Chu+o+ng 3: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: Thin Thn Nh Ca Ti

Ngoi b‹ c vng, chi‰c lng so v nhng hp d‰, gia ti ca ti cn c mt ngn sch nh. l nhng cun sch do chnh tay ti mua bng tiŠn xin m hoc tiŠn nhn qu sng. Trܧc y, nhng cun sch ca ti ǥt trong chi‰c t chung phng h†c ca hai anh em. Nhng t khi c phng ring, ti em chng vŠ phng mnh. Anh Khnh chng ham thch g chuyŒn †c sch nn khng hŠ ngn cn hnh Ƕng t hu ca ti .
Ngn sch ca ti khng nhiŠu nhng hu nh cun no ti cng thch. C nhng cun ti †c i †c li nhiŠu ln m vn khng chn nh "t rng phng Nam" hay "R-bin-sn C-ru-x".
T khi c cn phng ring, m‡i bui chiŠu ti thܩng ngi †c sch trn chi‰c bn ǥt cnh ca s. Ti‰ng gi thong, ti‰ng l xo xc v ti‰ng chim ht lu lo bn tai dܩng nh khi‰n cho nhng trang sch sinh Ƕng hn ln v trong trng thi m du tuyŒt vi , ti tha h ‹ cho tr tܪng tܮng bay xa .
NhiŠu khi ti em sch ra cui vܩn ngi †c, ti khng qun nht theo my hp d‰ ‹ khi no †c sch chn, ti li chng ra khch chng nhau v tn tnh c v cho c hai pha .
M‡i khi ra vܩn, ti thch ngi bŒt xung trn c, mc d khng t ln ti b M mng vŠ ti lm d qun o . Nhng khng hi‹u sao ti khng cܫng li ܮc thi quen . C l trܧc y trong nhng trܩng hp nh vy, ngoi ti chng bao gi mng ti . Cho nn ti nay, h len li gia mu xanh cy l, ti nh chm ǡm vo th‰ gii quen thuc vi nhng hng v quen thuc v th‰ l cnh mi ti hp hy v ti li ngi bŒt xung c.
Cng c khi ti ngi †c sch trn thnh gi‰ng mc d khi ngi trn nhng tng m ܧt ru , ti nhn vo trang sch th t m ngm nhng bng kh‰ dp dŠnh trong lng gi‰ng th nhiŠu . Mt nܧc trong vt ܮc trang i‹m bi mu vng ca l v mu trng ca bng kh‰ vi ܩng viŠn xanh ru chung quanh i vi ti cng l mt trang sch k diŒu khng km v ti †c chng khng chn mt.
Khng nhng †c sch dܧi t, ti cn †c sch trn tri . l nhng lc ti ni mu nghch ngm tro ln cy i gi, sch git ni cp qun, v sau khi ch†n ܮc mt chc ba chc chn, ti ngi ta lng vo thn cy, chn thng l lng trong khong khng, gi sch ra †c. C hm ti ngi vt vo nh vy ‰n hng gi, va †c sch va nhm nhi v cht ca i non.
Mt iŠu may mn i vi ti l khu vܩn pha sau vi khong sn Ǣng trܧc khng hŠ n thng vi nhau do hai bn hng nh Šu b bt kn, khng c ly mt li i nh. Hng bn tri ng ngay nh hng xm, gn nh chung vch, hng bn phi ti‰p gip vi con hm. Nh vy, ci khng kh huyn no pha trܧc khng c c hi ly lan ‰n cuc sng yn tnh ca khu vܩn v ti mc sc th hn theo nhng gic m iŠn d.
Anh Khnh chng m g khu vܩn. Ngy mi d†n ‰n, anh cn ro ra vܩn ܮc my ln, nghing nghing ng ng. Sau mt hi lng sc, anh pht hiŒn ra nhng chm mn u ma tha tht trn cao . Th‰ l anh hm h tro ln v hi mt lc ‰n bn, nm tri . Nhng sau khi cho mt tri vo miŒng cn th, anh nhn mt tt c mt v vi nm tt c nhng tri mn va hi ra xa .
Ti cܩi hi:
- Chua h ?
- , chua l ! Dm bn ngoi, tao c tܪng chn !
Ni xong, anh b vo nh mt mch. T hm , ti khng thy anh bn mng ra sau vܩn na . Anh thch chi trong nh hoc trܧc hin hn. Chnh , nhng chi‰c xe ca anh mi tung honh ܮc. Chng khng th‹ chy trn nhng mt t li lm, cng khng th‹ chy trn c.
Ch thnh thong, anh mi chy ra vܩn, ch y‰u ‹ xem nhng tri mn chn cha v bao gi anh cng quay vo vi v mt tht v†ng.
Cng nh anh Khnh, ba m ti t ǥt chn ‰n mnh t pha sau nh. Khng phi v hai ngܩi khng quan tm ‰n khu vܩn nhng m ti hiŒn nay ang bn rn trong viŒc khai thc u th‰ ca mt tiŠn ngi nh trong viŒc kinh doanh. ViŒc chy ti chy lui chun b cho cng viŒc lm n chi‰m h‰t th gi ca m . Cn ba ti, vi tm nhn xa rng ca mnh, th tuyn b rng sp ti ng s cho n tt c cc loi cy v b ang c trong vܩn ‹ thay vo cc loi cy kinh t‰ hn hoc cng c th‹ ng s thc hiŒn nhng cng trnh xy dng trn ci phn diŒn tch d tr . V s d cho ‰n hm nay, ba ti cha Ƕng g ‰n khu vܩn l v ng ang cn phi tham kho thm š ki‰n ca bn b.
Ti n nhn d nh khng khi‰p ca ba ti vi n‡i au kh v b b‰n. au kh nht l trong nhng vn Š nh th‰ ny, mt a tr con nh ti khng ܮc php c š ki‰n, nht l nhng š ki‰n c tnh cht phn khng. Trong nhng ngy ti bun b nh mt con ch m. Tr bui sng phi ‰n lp, sut thi gian cn li trong ngy, ti tha thn ngoi vܩn. Ti th thm tr chuyŒn vi nhng chi‰c l, thng bo cho chng bi‰t s phn nghiŒt ng sp xy ra vi khu vܩn ng thi an i chng bng mt gi†ng st si c nn. p li s lo lng ca ti, nhng chi‰c l kh ca mnh vung vy trong gi nh mun an u li ti bng th ngn ng r ro ca chng. iŠu khi‰n lng ti nh nhm ܮc i cht.
Trong khi cng ch Ǯi cn c mng xy ‰n, ti v khu vܩn cng ngy cng tr nn thn thi‰t. Chng ti gn b vi nhau v hi‹u š nhau nh nhng ngܩi bn quen thn t thi th u .
Sut mt thng tri sau , ti vn sng trong tm trng php phng. Nhng ri n‡i lo u m‡i ngy mt gim bt khi ti nhn thy ba ti vn cha t v g sp bt tay vo thc hiŒn š nh ca mnh. C l ng ang cn lܫng l trܧc khi quy‰t nh dt khot s ci to khu vܩn theo hܧng no .
Lc ny, nh bn vi ti ngoi vܩn cn c con so thn yu ca ti . Sau ci ngy ti pht hiŒn ra n kp bt chܧc nhng t ng khng p g ca anh Khnh, ti liŠn em n ra ngoi vܩn v treo chi‰c lng trn cy kh‰ cnh gi‰ng . Anh Khnh tc lm nhng khng dm lm g ti v s ti ni l ra chuyŒn chi thŠ ca mnh.
T ngy con so ra y, ti dy n ni thm ܮc bn cu mi "cho anh Kha", "cho anh Khnh", "i bng" v "kht nܧc". Con so ca ti h†c ni rt mau nhng kh n‡i n khng lm sao h†c ܮc cch s dng nhng cu ni ng ch‡, ng lc. Thy ti, c khi n ni "cho anh Kha" nhng lc hng ln n li "cho anh Khnh" khi‰n ti tc in ln. Cng vy, rt nhiŠu ln n go tong ln "kht nܧc" lm nh sp ch‰t kht ‰n ni nhng khi ti vi v em nܧc li th n ng l i ch‡ khc y nh mun ch†c qu ti . Ti c gng h‰t sc ging gii cho ni hi‹u khi no th nn ni cu ny, lc no th nn ni cu kia v trong nhng lc , nh ‹ p li s kin nhn ca ti, n ng yn lng nghing u lng nghe, thnh thong li gt g t v hi‹u bi‰t khi‰n ti cm Ƕng v mng r v cng. Nhng ln no cng vy, sau khi ging gii ‰n kh c c, ti bo n thc hnh, n li nhn ti v ht ln vui v "cho anh Khnh" lm ti chn nn ‰n mc sau ti ch n ܮc c mt chn cm.
Tuy vy, ti vn rt m‰n n bi ti hi‹u d sao n cng ch l mt con vt. Mt con vt th khng th‹ no buc n phi thng minh nh con ngܩi . Thi th kŒ n, n mun ni g th ni, min ng ni by l ܮc ri! Ti ngh vy v chng cn bt rt vŠ chuyŒn n ku ti l "anh Khnh" na .
ry, ti phi i h†c thm m‡i tun ba bui chiŠu, v vy th gi ti dnh cho khu vܩn t hn. Nhng cng chnh v vy nhng bui chiŠu cn li, thi gian ti ngoi vܩn lu hn. C khi ti ngi †c sch ‰n su gi, su gi rܫi, lc ban ngy v ban m bt du giao nhau v nhng dng ch trn trang sch khng cn trng r na, ti mi lng thng quay vo nh. By gi, nhng cu chuyŒn ma qui ca anh Khnh khng cn lm ti s hi na . Khu vܩn tr nn thn thi‰t vi ti ‰n mc ti hon ton tin cy n v ti ngh rng n‰u khng s b m mng ti c th‹ nm ng qua m trn nhng chi‰c nŒm c ngoi vܩn mt cch thanh thnh vi nhiŠu gic m p.
Vo mt bui chiŠu n†, lc c l khong bn gi hay hn mt cht g , ti ang i tha thn m vܩn pha bn nh hng xm, mt nhn m m ln nhng tng mt ‹ xem th c ci di mt no khng, hi xung chm mui n chi, th b‡ng nghe c ti‰ng st sot v†ng li t m vܩn bn kia, pha con hm.
Thot u ti khng ‹ š nhng ti‰ng st sot c chc chc li vang ln khi‰n ti ly lm l . Ti bܧc ti mt vi bܧc, king chn ln nhn xuyn qua k l v iŠu va trng thy khi‰n ti git bn ngܩi, sušt cht na miŒng bt ra ti‰ng la hong.
ng cnh gi‰ng l mt con nh l hoc. N mc b bng, da ngm en, tc ngn ngang vai . Trng b dng ca n, ti on n trc c tui ti hoc nh hn ti mt, hai tui g . S xut hiŒn bt thn ca n khi‰n ti bng hong t hi khng bi‰t t lc no v bng cch no n l†t ܮc v khu vܩn ca ti .
Lc u ti nghi n l n trm nhng sau khi m thm quan st mt hi, ti bi‰t l khng phi . Mt tn trm th cp mt phi lo lin, c ch phi vng trm v hnh Ƕng lun lun ln lt nhng con nh ny tt c Šu ngܮc li . Chng t v g vi v, n i quanh qun bn nhng gc cy bng nhng bܧc chn thong th, chc chc li ngܧc mt nhn ln nhng vm l trn cao khi‰n ti c tܪng n nh tro ln hi trm mn. Nhng ri n li ci u xung dm do dc nh nh tm ki‰m mt ci g trong c.
Ti vn ng lng l sau bi cy, nn th theo di nhng hnh Ƕng l lng ca nhn vt b n kia . By gi n li i lng vng quanh gi‰ng. ang i, thnh lnh n dng li v ci xung nht ci g dܧi t. Khi n ng ln, ti cng mt c nhn xem ci vt n va nht l khi vng hay khi kim cng. Ha ra ch l mt chi‰c l vng.
Con nh cm chi‰c l i li bn gi‰ng v th xung. Ri bm hai tay vo thnh gi‰ng, mt m m nhn ngm chi‰c l ang bp bŠnh dܧi kia, n c ng hoi nh vy . Mc d ng cch con nh mt qung kh xa, ti vn c th‹ nhn thy v thch th trn khun mt ngm ngm ca n. V ti cng hnh dung ra chi‰c l n va th trong lng gi‰ng lc ny hn ang bŠnh bng trn mt nܧc hŒt nh mt chi‰c thuyŠn cu . my ln ti nh dm chm chy li ng bn cnh n, dm xung gi‰ng, xem th chi‰c l chm ni th‰ no . mun c tro ln trong lng, thi thc mnh liŒt ‰n mc phi h‰t sc vt v ti mi ghm li ܮc.
Nhng niŠm vui ca con nh khng ko di ܮc lu . Trong khi n ang ngn ng th hn theo chi‰c l th con so ca ti thnh lnh ph m. Con so chc ng m t ny ‰n gi, b‡ng thc dy thy ngܩi, liŠn la hong "c khch, c khch". Nghe ti‰ng ku tht thanh, con nh chong tnh khi gic m, t chy . Ti cha kp can thiŒp th n v†t ti st hng ro cnh con hm, vt mt l‡ hng, chui ra . Cho ‰n khi ti ui kp ti hng ro th n bi‰n mt.
ng ngn ng mt hi, chng bi‰t lm g, ti ngi xung t m quan st ch‡ hng ro con nh va chui qua . Ha ra ch‡ ny thi‰u mt cy c†c. Mun vo vܩn, ngܩi ta ch cn ni rng hai si km gai chng ngang ri vt bi dy leo la xa l l†t vo ܮc ngay .
Nhng viŒc pht hiŒn ra li i b mt khng khi‰n ti ngc nhin bng viŒc ti sao con nh kia c th‹ nhn thy ci l‡ hng b dy leo ph kn nh th‰ v n chui vo khu vܩn ca ti ‹ lm g.
T cho ‰n tn khi tri chp chong ti, ti ngi thn th trong bng chiŠu, lng min man ngh ti nhn vt l lng n† . Hng trm cu hi thi nhau m†c ra trong u ti v ti chng tr li ܮc cu hi no . Ti khng th‹ no bi‰t n l ai v t u ‰n. Lc ny, n‰u bt thn chy vt ra, ti c th‹ lm cho n ht hong v tha c tm ܮc n. V d nhin, ti s vn mn b mt ܮc ngay . Nhng th tht, lc ti khng mun lm cho n s hi . Khng hi‹u sao ti khng cm thy ght n mc d n dm xm nhp ln lt vo lnh a ca ti . Ngܮc li, ti cm gic ti c thiŒn cm vi n na l khc. C l do ti nhn thy n c nhiŠu i‹m ging ti . Cng i th th thn thn quanh cc gc cy nh mt tn lng t. Cng nhn khu vܩn bng nh mt thn thiŒn v m p nh nhn mt ngܩi bn. Cng vn v nht mt chi‰c l vng th vo lng gi‰ng ri ng ngm hng gi khng bi‰t chn. Ti ch khc n mt i‹m l ti bi‰t nhng ti‰ng "c khch, c khch" vang ln tht thanh kia l ti‰ng chim ch khng phi ti‰ng ngܩi v v vy ti khng c s vi mt ra nh n.
Ti , ti k‹ cho anh Khnh nghe cu chuyŒn va xy ra ngoi vܩn. Nghe xong, anh rt c:
- Vy ch th l ma ri!
Ti bu mi:
- Ma u m ma! Ma m chui hng ro!
- N thch chui th n chui, ai cm ܮc!
- X, ni vy m cng ni! Gi khng th‹ no c ma ܮc. Em tng sng dܧi qu em bi‰t, ma ch xut hiŒn lc mܩi hai gi tra v mܩi hai gi khuya thi .
- Ch lc con nh xut hiŒn l my gi ?
- Khong bn gi.
- Vy th n l n trm! - Anh Khnh khng nh.
- Khng phi u! - Ti ku ln.
Anh Khnh nheo mt ng ti:
- Sao my bi‰t l khng phi ?
- Sao khng bi‰t ! N‰u n trm th n phi ly trm ci g ch ! Ÿ y n ch nht l th xung gi‰ng thi !
Ni xong, ti ngc nhin nhn ra mnh bnh vc cho con nh kia mt cch hng hi . Nhng iŠu ti ni khng thuy‰t phc uc anh Khnh. Anh h gi†ng:
- My ngu qu ! Khng c ai khng ‰n mc chui vo vܩn ngܩi ta ch ‹ nht l th xung gi‰ng chi cho vui . ch th n l n trm. N ch lm b nh vy ‹ nh la my thi .
Ti phn i:
- N c nh la g em u ?
Anh Khnh nhn tI bng nh mt thng hi:
- Ha ra ‰n gi my vn cha bi‰t l my b la ! Con nh n gi b khng khng ‹ ri my c bt gp n trong vܩn my s khng ngh n l k gian, cn n‰u nh my khng trng thy n hoc n khng b con so lm cho hong s th trܧc sau g n cng m vo tn trong nh ‹ nh cp mt vi mn g .
Li gii thch ca anh Khnh chc nch nh inh ng ct. Nghe anh ni, ti c cm tܪng nh con nh tng vo nh ti n cp my ln ri . Thy v ci tt bp xp ca mnh m n b gn cho ti n trm, t nhin ti thy ti nghiŒp con nh qu chng.
Tuy nhin, ti khng mun ci nhau vi anh Khnh. Ti bi‰t ci nhau mt hi, th‰ no anh cng t gi†ng ti . Xa nay vy . Ti cng khng nh ni chuyŒn cho ba m ti bi‰t. Bi v Ǣng no ba m ti cng s ng vŠ pha anh Khnh. Ti vn bi‰t r tm tnh ca ba m ti . Chc chn hai ngܩi s khng bao gi tin rng c mt ngܩi ln vo vܩn ca ngܩi khc m l.ai khng c mt š m mui no . V th‰ l con nh khng khng kia s b k‰t ti thm mt ln na .
Ti nh m nhm m†i chuyŒn, khng ng trong ba n ti anh Khnh li li ra . Ti ch bi‰t ngi im thin tht v ging cp mt lo u ln nhn m†i ngܩi .
Qu ng nh ti ngh, nghe anh Khnh k‹ xong, m ti liŠn qut mt nhn ti:
- Sao con ngc qu vy ! Ln sau n‰u thy c ai chui vo vܩn, con phi h hon ln cho m†i ngܩi chy ti tm c n.
Ti thanh minh, gi†ng y‰u t:
- Nhng con nh hi chiŠu u phi l n trm.
Ti cha ni dt cu, m ti nt ngang:
- Lm sao con bi‰t n khng phi l n trm ?
M ti ging hŒt anh Khnh. Ti nh cm miŒng nh h‰n. Nh ‰n cung cch phn tch hng hn ca anh Khnh khi ny, ti cm thy lnh ngܩi v bi‰t rng mnh khng th‹ chng minh ܮc iŠu m ti i hi .
Thy ti ngi im, m ti ni ti‰p:
- Ti n trm by gi chng khn lm ! C khi chng i mt b†n bn, nm da v chng cho mt a vo trܧc d la Ƕng tnh. H thy m m l chng h nhau a vo ! - Ri m ti tc lܫi k‰t lun - Con nh hi chiŠu c th‹ l a d thm trong b†n.
Trong khi m ti lun ti, ti cm ci v cm, c h†ng nh nghn li .
Ngay t u, ba ti dܩng nh chng ‹ š g ‰n cuc tr chuyŒn ang din ra gia m con ti . Ti thy ng nghe vi v l ng. Nhng khi m†i ngܩi ni xong, ng cht nhm ngܩi ln v nh thܩng lŒ, ginh cho mnh quyŠn ni ln ti‰ng ni quy‰t nh cui cng:
- Sp ti tao th trong vܩn mt, hai con bc-gi l xong ! Dy hng ro cng phi xy li cho kin c nhng cn ch ci to xong khu vܩn .
Li tuyn b ca ba ti khi‰n ti ru r khn cng. ti vn yu ch, nhng l nhng con ch hiŠn lnh v gn gi nh con Mc, con VŒn ca ngoi ti . Cn ging ch bc-gi, ti cha ght. Hi dܧi ngoi, m‡i ln c viŒc i ngang nh lo C TiŒm, thy by ch bc-gi hung d v to ng nh by s t trong nh lo x ra l ti ti xanh my mt v vt gi ln c chy nh b ma ui . Vy m by gi, ba ti li tnh nui ci ging qui vt trong vܩn v m†i chuyŒn xy ra ch v ci con nh b nghi l n trm kia .
- C nui th nui ch thܩng thi ba ! - Cui cng, ti nh bo Š ngh - Ch bc-gi trng d thy m !
Ba ti hng gi†ng:
- Hm ! Thng ny ni l ! Ch d th n trm mi s ch ! V li nh mnh m nui ch thܩng coi sao ܮc ! Bc Tm, ch T my Šu ton l nui ch bc-gi !
Bi‰t c nn n cng chng ܮc, ti li ci xung ti‰p tc v cm. Dܩng nh ti mun ngm y cm trong miŒng ‹ khi phi pht bi‹u li thi, chng ai nghe nh m c khi cn b mng na khng chng.
Nhng ci ngy lm chuyŒn cha k‰t thc vi ti . Trܧc khi i ng, ti cn nhn ܮc mt mŒnh lŒnh t m ti:
- Ngy mai thng Kha phi ki‰m my cy c†c bt ci l‡ hng ch‡ hng ro li nghe cha !

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 4

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )