Chu+o+ng 11: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 11: Thin Thn Nh Ca Ti

By gi th ngy no Hng Hoa cng ‰n chi vi khu vܩn, k‹ c nhng bui chiŠu ti i h†c.
Nhng hm , ti c ngi nhp nha nhp nhm trong lp, lng c mong cho chng h‰t gi ‹ t
chy vŠ nh, ra vܩn chi vi n.
G†i l chi nhng tht ra trong nhng ngy ny chng ti ch i tha thn quanh cc gc cy vi nhng
bܧc chn nng tru . Chng ti s tay ln gc mt x x v p mt vo lp da trn lng ca cy i, th
thm vi chng nhng li t biŒt. nhiŠu ln ti bt gp Hng Hoa chn qu chn ngi cnh hng
ro, tay nng niu nhng c†ng c g l loi cn s†t li ca khu vܩn v lng l nhn ngm hng gi nh
mun thu vo kš c ln cui cng nhng hnh nh thn thi‰t ca tui th . Nhng bui chiŠu m m
ny thܩng k‰t thc bng cnh ti v Hng Hoa ngi im lng bn nhau trn thnh gi‰ng ܧt ru . Chng
ti c ngi bt Ƕng nh th‰, m‡i a Šu mi m theo ui nhng š ngh bun t v lan man trong
u, khng hay chung quanh sng xung dy trn tc. Thnh thong mt chi‰c l vng hay mt
bng kh‰ ri xung u hng h trn thnh gi‰ng v Hng Hoa bng khung nht ln th vo lng gi‰ng
‹ xem chng dp dŠnh trn mt nܧc bng mt v mt ngt ngy, ti‰c nui .
Con so trn cy kh‰ dܩng nh cm nhn ܮc khng kh khc thܩng trong khu vܩn nn chc chc
li nn nao but miŒng "cܩi i ! cܩi i !" khi‰n ti v Hng Hoa v cng cm Ƕng mc d chng ti
khng lm sao cܩi ni .
Lu tht lu, Hng Hoa mi kh ni:
- Ti‰c qu anh hn ?
- ! - Ti p, gi†ng xui x .
Im lng mt lt, n li ni:
- Bun qu hn ?
Ti li "" nh ci my .
Hng Hoa chp miŒng, bi ngi:
- N‰u khu vܩn l ca em, chng bao gi em n n.
Ti cn mi:
- Th tao cng vy thi ! Nhng y l quy‰t nh ca ba tao !
Hng Hoa lng l th di . N a mt nhn ln tng kh‰ mt hi ri ngn ng ni:
- Khi no ln, c mt mnh vܩn em s trng kh‰.
- .
- V em s trng i, mn. C c g na . HŒt nh khu vܩn ny .
- Gi‰ng na chi ! - Ti kh nhc.
Hng Hoa chp mt:
-, em s xy mt ci gi‰ng cnh gc kh‰. Anh vi em s li nht hoa th xung gi‰ng. HŒt nh
hm nay .
Ti mm cܩi:
- Bi‰t lc tao c cn cnh my na khng !
- hn ! - Hng Hoa ngn ngܩi ra, ri n cܩi bun, gi†ng xa vng - N‰u khng c anh chc em bun
lm !
Nghe n ni, lng ti b‡ng mŠm hn i . V ti kht kht mi:
- Tao cng vy thi ! Tao s nh my gh gm !
Vin nh ca s cch xa khi‰n ti m ra hong ht.
Ti vi v hi:
- Cn my ngy na h my ?
Hng Hoa ng ngc:
- My ngy na sao ?
Ti chp mt:
- My ngy na l h‰t hn mܩi ngy ? T dng tao qun mt !
- Cn nm ngy na ! - Hng Hoa thn th p - T hm ‰n nay nm ngy ri .
Cu tr li ca Hng Hoa lm ti ch‰t i‰ng ngܩi . Ti c ng ch mi ba ngy tri qua . Ha ra thi
gian i nhanh hn ti ngh. Ha ra trong my ngy qua, n c lnh lng tri, chng thm thng ti
v Hng Hoa cht no .
Sau mt thong ǩ n, ti nm ly tay mŠm mi ca Hng Hoa, n cn dn:
- Ngy mai my ‰n sm mt cht i ! Khong ba gi, tao s vŠ chi vi my .
Hng Hoa t v ngc nhin:
- M†i khi anh vn h†c ‰n nm gi kia m !
Ti gt u:
- . Nhng ngy mai tao vŠ sm.
Hng Hoa nheo mt, gi†ng trch mc:
- Anh b h†c na chng phi khng ?
- Khng c u ! - Ti p ng - Ngy mai thy tao bn viŒc, c lp ܮc ngh hai ti‰t sau .
Hng Hoa c l khng tin li ni di ca ti nhng n khng hi ti m ch ngܧc nhn ti bng nh mt
du dng v thm thm ‰n l lng. nh mt sao ging hŒt nh mt ngoi ti nhn ti trong nhng
ngy cui cng trܧc khi ti ri b qu ngoi ‹ vŠ hn vi ba m ti . S lin tܪng xn xang
khi‰n ti thao thc sut m v ti nh chiŠu hm sau s k‹ cho Hng Hoa nghe .
Nhng ri ti khng thc hiŒn ܮc š nh ca mnh. Ba gi chiŠu hm sau, nhn lc ngh gio lao, ti
len ln m cp chun ra khi lp. Trn ܩng vŠ nh, ti thp thm on xem gi ny Hng Hoa ang
lm g trong vܩn, n ang ngi th th tr chuyŒn vi m c g hay ang u mnh trn cy mn ‹
ngm ngha ci hnh v xu x kia .
Lng nn nao, ti bܧc chn qua khi cng nhng ri ti b‡ng git mnh khi thy ca hng ca m ti
ng ca im m, cn m ti th chng thy u .
Ti chy v†t vo nh v ng ngay khun mt ru r ca anh Khnh.
- M u ? - Ti lo lng hi .
Anh Khnh th di:
- M i bŒnh viŒn ri !
Ti ti mt:
- M b sao vy ?
- M c b g u ! - Anh Khnh nhn vai - Ch nh mnh cn ngܩi, m phi ‰n .
Ti tr mt:
- Ch no ? Nh mnh lm g c ch ! Anh Khnh nut nܧc b†t: - Ch bc-gi ba mi em vŠ hi
ny . Tao th dt n ra vܩn i lng vng cho n quen. No ng n thy c ngܩi sc so, liŠn bt ra
khi tay tao nho ti cn.
Trong thong mt, u ti chong vng nh b ai nh v ti b‡ng rng mnh khi hnh dung ra cnh c
bn b nh ca ti ang nm giy gia v ku tht ln au ǧn dܧi nanh vut ca con vt hung d
kia . Ti hp tp hi, tim tht li:
- Hng Hoa c b sao khng ?
Anh Khnh tc lܫi:
- Hi nng. B cn nt mt bn vai . Nhng d sao cng cn may, ch n‰u b cn ngay c hay ngay
mt th con nh tiu ǩi .
ang ni, Ƕt nhin anh ng sng vo mt ti:
- a, sao my bi‰t con nh tn Hng Hoa ?
Ti l nh:
- Hng Hoa l bn em.
- Xo i my ! Bn my sao n vo vܩn lc khng c my nh ?
Ti gi u:
- Em bo Hng Hoa vo trܧc Ǯi em vŠ chi .
Nh sc nh ra iŠu g, anh Khnh nghim mt:
- N vo bng ng no ?
- Th... chui hng ro ! - Ti bi ri p.
- €, - anh Khnh gc gc u - th ra ci l‡ hng hm trܧc m bo my bt li, my cha chu bt
phi khng ?
Ti khng p, thc ra l ti khng bun p bi u c cn ang loay hoay ngh ‰n Hng Hoa, ang
lo lng khng bi‰t gi ny n ra sao .
Thi Ƕ th ca ti c l khi‰n anh Khnh bc d†c. Anh h gi†ng:
- Tao s mc m ! Th‰ no my cng b n n !
Lng ang ri nh t v, ti ni khng sng gi†ng:
- Cho anh mc !
Ni xong, ti quay lng bܧc ra khi ca trܧc cp mt m to v kinh ngc ca ng anh.
Ti ti thng bŒnh viŒn ni Hng Hoa ang nm. Sau mt hi d† dm hi thm, ti cng ‰n ܮc
phng n.
Va bܧc vo phng, ti nhn quanh nhng khng thy m ti u . Chc m vŠ ri .
Hng Hoa nm thim thi‰p trn giܩng, o qun trng tot, cnh tay phi chn dܧi mt lp bng dy,
trn u treo lng lng chai nܧc bi‹n. Ngi cnh giܩng l mt cp v chng ln tui, chc l ba
m Hng Hoa, ti on vy v ti nhn ra ngܩi n b bn cho lng ngoi ch hm no . Ngoi ra
trong phng cn c mt thng nh trc tui ti ang ngi l nh trn chi‰c gh‰ u cnh ca ra vo .
Va thy ti xut hiŒn, m Hng Hoa nhn ra ngay . B kh mm cܩi, mt n cܩi bun:
- Cho chu .
Ti cng gt u cho li ba m Hng Hoa ri im lng ng st cnh giܩng. Hng Hoa nm ,
ngay trܧc mt ti, xanh xao v mŒt mi, mt nhm nghiŠn. Khng hi‹u trong cn m thi‰p nh†c nhn
kia, n c cm thy au ǧn khng ! Ti xt xa t hi v b‡ng thy cay cay trn mt.
M Hng Hoa b‡ng ni, gi†ng rng rng:
- Em n b ch bc-gi cn, chu !
Ti kh gt u, mi mm cht. D nhin ti bi‰t iŠu . V m Hng Hoa cng bi‰t ti bi‰t iŠu .
Nhng b vn c mun ni ra, nh ‹ mܮn ti‰ng ni t qung kia trt bt phn no n‡i nng nŠ
phiŠn no trong lng.
Hng Hoa b‡ng m mt. C l ti‰ng ni thng cm ca ngܩi m nh thc ngܩi con dy . Nhn
thy ti, i mi ho ht ca Hng Hoa liŠn n mt n cܩi v trn i m nht nht kia nhng lm
ng tiŠn quen thuc li thp thong. N kh gi cnh tay lnh ln vŠ pha ti, miŒng mp my:
- Anh Kha !
Ti liŠn mng r nm ly tay n, lng xc Ƕng v cng. Nhng ti cha kp ni vi n mt li, n
khp mt li v li chm vo cn m, bn tay vn cn nm cht ly tay ti . Ti ch bi‰t ni thm v hy
v†ng trong gic m Hng Hoa s nghe thy: "Hng Hoa, em c yn tm ng i, ch qua mt m nay
thi, ngy mai thc dy em s thy cuc sng xinh p v hnh phc s tr li vi em, hŒt nh cu
chuyŒn vŠ nng cng cha Hng Hoa m anh k‹ cho em nghe do no". Khi thm th vi Hng
Hoa nh vy, ti ngc nhin nhn ra, d l trong li ni thm, cch xng h ca ti i vi Hng Hoa
bt ng thay ǰi . iŠu tuy c khi‰n ti bi ri nhng ti vn khng mun tr li cch xng h c
mt cht no .
Ti ng bt Ƕng bn giܩng Hng Hoa nh vy kh lu . Mi ‰n khi ra vŠ, ti mi nh nhng v u
y‰m g tay n ra . Sut trong thi gian , ba m Hng Hoa cng khng ni mt li . H† khng bi‰t ti
l ai nhng h† t ra hon ton tin cy vo tnh bn thm thi‰t gia ti vi Hng Hoa v h† c v hy
v†ng tnh cm s gip cho Hng Hoa thm ngh lc ‹ vܮt qua cn hi‹m ngho . V vy khi ti
ng š ra vŠ, c hai ngܩi Šu nm cht tay ti, v cm kch:
- Cm n chu .
Ti ni vi ba m Hng Hoa l chiŠu mai ti s tr li ri ngm ngi bܧc ra khi phng.
Nhng ti va mi bܧc d†c hnh lang ܮc my bܧc nghe c ti‰ng g†i git:
- , thng kia !
Ti git mnh quay li v nhn ra ngܩi va ku ti mt cch xc xܮc chnh l thng nh khi ny ngi
trn chi‰c gh‰ u trong phng.
N th†c hai tay vo ti qun v thong th ti‰n li gn ti, ht hm:
- My l ai m ‰n y ?
Khng bi‰t thng ny l ngܩi nh th‰ no, ti vn c gi gi†ng n ha:
- Tao l bn ca Hng Hoa .
- € th ra my l bn n ! - Thng nhc nheo mt quan st ti mt hi ri gt g hi - Chnh my l a
thܩng cho n mܮn sch phi khng ?
- ! - Ti gt u, v b‡ng nh ra - Cn my c phi tn l Quš khng ?
Thng Quš nghe ti g†i ng tn n, liŠn tr mt:
- Sao my bi‰t ?
Ti nhn vai:
- Th Hng Hoa ni .
N‰u nh gp lc khc, ti hi ti n v c khi cho n mt trn n dn mt. Nhng by gi Hng
Hoa ang nm l ngܩi trong kia nn ti khng mun gy g li thi, nh phi dn lng l i m†i
chuyŒn.
Nhng thng Quš qu l a c hn. N phun nܧc b†t:
- Con nh ny ng l lm mm ! Ch cn n l ng !
Li n ni Ƕc a ca thng Quš khi‰n ti nng mt:
- My l ... v lng tm ! Hng Hoa b ch cn gn ch‰t m my n ni nh vy h ?
Quš cܩi hŠ hŠ:
- N vi khng n qui g ! Ch cn l ti n ch u phi ti tao ! M n bo n khng ܧc bn
mng vŠ nh, ai bo n ci li chi cho ch cn !
Ti ng ngc:
- My ni g ? M n khng cho n vŠ nh ai ?
- Th nh n ch nh ai !
- Nh n dܧi qu kia m ?
Quš nheo mt, v giu ct:
- Ai bo my vy ?
- Hng Hoa ! - Ti p, gi†ng khng ܮc qu quy‰t lm.
Quš nhn vai h gi†ng:
- N ni dc vi my ! Nh n chnh l ci nh c khu vܩn ni n b ch cn va ri ka !
Li ti‰t l bt ng ca thng Quš khi‰n ti bng hong nh ang trong m . Ti ng ngng hi:
- Nh n sao n khng m li nh my ?
Quš nh‰ch mp, gi†ng khinh khnh:
- Tht tao cha thy a no ngu nh my ! Tao ni nh n l tao ni trܧc y ka ! Hi trܧc n
nh . ng ngoi n bun bn g‡, cch y my nm b nh t sn. Th‰ l nh nܧc tch thu h‰t
nh ca, ti sn. C nh n phi i kinh t‰ mi, sng khng ni mi chy vŠ nh tao .
Thng Quš ni vi ti bng mt gi†ng trch thܮng ng ght, nhng lc ny ti khng bun ‹ š ‰n
thi Ƕ cha ch ca n. Ti hoang mang hi:
- Vy ng ngoi Hng Hoa u ri ?
- ng ngoi n ch‰t ri ! i kinh t‰ mi ܮc vi thng l ng ngoi n bnh ch‰t. Nhng gn y
th nh nܧc bo l nh nܧc nh lm. ng ngoi n khng phi l t sn m ch l ti‹u thng thi
.
- Vy th nh nܧc phi tr nh li cho gia nh Hng Hoa ch ?
- Th ch sao ! Nhng d g i li ܮc ! Nh ca by gi ton cc ng ln , sc my h† chu tr !
Ba n cm n chy ti chy lui c nm nay m c ܮc g u !
Ni xong, Quš li nheo nheo mt, gt g:
- Chc chng bao gi con Hng Hoa k‹ cho my nghe nhng chuyŒn ny phi khng ?
Lng ǩ n, ti chng bun tr li thng Quš m quay lng i thng mt mch.
- , thng kia !
Mc n g†i, ti c cm u chy, chy mi . Ti mun chy tht xa ni ti tnh c bi‰t ܮc cu
chuyŒn vŠ cuc ǩi nghiŒt ng ca Hng Hoa, ni ti bi‰t ܮc ton b s tht trong s gn b
gia Hng Hoa vi khu vܩn ca ti . Ha ra t trܧc ‰n nay, Hng Hoa c tnh che giu ti tm
s u un ca n. Nhng nan hoa ca s hnh ngi sao v chi‰c cu thang vng cung hai mi bn bc
m Hng Hoa nhc ti hm no chnh l nhng hnh nh trong ngi nh Hng Hoa sng trܧc y v
hiŒn nay ti ang sng ch chng phi nh mt ngܩi bn no . V ci hnh v nguŒch ngoc trn
cy mn kia l do chnh bn tay b bng ca Hng Hoa khc ln hi nh ch khng phi ai khc, cng
nh khng c mt ngi m no khc hn ngi m trong vܩn l ni Hng Hoa t tay chn ct con
mo nh Mi-mi . Vy m em giu anh ! Ti t ti ni thm v nghe nhng gi†t lŒ mn mn trn mi
.
V va khc va i, khng bun chi nܧc mt, ti lang thang qua h‰t ܩng ph ny ‰n ܩng ph
khc, lng thn th ngh ‰n Hng Hoa, ngi sao b bng v bt hnh ca cuc ǩi . Anh u bi‰t khu
vܩn ca anh chnh l khu vܩn ca em, ni em b chi‰m ot nhng em vn lun lun tha thi‰t quay
vŠ, d l quay vŠ trong ln lt, ‹ say sa v hn nhin ǡm mnh trong k› niŒm u th . M em u
c cn g to tt, ngi nh ca em, em khng hŠ nhc mt li . N‡i kht khao nh nhoi ca em ch l ܮc
chy chn trn trn c, ܮc u y‰m vut ve mt thn cy hay thn th nht trn tay mt bng kh‰
rng. Hn ngy xa em sng vui v v v t vi nhng niŠm vui trong sng v nh nhng nh th‰,
cng nh anh nhng ngy xa qu ngoi .
ChiŠu tt nng nhng chn ti vn c bܧc, mc d ti khng bi‰t mnh ang i u . Nhng ng t
v nhng ng t . Nhng h ph v nhng h ph. Tt c ln lܮt tri qua nh o nh. Trong khu
vܩn ca ti, hn gi ny nhng chi‰c l i ng v nhng vt nng cui ngy bt u ri khi
ng†n cy cao . V trong bŒnh viŒn, trn chi‰c giܩng tri drap trng, trong b qun o trng, vi cnh
tay bng trng, Hng Hoa hn ging nh mt thin thn ti nghiŒp. Khng bi‰t gi ny em tnh dy
cha, v khi nhn thy nhng v sao lung linh bn ca s, em c bng khung ngh ‰n khu vܩn ang
giy ch‰t ngoi kia . V em c bao gi bi‰t, i vi ti, em lun lun hn hu v ng yu nh mt thin
thn, du l mt thin thn va gy cnh chnh trong vܩn a ng ca tui th em.
Ngy hm , ln u tin ti khng ngh ‰n chuyŒn vŠ nh...

Thnh ph H Ch Minh 1989
NGUY•N NHT NH

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 1

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )