Chu+o+ng 6: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 6: Thin Thn Nh Ca Ti

Ha ra ci nghŠ... t do ca m Hng Hoa l nghŠ bn cho lng.
Ti bi‰t ܮc iŠu hon ton l do ngu nhin.
Mt hm, nhn m ti ra ch, ti l d i theo ‹ ch†n mua cho mnh mt hp ch mu va š.
ang len li gia ch, Ƕt nhin ti nhn thy mt con nh trng quen quen ang ngi ra bt cnh mt gnh cho lng. Ti bܧc li gn, tr mt dm k v mng r ku ln:
- Hng Hoa !
Nghe ku, Hng Hoa git mnh ng ln. Thy ti, mt n thong l v bi ri .
- Anh i u y ? - N hi, gi†ng khng ܮc t nhin.
Ti vui v:
- Tao i ch vi m tao . Tao nh mua mt hp ch mu .
Hng Hoa ng quanh:
- M anh u ?
- M tao Ǣng kia ka ! - Ti ch tay vŠ pha quy rau .
Hng Hoa nhn theo tay ch ca ti:
- u ?
- ! M tao mc o !
Hng Hoa chp miŒng:
- M anh trng p qu hn ?
- .
Ri ti quay li nhn n:
- My lm g y vy ?
Hng Hoa p, v ngܮng nghu:
- Em ph vi m em... bn cho .
Ti li‰c ngܩi n b ang ngi trܧc gnh cho, kh hi:
- M my h ?
Hng Hoa gt u .
ng lc m Hng Hoa quay li v bt gp nh mt ca ti . Ti liŠn gt u:
- Cho bc.
M n mm cܩi:
- Cho ch Chu l bn ca Hng Hoa h ?
Ti gt u, l nh:
- D .
V ti li‰c sang Hng Hoa, cܩi bn ln.
Nhng hm , ti khng ni chuyŒn vi Hng Hoa ܮc nhiŠu . Hai a ti mi hi han nhau dm ba cu, m ti g†i git:
- Kha i ! L ln ch !
Ti nh phi cho hai m con Hng Hoa ri hp tp ro bܧc theo m ti .
- Ai vy ? - i ti li gn, m ti hi:
- Bn con.
- Bn cng lp h ?
Phn vn mt thong, ti thy ni tht khng tiŒn, c khi b mng na khng chng, bn gt u i:
- D, bn cng lp.
Sau ln gp g bt ng , Hng Hoa khng ‰n khu vܩn ca ti na . Sut mt tun, chiŠu no ti cng ngi ngoi vܩn Ǯi n mt cch v v†ng. Trong nhng thi khc di dng dc , bt c mt ti‰ng Ƕng nh no cng lm ti git mnh ngoi c nhn vŠ pha hng ro quen thuc. Ti c ng l n ‰n. Nhng ti‰p ngy sau , bao gi ti cng ri vo mt n‡i tht v†ng mnh mng.
Ti khng th‹ t gii thch ܮc, v sao Hng Hoa li "b ri" ti trong nhiŠu ngy lin ti‰p nh vy . Ti c nh xem ti c lm g ‹ n phi gin ti khng, nhng ti vn khng ti no nh ra . Hay l Hng Hoa m ? i khi ti m ra ngh ngi vn v, trong u tܪng tܮng ton cnh kinh hi v th‰ l ti b‡ng lo cung c ngܩi .
N‰u bi‰t nh Hng Hoa u th ti ti tm n ri . ng ny, ti m tt. Hm trܧc ti hi, n ch bng qu ra ܩng, c tri mi bi‰t.
Chng bi‰t lm g ‹ gii khuy, ti li d‰ ra . Nhng tr d‰ cng chng khi‰n ti vui ln ܮc cht no . N‰u trܧc y, ti say m xem nhng con d‰ tr ti bao nhiu th lc ny, nhng mn ma my ca chng li khi‰n ti h hng by nhiu . Nhng con c vng thong th vy nhng chi‰c ui di trong khi u‹ oi lܮn l trong b‹ trng cng ng chn hn. Trng chng c l lm sao ! Ti bun, dm b†n c, ti cng bun hn.
Ch c con so ti c th‹ tm nh bn ܮc trong lc ny .
Nh ci miŒng lo nho ca n m khu vܩn ǫ vng v v nhng bui chiŠu bt trng tri hn. Nhng con so ca ti li khng ܮc t‰ nh lm. Thnh thong n ku ln lnh lt "Cho Hng Hoa, cho Hng Hoa" khi‰n lng ti bng khung khn t. Tri tim tao u phi bng st, so i !
Trong nhng bui chiŠu i tha thn mt mnh trong vܩn nh vy, ti cht nhn thy m t nh hm trܧc Hng Hoa b cy cm xung nh ‹ "‰m ba" ti . Ti dm d, quan st mt hi vn khng on ra ci m t l ci m t... g. Thot u, ti nh o ln coi . Nhng ri ti li ngh dܧi chc chng c qui g, o bi ch t nh†c xc, bn thi .
Khng thm nghin cu m t, ti tro ln nghin cu cy mn. Ti nh hm trܧc Hng Hoa tro ln ngm ngha ci g trn ny . Ti tro ln ti chc ba Hng Hoa ng hm v lܧt mt d†c thn cy . Ha ra trn cy c mt hnh v, c l ܮc khc bng mnh chai . Hnh v hnh nh ܮc khc t kh lu nn ܩng nt trng rt m nht. Cng c nhng nt v mi, cn ti, chc l do Hng Hoa ly mng tay rch chng ln.
Ti nheo mt ng mt hi vn khng hi‹u ܮc hnh v l hnh v g, bng hoa khng ra bng hoa, mt tri khng ra mt tri, ch ton l nhng nt ngon ngoo . Dm mt hi mi mt, ti m cy tt xung, miŒng lm bm: "Tܪng g ! Ci hnh v xu hoc m n cng leo ln ngm ngm ngha ngha c bui !".
ng vo lc ti sc nh ‰n khu ch ba trܧc v nh chy ra hi thm tin tc vŠ Hng Hoa th n li bt ng xut hiŒn.
Ti‰ng Ƕng kh pha hng ro khi‰n ti quay pht li v khi nhn thy Hng Hoa ang lnh qušnh chui ra khi m dy leo, tim ti nh mun ngng p.
Sau mt thong bng hong, ti ku ln mng r v nh a chy vŠ pha n. Nhng ngay lc , mt n‡i gin hn v c khng bi‰t t u dng ln lm nghn c ti v ghm chn ti li . V th‰ l ti ng im ti ch‡, mi mm cht.
Chui khi hng ro, Hng Hoa bܧc thng li ch‡ ti ng. i cha ti ni, n lu tu hi, gi†ng vui v:
- Anh ang lm g ?
Ti cng mm cht mi li, khng thm tr li .
Hng Hoa li gn v khi pht hiŒn ra v quu qu† trn gng mt ti, n lo lng hi:
- Anh sao vy ?
Ti c ng tr tr, khng h h na ti‰ng.
Ngn ng mt lt, Hng Hoa li ct gi†ng rt r:
- Anh gin em h ?
- Nhn i mt lo u ‰n sp khc ca n, ti cm thy ngui ngui ܮc i cht, bn p:
- .
- Em lm g m anh gin em ? - Gi†ng Hng Hoa bun bun.
Ti p, gi†ng gin d‡i:
- My ‹ tao chi mt mnh c tun nay m bo l khng lm g !
Hng Hoa chp mt:
- Em bn ch b !
Ti kht mi:
- Xo i my ! My trn tao th c !
Va ni ti va nhn Hng Hoa . Bt gp nh mt ti, n ci nhn xung t, khng tr li . Thy vy, ti hi ti:
- My trn tao, ng khng ?
Hng Hoa vn im lng cn mi . Thi Ƕ ca n cng khi‰n ti thc mc:
- Nhng ti sao my li trn tao ?
Lc u Hng Hoa khng chu ni . N c lc u hoi . Ti phi gng hi mt hi, n mi p ng gii thch:
- Ti em... mc c.
Gii thch nh n cng kh hi‹u thm. Ti ng ngc:
- Mc c chuyŒn g ?
Hng Hoa mt:
- Th chuyŒn em... bn cho lng ngoi ch .
Ti ph cܩi:
- My ngc lm ! Bn cho c g phi mc c ! D Su tao dܧi qu cng bn cho vy !
Ri ti tc lܫi, ht h:
- Cho lng ngon thy m ! Tao thch n cho lng lm !
Hng Hoa cܩi khc khch:
- Cho lng m ngon ?
Ti trn mt:
- Ch g na !
Hng Hoa rn vai:
- Em chng thy ngon cht no ! Hm no bn ‰, m cng ku em n. ˆn hoi ngn tn c !
Ti cܩi:
- ti my n hoi . Lu lu n mt ln nh tao mi thy ngon ! - Ri ti nheo mt nhn n - Hm no tao ra ch gh my n nghen !
Li Š ngh ca ti khi‰n Hng Hoa git mnh. N lc u nguy nguy:
- Thi, thi, khng ܮc u !
- Sao li khng ܮc ?
Hng Hoa nhn nh:
- Em bo khng ܮc l khng ܮc ch sao ! K lm !
Ti nhn vai:
- C g u m k !
Thy ti gi bi l, Hng Hoa nghinh mt:
- Anh m gh ra mt ln, em ngh chi anh lun !
Ti lܮt ti git tht. n ca Hng Hoa ng l n Ƕc. Ti nh phi h gi†ng nn n:
- Tao ni a vy thi ch tao khng ra ch‡ my u ! My ng ngh chi vi tao nghen !
- . Nhng m anh ha i !
- Ha g ?
- Ha khng ra ch‡ em.
- Th tao ni ri . Tao ha .
Ri ti nhn n, ni:
- C my na, my cng phi ha vi tao .
- Ha sao ?
Ti nghim gi†ng:
- Ha khng ܮc ‹ tao chi mt mnh na . Ha chiŠu no tao ngh h†c, my cng ‰n chi vi tao .
Hng Hoa cܩi ti:
- Em ha .
Khi Hng Hoa cܩi, hai ci lm ng tiŠn l ra trn m trng d thng c ! Cng d thng hn na sau khi n ha s khng "b ri" ti nh nhng ngy va qua, n s ‰n thm khu vܩn thܩng xuyn ‹ ti khi phi di c trng ch. Thy ti nhn n m m, Hng Hoa hi:
- Lm g anh ng sng em vy ?
Ti bng khung:
- My cܩi c my ci lm ng tiŠn trng d thng qu !
Hng Hoa "x" mt ti‰ng v xu h quay mt i:
- Em khng thm cܩi vi anh na u !
Ti cܩi h h:
- KŒ my ! My khng cܩi th tao ch†c cho my cܩi !
Hng Hoa ngng nguy:
- Em khng cܩi !
N ni vy nhng ti bi‰t n khng th‹ lm nghim vi ti ܮc. H ti ch†c l n cܩi ngay, mc d trong lng n ang c lm chuyŒn bun.
ang ngh ngi lan man, ti sc nh ‰n ci m t khi ny, liŠn hi:
- €, my hm nay tao qun hi my ! Ci m t l m t g vy ?
Hng Hoa t v ngc nhin:
- M t no ?
Ti ch tay vo m t:
- M t ny n ! Hm trܧc tao thy my cm my ci que g !
Hng Hoa p ng:
- €, l nm m .
Ti git tht:
- Nm m ? Nm m g m nh xu vy ?
- .
Ti gi u:
- l sao ? My chn ci g dܧi vy ?
- Em chn con Mi-mi .
- Mi-mi ?
Hng Hoa ni, gi†ng bun b:
- , l con mo nh ca em. N m. Ri n ch‰t. Em khc sut mt tun.
Ti khng giu ܮc s thc mc:
- Nhng ti sao my li chn trong vܩn ca tao ? M my chn khi no ?
Hng Hoa l v bi ri . N tr li, gi†ng lng tng:
- Em u c chn n... y . Em chn n trong khu vܩn ca em dܧi qu . Nhng nm t ny li trng ging hŒt... m . Mi-mi .
Li gii thch ca Hng Hoa khi‰n ti nh nhm c ngܩi .
Ti th pho:
- Vy m tao c tܪng my cm my cy que ‹ ‰m ba tao !
Hng Hoa trn mt:
- Em ‰m ba anh lm g ?
Ti ng ngܩi ra:
- Th tao u c bi‰t ! Tao ch tܪng vy thi !
Hng Hoa lܩm ti:
- Tܪng g k vy ?
Ti ch bi‰t nhe rng cܩ Ri ti li hi:
- Cn hnh v trn cy mn ?
- Sao ?
- Hnh v g vy ?
- Em u c bi‰t.
Ti nhn mt:
- Xo i my ! Hm trܧc tao thy my tro ln cy my xem r rng !
- Th em c xem.
Ti hi, gi†ng nghi ng:
- Nh vy my phi bi‰t l hnh g v do ai v ch ?
Hng Hoa lc lc mi tc:
- Lm sao em bi‰t ܮc ? Em tro ln cy mn chi v tnh c nhn thy hnh v vy thi !
Ti tc lܫi:
- Ch vy thi h ?
- , vy thi !
Ti th mt hi di . Ha ra n cng chng bi‰t g vŠ xut x ca hnh v l lng kia . N cng ging nh ti thi . Vy m hm trܧc n lm ra v ln ln lt lt trng pht n. Hnh v li xu tŒ, th‰ m n c thch th ng xem c bui . Tht ti cha thy ai k cc hn con nh ny . Ba m ti v anh Khnh m‡i khi ni da ln thܩng mng ti l thng khng, nhng xem ra Hng Hoa cn khng hn ti .

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 7

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )