Chu+o+ng 10: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: Thin Thn Nh Ca Ti

Th‰ l gn hai thng tri qua k‹ t ngy u tin ti gp Hng Hoa . Qung thi gian ngn ngi
khng ngn cn ti v Hng Hoa tin rng chng ti quen nhau t rt lu v hm nay chng ti tr
thnh mt i bn rt ‡i thn thi‰t, mc d cho ‰n tn by gi ti vn cha bi‰t ch‡ ca Hng Hoa .
Hng Hoa khng mun ti ‰n ch‡ n, mt phn do n ngh ch l ni n nh u, phn khc chc
n s ti cao hng gy s vi ng anh qu ha ca n.
Tuy nhin, ti khng cm thy phiŠn lng nhiŠu vŠ iŠu . Bi v t sau ci tun l trnh mt ti v b ti
bt gp ngoi ch ‰n nay, trong nhng bui chiŠu ti ngh h†c, chiŠu no Hng Hoa cng ‰n chi vi
ti trong vܩn. Nhng lc , ngi vܩn i vi chng ti chnh l ngi nh m cng ca tui th, ni
chng ti m mi chi a qun c gi gic hoc ngi im lng bn nhau hng gi ngm mt ch chim l
lo tm mi trong vm l hay ngm mt n ki‰n ang x‰p hng v ni ui nhau i khng t dܧi
nhng bi c rm, cng c khi chng ti ch ngng c ngi ch mt chi‰c l ri .
So vi ti, cuc sng ca Hng Hoa lm vt v v phiŠn mun. Tuy nhin chng ti cha ln ‹ suy
t vŠ nhng o le ca cuc ǩi v ‹ nhn ra rng trong cuc sng nhng niŠm vui thܩng bay mau
cn n‡i bun th lun lun tr li . Nhng u su ca Hng Hoa hm no ch l nhng gi†t lŒ thong
qua . Sau chng ti qun i rt nhanh nhng v‰t bm ca s phn ‹ say sa ǡm mnh trong khung
cnh m ca cy l chung quanh, trong nhng th vui nh nhng mang y m hܪng ca ng ni v
trong mt tnh bn chn thnh, hn nhin, bao gi cng lp lnh mt th nh sng rng r v du dng
ca hnh phc.
M mi vui chi trong khu vܩn c tch th mng, ti v Hng Hoa khng hŠ ch š ‰n chuyŒn thi
gian tri qua nh th‰ no . i vi chng ti, nhng bui chiŠu trong vܩn khng hŠ khc nhau,
l nhng giy pht m Šm v p ܮc lp i lp li, l mn qu tuyŒt vi m cuc sng
ho phng v u y‰m trao vo tay chng ti . V chng ti vn hn nhin tin rng khng ai n tܧc
ot ca chng ti niŠm hnh phc thn thuc .
Nhng mc d chng ti khng ng ngng ti, thi gian vn m thm v Šu ǥn i nhng bܧc i
vng chi ca mnh. N lܧt qua khu vܩn lm rng nhng chi‰c l v n nhng bng hoa . N ngn
cch ti vi Hng Hoa bng nhng bui chiŠu i h†c xen k. N ph ln mt t nhng lp c dy
v n dch chuy‹n nha sng t dܧi lng t ln ti ng†n cy vi mt s kin tr, khoan thai v bŠn
b.
Ti ch š thc ܮc s c mt ca thi gian trong khu vܩn khi mt hm bun bun hi mt tri mn
cho vo miŒng cn, ti bng hong v sung sܧng nhn ra v ng†t thm t trn u lܫi . N‰u khng
k‹ nhng tri mn u ma lc c hm ti mi d†n vŠ, th y l mn chn u tin khu vܩn tng ti
. V cng thch th, ti va u a trn cy va quay mt xung t ht tong ln vi Hng Hoa:
- Mn chn ri, my i !
Hng Hoa ngܧc mt ln khi trang sch v khi kp hi‹u ra š ngha trong li reo ca ti, n vi vng
vt sch trn bi c, nhm ngay dy, mt my rng r:
- Hay qu hn ! Anh hi xung cho em i !
- Tao khng xung by gi u ! - Ti va nhai rau ru va ni - My leo ln y i !
- Em leo khng ܮc !
- Xo i my ! My leo cn nhanh hn kh m ku khng ܮc !
Hng Hoa nhn nh:
- Nhng hm nay em b au chn.
- Sao vy ? - Ti lp tc ngng nhai, ti mt hi - Thng du cn kia li gi tr vi my na h ?
Hng Hoa gi v khng nghe cu hi ca ti . N dm chn, ngng nguy:
- Anh hi xung cho em i !
Ti ang tc ci chuyŒn n b au chn, thy n c š l i, ti li cng tc. Ti liŠn cau mt, gt:
- Khng c hi xung g h‰t ! Tao trn ny tao liŒng xung, my chp ܮc th chp !
Hng Hoa vn ti tnh, thm ch n cn t ra khoi ci tr "liŒng chp" ny . N xe tay ra:
- Ri ! Anh liŒng xung i !
Khng thm p, ti lng lng hi tng tri mn liŒng xung. Hng Hoa ng dܧi chp, tri ܮc
tri khng. C ln ti nm hi mnh tay, tri mn lao thng xung gia mt n. Hng Hoa qušnh
quu, n khng kp chp, cng khng kp n. Tri mn ri "bp" mt ci gia trn n khi‰n n phi
a tay m trn xušt xoa .
Ti nhp nhm trn cy, ht hong hi:
- C sao khng, my ?
Hng Hoa va xoa trn, va ngng ln:
- Khng sao u ! Ch au s s thi ! Anh c liŒng xung i !
Thy n khng khc, ti hi yn tm nhng trong lng y ny kinh khng. Ti chp miŒng:
- Thi, my khi chp na ! ‹ tao hi xung cho !
Ti ci o ra v loay hoay ct thnh mt ci ti . Xong, ti chuyŠn thon thot qua cc cnh nhnh tru
tri v hi mn b mt ti y .
Ba , ti v Hng Hoa n mn tha thch ‰n n‡i bui ti c lm ti cng ch n ܮc na chn cm
mt cch u‹ oi .
Tt nhin khng phi ch mnh ti quan tm ‰n nhng tri mn. Sau nhng ngy di ch Ǯi, anh
Khnh ti cng pht hiŒn ra mn chn. Th‰ l cng vi nhng ti ni-lng to tܧng, anh tro ln
cy hi ly hi ‹. Anh truy qut nhng tri mn hm h ‰n mc ba ngy sau khi anh xut hiŒn ngoi
vܩn, nhng tri mn bi‰n sch snh sanh v cy mn by gi nom ti nghiŒp nh mt con g b
vt tri h‰t lng.
D sao ti cng ly lm mng l anh ch lng sc trn cy mn vo nhng bui sng, v vy anh
khng pht hiŒn ra s c mt ca "tn trm" Hng Hoa trong khu vܩn. N‰u khng, chng bi‰t nhng
rc ri no s xy ra v trong tnh hung ti s phi hnh Ƕng nh th‰ no . S may mn an i
ti rt nhiŠu m‡i khi ti bun b ngm nhn v tiu iŠu ca cy mn.
Hng Hoa khng bi‰t chuyŒn g xy ra . Khng nhn thy nhng tri mn nn n quen thuc, n
ng ngc hi ti:
- Nhng tri mn bi‰n u h‰t ri ?
Ti th di:
- Ngܩi ta hi h‰t ri !
Hng Hoa chng bun hi ngܩi ta l ai . N lng l a mt nhn ln cy mn v n c nhn nh vy
rt lu . Mc d n khng ni g nhng ti vn †c ܮc trong mt n n‡i nui ti‰c su xa .
Ti ǥt tay ln vai n, kh ni:
- My ng bun ! t hm na cy mn s cho ra la tri khc.
Hng Hoa chp mt, gi†ng m mng:
- , em nhn thy nhng n hoa mi tr trn cy . Khi ni nh vy, Hng Hoa khng bao gi ng
rng l Ǯt ra hoa cui cng ca cy tri trong vܩn v nhng la mn tng lai kia s mi mi ch
l m ܧc. C ti cng vy . Ti khng hŠ ngh rng ‰n mt ngy no khu vܩn yn tnh v th
mng ca chng ti s bi‰n mt khi mt t. V vy, ti nh ch‰t i‰ng c ngܩi khi mt hm, trong
ba cm, ba ti tuyn b vŠ viŒc thc hiŒn d nh ca mnh trܧc y:
- Khong mܩi ngy na, ba s cho ph khu vܩn ‹ chun b xy nh.
Trong khi m ti v anh Khnh l v hn hoan trܧc vin nh xy dng th ti ngi sng s nh b
ng inh v gh‰.
Mi mt lc lu, ti mi ct nn li, gi†ng c gi ‹ khng run ry:
- Xy nh lm g na, ba ? Mnh c tha ch‡ ri m !
Ba ti p vi v phn khi:
- Con ngc qu ! u phi xy nh l ‹ ! y l khu vc sn xut. Mnh s lm tm nhang xut khu
. - Ri ba ti gt g, ti‰p - Ba s cho lt gch ton b khu vܩn ‹ lm ch phi phng.
Trܧc mt k‰ hoch lm n ln lao nh vy th nhng niŠm vui nh nhoi ca ti v Hng Hoa t s
chng c ngha lš g dܧi mt ba m ti . Ti chn chܩng nh bng v t lc ti khng cn hy
v†ng g vo viŒc lm thay ǰi š nh ca ba ti .
Ti ri khi bn vi nhng bܧc chn nng nŠ nh eo , lng ngn ngang trm mi bun ru . Lu
nay, ti c ng ba ti ni ra ci iŠu khng khi‰p ch l do vui miŒng v hn ng qun mt š ngh
ri . No ng m†i chuyŒn li xy ra Ƕt ngt nh th‹ mt trn Ƕng t khi‰n lng ti t di hn i
.
Cng nh ti, Hng Hoa n nhn tin vi mt s au kh thn th. N ngi lng l bn ti, nܧc
mt chy di trn m. Nhng ti‰ng tht tht ca n khi‰n ti nh t tng khc rut. Nhng ti khng
bi‰t phi an i n nh th‰ no trong khi lng ti cng ang ru r v b. Thi th c ‹ n khc. Ti‰ng
khc s gip n ngui ngoai v n‡i au s tun theo nܧc mt ‹ lng n vi i phn no phiŠn mun.
Sut bui chiŠu, ti v Hng Hoa khng chy nhy n a nh m†i ngy . Nhng cun sch nm bun
thiu trn bi c v trn cy kh‰ sp b n kia, con so ng l loi v lng thm trong bng hong hn.
Trܧc khi chia tay, Hng Hoa st st ni:
- ChiŠu mai em li ‰n.
Ti nheo mt: - My qun ri ! ChiŠu mai l chiŠu tao i h†c kia m !
Hng Hoa cn mi:
- Em u c qun ! Nhng t nay cho ‰n lc khu vܩn b n, chiŠu no em cng ‰n. Hm no
khng c anh th em chi mt mnh.
Ti gt u, gi†ng ngm ngi:
- , khi no my mun ‰n th ‰n. My c coi nh y l khu vܩn ca my .
Khi Hng Hoa ra vŠ, ti khng vo nh ngay nh thܩng lŒ m li nm ln ra trn c. Cho ‰n khi
nhng tia nng cui cng thi nn n trn ng†n cy v trn bu tri en thm nhng v sao m ܧt
bt u lp lnh, ti cng chng bun nhc nhch.
Ti c nm nh vy, im lm, bt Ƕng, nh nhng ngy xa xa qu ngoi, ti vn thܩng nm m
mng gia mt ng c xanh r v nhp nh nhng g ng, u gi ln khc g‡ mc, chung quanh l
m bn chn b cng ang ǡm mnh trong c nh ti . Nhng lc y, bu tri trܧc mt ti bao gi
cng ging nh mt tm mn en trn nh mun nghn ngi sao lng lnh v i khi ti c cm gic
tm mn rc r v b mt Ƕt ngt s thp xung, gn kŠ ‰n n‡i sušt chm vo ngܩi ti v ti
tܪng nh c th‹ nghe y mi v lnh lnh ca cc v ngi sao, nhng khi ti a tay ra rt r chm
vo i cnh mng ca ngi sao gn nht th ti ngn ng thy nhng ngn tay b nh v dnh y t
ct ca mnh ch chm vo nhng gi†t sng khuya lnh lo . By gi, trܧc mt ti, tm mn k b
ca bu tri b cc tng cy che khut v ch c mt vi ngi sao l†t qua nhng k l trn cao .
Nhng lc ny ti khng bun ngm bu tri v cc v sao . Ti p ngܩi vo t ch ‹ say m ht th
ln cui cng hng v thn thuc ca khu vܩn, trong trn ln mi t nng v mi c ܧt, mi l
non v mi ru m, ngay c gi cng c mi, v c lc dܩng nh ti nghe phng pht u y mi
phn b ang nghi ngt chy trong ma bt b† ry ca mt thi mt.

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 11

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )