Chu*o*ng 7: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: Thng Qy Nh

Khi li qua nh Nga, ln ny cch ln trܧc c hai ngy. S d Khi khng Ǯi lu hn bi anh bng hong pht hiŒn ra khong cch gia Nga v Qunh ang nhch gn li. Hm Nga v Qunh "bt lin lc" li vi nhau, Khi nhn thy h‰t. Hm , Khi ng lp l ngoi ca s nh mt tn trm. V Khi cm thy lo u khi thy Nga v Qunh cܩi ni tht vui v, bng my u m hm no c v tri xa, tht xa.
Trܧc nguy c , Khi khng th‹ n binh bt Ƕng ܮc. "Chi‰n trܩng" trong lp bng n tr li th "chi‰n trܩng" nh cng phi si sc hn gp bi. Ngh vy, anh tc tc qua thm... ch Ngn.
Ln ny, thay vo ch‡ my bng nhc l nhng cun sch. Khi quy‰t nh ri. Phi s dng nhiŠu loi "v kh", nh c, nng c. Phi "tn cng" i phng bng nhiŠu th ha lc th may ra mi c c ginh chi‰n thng. V Khi bܧc chn ra khi nh vi mt chng sch nng tru trn tay.
Hn cho Khi, ngܩi ra m cng chnh l Nga. Khi s nht l ng phi thng Ngon bp chp.
Nhng hn m xui, va m cng Nga va cܩi hi:
- Anh qua thm ch Ngn h ?
Cu hi Ƕt ngt ca Nga khi‰n Khi ch‰t sng. Ha ra Nga cng chng khc g thng Ngon, lc no cng tm cch "chi qu" Khi.
Sau mt thong bng hong, Khi dn dn bnh tnh tr li. V mc d ang gin tm rut, anh vn gi v thn nhin:
- Ti qua thm ch Ngn v Ngon. V c ... Nga na.
Nga ni, vn gi nguyn n cܩi "d ght" trn mi:
- May m anh qua sm. Sušt cht na Nga i chi nh bn ri.
Khi thp thm:
- Vy by gi Nga c nh i khng ?
Nga tnh b:
- i ch ! Nhng lt na Nga mi i.
Khi khng ni g. Anh ch kh tng hng. Lt na i cng ܮc. D sao gp Nga mt cht cng cn hn khng. C mang ti‰ng l "bn ch Ngn" hoi cng kh. Khi hn h nh thm v "n‡i bun bn ch Ngn" bay bi‰n u mt.
ang ngi trong nh, thy Khi vo, ch Ngn ku ln vui v:
- —, Khi qua chi h ?
Ri khng Ǯi Khi tr li, ch liŠn hi ti‰p khi cht nhn thy chng sch Khi m trong tay:
- Em em tp v qua h†c chung vi Nga h ?
Ni xong, ch Ngn quay sang nhn Nga v mm cܩi khi thy Nga ang ngušt ch mt ci di c chc cy s.
C Khi cng b bt ng trܧc cu hi "khng khi‰p" ca ch Ngn. Anh mt:
- D khng . C my cun sch hay, em em qua cho ch vi... Nga †c.
Va ni Khi va ǥt my cun sch ln bn.
Trong khi Nga ngi im th ch Ngn cm ln tng cun mt, lt ti lt lui. Ton sch trinh thm. George Simenon. Agatha Christie. James Hadley Chase... V ci tn sch no nghe cng rng rn: Du v‰t k st nhn, Ai l th phm, Tn cng l ci ch‰t...
†c lܧt qua, Ch Ngn rt c:
- †c ci ta thy gh qu !
Khi cܩi:
- Ng vy ch hay lm ch. †c hi hp d s.
Ch Ngn x‰p my cun sch li, gt g:
- , ‹ ch xem th. N‰u hay, ch mܮn em thm nhng cun khc.
Khi ho phng:
- ‹ mai mt em em qua. Loi sch ny nh em nhiŠu lm. Cht y c mt t.
Va khoe, Khi va li‰c Nga. Khi ch Nga c š ki‰n nhng anh tht v†ng thy Nga chng ni g. Nga c ngi nhn u u. Nga chng quan tm g ‰n "du v‰t k st nhn" m hnh nh ang nhn ngm ci du v‰t qu qui no bn ngoi ca s. Bt gic Khi nhn theo nh mt ca Nga. Nhng Khi chng nhn thy g c. Bn ngoi ch c bu tri mnh mng vi nhng cm my trng tri l . Trng pht chn. Vy m Nga c trng hoi.
Chng ng ܮc, Khi st rut ln ti‰ng:
- Nga c thch †c my cun sch ny khng ?
Cu hi ca Khi lm Nga git mnh. N quay vo:
- Anh hi g Nga vy ?
Kh ch tay vo my cun sch trn bn:
- Sch ca Agatha Christie n. Nga thch khng ? Ngܩi ta quay thnh phim ri .
Nga cn mi. Chng l Nga ni l mnh khng thch truyŒn trinh thm. Ngp ngng mt lt, thay v tr li cu hi ca Khi, Nga hi li:
- Anh c cun N t Isaura khng ?
Khi li‰m mi:
- N t Isaura h ? Ti ... khng c. Ti nh t hm na mi mua.
Nga nheo mt:
- Th‰ cun Nhng con chim n mnh ch ch‰t, anh c khng ?
- Nhng con chim n mnh ch ch‰t h ? - Khi bi ri p - Ti cng khng c. Nhng c cun... Tn cng l ci ch‰t. ng no cng "ch‰t" vy. Cun ny hay lm !
Nga bt cܩi:
- Anh ng l ngܩi a khi hi. Nga hi cun ny, anh li qung co cun kia.
Cu ni ca Nga khi‰n Khi mt. Khi loay hoay cha bi‰t ni sao th ch Ngn kp thi "cu b". Ch nt Nga:
- Em tht bun cܩi. Em lm nh nh Khi l ci th viŒn vy, hi cun no l c cun ngay.
Nga chp mt:
- Th em ch hi vy thi...
ang ni, Nga cht ku ln:
- Ch‰t ri ! Em phi li nh bn ngay by gi. Tr hn gn na ti‰ng ri.
Ri ng ln, Nga quay sang Khi:
- Anh Khi ngi chi vi ch Ngn nghen ! Nga phi i by gi !
Khi gt u:
- , c viŒc th Nga c i. Ti ngi chi, lt vŠ.
Khi ni m mt my bun thiu.
Thy vy, ch Ngn tm cch an i Khi. Ch ni:
- My bng nhc hm trܧc em cho mܮn, nghe hay gh !
Li khen ca ch Ngn kp thi gip Khi ly li tinh thn. V anh cht nh ti "phng n tn cng t xa" ca mnh. Sušt cht na mnh ‹ cho nhng tnh cm mŠm y‰u lm hng c k‰ hoch, Khi t trch, bun Nga lm g, trong thi i‹m ny th thi Ƕ ca Nga hn nh th‰ thi. Trܧc mt l phi chinh phc ch Ngn, ri ti Ngon, ri ti ng b sut ngy i vng, cui cng ri mi ti Nga. Vy m khi ny mnh qun bng i mt, ngc tht !
Sau khi t " thng" cho mnh, Khi quay sang tr chuyŒn vi ch Ngn mt cch vui v v thoi mi nh th‹ anh va ܮc Nga ban cho mt nh mt u y‰m trܧc khi i ra khi nh vy.
Hm , Nga chi nh Hnh gn sut c bui chiŠu.
V cng trong sut c bui chiŠu hm , n qun bng mt Khi. Ch khi vŠ ‰n nh, ng Ƕ vi ch Ngn, Nga mi nh ti "v khch khng mi m ‰n... hoi" .
Nga va l mt vo nh, ch Ngn trch liŠn:
- Ch ni bao nhiu ln m em chng b cch c x thi‰u t‰ nh ca mnh !
Ch nghe thong qua li nhm nhng ca ch Ngn, Nga bi‰t ngay ch ang ni ‰n Khi. Nga bc mnh hi li:
- Em lm g m ch bo l thi‰u t‰ nh ? Em c viŒc th em phi i ch !
Ch Ngn kht mi:
- Ch khng ni ‰n chuyŒn em i ti nh bn. Ch mun ni vŠ my cun sch ka !
Nga ng ngc:
- My cun sch no ?
Ch Ngn nhn mt:
- Em ng lm b ! My cun sch Khi em cho mܮn ch my cun sch no !
- My cun sch th c lin quan g ‰n em ?
- Sao li khng lin can ? - Ch Ngn h gi†ng - Khi em my cun sch ‰n l ‹ cho em mܮn. Ngܩi ta c lng nh vy m em li ch ng ch eo.
- Em ch hi no ?
- Khng ch th cng nh ch. Sch ca ngܩi ta em ti, em khng thm li‰c mt ‰n mt ci, li cn i hi u u, no l N t Isaura, no l Nhng con chim n mnh ch ch‰t. Em lm nh sch ca Khi l b i vy.
Nga chp miŒng:
- Ch ch ni oan cho em. Em khng ni l b i. Nhng em khng thch. Em khng thch truyŒn trinh thm.
Ch Ngn nhn vai:
- Em khng thch l quyŠn ca em. Nhng t ra em cng ng lm ngܩi ta bun lng.
Thy ch Ngn khng khng k‰t ti mnh, Nga khng ci na. Bao gi cng vy, h ch Ngn t š gin d‡i, Nga Šu lm thinh.
Ngon ny gi ngi thu chn trn gh‰ xem Nga v ch Ngn ci nhau. Hi chiŠu Ngon i chi nn n khng bi‰t u ui s viŒc nh th‰ no. Nhng nghe hai ngܩi ch ni qua ni li mt hi, Ngon cng l m on ra m†i chuyŒn.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 8