Chu+o+ng 2: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: Thin Thn Nh Ca Ti

Ha ra ngi nh mi khng nm xa ch‡ c ca chng ti l bao . Xe quo qua hai ng t l ti ni .
l mt ngi nh gch c hai tng kh p, nm k‰ mt con hm nh. Mt tiŠn nh c bŠ ngang tng i rng. Pha trܧc c mt khong sn khng ln lm. NŠn sn ri rc nhng trn ph mt lp t sm v ܧt. Ti on l nhng ch‡ trܧc y bc Tm ǥt nhng chu hoa ki‹ng v khi d†n nh i bc em theo .
Pha sau nh l mt khu vܩn khng rng lm nhng kh di, trng nhiŠu loi cy n tri nh mt, i, mn, kh‰... Nhng cy ny kh ln, t ra cng khong su, by tui tr ln, c l do nhng ngܩi ch xa xa ca chng trng. Khi chng ti ‰n, chc l do gp thng tri ma nn trn cy chng c tri g n ܮc. ˜i th la tha vi tri, tri li nh. Kh‰ mi ra hoa . Ch c mn l tri hi to to nhng chc cn chua . Nhng bi chui xum xu ni cui vܩn, cy th mi tr bp, cy th tru bung nhng tri cn xanh.
Khu vܩn ܮc ro xung quanh bng cc dy km gai chng trn nhng c†c st v c†c g‡ cm xen k, trn b um tm v h‡n Ƕn mt loi dy leo m ti khng bi‰t tn. Dy hng ro b x khi‰n cho khu vܩn vn y cy ci v c di cng thm rm rp. HiŒn trng c khu vܩn chng t trܧc y bc Tm chng quan tm g ‰n viŒc sa sang mnh t pha sau ny, c th‹ v bc ngh mnh chng an c y lu .
Th tht l ti rt thch khu vܩn ny . Ngay t ln u tin ǥt chn ra vܩn, ti v cng ngc nhin v xc Ƕng khi nhn thy khung cnh quen thuc m ti ngh s chng bao gi gp li khi gi t qu ngoi . Nhng cy kh‰ vy nhng chi‰c l mnh mai, nhng cy i vy nhng chi‰c l m chc, cn nhng cy chui th vy nhng chi‰c l to nh tai voi, tt c cy ci trong vܩn Šu vy cho ti vi v mng r thn thiŒn v ti cng vy tay cho li chng, lng hn hoan khn t.
Sau khi ngi bŒt xung bi c ngh mŒt sau chuy‰n d†n nh mc d ti chng phi Ƕng tay Ƕng chn g my t, ti ng dy lng thng do bܧc khp vܩn, va i va cng ngc ht th mi c di v mi t m hŒt nh a con kht khao thܪng thc mi sa m, mc d thnh thong vn b xc vo mi mi xng nht t u tt ngoi ܩng ln thn bay vo .
ang bܧc i th thn d†c hng ro cui vܩn, bt cht ti ku ln mt ti‰ng kinh ngc. Trܧc mt ti, cnh gc kh‰ l mt ci gi‰ng c xa hŒt nh nhng ci gi‰ng lng. Thnh gi‰ng thp, li ph y ru xm, ng t xa khng th‹ no nhn thy, nht l tm mt b khut sau nhng vm l lc no cng ong a .
Ti bܧc li ngi trn thnh gi‰ng, dm xung. Nܧc gi‰ng trong, bp bŠnh bng kh‰ v lp lnh nhng gi†t nng rng xuyn qua k l. Thnh thong mt cn gi thong qua, nhng bng kh‰ li lc c ri bm trn tc ti, mt s khc ri vo lng gi‰ng khi‰n mt nܧc kh xao Ƕng v ti c ngn ngܩi ngm nhng vng trn gln tn xut hiŒn v ui bt nhau ‰n tn vch gi‰ng, lng b‡ng thy xao xuy‰n khng cng.
Cho ‰n khi ro bܧc vo nh, ti vn bng khung t hi khng hi‹u ngܩi ta o ci gi‰ng ny ‹ lm g trong khi thnh ph ngun nܧc my qu tha thi . Nhng ri ngay sau ti t gii p rng ci gi‰ng ny c l ܮc dng vo viŒc tܧi cy trong vܩn. V ti tm bng lng vi cch gii thch ca mnh.
Khi ti vo ‰n nh, ba m ti c mt. Nhn c by la liŒt trܧc sn, ti on l m†i th ca ngi nh c dܮc chuy‹n h‰t qua y .
Cc anh bo vŒ ang lng xng khing c vo cc phng v k d†n li theo s sp x‰p ca m ti .
ang bn rn hܧng dn cc anh bo vŒ, cht nhn thy ti l d i ti, m ti mng ngay:
- Thng qu› con, t ny ‰n gi my bi‰n i u ?
Ti ch tay ra pha sau:
- Con chi sau vܩn.
M ti nhn mt:
- Ngoi c g m chi ! My vi thng Khnh phi c mt y, xem th b tr phng c th‰ no ‹ cn nh cc anh em gim c vo na ch !
B m mng, ti im re . Anh Khnh chy li nm tay ti ko i:
- Tao vi my ln lu i ! Phng ca tao v my trn ny .
Nh ܮc gii thot, ti vi vng i theo anh Khnh. Chng ti bng qua hai cn phng kh rng - anh Khnh bo l phng khch v phng n ca chng ti - ri leo ln mt cu thang hnh vng cung nm st tܩng.
Tng lu cng kh rng, c ba phng ni ti‰p nhau . Pha trܧc l mt sn thܮng xinh xn, c lan can bng st bao quanh. Theo li anh Khnh, cn phng u tin, c ca m ra sn thܮng l cn phng ca ba m, hai cn phng cn li l ca hai a ti .
Ni xong, anh nhn ti bo:
- By gi tao vi my bc thm. Tao x hai mu giy, ghi s 1 v 2. a no bc nhm s 1 th phng gia, a no bc nhm s 2 th phng st pha sau . My chu khng ?
Ti khng ni chu hay khng, m hi li:
- Nhng anh th anh thch phng no ?
Anh Khnh kht mi:
- Tao h ? Tao thch phng gia .
Ti gt u liŠn:
- Vy th anh phng gia i ! Em phng Ǣng sau cho !
Anh Khnh t v ngc nhin:
- Ba nay sao my t t‰ qu vy ! B my khng thch phng gia h ?
Ti tha nhn:
- . Em thch phng pha sau hn.
Anh Khnh t m:
- Phng c g m thch ?
- C... c ca s trng ra vܩn.
Anh Khnh cng thc mc:
- My trng ci g ngoi ?
Ti p ng:
- Th trng... cy .
Anh Khnh t v tht v†ng trܧc lš do tm thܩng ca ti . Anh nhn vai:
- H, tܪng g ! N‰u ch c m‡i ci khon trng cy th phng gia khoi hn nhiŠu !
Ti ra v hi‹u bi‰t:
- Ÿ phng gia m hn ch g !
- th m hn. Nhng ci quan tr†ng l phng gia ǫ phi s ... ma . Ban m nm ng, hai bn Šu c ngܩi .
Nghe anh Khnh ni, ti m cht d v bt gic a mt nhn ra vܩn. Hi dܧi qu, ti nghe chuyŒn ma ri‰t cng m s . VŠ thnh ph mt thi gian, sng gia bu khng kh no nhiŒt, iŒn m sng choang, xe c m m sut ngy, ti qun bng chuyŒn ma c. By gi b‡ng nhin nghe anh Khnh nhc, ti cng hi hi hp.
Nhng khu vܩn trܧc mt ti hiŠn lnh xi‰t bao . Nhn ngm nhng vm l xanh ti lp lnh dܧi nh nng mt lt, ti dn dn yn tm tr li . Ti ni vi anh Khnh, gi†ng nh nhm:
- Vy l em phng sau hn ?
Tt nhin anh Khnh khng phn i . Thm ch ti cn †c ܮc trong i mt anh s thn phc i vi tnh gan l ca ti .
Tha thun xong, hai a ti r nhau i coi phng.
Phng ti v phng anh Khnh ging hŒt nhau . Cn no cng xinh xn v rng ri, tha ch‡ ‹ k giܩng, t v bn h†c. Hai cn phng ch khc nhau mt i‹m duy nht: ca s phng anh Khnh m ra con ܩng hm cnh nh, cn ca s phng ti th m ra khu vܩn xanh ngt pha sau .
Hai anh em va d† dm quanh phng va s tay ln bc tܩng mt rܮi, miŒng trm tr thch th. Nh vy l k‹ t hm nay, m‡i a ti s c mt cn phng ring, hŒt nh ngܩi ln. Chng ti s ng trn nhng chi‰c giܩng ring ca mnh, mc tnh ln qua ln li, xoay ngang xoay d†c, khi s lm phiŠn ai . S khng cn tnh trng ngܩi ny nm ng gc chn ln mt ngܩi kia v sut m c vang ln chm chp ti‰ng la li v nhng c git mŠn th bo .
Ch c khon h†c l chng ti phi h†c chung trong cn phng dܧi nh, ni m anh Khnh bt ti phi treo chi‰c lng so ‹ "chi chung". Theo š ki‰n ca ba ti, hai ngܩi h†c chung vi nhau bao gi cng hng th hn l mt ngܩi, ng thi hai anh em ti c c hi ki‹m sot ln nhau ‹ n‰u c a no ng gc hoc trn h†c chun i chi th a kia bo li cho ba ti .
Trong khi hai a ti cn loay hoay trong phng th cc anh bo vŒ khing c ln ti . C ti‰ng hi to ngoi ca:
- Ci t ny em vo phng no y ?
Ti v anh Khnh tc tc chy ra .
Thy chi‰c t ng chn ngang ca, anh Khnh ch tay vŠ pha phng ti:
- Ci t ny ca thng Kha, khing v phng kia !
Ri nhc thy ci bn ca mnh va l ln khi cu thang, anh ngoc lia:
- em li y ! Khing ci bn v phng ny !
Trong khi anh Khnh ang sai khi‰n cc anh bo vŒ theo phong cch "ch huy" ca m ti, ti chy xung nh. Ti sc nh ‰n ci b‹ c v chi‰c lng so ca mnh. T khi d†n nh qua y ‰n gi, ti qun bng viŒc thay nܧc cho nhng con c yu qu ca ti, chng hi‹u chng b ch‰t ngt cha .
Nh ‹ lm du bt n‡i lo ca ti, va thy ti ‰n bn cnh, nhng con c khn ngoan kia liŠn quy mnh chi‰c ui p ca mnh v lܮn l bi qua bi li trong b‹ nܧc cn. Cn con so lu lnh th nhy nht quanh lng vi v mng r, thm ch n cn bm c ln vch lng vi t th‰ nghing ngܩi, miŒng ta lia "c khch, c khch", "ba vŠ, ba vŠ" khi‰n cc anh bo vŒ va t trn lu i xung phi o mt ng quanh.
Lt sau, anh Khnh hc tc chy xung. C l cng nh ti, trong khi sp x‰p c v bi tr cn phng, anh sc nh ‰n thng chi ca mnh.
Y vy, va xung khi cu thang, anh lao ngay ‰n thng cc-tng nm k‰ b‹ c ca ti . Anh cm si dy buc git git my ci ri ng ti:
- My lc l†i g trong thng chi ca tao phi khng ?
Ti mt:
- Em c lc g trong u .
Anh nhn ti bng nh mt nghi ng:
- Tao nh hi sng tao buc dy tht cht, sao by gi n lng th‰ ny ?
- Em u bi‰t.
- Ch khng phi my va ly mn g trong ny h ?
Cu hi trng trn ca anh Khnh khi‰n ti nhn mt:
- Em ly chi ca anh lm g ! Em c ly, mai mt anh cng git li vy !
Anh Khnh nhn vai:
- By gi my c phng ring, my len ln my chi trong lm sao tao bi‰t !
B nghi n cp, ti tc in ln nhng chng bi‰t phi lm g. Ti bn bu mi:
- Em thm vo chi ca anh ! Em thch b‹ c, chi‰c lng so v nhng con d‰ ca em hn.
Ni xong, ti cm chi‰c lng so i ln lu .
Thy ti b i, anh Khnh m thng chi lo o i theo . Va i anh va lu bu hm d†a:
- Lt na tao m thng chi ra, n‰u thi‰u mt mn no my s bi‰t tay tao !
Ti h mi:
- Th anh c m ra ‰m li i ! Cu nhu hoi !
V ti a tay bt tai li, t š khng thm nghe nhng li nhm nhng kh chu ca anh.
D nhin l chi ca anh Khnh khng thi‰u mt mn no . Sau khi m thng, tn mn ly ra tng chi‰c xe mt, va ly va ‰m, thy chng vn cn y , anh Khnh chy qua phng ti cܩi h h:
- Cn c, Kha i ! Vy l my khng ly cp !
Lng y gin d‡i, ti gi v nh khng nghe thy . ng trn chi‰c gh‰ k cnh ca s, ti loay hoay tm cch treo chi‰c lng so, mt khng thm li‰c vŠ pha ca phng ly mt li .

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 3

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )