Chu+o+ng 1: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: Thin Thn Nh Ca Ti

Th‰ l mt ln na gia nh ti li d†n nh.
y l ln d†n nh th ba trong vng bn nm qua .
Thng thܩng, s thay ǰi ch‡ lin tc bao gi cng ko theo nhng phiŠn phc. N lm cho cuc sng lun b xo trn v viŒc n nh nŠ n‰p sinh hot gp rt nhiŠu kh khn. V vy, ngܩi ta thܩng bt gp trn gng mt m m hi v bi bm ca nhng ngܩi d†n nh v s nhng nt nhn nh, mŒt mi khi‰n ngܩi no ngܩi ny trng c kh m m.
Nhng l xt theo l thܩng. Ngoi l thܩng ra, cuc ǩi cn nhiŠu l khc na . Gia nh ti thuc vŠ trܩng hp sau . Nhng ngy d†n nh i vi chng ti l nhng ngy l hi thc s . Mt ngܩi no ngܩi ny ti hn hn.
Ba m ti lc no cung xon xušt bn nhau y nh hi mi cܧi v lun miŒng bn bc v nhc nh nhau vŠ nhng viŒc cn ‹ mt trong khi vn chuy‹n c ‰n ch‡ mi . Trong nhng ngy , hai ngܩi ni chuyŒn vi nhau bng mt gi†ng du dng hi‰m c, vi nh mt lc no cng long lanh, v th tht ti rt sung sܧng khi ܮc nhn thy ba m ti vi hnh nh nh vy .
Cn ti v anh Khnh ti th khi ni . Chng ti lng xng sp x‰p c, miŒng khng ngt ca ht, h ht v gy g trong khi ginh git nhau tng mn chi nh.
Tht ra, s thch v tr chi ca hai anh em ti rt khc nha Anh Khnh ti m nhng tr chi my mc ti tn. Anh c ring mt ngn t ki‰ng cha nhng toa tu la chy pin, nhng chi‰c xe tng va chy va quay nng i lin cng nhng th chi hi‰m hoi tng t, ci th do ba ti, ci th do nhng ngܩi cng c quan vi ba ti i cng tc nܧc ngoi mua vŠ lm qu.
So vi anh Khnh, s thch ca ti "qu ma" hn nhiŠu . Gia ti ca ti ngoi b‹ c vng, my hp ‹ , cn c mt con so ang thi k h†c ni . Trong nhng ngy chun b d†n nh, con so ca ti bp b ܮc my ti‰ng "c khch, c khch" v "ba vŠ, ba vŠ" v th‰ l sut ngy n c nhy nht trong lng v lun miŒng lp i lp li cc t , nghe ‰n i‰c tai .
M‡i ln thy ti li hi bn b‹ c hoc loay hoay vi my con d‰, anh Khnh thܩng bu mi ch ti l "thng nh qu" khi‰n ti tc in ln, mc d suy cho cng ti khng th‹ chi ci rng nhng s thch ca ti bt ngun t nhng thng nm di ti sng vi b ngoi ti dܧi qu, trܧc khi vŠ thnh ph hn vi ba m ti .
Trong ti sn ca ti, anh Khnh ch "chm" m‡i con so . Anh thܩng g ti ǰi cho anh nhng d nhng li ܩng mt ca anh c ng†t ngo ‰n u v nhng mn chi anh em ra ǰi c hp dn ‰n bao nhiu, ti vn mt mc lc u . Rt cuc anh nh phi chp nhn gii php "chi chung". Ci lng so ܮc treo ngay ti phng h†c ca hai anh em. Sau ny, khi d†n vŠ nh mi, gii php "chi chung" ny bt ng b ǰ v. iŠu xy ra vo mt hm, khi va thy ti i h†c vŠ, con so thn yu ca ti vui v cho ti bng cch rng ln ti‰ng " m" mt dy khi‰n ti ht hong kinh v sušt cht na ng ln ng ngay gia nh. Sau khi trn tnh, ti bt u hi‹u ra m†i chuyŒn v on ܮc con so hiŠn lnh ca ti bt chܧc ngn ng ca ai . V vy, ngay lp tc ti tho chi‰c lng xung v i mt mch ra sau vܩn. Ti tro ln cy kh‰ cnh gi‰ng nܧc, mc chi‰c lng vo gia chc ba, cch mt t khong ba mt. Con so ca ti khng t v g phn i viŒc ti a n ra y, thm ch n cn nhy nht mt cch sung sܧng v ܮc nhn thy bu tri, hoa l, c cy quen thuc. Ri c l do khng ngn ܮc niŠm hng khi ang dng ln trong lng nn thy ti tt xung t, sp sa i v nh, con so ca ti vi vng ln ti‰ng cm n ti bng ci t khng khi‰p kia khi‰n ti phi a hai tay bt tai li .
T , con so sng lun trn cy kh‰ ngoi vܩn. Cn ti th tm cch "ci to" n mt cch v v†ng, ch mong rng vi thi gian, n s qun dn ci t ng tai hi kia i .
Nhng l chuyŒn sau ny . Cn vo hm d†n nh, con so ca ti vn cn trong sng, miŒng ni lui ni ti ch c hai t "c khch, c khch" v "ba vŠ, ba vŠ".
V niŠm say m ca hai anh em ti khc nhau nh vy nn trong qu trnh thu x‰p chi chun b em theo, gia chng ti khng xy ra mt v ng Ƕ ng k‹ no . Anh Khnh lo cht cc loi tu xe vo hp cc-tng, ti th bn bu vi chi‰c lng chim, b‹ c v cc hp dim nht d‰.
Ch ‰n khi m ti li ra t dܧi gm giܩng gm t v cc ngc ngch ti tm khc nhng con gu bng c x, g†t bt ch, chi‰c ng knh vn hoa y bi th hai anh em ti mi nhy x vo ginh git nhau nhng th vt i y . Chng ti va ging co nhau va tru tro vang nh khi‰n ba ti bc mnh ging ly m†i th v vt h‰t vo thng rc trܧc cp mt chng ly g lm ti‰c r ca hai anh em ti .
Trong khi ch xe ca c quan ba ti ‰n ch c i, ti v anh Khnh r nhau chi tr rܮt bt quanh nhng chi‰c t v nhng chi‰c bn ܮc ko ra gia nh. Rܮt bt chn, hai anh em ti li thi nhau nhy qua nhng bao ti, nhng va-li, nhng hm g‡ c ܮc buc cht ang nm ngn ngang trn nŠn gch.
Li dng s d di tri cho , anh em ti cng hng hi nhy nht tn. cng l cch bi‹u l niŠm vui ca hai a ti .
Qua hai ln ǰi nh trܧc y, ti hi‹u rng ngi nh chng ti sp d†n ‰n chc chn ln hn v p hn ngi nh chng ti ang , mc d ba m ti khng hŠ ni ra iŠu . Bao gi ngi nh chng ti sp ‰n cng khang trang hn ngi nh chng ti sp ri b. N‰u khng vy, ba m ti chng chy vy ngܮc xui lo ǰi nh lm g, d rng dܧi mt ti, ngi nh c cng qu rng v qu y tiŒn nghi i vi mt gia nh vn vn c bn ngܩi nh chng ti . Tuy vy, nh bt c mt a tr mܩi bn tui khc, ti lun lun cm thy thch th khi sp sa "chinh phc" mt ch‡ mi v lng lc no cng nn nao mong ngy chng ‰n.
Cng nh kinh nghiŒm ca hai ln ǰi nh trܧc m ti c th‹ on chc rng ngi nh chng ti sp ‰n chnh l ngi nh m bc Tm, th trܪng c quan ca ba ti, tng . Ti vn khng hŠ ch š g ‰n cng viŒc ca ngܩi ln nhng c nhng cng viŒc ca ngܩi ln c xy ra ngay trܧc mt b†n tr con, lp i lp li, thm ch theo mt trt t n nh v quen thuc ‰n mc du nhm tt mt li, ti vn bi‰t ܮc m†i viŒc ang din ra chung quanh.
Chng hn ti bi‰t chc rng s d bc Tm vui lng t gi ngi nh p m chng ti chun b d†n ‰n chnh bi bc va xin ܮc mt ngi nh khc p hn rt nhiŠu ln v rt c th‹ l mt ta biŒt th nguy nga xng ng vi cng v lnh o ca bc.
V ti cng bi‰t rng trong khi chng ti d†n ‰n ngi nh c ca bc Tm th ch T, ngܩi ph th hai trong c quan sau ba ti, s vi v d†n ‰n ch‡ c ca chng ti ‹ nhܩng li cn nh c ca mnh cho nhn vt x‰p k‰ sau ch.
S k‰ tha trong lnh vc nh ca s ti‰p tc din ra theo trnh t t cao ‰n thp nh vy, rt cuc ngܩi no cng tha hܪng ܮc mt ch‡ mi tt hn v iŠu t nhin l ai ny Šu t ra hn hoan phn khi . V khi niŠm phn khi xp dn theo ngy thng, bi bn tnh con ngܩi l khng bao gi bng lng vi ci c, th nhiŠu ngܩi, trong c ba ti, li mong cho v lnh o cao nht trong c quan ki‰m ܮc mt ch‡ tt hn ‹ s hon chuy‹n ba bn bn cng c li xy ra thm mt ln na .
Tuy nhin, ci chi‰n dch d†n nh vui v ny hon ton khng nh hܪng g ‰n cc tng lp dܧi . Cha c mt ngܩi no trong s cc nhn vin c quan ba ti ܮc hܪng n huŒ ca qu trnh "n ln" ny . H†a may ch c mt vi ngܩi thn cn vi cc th trܪng. a s cn li Šu nm ngoi qu trnh vn Ƕng tinh t‰ ny .
Nh c Hng nhn vin nh my trong c quan ba ti chng hn. Hai v chng v hai a con c bn, nm nm nay sng chen chc trong mt cn h nh‰ch nhc chng chn mt vung, thi‰u c -xy ‹ th, vy m sau hng t n gi ‰n hi ng phn phi nh ca c quan, gia nh c vn cha thot ra ܮc khi chut ca mnh.
Trong khi ba ti v nhng ngܩi ging nh ba ti ǰi h‰t ngi nh xinh xn ny ‰n ngi nh p khc th m‡i ngy sau gi lm viŒc c vn phi mŒt mi dt hai a con vŠ cn h cht chi ca mnh, ni c mt ng chng m no cng b i ung rܮu v khng chu ni s t tng ca cn nh.
D nhin, tt c nhng iŠu ti k‹ ra trn y i vi ti d sao cng l chuyŒn ca ngܩi ln. Nhn nhng ln vo chi trong c quan ca ba ti, tnh c nghe ngܩi ln ni chuyŒn vi nhau, hoc c khi nghe thng Honh, con trai ln ca c Hng, nh hn ti hai tui, but miŒng than th, ti mi bi‰t chuyŒn. Mc d ngܩi ta th tho chng hay ho g vŠ ba ti, ti vn cm thy nhng iŠu h† ni khng phi l khng c lš. Nhng v tt c nhng chuyŒn nm ngoi kh nng ca mt tr nh ti, tr kh nng nhn bi‰t, nn ti chng quan tm ‰n chng nhiŠu hn chuyŒn d‰ ca ti .
V hm nay, trong khi ch xe, ti qun sch snh sanh m†i li d ngh, vn nhy nht mt cch thch th nh trong ngy l t‰t.
ng chn gi, chi‰c xe Ford xanh quen thuc ca c quan ba ti tr ti, ‡ ngay trܧc cng.
Ti v anh Khnh chy o ra, miŒng ht to:
- Ch Hnh! Ch Hnh!
Ch Hnh, ti x‰ chi‰c xe Ford, vi vng nhy xung t, xoa u hai a ti v lo lng hi:
- Ba chu Ǯi lu khng?
Ti chng bi‰t t gip g, gt u i:
-Lu lm ri!
Nghi vy, ch Hnh hp tp ro bܧc vo nh.
Ti v anh Khnh nh quay vo th t trn thng xe pha sau lc c nhy xung my anh bo vŒ c quan, ton l nhng ngܩi quen mt. Ti bi‰t h† ‰n y ‹ khun vc c gip ba ti nh nhng ln d†n nh trܧc.
Qu vy, lt sau ti thy h† khŒ nŒ khing chi‰c t cm lai nng chch ra xe . Ri ti chi‰c t g mu cnh gin. Ri b xa-lng s .
Ba ti ng yn quan st. Ch c m ti lc no cng la hong:
- Nh tay gim my ch i !
- Coi chng try cnh ca t !
M ti trng ngang ng d†c, miŒng ht chm chp, m hi chy thnh gi†t hai bn thi dng, trng cn vt v hn nhng ngܩi khun vc.
c trong nh ti kh nhiŠu, xe phi ch lm my chuy‰n.
M ti bo hai anh em ti i chuy‰n u tin, qua nh mi ng trng coi c.
Ti v anh Khnh nhy cng ln v khoi ch. Trܧc y, cha bao gi hai a ti ܮc ‰n chi nh bc Tm, v vy a no cng nng lng mun coi ngi nh mi n ra lm sao .
Nhng trܧc khi leo ln ca-bin ngi cnh ch Hnh, ti v anh Khnh c nng nc i em theo mnh cho bng ܮc nhng ti sn ring ca hai a ti .
Sau mt hi qut tho mi miŒng nhng khng n thua g, cui cng m ti phi bng lng cho anh Khnh khun theo ci hp cc-tng ǿng cc loi xe c ca anh. Cn ti th h hng xch chi‰c lng chim v nh ch Hnh khun ci b‹ c ǰ i hn phn na nܧc ln bung li, ǥt ngay di chn ti .
u xong xui, xe bt u n my . Khng ngoi li nhng ti vn c th‹ hnh dung ra thng xe pha sau, cc anh bo vŒ ang ngi nhp nhm trn bng gh‰, miŒng mm li cn tay th gh cht nhng gia dng cng kŠnh ca gia nh ti . Chng ܮc rng k vo thnh xe bng nhng si thng to tܧng nhng cng nh nhng tn t nguy hi‹m b dn Ƕ, d†c ܩng chng c th‹ ni khng ln p u p cng vo thnh xe, t lm try tra ‹ h d ng xem m ti trch c nhng ngܩi p ti dai dng nh th‰ no .

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 2

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )