Chu+o+ng 8: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: Thin Thn Nh Ca Ti

Sut mt thi gian di, ti vi Hng Hoa ch chi loanh quanh ngoi vܩn. Hng Hoa cha bao gi
ǥt chn vo nh ti v ti c cm gic Hng Hoa dܩng nh e ngi iŠu .
C ln ti r:
- Tao vi my v nh chi i !
Hng Hoa lc u:
- Thi, em khng v nh u ! Chi ngoi vܩn thch hn !
- Nhng v nh tao cho my xem b‹ c ca tao . Xem xong, chy ra liŠn.
Hng Hoa t v ngn ng:
- V sao ܮc m v ! M anh bi‰t em chui hng ro m anh la ch‰t !
Ti nhn vai:
-Tܪng g ! N‰u mun cho m tao khi la th d t ! By gi my chui tr ra ri chy vng ‰n Ǣng
trܧc nh, tao s n my v . M tao u c bi‰t.
Hng Hoa vn lc u:
- Em khng v u .
- Sao vy ?
- Th em khng thch ch sao !
Ti ni sng:
- B my ch nh tao h ?
Hng Hoa chp mt:
- Em u c ch nh anh.
- Vy sao my khng v nh chi ?
Hng Hoa p ng:
- Ti em... thch chi ngoi vܩn hn.
Ti hng gi†ng:
- Th tao cng thch chi ngoi vܩn vy ! Nhng y l mnh vo mnh xem b‹ c. Xem cht xu thi .
Ri li chy ra vܩn.
Š ngh ca ti chng lay chuy‹n ܮc Hng Hoa t ti . N li‰c ti, ni:
- Vy sao anh khng b b‹ c ra y ?
Ti tc in:
- B sao ܮc m b ! B‹ c nng , m‡i ln em i u, tao ton phi nh ngܩi ln b gim.
Hng Hoa chp miŒng:
- Vy th thi .
Ti tr mt:
- Thi l sao ?
Hng Hoa tnh kh:
- Thi th khi xem b‹ c ch sao !
Thi Ƕ bܧng bnh ca Hng Hoa khi‰n ti gin pht khc. Ti vng vng quay mt i ch‡ khc v
khng thm ni chuyŒn v n sut c ti‰ng ng h. Thy ti gin d‡i gh qu, Hng Hoa s xanh c
mt. N c cm tay ti lay lay v nn n lun miŒng:
- Thi ng gin em na !
Hng Hoa nn n ti hng trm cu, nhng chng c cu no nhc ‰n chuyŒn v nh xem b‹ c, v
vy ti cng gin v mt my m‡i lc m‡i lm l tn. Chng bi‰t lm sao, cui cng Hng Hoa nh phi
chy li cu cu con so . Nghe n xi gic mt hi, con so ca ti liŠn ha theo n, r ln "cܩi i !
cܩi i !". Th‰ l ti bt cܩi . Tc gh !
Ln khc, ti khoe vi Hng Hoa cn phng ca ti . Ti ni:
- Ln phng tao chi khng ? Phng tao p lm !
Hng Hoa nheo mt:
- Phng anh c nhng g ?
Ti p ng:
- Phng tao h ? Phng tao cng chng c g... ǥc biŒt. Cng bn, cng gh‰, cng t... nh ngܩi ta
thi .
- Vy sao anh bo p ?
Ti tc lܫi:
- Tao ni p l tao ni chuyŒn khc. Phng tao c ca s m ra vܩn.
Hng Hoa gt g:
- Vy l anh cn phng tut pha sau ?
Ti vui v:
- , tao cn phng pha sau . ng ch‡ ca s phng tao, my c th‹ nhn thy r nhng ng†n cy
trong vܩn.
Hng Hoa but miŒng khen:
- Thch qu hn !
Ti li‰c n:
- My ln chi khng ?
Hng Hoa khng tr li cu hi ca ti . N trm ngm mt lt ri li hi:
- Ca s phng anh c nan hoa bng st khng ?
- C.
- Nan hoa bng ngi sao phi khng ?
- . Sao my bi‰t ? - Ti ngc nhin.
Hng Hoa cn mi:
- Em ch on vy thi ! Nh bn em cng c khung ca s y hŒt vy .
Ti t m:
- Nh bn my u ?
- Ÿ Ǣng kia ka ! - Hng Hoa vung tay ch bng qu ra ܩng theo ci ki‹u cch m h trܧc nay
ca n ri khng ‹ ti kp gng hi, n ni ti‰p - Nh bn em cng hai tng, c cu thang hnh vng
cung chy st tܩng.
Ti reo ln:
- Cu thang nh tao cng in hŒt nh vy ! Ng qu hn !
Hng Hoa nhn vai:
- Th em bo hai ngi nh ging nhau m li !
Ti hng gi†ng:
- Th‰ my c bi‰t cu thang nh bn my c bao nhiu bc khng ?
- Sao li khng bi‰t ! Ln no ln xung cu thang m em chng ‰m !
Ti hi hp:
- Th‰ bao nhiŒu bc ?
- Hai mi bn bc.
Ti th lܫi:
- ng l nh bn my ging hŒt nh tao . Cu thang nh tao cng hai mi bn bc.
T khi pht hiŒn ra Hng Hoa c mt ngܩi bn v ngܩi bn ca n li c mt ngi nh xinh p
khng khc g ngi nh ca ti, t dng ti m ra ct hng, khng tha thi‰t ‰n chuyŒn r Hng Hoa
vo nh chi na . Ti nh khoe khoang cn phng ca mnh, ha ra n tng chi hng gi trong
mt cn phng ging y nh vy . ang chn nn, cht ti sng mt ln:
- Nhng ca s nh bn my chc g m ra vܩn ?
- Cng m ra vܩn.
Cu tr li thn nhin ca Hng Hoa khi‰n ti tht v†ng gh gm. Ti hi, gi†ng chn nn:
- Nh bn my cng c vܩn ging nh nh tao h ?
- .
Ti c vt vt:
- Nhng khu vܩn ca tao d sao cng p hn ch ?
Hng Hoa lc u:
- Hai khu vܩn p bng nha
Thy Hng Hoa khng chu bnh vc khu vܩn ca ti, ti ni da:
- Vy sao my khng chi nh bn my, ‰n y lm chi ?
Hng Hoa th d N ni, gi†ng bun thiu:
- T lu ri bn em u cn na !
Ti trn trn mt:
- a sao vy ? B bn my bn nh d†n i ni khc h ?
Hng Hoa khng p m lng l nhn xung t. Bao gi bun b, n cng nhn xung t. Ti nhn n,
gi†ng bng khung:
- N‰u bn my bn nh th my ‰n y chi vi tao, c g m phi bun !
Hng Hoa ngܧc nhn ti bng nh mt long lanh:
- Anh cho em ‰n y chi hoi hoi nghen ?
- , chi hoi hoi !
- Anh ha i !
- Ha g ?
- Ha cho em ‰n y chi hoi hoi .
Ti kht mi:
- Cn g phi ha ! Trܧc nay my chng ‰n y chi hoi l g !
Hng Hoa chp mt:
- Nhng cn mai mt ?
- Mai mt sao ?
- Mai mt bi‰t u anh khng cho em ‰n chi na !
Ti mm cܩi:
- Lm g c chuyŒn ! Tao mong my ‰n chi vi tao thy m !
Hng Hoa vn cha yn tm. N dm ti lom lom:
- Bi‰t u mai mt anh c nhiŠu bn mi, lc anh s khng chi vi em na !
Ti h mi:
- Cn g phi mai mt ! By gi tao cng c c ng bn vy ! Nhng tao vn thch chi vi my
hn.
Hng Hoa l v sung sܧng:
- Tht khng ?
- Tht.
- Ti sao anh li thch chi vi em ? - Hng Hoa nheo mt tinh nghch hi .
Ti chp miŒng:
- Ti v my thch do chi trong vܩn nh tao . My cng thch nht hoa kh‰ th vo lng gi‰ng. My
bi‰t... tro cy . Ri ... ri my cng thch nm ln ra trn c nh tao, khng s d qun o ...
Ngh ngi loay hoay mt hi, ti m ra bi ri chng bi‰t phi k‹ thm g na . Ti vi ba ti‰ng ri
tc tt, nh quay sang Hng Hoa, nhe rng cܩi .
Hng Hoa chc cng chng cn ti k‹ nhiŠu thm na . Ch ring viŒc ti th nhn ti thch chi vi
n, v khen n c nhiŠu i‹m ging ti, khi‰n mt my n rng r ln ri . V vy, va thy ti
quay sang cܩi vi n, n liŠn p li bng mt n cܩi cn ti gp my ln n cܩi ... rui ca ti .
Nhn n cܩi xinh nh hoa ca n, ti cht nh ra:
- Tao thch chi vi my cn v n cܩi lm ng tiŠn ca my na . My cܩi d thng gh !
ang cܩi, nghe ti khen, Hng Hoa lp tc mm mi li . Nhng ri khng nhn ܮc, n li bt cܩi
khc khch. Nhng ln ny, n ng l i ch‡ khc. Ti vn ng yn, lng l nhn Hng Hoa t pha
sau . Bt gic tim ti nh tht li khi nhng tia nng chiŠu Ƕt ngt xuyn qua k l v ph quanh mi
tc Hng Hoa mt ܩng viŠn sng lung linh v rc r ‰n nao lng. Trܧc mt ti, mi tc Hng Hoa
dܩng nh ang bc chy . Xa hn na mi l hong hn.

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 9

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )