Chu+o+ng 7: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: Thin Thn Nh Ca Ti

K‹ t hm ha vi ti, Hng Hoa ‰n thm khu vܩn ca ti kh thܩng xuyn. Tr cc bui chiŠu ti
i h†c, cc bui chiŠu cn li Hng Hoa Šu ‰n chi vi ti . Cuc sng ca ti trong nhng ngy
ny b‡ng thay ǰi hn, n tr nn m p v p xi‰t bao ! C khu vܩn cng vœ Dܩng nh l
xanh hn, cn gi th reo vui sut ngy trn nhng vm l bi‰c.
Chng ti cng ngy cng thn nhau hn. Ti b c chng sch ra vܩn v chng ti nm ln ra bi c,
m‡i a mt cun sch trong tay, say m †c ‰n khi nhng dng ch nhe i trong bng chiŠu chp
chong. Nhng lc , mi cm u vo trang sch, khng ai ni vi ai mt li no, ch c ti‰ng l
xc xo ui nhau trn c, nhng khng hi‹u sao lng ti dng ln mt cm gic hn hoan kh t v
ti c mong cuc sng ngng †ng li mi giy pht m Šm ny .
Cng c khi ti v Hng Hoa chm u vo †c chung mt cun sch. Hng Hoa ngh h†c t hi lp
nm nn n †c chm r. †c xong mt trang sch, ln no ti cng phi ch n †c xong phn ca n
mi ܮc gi qua trang k‰ ti‰p. i mt hi, st rut, ti li phi gic:
- †c l ln cht coi !
Hng Hoa bao gi cng tr li bng cu:
- Anh ch em cht xu na i ! Gn xong ri !
Ti nhn nh:
- Gn xong u m gn xong ! My †c lu thy m !
Hng Hoa nut nܧc b†t:
- Gn xong tht m ! Cn chng by, tm dng na thi !
By tm dng ca n bng by, tm chc dng ca ngܩi ta . V th‰ l ti li gt:
- †c sch chung vi my chn i l chn ! My †c c nh ra b !
Thy ti ni cu, Hng Hoa chp mt, gi†ng bi‰t l‡i:
- , thi anh lt qua trang mi i !
Ti li‰c n, y ny:
- Nhng my †c xong u ?
Hng Hoa mm cܩi:
- KŒ n ! Em †c chng cng ܮc ri !
Nghe ci gi†ng hiŠn ha ca n, lng ti t dng mŠm hn i . Ti chng cn bun gic n na:
- Thi, my c †c cho xong i ! Tao ch thm mt cht na vy !
Hng Hoa kh lc u:
- Anh c lt qua †c i ! ng Ǯi em ! Em †c chm lm !
Ti li gt:
- Tao bo tao Ǯi my l tao Ǯi kia m ! My cha †c xong, tao cng chng thm †c phn ca
tao u !
Trܧc s nt n ca ti, Hng Hoa khng dm h mi ni li na ti‰ng. N nh im lng ci xung
†c ti‰p.
Trong khi ch Ǯi, ti ng u trn c, vn v nhn nhng con chim su nh hn nm tay va thon
thoa+'t chuyŠn cnh va ku lch chch lun mm. i khi ti li thch th nhn ngm nhng tia nng
nhp nhy trn vm l, nhng lc nh vy ti c tnh nheo mt li ‹ thy nhng tia nng tr nn lung
linh hn.
Thnh thong, ti li‰c sang Hng Hoa . Mc d ngoi miŒng bo Ǯi nhng thy n d dm tng ch
trn trang sch, khng bi‰t ǩi no mi xong, ti khng nn ܮc ti‰ng th di ngn ngm.
Rt cuc, khng th‹ no kin nhn hn ܮc, ti nh ln ti‰ng Š ngh:
- Thi ‹ tao †c cho my nghe hn ?
Hng Hoa m to mt:
- Anh †c ?
Ti gt u:
- , tao †c. Tao s †c to ln cho hai a cng nghe, my chu khng ?
Hng Hoa chu liŠn. N gt u, mt my hn h.
Th‰ l t hm , chiŠu no ti cng †c sch cho Hng Hoa nghe . Khi th ngi trn thnh gi‰ng, khi
ta lng vo gc mn, lc li nm di trn c, Hng Hoa lun lun xm xt bn ti . Sch m trn tay,
ti va †c va c sa gi†ng cho din cm, cn Hng Hoa th ngh‹nh c nghe, chc chc li tc lܫi
xušt xoa .
†c sch cho Hng Hoa nghe vi ln, ti bi‰t r tnh n. N ch thch cc cu chuyŒn c hu trong
ngܩi tt lun lun thng cn k xu bao gi cng thua . Ln no cng vy, h ti †c ti ch‡ nhn
vt tt lm nn hay gp phi nhng nghch cnh l n bt u kht kht mi . Ci gi†ng st st lng
nhng ca n nhiŠu lc khi‰n ti pht bc, phi gt ln:
- My c im i khng ! My c lm m nh vy lm sao tao †c ti‰p ܮc !
Thy ti ni khng, Hng Hoa a tay quŒt nܧc mt v c mm cht mi li ‹ khi bt ra ti‰ng
nc. Dm iŒu b ca n, ti thy ti ti, bn an i:
- My ngc qu ! C g u m khc ! Ti on ny th thng Ht Tiu b bt cc nhng lt na ti
phn sau, ngܩi ta cu n ra ri v n li tr vŠ vi m n. Cn b†n cܧp th b tm sch khng
st mt tn.
Hng Hoa ti ngay nt mt. N mm cܩi v nhn ti bng i mt ܧt:
- Tht khng ? Sao anh bi‰t ?
Ti nhn vai:
- Tao †c cun ny c chc ln, sao li khng bi‰t !
Hng Hoa c v bn ln:
- Vy m em c lo lo ...
Nh ti k‹ trܧc on k‰t, Hng Hoa mi thi st si v lng yn nghe ti †c ti‰p.
Nhng †c sch hoi cng chn, chng ti chuy‹n sang tr chi khc. Ti r Hng Hoa:
- Tao vi my chi d‰ i ! My mt con tao mt con, nhau xem bn no thng !
No ng Hng Hoa lc u:
- Thi, em khng chi tr d‰ u !
Ti ngc nhin:
- Sao vy ?
Hng Hoa cܩi:
- Con gi ai li chi tr !
Ti h gi†ng:
- C sao u ! Con gi con trai g chi chng ܮc !
Nhng Hng Hoa t ra chng m tr d‰ ca ti cht n† N vn mt mc t chi:
- Vi li, xem hai con d‰ nhau em thy gh gh lm sao !
- C g u m gh ! Ti my l con gi, my nht gan thi !
Ti c š ni khch n ‹ n ng š chi vi ti . Khng ng n gt u, gi†ng thn nhin:
- , em nht gan hi no ‰n gi.
Ti nh th di xui x:
- Vy th thi !
S ti bun, Hng Hoa li rt r Š ngh:
- Hay mnh chi g i !
Ti tr mt:
- G u m ?
- Khng phi l g tht ! - Hng Hoa chp mt - g l c g y m !
Ti bu mi:
- Tܪng g ! Ci tr ny hi dܧi qu tao chi hoi !
Ni vy nhng ti vn cng vi Hng Hoa lom khom i tm c g quanh gi‰ng v d†c cc hng ro .
Trong vܩn ti, c g khng nhiŠu nhng mt lt sau, hai a cng hi ܮc ba, bn c†ng.
Khng bi‰t sao Hng Hoa n gp hn qu chng. Cc c†ng c g trn tay n c†ng no c†ng ny trng
do dai v chc nch, cn cc c†ng ca ti th nom o ut chng ra lm sao . Qu ng nh ti lo
ngi, nhau mt hi, nhng "con g" ca ti rng u ro tr†i .
Hng Hoa ton thng, bn h hng r ti‰p:
- Chi na khng ?
Ti vt c†ng c x xc cn nm trn tay xung t, gi†ng gy s:
- Tao khng thm chi vi my na u ! My n gian !
Hng Hoa trn mt:
- Em n gian hi no ?
Ti cc lc:
- Hi ny .
Hng Hoa thp thm:
- Hi ny l hi no ?
Ti nhn vai v quay mt i:
- Hi ny l hi i hi c g ch hi no ! My ginh my hi ton c†ng ln, ch cha cho tao nhng
c†ng b xu .
Nghe ti trch, Hng Hoa c v y ny:
- Em u c ginh vi anh ! Em vi anh cng hi kia m !
Ti lng tng chp miŒng:
- Th my khng ginh ! Nhng my khn my hi ton c†ng ln !
Thy ti c nng nc k‰t ti n, Hng Hoa bi ri phn trn:
Th nhn thy c g l em bt i, em c la c†ng ln c†ng nh g u !
Khi ny cng i hi chung, qu l ti chng thy n la ch†n g tht. Nhng khng hi‹u sao n li v
ܮc nhng c†ng c ngon lnh qu x ! Chc l ti n "mt tay" hn ti, ni theo ki‹u ngoi ti
thܩng ni . Ngh vy, n‡i hn d‡i trong lng ti bay bi‰n u mt. V ti liŠn du gi†ng "gii oan" cho
n:
- th my khng la .
Hng Hoa mng qušnh:
- Vy l em khng n gian hn ?
Ti hiŠn kh:
- , khng n gian.
Hng Hoa hng gi†ng:
- Vy th anh quay mt li i !
Ti quay mt li v thy Hng Hoa ang cܩi khoe hai ci lm ng tiŠn. Ti liŠn nhe rng cܩi theo,
lng nh nhm. Nhng dܩng nh Hng Hoa mun lm ti ct hng cho b ght chi . N Ƕt ngt
r:
- Chi ti‰p hn ?
Ti git tht, n cܩi bi‰n mt:
- c g na h ?
- , - Hng Hoa gt u, ri hnh nh kp nhn ra n‡i kinh hong trong mt ti, n vi vng trn an -
Nhng ln ny, hi xong, mnh chia Šu c†ng ln c†ng nh cho hai bn.
Ti th pho nh ngܩi sp ch‰t ui v phi ci phao . Tuy nhin, khng mun ‹ l cho Hng Hoa
thy s mng r qu ng ca mnh, ti lm b gt g:
- , my mun vy cng ܮc !
Hng Hoa chng bun ‹ š ‰n b tch v vt ca ti . i vi n, h ti vui l n vui ri . V vy, va
thy ti bng lng chi ti‰p, n hn h nm tay ti ko i:
- Gi anh vi em i tm c g na hn !
Th‰ l ti vi n li lui cui i hi c g v ‰n tn ti mt.
Nhng tr chi Hng Hoa thch nht vn l tr chuyŒn vi con so trn cy kh‰. Con so ca ti do
ny t ra thn thi‰t vi Hng Hoa lm. By gi khng cn ti phi nhc, h thy mt Hng Hoa l n b
b "Cho Hng Hoa" khi‰n Hng Hoa thch ch v cng. Gp ti, con so cng cho nhng ki‹u cho
ca n trng th pht ght. Lc vui n ni "Cho anh Kha", lc bun n ku "Cho anh Khnh". N
c lm ln mun ǩi .
Hng Hoa dy cho con so thm nhiŠu cu mi . By gi con so ni ܮc "ti ri", "cܩi i"...
N cn ni "ngh chi anh ra". C m‡i ln n ni cu , Hng Hoa li m bng cܩi ngt ngho .
Khng hi‹u sao trܧc mt ng thy oai phong nh ti, con so h†c tp c v u‹ oi v l nh.
Ngܮc li, trܧc ci gi†ng th th nghe pht chn ca Hng Hoa, n li t ra ngoan ngon h‰t bi‰t.
Thm ch mi y, Hng Hoa cn tp cho n ht. V khi nghe n bp b cu "o va ra ho.."
trong bn Ca-chiu-sa, ti tr mt ln v ngc nhin v thch th.
Trong nhng ngy ny, khu vܩn ca ti ging nh mt thin ܩng nh b. Ÿ , tui th ca ti v
Hng Hoa tnh c gp nhau v s hn nhin, tm lng trong sng cng mi ng cm vi thin nhin
khi‰n chng ti m‡i ngt thm quy‰n luy‰n nhau hn.

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 8

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )