Chu*o*ng 6: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 6: Thng Qy Nh

Lu, rt lu, Qunh chng tr chuyŒn vi Nga. V dܩng nh anh cng chng tr chuyŒn vi ai. Ti lp, Qunh li thi i vo ch‡ ngi, v sut c bui h†c, anh ngi trm t trn gh‰. HŒt nh mt pho tܮng.
Lun v nhng a cng cnh c tun nay thi ch†c gho "chuyŒn tnh cm" ca Qunh, nhng iŠu chng khi‰n Qunh bt lng l mt cht no.
Qunh cm nn. Nga cng vy. V "ci ui" tri qua t lu. Chng cn ai nhc ‰n n na. Nhng "khng kh bng gi" gia hai ngܩi t do ‰n nay vn khng hŠ gim bt. Nga thy iŠu tht k cc. my ln, Nga tnh ph v s im lng kh chu ny nhng cui cng n khng can m d‹ thc hiŒn. Nga ch Qunh m miŒng trܧc. Nhng miŒng Qunh nh c dn bng keo.
Nga gin Qunh gh. Trܧc y, v "ci ui" cng do s bt cn v kh kho ca anh gy ra. By gi, ci bu khng kh u m ang bao ph hai ngܩi cng do anh gy ra nt. n ng con trai g m... dm i l dm !
Trong khi Nga hon ton tht v†ng th Qunh Ƕt nhin chng minh anh khng "dm" mt cht xu no.
Mt hm, nhn dp khng ai ‹ š, Qunh rt r xch li gn Nga.
S dng cm khc thܩng ca Qunh khi‰n Nga v cng ngc nhin. N nhn anh nhng anh ci mt xung. Anh ang m mm ci g trong ngn bn.
Nga nhn ci mi ang ng trn mt Qunh, v hi:
- Anh tm ci g trong vy ?
Qunh p ng:
- Ti ang tm ci ny... cho Nga.
Nga cܩi:
- Ci g vy ? L† benzine na h ?
Qunh mt:
- Khng phi.
Va ni, Qunh va rt tay ra. Nga dm k tay Qunh v sng st khi thy anh ang cm mt bng nhc. Qu tht, sao do ny m†i ngܩi Šu ǰ x em bng nhc ti cho mnh vy c ! Nga ngh thm v nghe trng ngc p thnh thch.
Qunh a bng nhc cho Nga, bi ri ni:
- Nga cm vŠ nghe di !
Nga va n ly cun bng nhc va hi:
- Bng nhc g vy ? Michael Jackson h ?
Ni xong, Nga b‡ng bt cܩi vŠ cu hi ng ngh ca mnh. Nga bi‰t mnh vn cn b m nh bi nhng bng nhc qu qui ca Khi.
Qunh chng bun ‹ š ‰n cu hi l lng ca Nga. Anh mm cܩi:
- Khng phi u. y l bng "M hoa". Nhc tiŠn chi‰n.
Nga git bn ngܩi. Sušt cht na n ku ln.
Nga khng kinh ngc sao ܮc khi m mi cch y my ngy, Nga ni vi ch Ngn l Nga thch nhc tiŠn chi‰n, hm nay Qunh mang bng nhc tiŠn chi‰n ‰n cho Nga. M Qunh u c phi l Tn Ng Khng. Qunh u c th‹ bi‰n thnh con mu‡i u trn vnh tai Nga ‹ nghe lm nhng g Nga ni ܮc. Hay y l hiŒn tܮng "thn giao cch cm" m Nga thܩng nghe ni. Nhng n‰u nh vy, Nga cng phi †c ܮc nhng š ngh ca Qunh nh Qunh †c ܮc š ngh ca Nga ch. Nga "†c" Qunh hoi m c bi‰t Qunh ngh g u.
Hay y ch l mt hiŒn tܮng ngu nhin. , n‰u vy th cn c lš, - Nga nh thm - c ngh l s trng hp ngu nhin th mnh ǫ nhc u !
Nga ci xung nhn bng nhc trn tay. Trܧc khi a cho Nga, Qunh cn thn ghi sn mc lc bn ngoi. Nga tm thy trong bng nhc nhng bi ht m mnh yu thch. Ba bi Hn v†ng phu ca L Thng, Thin thai v Sui m ca Vn Cao, m ng ca Nguyn Vn Thng, Hoi cm ca Cung Ti‰n...
Nga thch lm. N nhn Qunh, v ni bng mt gi†ng du dng:
- Cm n anh nghen ! Chng no nghe xong, Nga s em tr anh.
Qunh lc lc u. Anh ko ko c o, hng gi†ng:
- Nga c gi nghe i, khi tr ! Ti mua cho Nga !
Nga tr mt:
- Mua cho Nga ?
- .
- Thi i ! - Nga nhn mt - Ln sau, anh ng c lm vy na ! Anh i h†c, lm g c tiŠn m xi ph vy !
Qunh nut nܧc b†t:
- Nga ng lo ! Ti i h†c nhng vŠ nh ti cn i lm thm...
Nga t m:
- Anh lm g na vy ? Anh lm th mc h ?
- Khng ! - Qunh lc u.
Nga khng ngn ܮc thc mc:
- Vy ch anh lm g ?
Qunh l v bi ri. Anh ngn ng mt lt ri h gi†ng p:
- Ti lm nghŠ... ng sch.
Nga reo ln:
- i, nghŠ ng sch ! Hay qu hn ! Nga cng hay em sch i ng lm. Chng no Nga a sch cho anh ng gim nghen !
Li Š ngh bt ng ca Nga khi‰n Qunh hi lܫng l. Thy vy, Nga chun mi, ni:
- Lm g anh phi ngh ngi d vy ? Nga ng Nga tr tiŠn ng hong ch b !
Qunh mm cܩi:
- u phi ti ngh ‰n chuyŒn tiŠn bc.
- Ch anh ngh ‰n chuyŒn g ? - Nga cc c hi.
Qunh chp mt:
- Ti ang ngh ‰n chuyŒn lm th‰ no ‹ ng sch cho Nga... tht p ka !
Nga cܩi:
- Mun ng cho p d t ch kh g u ! Anh ng ba cng, gy da, ri in ch m vng ln. Ch‡ anh c in ch m vng khng ?
Ln ny th Qunh khng dm lܫng l na. Anh gt u nh ci my:
- C. C ch m vng.
Ln , Nga v Qunh ni chuyŒn vi nhau tht nhiŠu. NhiŠu hn bt c ln no trܧc . HŒt nh hai ngܩi thn xa cch lu ngy gp li nhau.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 7