Chu*o*ng 5: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: Thng Qy Nh

Sau khi nh Nga vŠ, Khi khng thm thay . Anh ‹ nguyn qun o leo ln giܩng, trm chn kn u, nm... tc. Anh chng hi‹u hm nay l ngy g, "i hung" hay "i h†a". Anh c nh xem sng nay xut hnh c gp mt con nh hc m no trܧc ng hay khng. Chc l c m anh qun thi. Ch n‰u khng th ti sao anh li phi tri qua nhng giy pht nng nŠ ‰n nh th‰ nh Nga. C nh l ngi php trܩng y. H‰t chong mt nhn ra ca li ngh‹nh c dm xung b‰p. Sut bui sng, Nga ch lܧt qua mt Khi nh mt ci bng. Ri bi‰n mt. Tht chng thy ai d ght nh th‰.


Hm trܧc th Khi cn m h, nhng ‰n nay th Khi xch nh l Nga chng c cm tnh vi mnh cht xu no. Khi chng bi‰t v sao, nhng thi Ƕ pht l ca Nga sng nay khi‰n Khi t i gh gm. Mnh cu c ta thot khi "nanh vut" ca Lun mt ln, vy m c ta chng thm ngh ti mnh mt my may, tŒ i l tŒ ! vy, mnh chng thm ǥt chn ‰n nh c ta na, ‹ cho c ta i m cp k vi thng qu› nh...


Nhng Khi cht ngh ‰n ch Ngn. Ch Ngn tht d thng. Ch coi Khi nh em v t ra rt m‰n Khi. Sng nay n‰u khng c ch Ngn, chc Khi b vŠ t lu ri. Phi chi Nga ging tnh ch Ngn ܮc mt cht, Khi cng ǫ kh. ng ny, hai ch em khc nhau nh nܧc vi la. Ch lc no cng vui v, cn em mt c kh m m, thy m ght ! Hi sng, s Khi bun, ch Ngn bt thng Ngon i ku Nga my ln nhng Nga c l ra. Nhn mt ch, Khi bi‰t ch gin c em ng nh ca mnh lm, ch khng ni ra trܧc mt Khi thi. Ti ch gh !


Ngh ti ngh lui mt hi, Khi li thay ǰi quy‰t nh. Ngu g m... u hng. Mnh c qua nh Nga chi, chng s qui g. Nga khng ni chuyŒn vi mnh, c ch Ngn. - trong nh, ch Ngn cng nh l m. Ch m‰n mnh th trܧc sau Nga cng phi thay ǰi thi Ƕ. Nga lm sao ci "m" ܮc. Ngh vy, Khi cm thy an tm v phn khi hn ln. Khng "tn cng" trc ti‰p ܮc i phng th mnh i ܩng vng. i ܩng vng lu hn nhng m chc n. Mnh "thanh ton" ch Ngn xong, sau "thanh ton" ti thng Ngon, cui cng l "thanh ton" ng gi, ba "l ct" ny m ǰ th Nga phi ko c trng u hng thi. Cng ngh, Khi cng sܧng rn, lm nh Nga sp u hng ‰n ni. , ngu g m rt lui cho thng qu› nh ginh li th‰. Ci thng , mt my th xu x, ch ܮc m‡i ci ti vt, chng hi‹u sao Nga li a n ܮc. Ph n tht l l. Nhng ln ny mnh quy‰t tm lm cho ph n khng "l" na.


Sau khi "ln k‰ hoch", Khi khng thm gin Nga na. Ti lp, gp Nga, Khi cܩi ... ti nh hoa. Anh lm nh qun bng ngy ch nht u m va ri. Hoc gi c nh th anh lm nh anh ang nh ti mt ngy p nht ca ǩi mnh. Thi Ƕ tnh ri ca anh chc lm Nga ngc nhin lm. Dm mt Nga, anh nhn ra iŠu ngay. Nhng anh c pht tnh, ra v ta y v tm nht th‰ gii.


Thnh thong Khi li‰c qua ch‡ Nga ngi. V Khi mng r nhn thy khong cch diŒu vi gia Nga v Qunh chng thu ngn thm ܮc cht no. Cho ‰n lc ny, hai ngܩi vn cha can m ni chuyŒn li vi nhau. Hn "ci ui" ca Lun qut trng Nga v Qunh mt c qu mnh, hŒt nh ui sao Chi qut trng tri t trong ngy tn th‰ vy.


Khong ba ngy sau ci ngy ch nht ng nh kia, Khi li qua chi nh Nga. Ln ny, Khi trang b trong lng ngc mt tri tim bng st. Anh tr ti trܧc cng bng t th‰ hng dng ca mt chi‰c xe tng.


Va thy anh, thng Ngon chy v ra. Va chy n va ku tong:


- Bn ch Ngn ti ! Bn ch Ngn ti !


Mc d chun b sn tinh thn l ti chi vi ch Ngn nhng nghe thng Ngon la ng ng gia tri nh vy, Khi tc mun n om m mt. Anh tnh cc cho n mt c lng s† nhng anh c nhn. D sao th mai mt n cng l... em mnh ! Khi t an i nh vy v anh lm li theo Ngon vo nh.


Phng khch vng hoe. ng h trn tܩng ch hai gi mi lm. Khi on l hai ch em ng tra cha dy.


Ngon on :


- Anh ngi chi. ‹ em vo ku.


Khi git mnh:


- Em nh ku ai ?


Ngon gi mi:


- Th ku ch... Ngn.


Khi nhn nh. Anh li‰c quanh v h gi†ng "suœt" kh:


- ng ku ch Ngn. C ‹ ch Ngn ng.


Ngon nhܧng mt:


- Ch Ngn u c ng. Ch ang git .


Khi tc lܫi:


- Vy th c ‹ ch git . Em ku ch Nga ܮc ri.


- Ch Nga u c nh ! - Ngon va ni va nhn vai, iŒu b y hŒt ngܩi ln.


Khi nghe tim mnh tht li:


- Tht khng ? Ch Nga i u m i hoi vy ?


- Em khng bi‰t. Hnh nh ch i ti nh bn.


Khi nhu my. Bn no vy c ? Ÿ lp, Nga u c chi vi ai. Chng l Nga ‰n nh Qunh. V lš, gn na thng nay Nga v Qunh u c dm nhn mt nhau. Hay l... hai ngܩi ch lm b lm tch trong lp thi, cn vŠ nh th vn... Khi mm cht mi, khng dm ngh ti‰p. Mi ngh ti chng thi, Khi thy ngc mnh tng tc. Anh nhm mt li cho š ngh u m tri qua v cho tri tim anh c th gi trn tnh.

Khi Khi m mt ra, thng Ngon bi‰n mt. Th‰ vo l ch Ngn. Ch Ngn ang ngi trn chi‰c gh‰ i diŒn vi Khi v dm Khi lom lom.

Thy Khi m mt, ch hi, gi†ng khng giu v ngc nhin:

- Em ang... tp yoga h ?

- D khng .

Khi p, va tc cܩi va ngܮng nghu. Ch Ngn lm nh Khi l thut s ƒn khng bng. Ai li ti nh ngܩi ta ngi tp yoga !

- Hay l em bun ng ?

Bun ng cn tΠhn l tp yoga ! Khi than thm v li lc u:

- D khng .

Ch Ngn chp mt:

- Ch em nhm mt li chi vy ?

Khi p ng:

- D, hnh nh... hnh nh c con g n bay vo mt em.

Khi ni dc m ch Ngn tܪng tht. Ch ni:

- Em xch li gn y v m mt ra ‹ ch coi th con g trong .

- D thi . Hnh nh n... bay ra ri.

Khi vi vng t chi. Khi bi‰t ch Ngn c "coi th" ‰n khuya cng ng hng tm ra "con g ". Con g n u c chui vo mt Khi. N chui vo tim Khi ka.

S ch Ngn c i ki‹m tra i mt mnh, Khi tm cch chuy‹n Š ti. Anh hi:

- Nga i u vy ch ?

Ch Ngn chng bi‰t n‡i lo ca Khi. Ch tr li thn nhin:

- Nga ‰n nh bn.

Khi li nghe tim mnh p thnh thch. Bt gic anh but miŒng:

- Nga ‰n nh Qunh phi khng ?

Ch Ngn tr mt:

- Qunh no vy ?

Khi li p ng:

- D, Qunh l bn h†c cng lp vi ti em.

Ch Ngn lc u:

- Vy l Nga khng ‰n nh nh Qunh. Nga ‰n nh Hnh.

Khi nghe nh ai va nhc khi ngc mnh mt tng nghn cn. Anh th mt hi di nh nhm. Vy l Nga khng "lin lc b mt" vi "nh Qunh". Ch Ngn tܪng Qunh l con gi. Ch g†i n l "nh". Ch u c bi‰t n l mt... thng qu›. Khi bun cܩi trong bng nhng anh khng nh chnh. Khng nn ‹ ch Ngn bi‰t vŠ thng qu› nh. Ai bi‰t ܮc ch s khng ni chuyŒn vi Nga vŠ Qunh ri li cao hng bo Nga r Qunh vŠ nh chi. Nh vy th hng bt. Ÿ lp, Khi nhܩng "chi‰n trܩng" cho thng qu› nh ri. Ngy no n cng ngi k‰ bn Nga. VŠ nh, anh phi ginh li nhng c hi. Anh phi Ƕc quyŠn nhng cuc vi‰ng thm. Nh Nga l "chi‰n trܩng" ca ring anh, khng th‹ ‹ thng qu› nh bn mng ti ܮc. l vng cm, ai xut hiŒn, c... bn b.

Khi gt g vi quy‰t tm st ca mnh. Anh ǥt hai tay ln i, nn nn ni ti qun, lm nh ang chun b rt... sng. Cht tay Khi chm phi vt g cm cm.

Thot u Khi git mnh nhng ri anh cht nh ra. l nhng cun bng nhc. Hi tra, trܧc khi sang nh Nga, Khi th nh my bng nhc cho vo ti qun. Bi‰t ch Ngn v Nga thܩng nghe nhc, Khi ny ra "sng ki‰n" em my bng nhc qua cho mܮn. Khi bt chܧc Sn Tinh, em qu dng cho Mœ Nng. Hn Mœ Nng s m tt th l. Cn thng qu› nh bt qu ch l Thy Tinh. Thy Tinh bao gi cng chm chn. Hn mi dng nܧc ln mt thܧc, mnh dng ni ln c nghn trܮng ri.

Bng v mt ǡc š, Khi ng dy rt my bng nhc trong ti ra.

Ch Ngn nhܧng mt:

- G vy ?

Khi cܩi ti:

- Bng nhc. Em mang qua cho ch nghe.

Ch Ngn cm ly my bng nhc sm soi:

- Nhc nܧc ngoi h ?

Khi ho hng:

- D, nhc nܧc ngoi. Ton gi†ng ca xn. Madonna, Michael Jackson. Cn y l bng Disco 89, trong c bi "Ali Baba" do Los Garcia ht.

Khi "gii thiŒu sn phm" hng hn hŒt chng trnh qung co trn ti-vi. Ch Ngn mm cܩi:

- Madonna th ch c nghe ri. Michael Jackson th cha. ‹ ch nghe th xem anh chng ny ht nh th‰ no m ngܩi ta m ‰n th‰.

Khi t v snh si:

- Ch phi xem Michael Jackson bi‹u din trn bng vi-- kia mi thch. Ci hay ca Jackson tng ln phn ln nh v o. Nhng thi, ch nghe tm bng ct-xt. Khi no c phim vi-- ca nhc, em ti r ch i.

Trܧc s nhiŒt tnh qu x ca Khi, ch Ngn vui v gt u:

- , hm no c phim g hay hay, em nh r ch v Nga i vi.

Cu ni ca ch Ngn lm Khi sung sܧng ‰n lm ngܩi. l li Š ngh Khi p t lu trong lng nhng khng dm ni ra. Khi r i xem phim, Khi bm bng "ct b" tn Nga ra khi li mi ca mnh. No ng ch Ngn d thng h‰t ch‡ ni. Khi va b ra l ch t Ƕng "lp v" liŠn. C y nh ch †c ܮc š ngh trong u Khi vy.

Hm , cho ‰n khi Khi co t, Nga vn chi nh Hnh cha vŠ. Nhng Khi chng bun nh ln trܧc. Anh va th b vŠ nh va hušt so mt cch yu ǩi bn "Ali Baba".

Nga tr ti cng, va bܧc xung xe l thng Ngon chy ra thng bo liŠn:

- Bn ch Ngn ‰n chi va mi vŠ.

Nga qun bng mt chuyŒn ba trܧc. N nt em:

- Bn ch Ngn th mc m g ‰n tao m my h ha h hng vy ?

Ngon rt c:

- Bn ch Ngn tc l anh Khi !

Nga sc nh ra, liŠn ph cܩi:

- Ch, em "thuc bi" d hn ! ‹ mai ch thܪng cho em mt h yaourt.

Lu lu mi thy ch Nga ku mnh bng "em" mt ln, Ngon khoi lm. Cng khoi hn na khi ch cn ha hn ci khon yaourt y hp dn kia. ‹ t lng bi‰t n, Ngon li‰m mi, "khai" ti‰p:

- nh cn em cho mܮn my cun bng nhc na !

Nga nhu my:

- Nhc g vy ?

Ngon lc u:

- Em khng bi‰t. Ch hi ch Ngn y.

Nga bܧc vo nh, cha kp hi, ch Ngn ni:

- Em lm g nh bn m lu d vy ? Khi ‰n chi, va vŠ tc th.

Nga khng tr li thng cu hi ca ch. N ngi xung gh‰, th ra:

- My bi ton kh i l kh ! Em v Hnh m c bui mi gii ra.

Ch Ngn Ƕt ngt hi:

- Khi h†c gii khng ?

Nga khng hi‹u sao ch Ngn li ni vy nhng n vn gt u:

- Gii.

Ch Ngn nheo nheo mt:

- Vy sao em khng em my bi ton nh Khi gii cho ?

Nga li‰c ch:

- Ch bi‰t ri m cn hi. Em thn vi Hnh hn.

- Nhng Khi nh gn ! - Ch Ngn ni m khng nhn Nga. Ch cng khng hi‹u ti sao ch m‰n Khi. Ch thy ti ti Khi lm sao !

Nga cha kp tr li th Ngon chy vo. N bܧc chn li gn Nga, h gi†ng hi:

- Ch hi ch Ngn cha ?

- Hi g ?

- Hi my bng nhc y !

Ngon ni nh nhng ch Ngn vn nghe r. Ch liŠn ln ti‰ng:

- €, khi ny Khi c em cho mܮn my bng nhc. Em c mun nghe khng ?

- Nhc g vy ? - Nga nhn ch.

- Madonna, Michael Jackson. Ton nhc hay khng h !

Va ni, ch Ngn va vi tay ln u t bušp-ph ly my bng nhc a cho Nga.

Nga cm my cun bng nhc mt cch h hng. N cng chng bun li‰c xem mnh ang cm nhng g.

Ch Ngn nhn Nga bng nh mt d xt:

- Em khng thch my bng nhc ny h ?

Nga th nhn khng cht ǡn o:

- , em khng thch.

Ch Ngn chp mt:

- Em vn thܩng nghe nhc nܧc ngoi kia m !

Nga nhn vai:

- Em ch nghe ABBA thi. Em thch nhng g mܮt m.

- Mܮt m ?

- . Nh nhc Trnh Cng Sn. Nh nhc tiŠn chi‰n, chng hn.

Ch Ngn khng ni g. Thc ra, ch vn thch nhng ca khc tr tnh m du. Ging nh Nga. Nhng hm nay ch buc lng phi qung co nhng bng nhc ca Khi. Ch cn tnh ni "Phi i xem Jackson bi‹u din trn bng vi-- mi thch. t hm na, Khi s mi ch vi Nga...". Nhng thy Nga t v th vi cc bng nhc, ch nh thi.

Ngon ng bn cnh, tr mt dm hai ngܩi ch. Ti pht ny, n cng chng hi‹u thc ra th anh Khi l bn ca ai.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 6