nhn ng h:
- Ch ku Ngon i ! Sp ‰n gi ri !
Ch Ngn vn cܩi cܩi:
- N u c i m ku !
Khi tr mt:
- Sao vy ?
By gi Nga mi ln ti‰ng:
- Nga i th Ngon phi nh ch sao !
Khi nghe tai mnh i. Anh nhn Nga, gi†ng na tin na ng:
- Nga ni tht khng ?
Nga "x" mt ti‰ng:
- Nga gin chi vi anh lm g !
Khi khng hi na. Hi lung tung, ri l mm l miŒng, Nga gin Nga nh th khn. Anh lng l p xe i, lng vui
nh m hi. Ch Ngn ch Nga chy song song bn cnh. Anh nghe hai ch em tr chuyŒn th thm vi nhau, chc chc li
bt cܩi khc khch. Anh chng bi‰t Nga v ch Ngn ni vi nhau nhng g nhng t dng anh b‡ng mun bt cܩi theo.
Cho ‰n khi vo trong rp chi‰u bng ri, Khi vn thy ngܩi l l lng lng. Anh khng t ct ngha ܮc ti sao
hm nay Nga "tt" vi mnh nh vy. Hay l chi‰n dch "tn cng t xa" ca mnh bt u c hiŒu qu. Theo "qui trnh"
tnh ton, Khi chinh phc tnh cm ch Ngn trܧc, ri ti Ngon, sau ti "ng gi" v cui cng mi "ln chi‰m" ti Nga.
Nhng vŠ khon "ng gi" th ‰n nay Khi vn cha ti‰p cn ܮc. ng thot n thot hiŒn c nh thm t Sherlock
Holmes, Khi "canh" mŒt mun ch‰t.
Thng Ngon th na nc na m, chng bi‰t ܩng no m ln. i vi Khi, n lun lun gi mt khong cch
va phi, khng xa xi m cng chng gn gi. M‡i ln Khi a v xem phim, xem ca nhc th n i, khng th n ln. Khi
chng c cch no ln la, "d d‡" n ܮc. mt ci l lc ny n bt tru tro ci cm t "bn ch Ngn" mc dch kia.
Tm li, ‰n nay ch c ch Ngn l ... theo phe Khi. Nhng ܮc s ng h ca m‡i mt ch Ngn th cn khuya mi ‰n ch
ni ! Lu nay, Khi vn khng ngt than thm vŠ s ti‰n b chm chp .
Th‰ m chng hi‹u sao hm nay, Nga "u hng" sm nh vy trong khi theo nhn xt ca Khi, s Š khng ca Nga
chng c du hiŒu g t ra suy y‰u. Hay l Nga ‰n thi k bi‰t... rung Ƕng. Mnh ti nh thܩng xuyn, thot u Nga
thy ght, nhng dn dn Nga nhn hoi quen mt, thy bt ght, v rt cuc chuy‹n qua... thng. ng b chng ni "p
trai khng bng chai mt" l g ! Trong khi , mnh va "chai mt" li va "p trai", th no cng c, bo Nga khng xiu
lng sao ܮc ! Sut bui chi‰u phim, Khi c ngi suy ngh lung, chng bi‰t trn mn nh c nhng g.
Cng ngh ngi, Khi cng tܪng tܮng ra th, th no cng "phn khi". Phn khi nht l hm nay Khi ܮc ngi k‰
bn Nga. M†i ln, Khi ngi k‰ thng Ngon bm mp, ru ch‰t ܮc. Khi ny, ch Ngn š t i pha sau, nhܩng cho Khi
v Nga vo trܧc. Nh vy, Khi ܮc ngi gn Nga. Ngi gn trong rp ht ng hong, hŒt nh Romo v Juliette, ch
khng phi ngi gn "bt ǡc d" nh thng qu› nh. Ngi gn nhau trong lp th ch l bn b thi, ch ngi gn nhau trong
rp ht th r chng phi l bn b. Chng phi l bn b nhng l ci g th Khi khng dm ngh ti‰p. Nga ngi st rt bn
Khi, Khi s Nga s nghe thy nhng š ngh trong u mnh. L ci g th vŠ nh mnh s ngh, Khi t nh mt cch sung
sܧng v lu lnh.
Lc gii lao, n trong rp bt sng, Khi quay sang Nga, vui v hi:
- Phim hay khng ?
Nga gt u, khng nhn Khi.
Thy Nga khen phim hay, Khi ho hng r:
- Phim tun sau cng hay lm ! ‹ ti ki‰m v mi Nga i xem !
Khi khng ng Nga lc u:
- Tun sau Nga khng i na u !
Nga lm Khi ct hng. Anh nhn Nga, ngc nhin:
- Sao vy ?
- Nga bn.
Khi nhu my:
- Bn g m bn sut tun ? Cng c ngy Nga rnh ch ?
Nga p lp lng:
- Nga khng bi‰t trܧc ܮc.
Cu tr li ca Nga chng c g chc chn. Khi gng hi:
- Th‰ ‰n chng no Nga mi bi‰t ?
- Chng no Nga bi‰t th Nga bi‰t.
Gi†ng iŒu ca Nga khi‰n Khi th di. khng phi l cu tr li. l mt cu . C ti thnh Khi mi hng gii
ra. NiŠm hy v†ng ca Khi bt u b lung lay. T ny ‰n gi, Khi t ru mnh vo mt gic m tuyŒt diŒu. By gi, Ƕt
nhin Nga "nh thc" Khi dy. Nga ni "chng no Nga bi‰t th Nga bi‰t", Khi tnh liŠn. V lp tc Khi thu mnh vo su
trong gh‰, tr li "th‰ th".
‹ gip Khi "phng th" kn o, n trong rp tt ng lot, bo hiŒu gi gii lao h‰t. Ÿ bn cnh, Nga v ch
Ngn ti‰p tc xem phim. Cn Khi th ti‰p tc ... ngh ngi.
Khi khng hi‹u thi Ƕ chp chn va ri ca Nga mang š ngha g. N‰u Nga khng thch Khi th sao li cng Khi v
ch Ngn i xem phim. Hay l Nga chn ngn ? V lš. Chnh Nga va khen phim hay y m ! Hay l Nga... ngi ngng ?
Tun ny i xem phim vi Khi, tun sau li i na, Nga s Khi "coi thܩng" chng ? C l chnh v vy m Nga t
chi li mi ca Khi. Nhng Nga cng khng t chi hn. Nga ch ni lp lng. Khi cht nh ‰n mt cu ni, khng bi‰t
ca ai "khi ngܩi ph n lc u, c ngha l "c th‹", cn khi h† ni "c th‹" th nn hi‹u l h† gt u". p dng cu ni
tuyŒt vi trn vo trܩng hp ca Nga, Khi thy n... trng chc. Hn Nga ch t chi ly lŒ. N‰u mnh kin tr hn cht
na, Nga s ng š ngay thi.
Trong thong chc, Khi thi bun. Cng thi ray rt. Nhng š tܪng rng r r nhau ko ‰n m‡i lc mt nhiŠu. Chng
bay lܮn trong tr Khi nh mt by om m. Chng chi‰u sng trng. Sng gp my ln nh sng trn mn nh.
'n nh t tܪng u xong xui, Khi ngܧc mt nhn ln, c theo di na sau ca cu chuyŒn trong phim. B mt
phn u, by gi Khi ch hi‹u lm bm, nhng Khi vn c cng mt ra, thu nhn ܮc cht no hay cht ny. Khi s lt
na, khi ra vŠ, ch Ngn hoc Nga trao ǰi vi Khi vŠ ni dung phim, anh s ǿc mt ra nh mt thng ng.
Khi khng bi‰t rng Nga cng chng hn g anh. Nga ngi dn mt vo mn nh vi v chm ch nhng u c Nga
li ngh ngi u u. Khi ny, Khi hi phim hay khng, Nga gt u i.
Trong thm tm, Nga chng mun i chi vi Khi cht no. Nga khng hi‹u sao mnh ght Khi "dai" th‰. Nhng hm
nay Nga phi bm bng i xem phim, chng qua l Nga mun Qunh bi‰t iŠu . ng no, Ngon cng s k‹ li vi
Qunh. Nht l Ngon ang m c v b Nga chi‰m mt xut mi quen thuc ca n.
T ngy pht hiŒn ra tnh cm ca Qunh, Nga ri vo mt tm trng hoang mang v s hi. Mc d rt m‰n Qunh,
Nga vn khng th‹ no tܪng tܮng ni anh l ngܩi yu ca mnh. C hnh dung ‰n cnh phi i chi bn cnh mt con ngܩi
c ci mi to tܧng v hai vnh tai cng to tܧng khng km, li khng ngng ve vy, Nga bt gic rng mnh.
Qunh l mt chng trai tt bng nhng iŠu khng ngn cn bn b s ch‰ giu Nga. Trܧc y, Lun chng
chm ch†c Nga v Qunh nhng "c" nh ǩi sao ! M l lc gia Nga v Qunh cha c "chuyŒn" g. N‰u... c g,
chc ch‰t ! Ri ch Ngn na. Ch s ngh nh th‰ no khi bi‰t Nga lnh lng vi Khi ‹ chy theo con ngܩi xu x kia. Hn
ch s cho Nga l mt con in.
Nhng ton b vn Š khng phi nm ch‡ . Ci chnh l Nga. Trܧc sau, Nga ch xem Qunh l bn. Cng nh
Khi vy. Qunh l ngܩi bn d m‰n, Khi l ngܩi bn kh a. i vi Nga, l i‹m khc nhau duy nht gia Khi v
Qunh.
Khi Khi l lm "ti‰n ti" thm mt bܧc, Nga cng ght Khi. Vi Qunh, m†i chuyŒn khng ging nh vy. Tnh yu
ca Qunh l mt tnh yu chy bng nhng lng l. Nga bi‰t ܮc hon ton do tnh c. V Nga chng cm thy ght Qunh.
Nga ch s. N‰u Qunh bc l tnh cm ra nh Khi, Nga s d t thi Ƕ hn. ng ny, Qunh chng ni g. V c l Qunh
cng chng bi‰t Nga r m†i chuyŒn.
Trܧc mt tnh hung tr tru nh vy, Nga chng bi‰t phi ng x nh th‰ no. Nga nh ch†n gii php... xa lnh
Qunh. Nhng Qunh li qu ng nghŒch. Mi y, anh li em bng nhc tng Nga. Chng cn cch no hn, Nga nh
cng khai i xem phim vi Khi. Nga hy v†ng khi hay tin ny, Qunh s hi‹u ra v anh bi‰t anh nn lm g.
D nhin, c Khi ln ch Ngn, khng ai hi‹u ܮc tm trng ri rm ca Nga. Thy Nga chu i xem phim chung vi
mnh v Khi, ch Ngn mng ra mt. Ch vui v tr chuyŒn lun miŒng. C Khi cng vy, mt my lc no cng h ha h
hng.
Thi Ƕ ho hng ca Khi khi‰n Nga c cm tܪng nh anh b ܮc tri tim ca Nga vo trong ti mnh ri. ngh
khi‰n Nga cm thy bc bi. V vy khi Khi r tun sau i xem phim, Nga t chi ngay.
Ch Ngn khng bi‰t c Nga ln Khi Šu say sa theo ui nhng š ngh ring trong u hn l theo di nhng din ti‰n
trn mn nh. Cho nn lc dong xe trn ܩng vŠ, ch v cng ngc nhin khi thy Nga v Khi p a p ng trܧc nhng cu
hi ca ch vŠ ni dung cun phim va xem.
V khi n‡i ngc nhin qua i, ch gt g, ranh mnh:
- , ha ra m†i ngܩi ngi th th ni chuyŒn ring vi nhau sut c bui phi khng ?

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 20