Chu*o*ng 20: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 20: Thng Qy Nh

Nga on nh thnh.
Hm trܧc Nga i xem phim vi Khi, hm sau Qunh bi‰t liŠn. Anh bun thu bun thiu.
Tht ra, Qunh bun chuyŒn Nga i chi vi Khi th t m bun chuyŒn Nga t ra lnh nht vi anh th nhiŠu. i
vi Qunh, Nga i chi vi ai, thm ch Nga yu ai, l chuyŒn ring ca Nga. Qunh s bun, nhng Qunh chu ǿng
ܮc. Anh bi‰t anh chng th‹ i hi g hn Nga. Anh bi‰t anh chng bao gi len li vo tri tim Nga ܮc. "c n"
dnh cho ngܩi khc, khng phi dnh cho anh.
Ngܮc li, n‰u Qunh c "c gan" yu Nga th cng l chuyŒn ring ca Qunh. Tri tim anh c "quyŠn" hܧng ti
mt hnh bng v m tܪng vn v Anh chng cn Nga p li tnh yu ca anh. T n, n sng ܮc. Anh p v nui dܫng
n bng nhng vn th chp y trong tp v bng nhng gic m m anh khng bao gi k‹ li vi bt c ai.
Anh ch cn mt iŠu: Nga hy coi anh l bn. Nga hy tr chuyŒn vi anh v ng ph phng t chi nhng chm sc
thm lng ca anh. Nga khng ging nhng ngܩi con gi khc. Nga khng xem anh l thng hŠ chuyn lm vui cho lp h†c.
Vy th Nga hy ng i x vi anh nh nhng k khc. Qunh th thm vi chnh mnh. i khi anh tܪng nh anh ang by
t n‡i lng u un ca mnh vi Nga v Nga ang ngi trܧc mt va chm ch nghe anh va mm cܩi du dng v thng cm.
- Trm s cng ti cun tp ch‰t tiŒt kia m ra !
Bt gic, Qunh bung li nguyŠn ra. Chnh cun tp l nguyn nhn ca m†i tai h†a. Sau khi †c ܮc nhng vn
th m nh thng trong , thi Ƕ ca Nga i vi Qunh lp tc thay ǰi. M mnh th u c mun vy. Mnh u c
mun Nga bi‰t r tnh cm ca mnh lm chi. Qunh phiŠn mun nh thm.
Nhng ngy sau i vi Qunh l nhng ngy rt ‡i nng nŠ. Nm h†c sp k‰t thc m ngܩi bn gi duy nht ca
anh chng nh m‡i ngy m‡i vut khi cuc ǩi anh. M tri tim anh th mng mnh nh t tri, u c nu gi ܮc ai. Nga ch
kh vng vy, n t tung.
M Nga th c "vng vy" hoi. Nga chng thm nhn anh. Nga chng tr chuyŒn vi anh nh trܧc. V c h
chung reo bo gi chi th Nga vi vng b ra khi lp.
M‡i ln nh vy, Qunh ch cn cch ngi a mt nhn theo. V thn th ca Qunh khi‰n ti bn a ch†c ph m chn.
Chng a no thm tru gho anh na. Hai vnh tai ca Qunh do ny cng "hng" ri. Chng b "trc trc" mt b phn
no , bn b iŠu khi‹n chng nh š mun na. Bi‹u chng vy, hng th chng nhc nhch, khng hng th chng nm
tr, y nh xe ch‰t my, chn i l chn ! Vi ln nh vy, ti bn lng h‰t.
Mt hm, Lun bܧc li ngi xung bn Qunh, t m:
- Lm g m my ba nay my bun xo vy ?
Qunh chi:
- Tao c bun g u !
- ng xo my ! Dm mt my l tao bi‰t liŠn !
Nghe Lun ni vy, bi‰t khng th‹ chi ܮc, Qunh ngi im. Lun li hi:
- My bun nh Nga phi khng ?
Qunh git tht:
- u c.
Lun tc lܫi:
- My ch gii chi ! Tao bi‰t my bun nh Nga.
Qunh li lm thinh. Anh kht kht mi thay cho cu tr li.
- My vi nh Nga lc ny khng chi vi nhau na phi khng ? - Lun li ln ti‰ng.
Qunh lng l gt u.
Lun thc mc:
- Sao vy ?
- Ai bi‰t ! - Qunh li ni di.
Lun ngm ngh mt hi ri li chp miŒng:
- Chc l ti tao.
Qunh lc u:
- Khng phi ti my u ! Lc ny my u c tru ti tao na !
- Chnh v vy m nh Nga mi ngh chi vi my. Ch hi tao cn ch†c my, nh Nga bnh my ra mt. Tao cng
ch†c, hai a my cng "st cnh" bn nhau.
Li lp lun ca Lun khi‰n Qunh tc cܩi. Nhng anh khng cܩi ni. Lun li ni:
- Vy ngy mai tao bt u ch†c li nghen ?
- Thi, thi ! - Qunh vi v xua tay - My ng c gi tr ra na !
Lun cܩi h h:
- My khng mun th thi ! Nhng tao phi lm g ‹ gip my ch !
- Tao chng cn.
- Chng cn th tao i !
- , my i i !
Lun i tht. N b ra ngoi hnh lang. Dm qua ca s, thy Qunh ngi r, Lun lc u. N chng hi‹u sao bn
gi bn trai chi vi nhau th‰ no cng c hi xch mch. Lun th Lun chng thm chi vi b†n con gi. Lun ch thch ch†c
cho ti n giy ny ln thi.
C Hnh cng bn khon vŠ thi Ƕ ca Nga i vi Qunh. Trong mt ln cp k vi nhau ngoi sn, Hnh hi Nga:
- Lc ny sao Nga c ra ngoi chi hoi vy ?
- Th gi chi, phi ra chi ch !
Hnh "x" mt ti‰ng:
- Lc trܧc u c vy. Lc trܧc Nga c hoi trong lp.
Nga m :
- Th hi trܧc khc, by gi khc.
- Khc sao ?
Hnh hi cc c lm Nga khng tr li ܮc. Nga p ng ri nhn nh p:
- Th khc ch khc sao !
Hnh li‰c Nga:
- Khc l by gi Nga "ngh chi" vi Qunh ch g ?
Tng th‰, Nga phi gt u.
- C chuyŒn g vy ? - Hnh hi d.
- Chng c chuyŒn g c. H‰t thch th ngh chi vy thi.
Va ni, Nga va ng l ch‡ khc.
t nhin Hnh kht mi:
- Nga giu Hnh thi. Nhng Hnh bi‰t h‰t ri.
Nga quay li, thp thm:
- Hnh bi‰t g ?
Hnh nheo mt tinh nghch:
- Hnh bi‰t ti sao Nga ngh chi vi Qunh ! - Ri Hnh ko di gi†ng - Bi v gn y Nga i chi vi Khi.
Nga hong hn:
- Ai ni vi Hnh vy ?
Hnh chun mi:
- Cn g ai ni. Chnh mt Hnh trng thy ng hong. Hnh thy Nga vi Khi i xem phim. Ba Hnh cng i
xem phim m.
Ha ra l vy ! Nga than thm v tm cch chng ch‰:
- Hm c c ch Ngn i na.
Hnh gt u:
- , Hnh cng thy c ch Ngn. Nhng ch Ngn ngi ngoi ra. Cn Nga v Khi ngi k‰ nhau.
Nhng chi ti‰t Hnh nu khi‰n Nga git bn ngܩi. Nga ra thm: nh Hnh ny qu qui tht ! Chc l ba Hnh
ngi pha sau m mnh khng bi‰t ! H va, may m mnh v Khi chng c g !
- Phi vy khng ? - Hnh ct li, ct t dng suy ngh ca Nga.
Nga hi li, gi†ng cnh gic:
- Phi chuyŒn g ?
- Phi l lš do Nga ngh chi vi Qunh ?
Nga lc u:
- Khng phi vy u. Hnh hi‹u lm ri. Gia Nga v Khi chng c g h‰t. Ch l bn thi.
Hnh vn cha h‰t thc mc:
- Bn sao... thn qu vy ?
Nga th di:
- Nga u c thn vi Khi. Nhng v Khi hay qua nh chi vi ch Ngn, hai ngܩi i xem phim, r Nga i theo cho
vui vy thi.
- T ra l vy !
Hnh gt g. By gi th Hnh tin li Nga. Khi ni cu , v mt ca Nga tot ra s thnh tht, thm ch n cn c v
bun bun. Nhng n‰u khng phi v Khi th v lš do g Nga khng thm nhn mt Qunh na ? Hnh lng l i bn Nga, trong
u quay cung hng trm du hi. Nhng ri Hnh cng chng ln ra ܮc u dy mi nh no.
Trong khi , Qunh vn m thm chp nhn s phn ca mnh. Anh chng trch Nga. Anh ch bun. T trܧc ‰n nay,
cha bao gi Qunh tri qua mt n‡i bun ln lao nh th‰. N ngm vo lng anh tng gi†t, tng gi†t nh ti‰ng ma ri r rch
trn mi tn nh anh vo nhng m ng lnh. Trܧc khi gp Nga, anh hn nhin bi‰t bao. Anh thn nhin chp nhn ci vai
m bn b phn cho anh. Anh l i tܮng b tru ch†c, anh b xem nh thng hŠ chuyn mua vui cho m ng. Anh chu
ǿng tt c nhng iŠu vi s lng l bnh thn, mc d khng phi khng c lc anh cm thy v cng kh chu. Nhng d
sao, cng l nhng n‡i kh chu thong qua. Chng khc xa vi tm trng day dt kh s m anh ang gp phi. Trong
nhiŠu m trn tr†c, Qunh hi‹u rng qun i ngܩi mnh ght b th d nhng qun i ngܩi mnh yu thng l chuyŒn kh ty
tri.
Qunh bun. Nhng Qunh c nn n‡i bun xung y lng ‹ tp trung u c vo viŒc n thi h†c k hai. Bun Nga
mi ch mt, h†c hnh chng ra g, Qunh s bun gp i. V vy, Qunh c sc.
Nhng ngy ny, tng phܮng trong sn trܩng bt u tr hoa, bo tin ma h ‰n. L ve thi nhau n trn nhng
nhnh cy cao. Khng kh lp h†c no nc hn ln, ǥc biŒt l vo nhng ngy thi cui cng. Bn b trong lp bt u
thi ngh ‰n chuyŒn sch v. Tng nhm tm nm tm ba kho nhau nhng k‰ hoch vui chi trong dp h sp ‰n.
Ch ring Qunh l chng c k‰ hoch g.
Lun hi:
- H ny my c i chi u khng ?
Qunh lc u:
- Chc tao nh.
Lun nheo mt, ng vc:
- My xo ! Ngh h, nh lm g ?
Qunh chp miŒng:
- Tao nh chy xe vi ch tao.
Lun bt "" mt ti‰ng. N sc nh ‰n hon cnh kh khn ca bn. Ngm ngh mt lt, Lun cm tay Qunh, lay lay:
- Vy h ny tao s ‰n chi vi my.
Qunh th di:
- Tao chy xe sut ngy, my ‰n chi vi ai ?
- Th tao s i theo my. Khi no my mŒt, tao s p ph.
- Thi i !
Qunh ni, gi†ng khng giu ܮc cm Ƕng.
Lun phy tay:
- Khng c thi g h‰t ! H ny tao s ti !
Lun ni c quy‰t nh inh ng ct.
Nhng ri Lun chng c dp no thc hiŒn ܮc š nh tt p ca mnh.
Trܧc ngy bi trܩng khong mܩi hm, m Qunh i ng long qung sao , b b p u vo ngch ca,
t mch mu no. Lc , Qunh cn trܩng. My a b ang chi trong nh thy vy ku tong ln. Hng xm chy
qua, a m Qunh vo bŒnh viŒn.
Lc vŠ nh, nghe my a nh thut li, Qunh ht hong chy ‰n bŒnh viŒn. Qunh gp ng ch . Ch Qunh
ni:
- M chu s cn ln. Gp ngܩi khc, t mch mu no chc i lun ri.
- Cn m chu th sao h ch ? - Qunh lo lng hi.
Ch Qunh th di:
- M chu ch b... liŒt na ngܩi thi !
Nghe vy, Qunh a ln khc.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 21