Chu*o*ng 8: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: Thng Qy Nh

Qunh li lm Nga kinh ngc.
Sng nay, va vo lp, Qunh ly trong cp ra mt cun sch a cho Nga:
- Nga †c cun ny khng ?
Cun sch ܮc b†c trong mt t giy bo nn Nga khng bi‰t l cun g. N cm ly cun sch v t m tho t giy ra.
Khi nhn thy ba sch, Nga h hc miŒng, khng ni ܮc mt li. Trn tay Nga l cun Nhng con chim n mnh ch ch‰t ca Collen Mc Cullough.
Cng ging nh cun bng nhc tiŠn chi‰n ln trܧc, cun sch Qunh a ln ny khi‰n Nga sng st v cng. Ln trܧc th c th‹ cho l ngu nhin, nhng ln ny Nga khng bng lng vi cch gii thch nh vy. Ngu nhin g m ngu nhin hoi ! Hn l c mt php l no y ! Bng khng Qunh ch th l Tn Ng Khng gi dng. Qunh bi‰n thnh con rui vo ve trong nh Nga m Nga khng bi‰t.
Nga nhn Qunh, hoang mang hi:
- Sao anh khng cho Nga mܮn cun no m li cho mܮn cun ny ?
Qunh cܩi:
- Ti ti †c cun ny, ti thy hay.
Qunh tr li ki‹u , Nga chng bt b vo u ܮc. Nga m c lm. Nhng n chng ngh ra cch no ‹ d xt nguyn nhn ca s ngu nhin k l kia.
Cht Nga sng mt ln. N ct gi†ng hi, v ranh mnh:
- Sao anh khng cho Nga mܮn cun Tn cng l ci ch‰t. Cun cng hay vy.
Qunh lc u:
- Ti khng c cun .
Nga li hi:
- Th‰ cun Du v‰t k st nhn, anh c khng ?
Qunh li lc u.
Nga kht mi:
- Cun N t Isaura ?
Qunh gt u, gi†ng thn nhin:
- Cun ny th ti c. Ngy mai ti em cho Nga.
Nga tr mt nhn Qunh nh th‹ nhn mt ngܩi va bܧc ra t... a bay. N ch cn c cch chp miŒng ku ln:
- L gh !
Qunh chp mt:
- G u m l !
- L ch ! Lm nh tt c m†i cun sch Nga thch, anh Šu c. - l Nga ni vy thi. Ch thi‰u g cun Nga thch m ti khng c.
Tra , Nga p xe vŠ nh vi mt tm trng vui v. ˆn cm tra xong, hn Nga s chng i chi u. Nga s dnh ra sut bui chiŠu ‹ †c cun Nhng con chim n mnh ch ch‰t. Nga xem phim ny ri. Nga rt thch. Nhng sch th Nga cha †c.
ChiŠu, Nga ang nm †c sch th Khi l d ti.
Nga trong nh, nghe thng Ngon ku tong ln t ngoi cng:
- Bn ch Ngn ti ! Bn ch Ngn ti !
Th‰ l Nga nh phi lm cm ngi dy, bܧc ra.
Ch Ngn ngi ngoi phng khch t bao gi. i diŒn vi ch l Khi. Anh ang cm trn tay mt cun sch.
Thy Nga xut hiŒn, Khi liŠn hn h cha cun sch vŠ pha Nga:
- Ti em cun Nhng con chim n mnh ch ch‰t cho Nga n !
- Cm n anh ! - Nga hng gi†ng - Nhng Nga c cun ri !
Cu tr li ca Nga nh mt go nܧc lnh tt vo ngc Khi. Anh sng s:
- Sao ? Nga c ri h ?
Nga gt u:
- , Nga c ri !
Khi vn cha h‰t bng hong:
- Tht khng ? Sao l qu vy ?
Thy Khi c v khng tin li mnh, c ch Ngn cng a mt nhn Nga nghi ng, Nga liŠn quay vo trong nh ly cun Nhng con chim n mnh ch ch‰t em ra.
Khi nhn cun sch trn tay Nga vi v bi ri:
- Ÿ u Nga c vy ?
Nga p, gi†ng thn nhin:
- Qunh cho Nga mܮn sng nay.
Khi thy tim mnh tht li. Ha ra l thng qu› nh. Hn ng l mt... con qu›, lc no cng m mnh. Tܧng mo xu x, lc no cng bn ln rt r, nhng tht ra hn ch lm b lm tch th‰ thi. l ci v ngoi ca hn. Np Ǣng sao lp o ngy trang , hn chnh l mt con chim n mnh ch ... hm hi ngܩi khc. M ngܩi khc , kh thay, chnh l Khi. Cng ngh, Khi cng cay ǡng. Khi thy mnh chng ging Sn Tinh mt t ti ng c no. Khi c v l Thy Tinh hn. Thy Tinh lc no cng lŠ mŠ, cng thua Sn Tinh. Ngay c mt cun sch cn con m Thy Tinh cng em ti chm, ‹ Sn Tinh tranh cng mt. Tht tc i l tc !
Hm , Khi ra vŠ trong b bng. Anh gin Qunh. Anh gin Nga. Anh gin c thin h. Ri sau khi hn gin h‰t thy m†i ngܩi, Khi quay li gin chnh mnh. u ui cng ti mnh ‹nh ong m ra. V Khi quy‰t tm lm li t u. Anh s thc hiŒn mt k‰ hoch mi, k‰ hoch anh p t lu.
Trong khi Khi ang quay cung vi hng trm š ngh trn ܩng vŠ th ch Ngn hi Nga:
- Em quen vi Qunh no vy ?
Nga lng tng:
- €, Qunh l bn h†c cng lp vi em.
Ch Ngn nheo nheo mt:
- Qunh l bn trai h ?
Nga ngc nhin:
- Sao ch li hi vy ?
Ch Ngn kht mi:
- Ti tn Qunh ging nh tn con gi. Hm trܧc ch nghe Khi nhc ti Qunh mt ln, ch tܪng l bn gi ca em.
Nga git tht. Nga khng bi‰t Khi nhc ti Qunh trong trܩng hp no. N nhn ch Ngn, d hi:
- Khi ni g vŠ Qunh vy ?
Ch Ngn lc u:
- Khi chng ni g. Hm em ‰n nh Hnh, Khi tܪng l em ‰n nh Qunh.
Nga nhn mt:
- Tܪng g m tܪng k vy !
Ch Ngn dm Nga:
- C g u m k ! Em ‰n nh Qunh cng ܮc ch sao !
Nga nhn vai:
- T nhin ai li ‰n nh bn trai !
Ch Ngn b‡ng but miŒng:
- N‰u em ngi, sao em khng r Qunh vŠ nh chi ?
Li Š ngh bt thn ca ch Ngn khi‰n Nga khng bi‰t i p nh th‰ no. Cha bao gi Nga c š nh . N‰u Qunh xut hiŒn, chng hi‹u thi Ƕ ch Ngn s ra sao. B tch k qui, ci mi c chua v hai vnh tai t khi chu nm yn ca Qunh hn s khi‰n ch Ngn ch‰t khi‰p. Lc , chng bi‰t ch Ngn s nhn Nga bng nh mt nh th‰ no. Hn ch s v cng sng st khi thy Nga thch chi vi Qunh hn l vi anh chng Khi p trai v lch s.
Thi Ƕ lng tng ca Nga khi‰n ch Ngn m nghi. Ch hi:
- Sao em suy ngh lu lc vy ?
Nga cܩi gܮng go:
- Lu lc g u ! C iŠu ... em khng mun r Qunh vŠ nh.
Gi†ng iŒu ngp ngng ca Nga cng khi‰n ch Ngn thc mc:
- Sao em li khng mun r Qunh ‰n chi ? Em gii thiŒu bn ca em vi ch l iŠu bnh thܩng, c g m ngi ?
Nga cng bi ri. N tm cch chi quanh:
- Em c ngi g u ! Em ch s l Qunh khng chu ti.
- Sao Qunh li khng chu ti ? - Ch Ngn tr mt.
Nga chp miŒng:
- , tnh Qunh vy. Qunh t khi ti nh ai.
Lš do Nga a ra chng thuy‰t phc ܮc ch Ngn. Nhng thy Nga khng mun dn Qunh vŠ nh chi, ch cng chng p. Ch ch but miŒng hi vy thi, ch trong lng ch, ci tn Qunh ch lܧt qua nh gi thong. Ch khng tin Nga li c ܮc mt ngܩi bn trai no d thng v chu o hn Khi.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 9