Chu+o+ng 5: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: Thin Thn Nh Ca Ti

Hm qua, mi say sa k‹ chuyŒn, ti qun dn Hng Hoa l chiŠu nay ti phi i h†c thm, mi ‰n
nm gi mi vŠ. V vy ti s mi ba, bn gi, n l m ti, khng thy ti, n li quay vŠ.
Bng lo ngay ngy, va tan h†c xong, ti ba chn bn cng chy v vŠ nh. Qung vi ci cp
ln bn, ti hp tp phng ra vܩn.
Ti va i va dm dc v ng nh ti ngh, chng thy bng dng Hng Hoa u . Chung quanh ti
ch c ti‰ng r ro thi qua k l. T dng ti thy bun hiu . Trܧc y, ti vn chi lang thang mt
mnh ngoi vܩn, lng bao gi cng thanh thn, nh nhng. Nhng t ngy gp Hng Hoa, ti mi bi‰t
rng trn ǩi khng c g bun hn l chi mt mnh. Ti c mt ng anh. Nhng anh Khnh li rt t
khi ǥt chn ra vܩn. Anh li ngh bui sng, i h†c bui chiŠu, gi gic tro ngoe . Hn na, ti vi
anh cng khng hp tnh nhau . Anh c nhng tr chi ca ring mnh v i vi anh, khng c g
ng chn hn l sut ngy c quanh qun dܧi my gc cy . So ra, Hng Hoa hp vi ti hn. Ni
chuyŒn vi n ch mi c mt ln, ti thy v cng gn gi v v vy chiŠu nay khng gp n, lng
ti c nao nao .
Ti i tha thn d†c hng ro v ti ch‡ "li i b mt", ti ngi thp xung, nghing nghing ng ng.
Khng hi‹u sao ti c c cm gic Hng Hoa ang np u y pha ngoi hng ro v ti ch cn ch
thm mt vi pht na l n s cܩi ph ln v nghch ngm chui vo .
Nhng mc cho ti ch st c rut, n vn chng thm xut hiŒn.
Ngi mt hi pht chn, li mi cng ti ng dy v i li ch‡ gi‰ng . ng lc , con so ng
tr ca ti li ni hng ku m :
- C khch ! C khch !
Ti git mnh, quay ph(t vŠ pha hng ro, tܪng Hng Hoa thnh lnh xut hiŒn. ‰n khi bi‰t b lm, ti
ni sng gi tay vŠ pha con so, e:
- Khch u m khch ! My m cn ku by, tao b i rng chu nghen !
Con so khng t v g lo lng trܧc s hm d†a ca t N li vui v ku:
- Cho anh Kha ! Cho anh Kha !
Thy n g†i ng tn mnh, ti khoi ch, qun bng gin hn. V cng nh n bt thn cho ti nh
vy, ti mi sc nh ra hm qua ti qun dy cho n cho ngܩi bn mi .
Ti liŠn bܧc li gn n, ni:
- By gi tao dy cho my mt cu mi nghen !
Ri khng Ǯi n ng š hay khng, ti ti‰p lun:
- Cho Hng Hoa ! Ni i ! Cho Hng Hoa !
Con so t ra bܧng bnh tn. N ng im re, li cn tr mt nhn ti nh th‹ mun xem ti nh ni
gin ‰n mc no . Bi‰t khng th‹ lm g ܮc n, ti nh nhn ni nhc i nhc li cho n ch š:
- Cho Hng Hoa ! Cho Hng Hoa !
Con so ca ti tnh n‰t hŒt tr con. N‰u c th g ngon ngon tr†ng vo mm n th d n h†c ܮc
ngay . Kt mt n‡i, lc ny ti khng c g trong tay ‹ lm dng dy h†c. Th‰ l gn mt ti‰ng
ng h, ti c phi mi miŒng lp i lp li cu cho mi c trm ln ‹ bt n nh.
C l thy ti m hi m k nh nhi v sp sa t hi ‰n ni, con so ca ti Ƕng lng trc n nn
cui cng n ng š h mnh nhc li ci cu cho ng chn kia . C vy, mt thy mt tr, k
ngh‹nh c trng ln, k ci u nhn xung, hai bn ni qua ni li ch m‡i mt cu cho ‰n tn ti mt.
Ti , ti i ng vi mt tm trng hn hoan kh t. Nm trn tr†c trn giܩng, ti c hnh dung ra
cnh gp g ngy mai vi Hng Hoa . Ti s ra lŒnh cho con so cho Hng Hoa trܧc s ngc
nhin ca n. Chc n s thch th lm.
V Ǣng no n cng s li xušt xoa: "Con so thng minh gh !" cho m xem. Ti ni u c sai .
ChiŠu hm sau, ti c mt ngoi vܩn t sm.
Ti em theo cun sch ‹ †c nhng rt cuc ti chng †c ܮc ch no . Chc chc, ti li li‰c
mt vŠ pha hng ro, bng thp tha thp thm.
Ti c li‰c chng nh vy ‰n ln th mt trm th Hng Hoa xut hiŒn. Thy ci u n thp th ch‡
l‡ hng, ti mng rn, vi chy li gip n chui qua .
Ti va g si dy leo vܧng trn tc n va hi:
- ChiŠu hm qua my c ‰n khng ?
- C. Nhng em ng ngoi hng ro .
- Sao my khng chui v ?
Hng Hoa chp mt:
- Em ng ngoi em dm v mt hi . Khng thy anh, th‰ l em vŠ.
- , tao qun dn my . ChiŠu th hai, th t v th su, tao phi i h†c thm, nm gi mi vŠ ! - Ti
ni, gi†ng y ny .
- Vy m anh khng chu ni trܧc, lm hm qua em ng Ǯi mi chn thy m !
Ti chp miŒng:
- Th tao ni ri . Tao qun.
Ri ti quay sang Hng Hoa, ni ti‰p:
- Nhng hm no tao i h†c th my c vo chi mt mnh, u c sao !
Hng Hoa rt c:
- X, ai li chi mt mnh !
Ti bu mi: - My ng c lm b ! Hm trܧc my chng chui vo y chi tha thn mt mnh l g
!
Hng Hoa h mt ti‰ng:
- Hm trܧc khc ! Ti hm trܧc em cha quen anh !
Tm trng ca n ging hŒt nh tm trng ca ti . V vy nghe n ni, ti cm Ƕng v cng. Ti
kht mi:
- Vy th Ǯi nm gi, tao i h†c vŠ, my ‰n chi vi tao .
- Khng ܮc ! - Hng Hoa lc u - Gi em phi nh nu cm.
- Xo i my ! Hm trܧc my nghe tao k‹ chuyŒn cng cha Hng Hoa ‰n ti mt mi vŠ kia m !
Hng Hoa cܩi, gii thch:
- Ti v hm ba m em i cng chuyŒn vŠ tr, em khng phi nu cm sm nh m†i ngy .
Thy n khng th‹ sp x‰p cng viŒc ‹ ‰n chi m‡i ngy vi ti ܮc, ti chn qu bn hi sang
chuyŒn khc:
- Ba my lm nghŠ g vy ?
- Ba em lm gio vin.
- Gio vin h ? Hay qu hn ! Ba my dy trܩng no ? - Cht ti b‡ng sng mt, reo ln - C khi
ba my do trܩng tao khng chng !
Hng Hoa a tay ngt mt c†ng c, gi†ng bun bun:
-Ba em ngh dy ba, bn nm nay ri .
Ti h hc mm:
- Sao li vy ? B ba my vŠ hu ri h ?
Hng Hoa cn mi:
- Ba em u ‰n tui vŠ h Ti ba em khng c h khu nn ngܩi ta khng cho i dy .
Ti gt g ra v hi‹u bi‰t:
- Ha ra l chuyŒn h khu ! ChuyŒn ny gay y ! Th‰ cn m my ?
- M em sao ?
- M my lm nghŠ g ?
Hng Hoa l v lng tng:
- M em h ? Ngܩi ta bo m em lm nghŠ... t do .
Ti chng bi‰t nghŠ t do l ci nghŠ qui qu g nhng cng gt u i:
- Hay qu hn ! T ra m my lm nghŠ t do !
Ti khen hay m chng hi‹u sao nt mt Hng Hoa c du du . Chc ba m n c chuyŒn bun
nn n khng mun ai nhc ‰n ! Ti nh bng nh vy v hi lng sang chuyŒn khc ‹ gip n ngui
ngoai:
- Bui chiŠu my hay i chi, nh vy l my h†c bui sng hn ?
No ng Hng Hoa lc u:
- Em ngh h†c lu ri .
N tr li bng mt gi†ng bun thu bun thiu .
Dm mt n, t nhin ti cm thy nao nao trong lng. Ti hi chuyŒn h†c, tnh lm cho n vui, khng
d li lm n bun thm.
- Sao my phi ngh h†c vy ? - Ti hi, gi†ng bi ngi .
Hng Hoa khng p. N chp mt v quay mt i ch‡ khc.
Ti on m:
- Li chuyŒn h khu na ch g ?
Hng Hoa vn khng quay mt li nhng ti thy n kh gt u . Ti nh tm li an i n nhng ngh
mi chng bi‰t ni g. Loay hoay mt hi, ti nh chp miŒng:
- Ai dܧi qu ln cng vy thi ! Tao nghe ngܩi ta bo nhp h khu kh lm !
Va ni ti va nhn Hng Hoa v thy i vai mnh khnh ca n hnh nh ang rung ln. Chc l n
khc ! Ti ngh thm v cm thy lng xn xang v k‹. Nhng ti khng dm bܧc ti . Ti ch ng
im bun ru nhn n v ngh xem c cch g gip n hay khng.
Cht ti reo ln:
- A, phi ri ! ‹ tao nh ba tao nhp h khu gim cho gia nh my ! Ba tao lm ln lm, li quen
ton cc ng to, chc l nhp ܮc !
Ti va ni dt cu, Hng Hoa quay mt li . Ti cng h hng:
- Vy hn ! ‹ ti nay tao ni vi ba tao !
No ng Hng Hoa khng chu . N a tay qut nܧc mt, p:
- Thi, khi ! Ba em np giy t lu ri, chc trܧc sau g ngܩi ta cng cho nhp.
Ti nhu my:
- Nhng Ǯi ti lc , my ln ri, lm sao i h†c ܮc na ?
Hng Hoa l v bn khon:
- Em cng chng bi‰t ! - Ri n cn mi, qu quy‰t - Th em c... i h†c i !
Ti nh t†t miŒng "My ln tng ngng, sc my ngܩi ta nhn my v h†c" nhng may sao, ti tp
li kp. N‰u ti nga mm ni ra, chc Hng Hoa cng bun gp bi .
Cu chuyŒn gia hai a ti li ri vo im lng. Khng kh tnh mch ‰n mc c th‹ nghe r ti‰ng
ci xe t tt ngoi ܩng v†ng vo, v i khi ti tܪng nh nghe ܮc c ti‰ng cy u‹ oi vn mnh
trong vܩn.
Ti ht mt hi y lng ngc ‹ mong gim bt cm gic nng nŠ. ng thi ti cng t trch mnh,
sao t dng i hi chuyŒn vŠ gia cnh Hng Hoa lm g cho rc ri khng bi‰t.
ang lng tng cha bi‰t nn lm g ‹ ph v bu khng kh nng nŠ , b‡ng dng ti sc nh ‰n
con so, liŠn hn h khoe:
- € n, con so ca tao bi‰t cho my ri nghen !
Hng Hoa ti ngay nt mt:
- Cho em h ?
Ti gt u:
- , hm qua tao dy n sut c bui chiŠu .
B‡ng Hng Hoa "h" mt ti‰ng:
- Sut bui chiŠu u m sut bui chiŠu ! Hm qua anh i h†c ‰n nm gi mi vŠ kia m !
Ti gi u, p ng:
- Th vy ! Nhng m t nm gi tr i, tao dy n ni ‰n tn ti mt.
Ri ti li‰c Hng Hoa, nhn mt trch:
-My sao a bt b qu ! Tao ni ln c cht xu m my cng ci ti ci lui !
Hng Hoa cܩi:
- Ai bo anh ni ln chi !
Khng thm ci nhau vi n, ti ro bܧc li pha gc kh‰ cnh gi‰ng nܧc, ni:
- My li y tao bo n cho my cho nghe !
Khng Ǯi ti g†i ‰n ln th hai, Hng Hoa vi v chy li ng bn cnh ti .
Ti dm con so, hng gi†ng bo:
- So i, cho i !
Con so ca ti hm nay d thng h‰t bi‰t ! Ti va ni xong, n vui v p li liŠn:
- Cho anh Kha ! Cho anh Kha !
Va cho n va nhy tng tng quang lng cnh p c vo cc thanh g‡.
Ti khoi ch khen:
- Gii lm ! Nhng thi, my ng cho tao na ! My cho ngܩi ng bn cnh tao y n !
Ti ch tay vo ngܩi Hng Hoa . Nhng con so khng thm dm ti m a mt ngm ngha my tri
kh‰ ong a trܧc mt n.
Ti kin nhn nhc:
- Cho i ch ! Hm qua tao dy my nhng g, my cn nh khng ?
Con so khng mng tr li ti . N c nhy qua nhy li, mt th nhn tn u u, ra v ta y khng
cn nh g h‰t, nh ngi ng c m hi han li thi .
Ti gin tm rut nhng khng bi‰t lm sao . Hng Hoa ng bn cnh h‰t nhn con so li quay sang
nhn ti khi‰n ti khng dm li‰c n mt ci .
Suy tnh mt hi, thy khng c cch no hn l nn n, ti nh phi ct gi†ng du dng:
- So i, cho i ch ! My ngoan lm m ! Ni cu g hm qua tao dy my !
Khng bi‰t cm Ƕng trܧc ci gi†ng nnh n†t ca ti hay v nhy lu mi cng, con so ca ti liŠn
ng yn, ci u nhn xung.
Ti mng rn, g:
- Cho i ! Cho Hng... g !
Nghe ti nhc tung, con so hnh nh cht nh ra . N liŠn hoan h ku ln:
- Cho Hng Hoa ! Cho Hng Hoa !
Ti th pho v quay sang Hng Hoa, gi†ng h hng:
- My thy cha ! Tao bo con so ca tao khn lm m !
Hng Hoa t ra thch th khng km g ti . N nhn con so bng nh mt hn hoan v khen ly khen
‹:
- Con so ngoan gh !
S trm tr ca Hng Hoa khi‰n ti n tng khc rut.
Nhng ti cha kp tn hܪng tr†n vn niŠm vui do s thng minh ca con so em li th cng chnh
n, ci con so ch‰t tiŒt , chi ti mt v au hn tri ging.
Hng Hoa mi va khen n ngoan, li khen cha kp tan trong gi, n chng minh ngܮc li liŠn.
Khng bi‰t c phi v ght Hng Hoa vŠ ci ti cha bi‰t g vŠ n m cng by ǥt khen, hay v gin ti
hm qua bt n h†c ‰n mŒt l m khng chu bt cho n mt con co co no, con so ca ti thnh
lnh la to ln ci ti‰ng by b trܧc y n h†c ܮc ca anh Khnh.
Ti‰ng ku ca n bt ng nh st nh ngang tai . Ti bng hong c ngܩi, mt nh t chn. Ti
gin con so ‰n n‡i mun ly nm cho n mt pht vo u . Ci t ng khng khi‰p kia lu ri
ti t nghe n ni, c tܪng n sp sa qun bng i ri . Khng ng n ch†n ng lc c mt Hng
Hoa ‹ em ci ti‰ng c n ra "chi x" ti .
Dm sang bn cnh, thy Hng Hoa a hai tay bt l‡ tai li, ti nh mun chui ngay xung t.
Mi mt lc sau, Hng Hoa mi chu b tay xung. V n nhn mt li‰c sang ti, trch:
- Anh dy con so ni by !
Ti tc lܫi:
- Tao u c dy, ti n bt chܧc ngܩi ta .
Hng Hoa dm ti lom lom, gi†ng nghi ng:
- Ngܩi ta no ? Em ch thy con so chi vi mt mnh anh.
Thy n c khng khng i ln n ti, ti tnh buc miŒng k‹ ti ca anh Khnh. Nhng ri ngh i
ngh li, ti cm thy ngܮng ngng, bn thi . V ti ni mt cu bng qu:
- Tao ni con so bt chܧc ngܩi ta, my khng tin th thi !
Ti va ni va nghim mt li . Thy vy, Hng Hoa s h‰t hn. N vi vng mm cܩi:
- Em tin.
Ti cng cܩi theo:
- My tin tao l ng. Ch hi chi vi tao ‰n gi, my thy tao ni by ln no cha ?
Hng Hoa xu mt:
- Em bo em tin anh ri m ! Hi hoi !
Ni xong, Hng Hoa li cܩi ngay . MiŒng n cܩi ti tht ti . V ti v cng ngc nhin khi nhn
thy hai lm ng tiŠn trn m n. Nhng lm ng tiŠn trng c duyn o ‹. Vy m my ba nay
ti khng bi‰t ‹ ch†c cho n cܩi coi chi !

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 6

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )