Chu*o*ng 9: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: Thng Qy Nh

Nhng con chim n mnh ch ch‰t l mt tc phm hp dn. Nga †c mt mch. Ch trong mt bui chiŠu, Nga †c xong cun sch.
Sng hm sau, Nga mang cun sch d‰n lp, nh tr cho Qunh. Nhng Nga cha kp ly ra, Qunh a cho Nga cun sch mi.
- Ti em cun sch N t Isaura cho Nga n ! - Qunh du dng ni.
- i, - Nga ku ln - Sch u m anh c ngay vy ?
Qunh kht mi:
- Sch ca ti ch u.
- Sch c sn nh h ?
- .
Nga cm cun sch sm soi mt hi ri lc u:
- Anh ni di. Sch ny anh mi mua. C cun hm qua cng vy.
Qunh cn mi:
- Sch nh m !
Nga li‰c Qunh:
- Anh lm nh Nga l con nt. Sch nh m mi tinh vy ?
Qunh chp miŒng:
- Ti ti gi k. †c xong l ti ct vo t liŠn.
Nga "h" mt ti‰ng:
- Anh li pha ri. Sch cn nhng trang dnh vo nhau, cha hŠ r†c, vy m anh bo †c xong.
Ln ny, li "t co" ca Nga khi‰n Qunh im bt. Nhng chng c rnh rnh lm anh khng chi ci vo u ܮc.
Thy Qunh mt ngi im, Nga gng hi:
- Sch anh mi mua phi khng ?
Qunh bi ri gt u, mi ng.
- Anh mua chi vy ? - Nga li "truy".
Qunh p mt cch kh khn:
- Mua ... mua ... ‹ Nga †c.
- Mua cho Nga †c ? - Nga hng gi†ng - Anh tht l in !
Ni xong, Nga m cp ly cun Nhng con chim n mnh ch ch‰t ra a cho Qunh, kh gi†ng ni:
- Nga tr anh cun sch hm qua n. Cm n anh lm lm. Nhng ln sau anh ng mua sch cho Nga mܮn na. Tn tiŠn lm. Hm trܧc, v cun bng nhc, Nga ni anh ri m anh chng chu nghe.
Qunh chng chu cm cun sch Nga a. Anh chp mt:
- Nga gi cun sch i. Ti mua tng Nga .
Mc cho Qunh ni n, Nga c di cun sch vo tay anh, gi†ng qu quy‰t:
- Nga khng ly u. Anh cm vŠ i.
Thi Ƕ quy‰t liŒt ca Nga lm Qunh cm thy bun ti. Anh nut nܧc b†t:
- B Nga khng thm ly my cun sch ca ti h ?
Nga cܩi:
- Anh ng c ni vy. Khng phi l Nga khng thm ly. Nhng n‰u Nga ly, mai mt anh li ti‰p tc mua sch tng Nga na cho m coi !
Li gii thch ca Nga gip Qunh yn tm tr li. Anh vi vng ni:
- Ti ha s khng tng sch cho Nga na u !
Nga dm Qunh lom lom:
- Tht khng ?
- Tht.
Nga liŠn cm ln hai cun sch, mm cܩi:
- Tht th Nga nhn hai cun sch ny. Ko anh li ngh Nga khng thm ly.
Qunh cng cܩi:
- Ti khng ngh vy na u.
t nhin, khng hi‹u ngh sao, Nga a cun Nhng con chim n mnh ch ch‰t li cho Qunh:
- ChiŠu nay, Nga s †c cun N t Isaura . Cn cun ny th anh cm vŠ i !
Qunh ti mt:
- Ti cm vŠ lm g ? Sao khi ny Nga bo l Nga nhn ri m !
Nga nheo nheo mt, v nghch ngm:
- Th Nga nhn. Nhng cun ny Nga †c xong ri.
Qunh ng ngc:
- †c xong ri th Nga gi ch ?
- Th Nga gi. Nhng cun ny cha ng gy da, cha c m ch vng.
Ni xong, Nga cܩi khc khch.
Cn Qunh th th pho:
- Vy m Nga lm ti h‰t hn.
Nga nhn mi:
- Ai bo anh khoe anh c nghŠ ng sch chi !
Qunh khng ni g. Anh lng l nht cun sch vo trong cp.
- Anh nh ng tht p nghen ?
- , tht p.
Ba ngy sau, Qunh hn h em cun sch ‰n cho Nga:
- Cun sch ca Nga n.
Nga cm ly cun sch, reo ln:
- i, p qu !
Nga ngm ngha cun sch vi v thch th khng giu gi‰m. Cun sch trn tay Nga by gi ܮc ng gy da, ba b†c xi-mi-li mu huy‰t d vi nhng hng ch m vng ng nh. Ngoi dng ch m tn tc gi v tc phm, Qunh cn m thm tn Nga vo ba sch, bn dܧi. Nga thch lm. Nhng n lm b thc mc:
- Anh khc thm tn Nga vo y chi vy ?
Qunh tc lܫi:
- Khc chi vy thi.
- Khc ‹ chi thi h ?
Qunh gi u, p ng:
- Vi li, cng ‹... k› niŒm.
- ‹ k› niŒm sao anh khng khc tn anh vo y m li khc tn Nga ?
Hi xong, Nga b‡ng bng mt. Nga nh bt b ‹ gho Qunh chi, khng ng but miŒng xong, Nga cht nhn thy cu ni ca mnh tht... k. Nghe n c sao sao y !
Khng ‹ cho Qunh kp tr li, Nga vi vng nh trng lng:
- M‡i ngy anh ng ܮc nhiŠu sch khng ?
Qunh ngp ngng:
- €... ... nhiŠu. Nhng cng khng nhiŠu lm.
- Ngܩi ta em sch ‰n cho anh h ?
- , ngܩi ta em ‰n.
- Anh ng mt cun sch nh vy ly bao nhiu tiŠn ?
Thy Nga bt u hi su vo nghŠ ng sch, Qunh m ra cht d. Thc ra, Qunh chng lm nghŠ ng sch bao gi. Anh c i lm thm tht, nhng khng phi l ng sch. Hm trܧc, Nga hi Ƕt ngt, Qunh nh ba ra nghŠ ng sch ‹ tr li lp li‰m cho qua vy thi. Khng ng Nga tܪng tht, a cun Nhng con chim n mnh ch ch‰t ku anh ng. Mai mt, hn anh li phi ng ti‰p cun N t Isaura cho Nga na.
Nhng Nga nh ng sch th Qunh khng ngi. Anh em ti nhng tiŒm ng sch "th thiŒt" thu ngܩi ta ng. Ri cm ti cho Nga. Chng lm sao Nga bi‰t ܮc nhng khc mc ca anh. Nhng hm nay, Nga cc c hi ti hi lui vŠ nghŠ ng sch, Qunh m ngn. Nga hi k vŠ gi c, Qunh cng qušnh. Anh p lp lng:
- Cng ty cun.
Nga cha cun sch trn tay ra:
- Nh cun ny th bao nhiu ?
Qunh mau mn:
- Nh cun ny th nm ngn.
l s tiŠn Qunh thu ng cun sch.
- Mng hn th bao nhiu ? - Nga vn v tnh ti‰p tc "lm kh" Qunh.
Cn Qunh th c cm gic nh ang ngi trn ki‰n la. Anh than thm trong bng "C tri th mi bi‰t mng hn l bao nhiu, cn mnh lm sao bi‰t ܮc !". Tuy vy, Qunh khng th‹ khng tr li. Anh nh phi ni m:
- Mng hn h ? Mng hn th khong hai, ba ngn.
Qunh p, v nghe m hi rn ܧt tng chn tc. Nhng Nga vn khng chu chuy‹n Š ti. N c v quan tm ǥc biŒt vŠ "vn Š" gi c:
- Th‰ n‰u khng in ch m vng th bao nhiu ?
- Khng in ch m vng h ? - Qunh kh hng gi†ng ‹ trn p n‡i bi ri - Khng in ch m vng th khong mt ngn.
Nga gt g:
- Th‰ n‰u...
Nga khng bi‰t l Qunh sp sa xu ‰n ni. N c hi ti. Cn Qunh th ang ch cho Nga hi dt cu ‹... ng ln ra bt tnh. May m Hnh can thiŒp kp thi.
T ny ‰n gi, Hnh ngi bn cnh, im lng chp li bi h†c hm qua, lc Hnh ngh. ng vo lc Qunh chun b hn m trܧc n tra tn ca Nga th Hnh cng va chp xong. N quay sang bn v bt cht trng thy cun sch trn tay Nga.
Hnh liŠn chm qua, mt sng ln:
- Cun sch g p vy Nga ?
Th‰ l Nga qun bng mt cu hi dang d ca mnh. N quay sang Hnh:
- Cun Nhng con chim n mnh ch ch‰t .
Hnh mn m ci ba xi-mi-li, trm tr:
- p qu hn ! Nga ng cun ny u vy ?
Nga li‰c Qunh, mm cܩi:
- Qunh ng gim Nga .
Hnh trn mt nhn Qunh:
- a, Qunh cng bi‰t ng sch na h ?
Qunh cha kp p, Nga v†t miŒng:
- Sao li khng bi‰t ! Nh Qunh l tiŒm ng sch m !
Hnh chp miŒng, xušt xoa:
- Vy m trܧc nay mnh u c bi‰t. Mnh tܪng Qunh ch c nghŠ ng... bn thi ch !
Nghe Hnh nhc ‰n chuyŒn c, Qunh b‡ng git mnh. Hnh ch ni chuyŒn ng bn thi, nhng Qunh cht lin tܪng ‰n v "ci ui" hm no. Bi v "ci ui" xy ra ng vo hm Qunh em ba inh ‰n ng li s bn gh‰ h hng trong lp.
Hnh khng ‹ š ‰n v ngܮng ngp ca Qunh. N b b:
- Vy hm no Hnh a sch nh Qunh ng gim nghen !
- ž, ...
Qunh m .
Nga li‰c Hnh:
- ng tr tiŠn ng hong ch khng c ng gim u nghen !
Hnh cܩi:
- th tr tiŠn.
Nga li‰n thong:
- Qunh ng r rŠ . ng thܩng thܩng, khng m ch vng, c ngn ng mt cun h.
Hnh ti tnh:
- , Hnh ch ng thܩng thܩng thi.
Ri Hnh ng Qunh:
- Mai mt Qunh ng gim Hnh nghen ? Hnh ng chng chc cun thi.
Qunh th di:
- , mai mt Hnh c em ‰n.
Hnh nheo mt:
- em ‰n y hay em ‰n nh ? N‰u em ‰n nh, Qunh phi cho bi‰t a ch ch.
- Thi, thi, em ‰n lp i ! - Qunh ht hong lc u - em ‰n nh lm chi cho... xa.
Qunh s Hnh ‰n nh s pht hiŒn ra s "gian di" ca mnh. V anh th pho khi thy Hnh vui v gt u:
- thi, em ‰n lp cng ܮc !
Trong khi Nga v Hnh ho hng vŠ chuyŒn my cun sch th Qunh ngi lng l ni gc bn, u c loay hoay on xem gi tiŠn ng mt cun sch "thܩng thܩng" tht ra l bao nhiu v trong nhng ngy sp ti anh phi ‹ dnh bao nhiu tiŠn mi c th‹ ng c chc cun sch cho Hnh.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 10