Chu+o+ng 4: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: Thin Thn Nh Ca Ti

M ti ku ti bt ci l‡ hng ch‡ hng ro nhng ti c nn n hoi cha chu ra tay . Trong thm tm ti c š Ǯi xem con nh c tr li "thm" ti ln no na khng. Mc cho anh Khnh bo n l tn trm v m ti bo n l tn d thm, ti vn chng thy n ging nh vy cht no . Vi ti, n lun lun l mt a hiŠn lnh. N ch mc m‡i ci tt khng khng ging nh ti m thi .
Sau ngy hm , chiŠu no ti cng l ngoi vܩn ‰n ti mt trong mt tm trng mong ngng hi hp. Ti ngi bŒt trn c, lng ta vo gc kh‰, sch m trn tay nhng ti chng †c ܮc ch no, mt c m m nhn vŠ pha l‡ hng b mt, thp thm ch Ǯi mt ci u c khun mt ngm ngm nh ra . Sut my ngy liŠn, ti Ǯi di c c nhng chng ܮc tch s g. C th‹ chuyŒn xy ra hm n† khi‰n con nh kia s hi ‰n mc khng bao gi dm quay tr li khu vܩn ny na . Hoc cng c th‹ n l mt hnh bng khng thc v nhng iŠu m ti ng chnh mt ti trng thy kia ch l nhng o nh trong mt gic m chiŠu .
Th‰ ri ti qun bng i mt. Qun con nh n† . Qun c viŒc ro li hng ro . M ti nhc nh hai, ba ln, ti ch o cho qua . Ti bi‰t m ti chng bao gi ct cng ra tn cui vܩn ‹ ki‹m tra viŒc lm ca ti . V li, m ang ch Ƕi qun bo vŒ ba ti ang lng mua . Vi nhng con ch bc-gi hung hn trong vܩn th ci l‡ hng nh nhoi kia chng c g ng ngi .
Mt tun l sau, ng vo lc ti khng ng nht, con nh hm trܧc li Ƕt nhin xut hiŒn. Lc , ti ang ngi vt vo trn cnh i, va †c sch va nhai u phng. Ti b y mt ti u phng c th‰ thun tay bc cho vo miŒng, nhai chp chp sut c bui chiŠu .
Trong khi ti ang say sa thܪng thc mi mc in v mi u phng th tai b‡ng nghe mt ti‰ng "rc" vang ln. Ti git mnh, tay bm cht cnh i ri nh mt phn x t nhin, ti lp tc quay nhn vŠ pha hng ro c ci l‡ hng v mt nh b‡ng hoa ln. Khng bi‰t t bao gi, con nh kia ang tm cch chui vo vܩn qua li i b mt. N ǥt ܮc mt chn vo bn trong v ang loay hoay g nt chn kia khi m dy leo qun qut. C l ti‰ng Ƕng ti va nghe thy l do n dm phi mt khc cy mc no dܧi chn.
Thot u do sng st, ti nh ku ln nhng ri ti kp trn tnh v quy‰t nh ngi im trn cy i xem th ln ny n nh lm g.
Sau khi l†t hn vo bn trong hng ro, con nh ng yn ti ch‡ mt lc v lm lt nhn quanh. C l n s b bt gp. ‰n khi thy bn bŠ Šu yn tnh, n liŠn rn rn i vŠ pha gi‰ng. ng dm xung gi‰ng mt hi, n nht mt cnh bng kh‰ ri vng vi trn thnh gi‰ng ngm trong miŒng ri li i loanh quanh cc gc cy nh hm trܧc. Sut mt hi lu, n c th th thn thn nh vy .
Ti ngi lc l trn cnh i, bng thy st rut nhng vn c nn th ‹ khng gy ra ti‰ng Ƕng. Lc ny ti c s con so qu› qui ca ti s ni hng ln v ct gi†ng ph bnh nh hm n†, nhng hnh nh ba nay n hi‹u ܮc n‡i lo ca ti nn t ny ‰n gi vn mt mc ngm tm.
i lng vng chn, con nh li ngi bŒt xung t. N nht mt nhnh cy kh b lm nhiŠu on ngn ri cm trܧc mt m t nh cnh gc mn, hŒt nh ngܩi ta cm nhang trܧc m . Ti tr mt theo di tng hnh Ƕng ca n vi mt tm trng y lo u v nghi hoc. Dm con nh ny tnh chi tr khn vi ‹ ‰m ba g ti y . Cng ngh ngi ti cng hoang mang v v vy ti cng dn mt cht vo n, khng dm li lng mt t ti .
By gi th n ng dy v ngܧc mt nhn ln cc vm l. Ti thp bng ngi im, tim p thnh thch trong ngc, c s n pht hiŒn ra . Nhng con nh khng nhn ln cy i . N ngm ngha cc chm mn mt hi ri bܧc li bm gc mn tro ln. Ti ngc nhin thy n tro cy khng thua g ti, nom c nhanh nh sc.
Nhn n leo thon thot, ti th mt hi di nh nhm. Ha ra n ln vo vܩn l ‹ hi trm mn. M con nh ny cng mu m tht, hi trm mn th hi ngay t u cho ri, cn by ǥt i ti i lui lm ti hi hp mun ng tim.
Nhng con nh khng hi mn. Leo ln ti chc ba gia lng chng cy, n khng bun leo ln na m ng sm soi ci g trn thn cy, mt my c v thch th lm.
Ti bm cnh i nhܧng c dm qua mt hi vn khng on ra ci n ang ngm ngha l vt g. V vy v mt ti hn hn ca n khi‰n ti thc mc v cng. Chng l mt con su bm trn cy li c th‹ lm n vui thch ‰n nh vy .
Trong khu vܩn lc ny c tt c l hai ngܩi v mt con so . Ti eo cy i, con nh eo cy mn, con so eo cy kh‰. Vy m khng kh vn yn tnh nh khng c mt bng ngܩi .
eo trn cy chn, con nh li tt xung t v li i loang quanh trn bi c. Lc ny, sau mt hi gng mnh ngi yn khng dm nhc nhch, ti thy m c ngܩi . V li nhn iŒu b con nh, ti bi‰t n cng chng cn gi tr g mi m na ngoi ci tr i loanh quanh ng pht chn kia, ti bn quy‰t nh xut u l diŒn.
i cho n i ngang gc i, ti hng gi†ng ku:
- !
B g†i bt thn, con nh ht hi nhn quanh.
Thy n o mt tm ki‰m mt cch v v†ng, ti li ln ti‰ng:
- My ng i u vy ? Tao trn cy y n !
Con nh git mnh ngܧc ln v khi nhn thy ti ang ngi vt vo trn cy i, n s xanh c mt v dm chn nh chy . S n bi‰n mt nh ln trܧc, ti vi vng trn an:
- My c chi i, tao khng bt my u !
Va ni ti va u cy tt xung. Nhng thy n c v lܫng l, s n vng chy bt t, ti ni thm:
- My m chy, tao tt vi theo, ri st tay t gy c l my i t nghen !
Nghe ti h, con nh s run, ng chn chn ti ch‡.
Xung ti t, ti bܧc li gn n, t m hi:
- My u ‰n y vy ?
Con nh nh cha h‰t s hi . Nghe ti hi, n rt r ch tay ra pha ngoi hng ro:
- Em Ǣng kia .
Ti nhn theo tay ch ca n, h mi:
- My ch nh vy c tri mi bi‰t l my u !
Thy ti trch, n ng im re, nhng ngn chn d d trn mt t. Ti hi li:
- My chui vo vܩn tao chi vy ?
N p ng:
- Em vo ... chi .
Ti nhn vai: - Trong vܩn tao c g u m chi ?
Con nh ngܧc nhn ti vi nh mt long lanh:
- Nhng n ging vi khu vܩn nh em. Ti th pho:
- Th ra vy !
Nhng ri ti li thc mc:
- Vy sao my khng chi trong khu vܩn ca my ?
Con nh chp mt, gi†ng bun b:
- Khu vܩn ca em tn dܧi qu .
Ti gt g, v thng cm:
- €, tao hi‹u ri . Th ra trܧc y my dܧi qu .
V ti li‰c n, gi†ng thn mt:
- Nh vy l my ging tao . Hi trܧc tao cng sng vi b ngoi tao dܧi qu .
Con nh reo ln:
- Hay qu hn !
Gi†ng iŒu vui v ca n khi‰n ti bt gic mm cܩi . Con nh ny ng tht, mi y n cn s xanh mt m by gi ti tnh reo m ln ri !
Trong khi ti ang ngm ngh xem nn hi ti‰p n cu g th n b‡ng ni:
- Em thch khu vܩn ca anh gh !
S th nhn thnh thc ca n khi‰n ti v cng khoi ch. Ti cܩi ni:
- iŠu my khng ni tao cng bi‰t. Hm trܧc tao thy my ln v y mt ln ri .
Con nh git mnh v mt nhn ti:
- Anh c nhn thy em h ?
- .
- Lc anh np u ?
Ti nheo nheo mt:
- my bi‰t !
Con nh sng mt ln:
- Trn cy i ch g ?
Ti bu mi:
- My on trt lt ! u phi lc no tao cng ngi trn cy i !
Ri ti ch tay vŠ m vܩn bn trong:
- Tao np ch‡ my cy mt kia ka ! Tao thy my th chi‰c l xung gi‰ng r rng.
Nghe ti nhc ‰n chuyŒn c, con nh liŠn mm cܩi . Cht n ng ti, nhn mt trch:
- Ba anh lm em s h‰t hn.
Ti tr mt:
- Tao c lm g u . Tao np hoi mt ch‡, ‰n khi my vŠ ri tao mi l u ra kia m.
Con nh li‰c ti:
- Th anh np mt ch‡. Nhng m anh ht m ln.
Ti chng hng:
- Tao c ht hi no u .
Con nh "x" mt ti‰ng:
- Vy ch ai ku "c khch, c khch" ?
- €, tao nh ra ri ! - Ti bt cܩi v ch tay ln cy kh‰ - Ba khng phi tao m l con ny ku n !
Con nh thc mc nhn theo tay ch ca ti v khi pht hiŒn ra chi‰c lng so treo tong teng trn cy kh‰, n reo ln, gi†ng ngc nhin pha ln thch th:
- i, con nhng ! Hay qu hn !
Thy n ni trt, ti kht mi chnh liŠn:
- My ngc qu ! y l con so ch khng phi con nhng. Con nhng m . Cn con so m vng.
Ri ti nhn n, ch:
- Vy m my ni my tng dܧi qu !
Con nh a tay vut tc, v bi ri:
- Th em tng dܧi qu ch sao !
Ti ht mt:
- Ÿ dܧi qu sao my bo con so l con nhng ?
N mt, l nh:
- Ti em ni ln.
Ni xong, n ci gm mt xung t, v bi‰t l‡i . T dng ti thy ti ti cho n, v vy ti liŠn nh nhng cm ly tay n v du dng ni:
- My li y tao ku con so ca tao ni cho my nghe . N khn lm. N ni ܮc th.
Thy ti qung co vŠ con so gh qu, con nh h‰t bun liŠn. N ‹ yn bn tay n trong tay ti v ‹ ti dt i .
Ti dܧi gc kh‰, ti nga mt dm ln lng so, hng hn ra lŒnh:
- So i, cho i !
Nghe ti‰ng ti, con so mng r nhy nht lung tung khi‰n chi‰c lng chao qua chao li . Nhng n vn cha chu ln ti‰ng cho ti . C l n ang phn vn khng bi‰t nn "cho anh Kha" hay "cho anh Khnh".
Ti ng dܧi ngc c ch Ǯi, hi hp mun rng tim. Mc d by gi con nh ny cha bi‰t tn ti l Kha hay Khnh nhng n‰u n cn ti chi nhiŠu ln, chc chn n s bi‰t. V vy n‰u con so ca ti chi tr phn ch, n cao hng "cho anh Khnh" th hng bt. Nht l lc ny ti trt h hng khoe ti ca n.
Nhng con so ca ti vn chng chu cho hi g c. N ch lo nhy ti nhy lui trong lng. i mt hi, thy n vn mt mc gi i‰c trong khi con nh c nhn ti lom lom ra š hi, ti ni sng, gic:
- So i, my cho tao i ch !
Ri s n ln Kha vi Khnh, ti nhc tung:
- Tn tao khng du sc nghen !
Ti ni va dt cu, con so v†t miŒng:
- Cho anh Kha, cho anh Kha !
S i p sung s ca con so khi‰n ti mng qušnh. Ti liŠn quay sang con nh, mt my rng r:
- My thy cha ! Tao bo con so ca tao khn lm m !
Con nh thn phc ra mt:
- ng l khn tht ! N cn bi‰t c du sc na !
Trܧc li khen ca con nh, ti m m nh ang ngm n‰p do trong mm, khng tha nhn cng khng ra ph nhn. Ti bi‰t con so ca ti cc c bi‰t du sc, du huyŠn g st. N ch c m‡i ci ti ni i, trng trt c... tri lo . Nhng ti l bc n ln tn my xanh ri, n‰u by gi ‹ l ci ti "m ch" ca n ra, ti s rng uy tn ca n ln ca ti s b gim st ng k‹. Cn n‰u nh tha nhn s thng thi ca n th chc chn chng bao lu na con nh s pht hiŒn ra n l mt nh thng thi dm. Lc li cng b mt. Tt nht ch c cch nh bi l.
Con nh khng hi‹u ܮc tm trng ri rm ca ti, n c xušt xoa lun mm:
- Con so thng minh gh !
Ri n cm tay ti lc lc:
- Anh bo n cho em i !
By gi ti mi sc nh l ti cha hi tn con nh. Ti bn nheo mt nhn n:
- Tao bi‰t tn my u m bo con so cho !
Nghe ti ni, con nh ngn ngܩi ra:
- hn ! - Ri n du mi, trch - Ai bo t ny gi anh khng thm hi tn em chi !
Ti bi ri:
- Khng phi l khng thm hi . Mi ni chuyŒn, tao qun khuy i mt.
N quay mt i ch‡ khc, "h" mt ti‰ng:
- Hi tn m qun !
Ti gi u, cha thn:
- Th by gi tao hi:
Ri thy n vn khng quay mt li, ti ngp ngng ni:
- Tao hi hn ?
- .
Ti nut nܧc b†t:
- Vy ch my tn g ?
i ti hi xong, n quay ph(t ngܩi li, cܩi toe:
- Em tn Hng Hoa !
Ti v‡ tay, reo ln:
- i, ha ra my l cng cha !
Hng Hoa trn m(t:
- Cng cha g ?
- Cng cha Hng Hoa ch cng cha g ! Th‰ my cha †c cun "TruyŒn c Grimm" ?
Hng Hoa lc u:
- Cha .
Ti gt g:
- Hn g my khng bi‰t chuyŒn cng cha Hng Hoa !
Hng Hoa li lc tay ti:
- Anh k‹ cho em nghe i !
Ti nhn mt:
- K‹ ngay by gi ?
- , ngay by gi.
Ti nhn ln vm l m‡i lc mt sm mu, chp miŒng ni:
- Tri s(p ti ri, tao k‹ lm sao kp ?
Hng Hoa chng thm quan tm ‰n chuyŒn . N khn khon:
- Khng kp th anh k‹ mt na cng ܮc !
Thy n nn n tha thi‰t qu, ti nh gt u:
- Thi ܮc ri ! Li Ǣng gi‰ng ngi tao k‹ cho nghe !
Va ni ti va cm tay n ko i .
Hai a ngi trn thnh gi‰ng mt lnh, ru bm vo gt chn v bng kh‰ thnh thong ri xung u hng h trn tc. Trn cc vm cy, l b(t u i ng. Chng thong th r mnh xung nh nhng cnh di ang im lng eo mnh ch bay vo m ti . Trong bng hong hn chp chong, gi bt rt r hn, chng lܧt i xo xc trn c v nhng gi†t nng cui ngy cn st li ang nhn nha thp nt bui chiŠu trn nhng ng†n cy cao trong vܩn. Th hn vo khung cnh m Šm , ti kh li‰c v mt nn nao ca Hng Hoa v mm cܩi k‹:
- Ngy xa ngy xa, c mt nng cng cha, xinh tht l xinh...

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 5

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )