Chu*o*ng 3: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: Thng Qy Nh

Trong lp, ngoi Hnh v Qunh, thnh thong Nga vn tr chuyŒn vi Khi. Nh Khi cng ph vi Nga, cch cn nh Nga mi d†n vŠ khong vi cn. Thot u, Nga khng pht hiŒn ra iŠu .

Mt hm i chi vi ch Ngn vŠ, va dt xe vo cng, Nga b‡ng nghe ai g†i mnh:

- Nga !

Ngonh li, Nga thy Khi ang ng trܧc cng nh hng xm ng sang. N ngc nhin:

- Anh i u vy ?

Khi cܩi:

- Ti u c i u ! Nh ti y !

Va ni, Khi va ch tay vo cn nh c hng ro bng giy. Nga tr mt:

- a, anh h ?

- .

- Anh sao Nga khng bi‰t ?

Va but miŒng, Nga cht thy cu hi ca mnh k cc v ng ngn lm sao. N cha bi‰t cha li nh th‰ no, Khi p:

- Ti Nga khng ‹ š thi ! Cn ti, ti bi‰t Nga t hi Nga mi d†n vŠ.

Cu ni ca Khi khi‰n Nga bi ri v cng. N ch bi‰t mm cܩi bn ln.

Khi li hi:

- Nga i u vŠ ?

- Nga i chi vi ch Ngn.

Nga quay li nh gii thiŒu ch Ngn vi Khi. Nhng ch Ngn khng c . Ch b vo nh t lc no. Trong khi Nga ang cn loay hoay cha bi‰t ni g, Khi b‡ng ln ti‰ng:

- Ti vo nh chi ܮc khng ?

Khng hi‹u sao Nga li lng tng but miŒng:

- Nh no ?

- Th nh Nga y ! - Khi mm cܩi - N‰u ti vo nh... ti, ti u cn phi xin php lm g !

Cu pha tr ca Khi khi‰n Nga bt gic ph cܩi. N khng hi‹u sao mnh li vng vŠ ‰n mc y. N nhn Khi, gt u:

- Mi anh t nhin.

Thc ra, Khi "t nhin" hn Nga tܪng nhiŠu. Anh va bܧc qua, va gt g nhn xt:

- L ra Nga phi mi ti vo nh chi trܧc khi ti Š ngh ka !

Nga bi‰t Khi ni a. Nhng ci gi†ng trch thܮng ca anh tht ng ght. Nga nh ni "cn khuya" nhng cui cng n kŠm li ܮc. N mm mi, lng l dt xe vo nh. Khi ng nh theo sau.

Khi vo chi khng lu. V anh cng chng tr chuyŒn g nhiŠu. Khi ch hi Nga hi trܧc h†c trܩng no, ti sao li chuy‹n vŠ y. Nga tr li l Nga khng bi‰t, gia nh i u Nga i .

Khi ni:

- Ÿ trong lp hnh nh Nga khng chi vi ai ?

- Ti mi vŠ, Nga cn l.

- Nga vo h†c na thng ri, l g na ?

Nga cܩi:

- Th Nga vn tr chuyŒn vi Hnh v Qunh ch !

Nghe nhc ‰n Qunh, Khi kht kht mi:

- Nga ni chuyŒn vi Qunh, chc Qunh sung sܧng lm !

Nga nhu my:

- Sao anh li ngh vy ?

Thy Nga c v kh chu, Khi thong bi ri:

- Th ti v... trܧc nay Qunh t tr chuyŒn vi bn gi.

Nga khng ni g. N ngi im mt hi, ri kh ni:

- Qunh l mt ngܩi bn ng m‰n.

Khi ni, Nga khng nhn Khi nhng n vn cm thy anh ang ca mnh trn gh‰. Nga ch Ǯi Khi phn i š ki‰n ca mnh. Nhng khng, Khi ch ni:

- Qunh lm tr tht hay !

Nga li kh nhn mt. Khi khng hi‹u hoc c tnh khng hi‹u iŠu Nga ni. S ng m‰n ca Qunh khng phi ch‡ anh bi‰t ve vy hai tai hoc bi‹u din tr i hai tay ngon mc. Nga mun ni ‰n s tt bng ca anh bn k d v lc no cng rt r ny.

Nhng Khi khng hi‹u iŠu tht. Cng nh anh khng hi‹u ti sao mnh khen Qunh m Nga li t v khng hi lng. T nhin Khi cm thy cuc tr chuyŒn bt u trc trc v anh bi‰t rng mnh nh mt thi Ƕ t tin khi mi bܧc vo nh. V vy, Khi vi v co t.

Nga a Khi ra tn cng, v ni:

- Khi no rnh, anh c gh chi.

Khi gt u, nhng anh khng bi‰t chc khi no mnh mi thc hiŒn ܮc li mi hp dn .

Nga va quay vo thy ch Ngn ng ngay trܧc ca. Ch Ngn nhn Nga, chp chp mt, tru:

- Ba nay Nga ki‰m u ra mt anh chng p trai th‰ ?

Nga mt:

- Ch ng c ni by ! l anh Khi, bn cng lp vi em.

Ch Ngn nheo mt:

- Bn cng lp m dn vŠ nh, chc l thn lm !

Nga nhn vai:

- Em u c thn. Nhng nh anh y k‰ y n. Nh c hng ro bng giy .

- €, vy th ch nh ra ri ! - Ch Ngn gt gt u - Ch c gp anh chng i ngang nh mnh my ln. Ln no chy ngang, anh ta cng nhn vo y, chc l... tm em.

Ch Ngn va ni va cܩi khc khch. Cn Nga th vng vng b vo nh, gi†ng gin d‡i:

- Ch lc no cng ch†c em !

Nga quen Khi ch c th‰. Sau ln , Khi khng gh chi nh Nga thm ln no na. Gp nhau ngoi ܩng, Khi ch mm cܩi cho Nga v hi thm v vn vi cu. Nga cng p li qua loa, th‰ thi. Mi cho ‰n khi Nga v Qunh b Lun "tn cng", Khi xut hiŒn kp thi ‹ "cu b" trong cn khn n. V hm , Nga bt gp trong nh mt ca Khi mt th nh sng l lng na mun phi by na nh che giu. V t lc cho ‰n khi vŠ ti nh, Nga c qun i. Mc d bi‰t n Khi, Nga vn khng c tnh cm nhiŠu vi anh, c l do nhng n tܮng chng ng†t ngo g trong ln gp g u tin.

Cn Qunh, sau ln , li cng im thin tht. Anh nh mt con chim b n, by gi thy ci g cng s. Ngay c khi Nga bt chuyŒn, Qunh cng m . Trong khi tr li nht gng, anh c lm lt nhn ra ca. Anh s Lun bt gp. Anh s n li ng ng tru ch†c nh ba trܧc.

Thi Ƕ ch‰t nht ca Qunh khi‰n Nga bc mnh. N gt ln:

- Ni chuyŒn vi ti c g m anh phi hong ln vy ?

Thy Nga ni sng, li xng "ti" thay v xng tn nh m†i ngy, Qunh cng lng tng. Anh c ngi ǿc mt ra, mi ng.

Nga thy ti ti, liŠn ni:

- Anh ng s ! Lun khng dm ch†c Nga v anh na u !

ܮc Nga trn an, Qunh khng o mt ra ca na. Nhng anh vn ngm tm. Thy vy, Nga bn tm cch gi chuyŒn. N du dng ni:

- €, anh c thy ci o ca Nga mc hm nay khng ?

Qunh gt u:

- Thy ! M sao ?

Nga mm cܩi:

- Ci o hm trܧc y !

Thy Qunh vn cha hi‹u, Nga ni thm:

- Ci o b vܧng vo lp xe y m. Hm trܧc du m dnh en thui, nh l† benzine ca anh, hm nay ci o trng tinh li ri.

Va ni, Nga va ko vt o sau ln cho Qunh xem. Qunh kh li‰c vt o, mm cܩi khng ni g. Nhng nh mt anh l r v sung sܧng.

Thy Qunh vui v, Nga cܩi ni:

- By gi Nga hi anh cu ny, anh ng gin nghen ?

Qunh ngܧc nhn Nga, thong ngc nhin:

- Cu g ?

- Th anh ha l anh khng gin Nga, Nga mi hi.

- Ti ha.

Mc d Qunh ha, Nga vn cha dm hi ngay. Sau mt lc ngn ng, n mi kh h gi†ng:

- Ti sao m†i ngܩi li g†i anh l... thng qu› nh ?

Hi xong, bt gic Nga cm thy y ny. N s Qunh xu h. V anh s gin n. Nhng khng, Qunh ch cܩi. V ni:

- €, l ci biŒt hiŒu... hi trܧc.

- Hi trܧc l hi no ? - Nga tr mt.

- Hi h†c lp by y m ! - Qunh kh hng gi†ng - Hi , c mt hm lp ngh hai ti‰t u. Trong khi ch vo h†c hai ti‰t sau, ti bn thch ti i hai tay d†c theo hnh lang. Khi ti "i" ngang qua lp 7A, ti h†c sinh lp ny liŠn chm h‰t ra ca s. Lp tc thy Cng dy ton chy ra. Thy ti ang lm tr, thy liŠn bܧc li v...

ang k‹, Qunh b‡ng ngp ngng. Nga st rut:

- V sao na ?

Qunh a tay ln gi u, p ng:

- V... v thy xon ly tai ti, ht ln: "My lm ci tr g vy, thng qu› nh ?". Ti bn ng chung quanh cܩi m v th‰ l t hm ... t hm ...

Ni cha h‰t cu, b‡ng dng Qunh im bt v anh kh a tay s ln vnh tai ca mnh. C ch v tnh ca Qunh khi‰n Nga bt cܩi:

- B thy Cng bo tai au lm h ?

Cu chng gho ca Nga lm Qunh mt. Anh lng tng b tay xung:

- u c !

Trong mt thong, Nga cm thy s bi ri tht th ca Qunh tht ng m‰n. N ni:

- Vy m lc u Nga c tܪng anh phi nghch ph gh lm, bn b mi ǥt cho anh ci biŒt danh... d s nh th‰ ch !

Qunh mm cܩi:

- u c !

Anh lp li cu ni va ri vi v hiŠn lnh.

ng lc , Hnh bܧc vo. N ǥt cp ln bn mt ci "och" v li‰c Qunh:

- Qunh bi‰t chuyŒn g xy ra my ngy nay cha ?

Cu hi Ƕt ngt ca Hnh khi‰n Qunh git tht. Anh cht ngh ‰n Lun. Chc l n li ru rao g y. Anh nhn Hnh, hi hp:

- Cha ! ChuyŒn g vy ?

- ChuyŒn ny n !

Va ni, Hnh va cm ly cnh bn lay lay. Ci bn lc l, chao qua chao li. Thy vy, Qunh th pho:

- Gi th bi‰t ri !

Hnh nheo nheo mt, cܩi ni:

- Ngy mai Qunh nh em " nghŠ" theo nghen !

- .

Nga ngi gia, nghe hai ngܩi ni qua ni li, chng hi‹u m t g c. N quay sang Qunh, khŠu nh:

- ChuyŒn g vy ?

- ChuyŒn g u ?

- ChuyŒn anh v Hnh ni vi nhau ny gi !

- €, ci bn ca mnh b long chn. Hnh bo ti ngy mai em ba inh theo ng li.

Nga trn mt:

- B nh anh lm nghŠ mc h ?

Qunh cܩi:

- ng li ci chn bn cn g phi nghŠ mc ! Nhng chuyŒn lt vt nh vy, ti lm hoi !

Ngy hm sau, Nga thy Qunh khng m cp nh thܩng lŒ. Anh eo trn vai mt ci ti bng vi dy.

Qunh bܧc vo lp, ǥt ci ti xung trܧc mt Nga v sau khi ly tp v nht vo ngn bn, anh li t trong ti ra mt cy ba c x v mt b inh ln. Xong, anh khom ngܩi xung v trong t th‰ na qu na ngi, anh bt u ng li chn bn.

Ti‰ng ba "lp cp" vang ln khi‰n nhng a i h†c sm quay u li dm. V chng my chc, c mt m ng hi‰u k xm li quanh Qunh.

- Ch, hm nay thng qu› nh li ng vai th mc, ti my i ! - Mt a la ln.

- Tri, coi n ng inh ka ! Trng thiŒn nghŒ lm sao ! - Mt a khc xušt xoa.

Li mt gi†ng khc vang ln, gi†ng ny "thc t‰" hn:

- Lt na my sa gim ci chn bn ca ti tao cht nghen, thng qu› nh !

Ci gi†ng "d kh" ny lp tc ܮc nhiŠu a hܪng ng. C b†n nhao nhao ha theo:

- Ci bn ca tao cng vy, lt my ng gim nghen !

- C ci bn ca tao na !

Qunh khng ni khng rng, anh mm mi nŒn mnh nhng nht ba. Sau khi g "cm cp" mt hi, Qunh cm cnh bn lay th. Thy ci bn vng chc, mt bn khng cn a qua a li, Qunh vn vai, th mt hi di nh nhm. Ri va thu d†n nhng cy inh vng vi, anh va nhn quanh, hi:

- ng ci bn no na y ?

Lp tc ba, bn a nu tay anh:

- y n ! Ci bn ny n !

- Sa ci bn ca tao trܧc !

- Tao trܧc ! Tao nh ngay t u !

- Dp my i ! Tao mi l ngܩi nh u tin !

Trܧc s ginh git ca bn b, Qunh mm cܩi:

- ng ci no trܧc cng ܮc !

Ni xong, Qunh bܧc qua bn bn cnh. Anh li cm ly chn bn lay lay ri ngi xung lp li nhng phi‰n g‡ v vung ba nŒn chan cht.

Vng trn bu quanh m‡i lc mt ng. Chng va chm ch ngm Qunh lm va chuyŒn tr m , nhn nho.

C a ln gi†ng thy ǩi dy bo:

- t cy inh ln cao mt cht ! Th‰, ng tht mnh vo !

a mi ti th ti‰p tc "ǥt hng":

- Cn ci bn ca tao na nghen !

Cng c nhng a bung li ch†c gho:

- My va ng inh va vy tai la ܮc khng, thng qu› nh ?

Gia nhng li x xo chung quanh, Qunh vn im nh thc. Anh lng l thc hiŒn cng viŒc ca mnh.

Khi Qunh ng ‰n ci bn th t th ti‰ng chung vo lp Ƕt ngt vang ln. Vng trn chung quanh lp tc gin ra. C lp lc c a ra sn x‰p hng. Qunh cm ly b inh v chi‰c ba i vŠ ch‡ ngi.

- Cn ci bn ca tao na ! - Mt a ht hong ku.

Qunh quay li:

- ‹ lt na tao ng !

l ci bn long chn cui cng trong lp. Qunh tnh Ǯi ‰n gi ra chi s ng gip li cho bn b. Nhng khi ti‰t h†c u tin tri qua khong mܩi pht m c Trang dy ti‰t a lš th hai vn cha ti, c lp bt u nhn nho:

- Chc hm nay lp mnh ܮc ngh ti‰t th hai !

- C Trang hm nay ngh dy ri !

- Nghe ni c b bŒnh !

- Xo i my !

- Th tao nghe ni nh vy !

- Ai ni ?

- Tao khng nh.

ng lc , Hnh ng ln:

- Cc bn gi trt t i ! ‹ ti ln vn phng hi xem !

Hnh va bܧc ra khi ca, m bn ngi dy bn th ba quay li g†i Qunh:

- Thng qu› nh !

Qunh ngܧc ln:

- G vy ?

- Li ng gim ci bn i ! Khi ny my ha ri.

Qunh nhn mt:

- Lt na i ! ang gi h†c lm sao ng ܮc !

- H†c u m h†c ! C Trang ngh ri ! L ln !

Trܧc s hi thc ca m bn, Qunh chng bi‰t lm sao t chi. Anh nh xch " nghŠ" ln ngi ng.

V cng ging nh lc ny, khi Qunh bt u cm ba ln, bn, nm a lp tc xm xt chung quanh, ln ny c c Lun.

Lun ngi thp xung bn cnh Qunh, gi†ng oang oang:

- Ch, n ng inh mi ti lm sao !

Hai, ba a ha theo:

- N m lm nghŠ mc th khng ai hn ni !

- Xem ci tay n ka, do i l do !

Ngay t khi Qunh bt tay vo sa cha ci chn bn u tin, Nga vn hܧng mt vŠ pha anh, xem anh lm. Nhng lc Lun xut hiŒn bn cnh Qunh, Nga khng thm nhn vŠ pha na. Nga ng l pha khc nhng n vn nghe thy tt c nhng g ang xy ra.

Khi Qunh ng xong ci chn bn, va ng dy, Lun b‡ng ni:

- Ci bn trn tܩng st inh ra ri ka ! My ln ng li i !

Nga ngng u nhn ln. Tm bn treo k‰ ci bng en, ang st mt bn inh, nm tong teng xiu vo trn tܩng.

Nga thong ngc nhin. Nga nh khi ny, lc Nga mi vo lp, tm bn vn cn nm ngay ngn. Ch hi‹u sao by gi cy inh li ri i u mt.

Qunh lng thng ti‰n ln bng. Anh ǫ tm bn ln, ǥt n nm li ng v tr vo nheo mt ܧc lܮng khong cch. Trong khi Qunh cn ang loay hoay tm ch‡ ǥt cy inh th dܧi lp b‡ng n ra nhng trng cܩi ngt ngho. Thot u mt ngܩi, ri mܩi ngܩi v cui cng th c lp Šu m bng cܩi ln ln. Ti‰ng cܩi b‡ng chc lan ra nh sng. Thm ch c a cn p tay ln bn "thng thng".

Ln sng m thanh bt thn p ti khi‰n Nga git mnh. N ng ngc nhn quanh, tܪng nh c lp Ƕt ngt ha in. Khng pht hiŒn ra iŠu g, Nga li hoang mang nhn ln bng. Nga nhn Qunh v sau mt hi quan st anh, n cht hi‹u ra v nghe mt mnh bng. Nga va gin va ngܮng nhng n chng bi‰t lm g hn l p mt xung bn, nhng gi†t nܧc mt phn ut a ra trn m.

Ha ra c mt a no chi c. N ln lt gn Ǣng sau lng Qunh mt ci "ui". V trn ci "ui" , mt hng ch Ƕc a v to tܧng ܮc k sn: "Ti v Nga thŠ yu nhau mi mi". Hng ch qui c p vo mt Nga nh mt cy gai nh†n. Ri nhng ti‰ng cܩi v nhng tia mt tinh qui ca m bn chung quanh khi‰n Nga xu h ch mun chui t†t ngay xung t. Nhng Nga li chng th‹ trnh i u ܮc. N ngi , nghi‰n rng, c trn tnh. Nga bi‰t chc th phm ca tr tai qui ny l Lun. Lun b b mt v Nga my ln ri. V n rp tm tr a. Chnh n ln la li gn Qunh v gn ci "ui" ln lng anh. V cng chnh n nh cy inh trn tm bn ri xi Qunh ln ng li ‹ lm tr cܩi cho thin h.

Nga tc mun n om m mt. Nht l nhng ti‰ng tru ch†c chunh quanh khng ngt xi vo tai n:

- Ha ha ! Yu nhau mi mi !

- ng b ni: Yu nhau lm, cn nhau au ! Hi hi !

Ti‰c thay cy qu‰ gia rng

‹ cho thng mn thng mܩng n leo !

Nga chu h‰t ni. N a hai tay bt tai li.

Ÿ trn kia, Qunh vn cha hay bi‰t g. Anh quen b bn b chng gho, quen b xem l tr cܩi, nn ln ny anh vn ngh chng c g ǥc biŒt. Thy c lp cܩi rn rn, Qunh tܪng mnh ng ln. Anh nhܧng mt nhm k, thy tm bn vn nm ngay ngn, chng hŠ nhm ln. Anh quay mt nhn xung lp, thy bn b cܩi ln, chng bi‰t t gip g, anh nhe rng cܩi theo. Thy vy, c lp cng cܩi ln hn na khi‰n anh m lng tng.

iŒu b ng ngc ca Qunh khi‰n Nga cng tc ln rut. N m ra gin ly c Qunh. Trong khi n cha bi‰t lm cch no ‹ bo Ƕng cho Qunh bi‰t vŠ mi hi‹m h†a ang treo tong teng sau lng th thnh lnh c Trang bܧc vo, theo sau l Hnh.

C lp ang cܩi a m cht im pht. C Trang a mt nhn quanh lp:

- C chuyŒn g m cc em reo h nhn nho th‰ ?

- D, khng c g ! - Mt a ln ti‰ng p.

C Trang nhu my:

- Khng c g sao cc em lm om sm vy ?

Ln ny th khng a no dm ln ti‰ng. C lp ng im, a no a ny hiŠn nh cc bt.

Cht c Trang nhc thy Qunh ang ng thn mt ra trn bng, liŠn nghim gi†ng hi:

- Em ng lm g y ?

Qunh p ng:

- D, em ang ng li tm bn ...

Va p, anh va quay li ch tm bn ang b lŒch mt bn. Kh n‡i, khi Qunh ng quay mt xung th khng sao, khi anh quay ln, ci "ui" hiŒn ra l l v hng ch nhng nht kia p ngay vo mt c Trang.

- € !

C Trang bt ku kh, v khng hi lng. C ht u vŠ pha Qunh:

- Em g mnh giy Ǣng sau lng xung i !

‰n lc , Qunh mi bi‰t l mnh b... ct ui. Anh git mnh th tay ra sau lng git phng mnh giy. iŒu b cung qušt ca anh khi‰n mt s a khng nn ni, phi bt cܩi khc khch.

Qunh va lܧt mt qua mnh giy, mt nh t chn. Anh ng nh chn chn ti ch‡, ch bi‰t a mt nhn c Trang cu cu.

C Trang khot tay:

- Em vŠ ch‡ i ! Tm bn ‹ ra chi ng !

Qunh mng nh bt ܮc vng. Anh vi v i vŠ pha cui lp. Nhng anh khng can m ng vo ch‡ ca mnh. Anh ng tt ngoi u bn, tht xa Nga. Anh cng khng dm nhn Nga ly mt ci.

Trong lc , c Trang quay nhn xung lp v hi bng mt gi†ng nghim khc:

- By gi th cc em hy cho c bi‰t em no l th phm ca tr tinh qui ny !

C lp lp tc lng nh t. Khng mt ti‰ng tr li.

- Em no ?

C Trang li gn gi†ng. Nhng vn khng ai nhn mnh l th phm. Cng khng ai t co "tn ‹u cng" kia.

Thnh lnh, Lun gi tay ln.

C Trang nhܧng mt:

- Em no vy, Lun ?

Lun gi u:

- Tha c, em khng bi‰t .

C Trang "h" mi:

- Khng bi‰t th em gi tay lm g ?

Lun chp miŒng, ra v lng tng:

- Tha c, em khng bi‰t, nhng em c th‹ on ra .

- on ? - C Trang kh nhn vai - Thi cng ܮc ! Em on ai ?

Lun gi u, lm ra v kh ni:

- Em on l... bn Qunh ! Chnh Qunh gn "ci ui" cho mnh !

C lp b‡ng "" c ln. C c Trang cng ngc nhin:

- Sao em li on th‰ ? Qunh lm nh vy ‹ lm g ?

- Sao li ‹ lm g, tha c ? - Lun ku ln vi v ngy th v vt - Ci hng ch ghi trn mnh giy l nhm ‹... "khng nh ch quyŠn" y !

Mt a cng cnh vi Lun v†t miŒng ha theo:

- ng ri c ! Cng ging nh hi trܧc, Lš Thܩng KiŒt lm bi th "Nam quc sn h Nam ‰ c" vy m !

ng lc , Qunh vng ku ln, gi†ng kh s:

- ng nghe li cc bn , tha c ! Cc bn ch ton l ni by !

C Trang khot tay ra hiŒu cho tt c im lng. V c ni:

- Cc em khng nn suy din v cn c ! C mun hi, em no l th phm, t gic gi tay ln !

C o mt khp lp. Nhng chng c ai "t gic" c.

C hi Khi, lp ph trt t. Khi tr li khng bi‰t. Thc ra, Khi tha bi‰t k gy ri chnh l Lun, nhng chng c chng c g ‹ t gic n c. Nhng k nm giu tay xa nay vn vy, ln gii nh chch.

Khng tm ra th phm, cui cng c Trang pht c lp ng sut c ti‰c h†c, cho ‰n tn gi ra chi. C Hnh, k khng c mt trong lp lc , cng b v ly v n l lp trܪng.

Nhng k au kh nht trong v ny khng phi Hnh, m l Nga. ng lom khom ‹ vi‰t bi, Nga khng tc. Nga ch tc l khng vch mt ܮc Lun, k d "chi x" Nga v Qunh mt v au i‰ng.

Lc ra chi, nhn v mt h h ca Lun, Nga tc in ngܩi. N nh tm mt cu tht Ƕc a ‹ ni cho b ght. Nhng Nga cha kp ni g th Lun ni trܧc. N b b:
- thŠ mi mi yu nhau

Th cn phch li cu nhu lm chi !

Nga nh phi quay mt, b i thng. N khng bi‰t Khi ang ng ta ca s m thm nhn theo nhng bܧc chn hm hc ca n.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 4