Chu+o+ng 9: Thie^n Tha^`n Nho? Cu?a To^i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: Thin Thn Nh Ca Ti

Mt hm, Hng Hoa ‰n chi vi ti vi mt v‰t bm trn m.
Thot u ti khng ‹ š. Va thy n l u qua hng ro, ti mng r chy li, khoe:
- L ln, tao cho my xem ci ny n !
- Ci g vy ? - Hng Hoa t m hi, gi†ng thch th.
- Con s†
- Con so sao ?
- Th li y i !
Va ni ti va nm tay Hng Hoa hp tp ko li ch‡ gc kh‰. Chng ti chy cha ti ni, con so
nhanh nhu ct ti‰ng cho . Nhng n ch cho m‡i Hng Hoa, cn ti th n chng thm ‰m xa ti
. Ti quen vi ci tr "nnh m" ca n nn chng bun gin d‡i . Ti ch nhc:
- Cn tao na chi !
Con so va nhy nht va li‰c ti, š chng ang cn nhc xem c nn cho ti khng. Sau mt hi
lܫng l, n t ra bi‰t iŠu:
- Cho anh Kha !
Ti khoi ch, nhc ti‰p:
- Cn ci cu g tao mi dy my hm qua !
Con so ng nghŒch mt, ra chiŠu ngm ngh. Dm b tch ca n, ti on chc n ng ti gi
cng khng nh ra ci cu ti va dy . Ti nh phi g b cho n:
- D... d... d... g ?
Nh sc nh ra, con so liŠn but miŒng:
- D thng gh !
Ch Ǯi c vy, ti quay sang Hng Hoa, cܩi toe:
- N khen my !
Hng Hoa na thinh thch na mc c. N lܩm ti:
- Anh dy n cu g u khng !
- Vy m g u ! N...
ang ni, tht nhin ti nhn sng gng mt Hng Hoa, ngc nhin hi:
- Mt my b sao vy ?
- B g u ?
Ti ch tay vi v‰t bm trn m n:
- Vy m ku khng ! Bm tm y n !
Hng Hoa a tay xoa xoa v‰t bm, lng tng:
- €, ci ny l... do em b t.
Ti bn tnh bn nghi:
- Tht khng ? My t u vy ?
- Em t nh.
Cu tr li ca Hng Hoa khi‰n ti cng thc mc:
- Ÿ nh m t ? Tao khng tin !
- Tht m.
- My ni xo ! Chc l my nh nhau vi ai !
Hng Hoa chp mt: - Em u c bi‰t nh nhau .
Ti tc lܫi:
- N‰u vy chc c ai nh my .
Ln ny Hng Hoa khng ci . N ng im. Ti cng nghi:
- Ai nh my phi khng ?
Hng Hoa vn khng h mi . Ch c i mt n rng rng. Nh vy ng l n b ai nh ri ! Ti nh
thm v lo lng hi:
- Ba my nh my phi khng ?
Hng Hoa kh lc u .
- Hay my b m nh ?
Hng Hoa vn lc u .
Ti nhn vo i mt hoe ca n, gi†ng hoang mang:
- Vy ch ai ?
Hng Hoa im lng mt lc ri thn th p:
- Anh Quš em.
Ti th di:
- Ha ra l anh my ! My c mt ng anh m tao u c bi‰t !
Hng Hoa kht mi:
- Anh Quš khng phi l anh rut em. Anh Quš l con ng bc.
Ti gt g:
- Th ra vy ! - Ri ti mm mi, hi - B thng hung hng lm h ?
Hng Hoa nhn mt:
- Anh em m anh g†i l thng !
Ti h mi:
- Tao c g†i n l thng ! Ai bo n nh my chi ! - Ti li‰c Hng Hoa, mt nheo nheo - N nh
my th ln sau n ‰n chi, my ng cho n v nh.
- Nh no ?
- Th nh my ch nh no ! My hi lng xt !
Gi†ng Hng Hoa bi ngi:
- Em u c nh ! Gia nh em hiŒn nay ang u nh ng bc kia m !
Ti sng st:
- Ch nh my u ?
- Th em ni anh nghe ri ! - Gi†ng Hng Hoa thong l v bi ri - Nh em ... dܧi qu !
Ti sc nh ra:
- €, my c ni m tao qun ! - Ri ti th di, chp miŒng - Nh my kh qu hn !
Cu ni ca ti c l khi‰n Hng Hoa Ƕng lng. Nhng gi†t nܧc lŒ ny gi kŠm gi b‡ng tro ra
khi mt v chy thnh ging trn m n. Trܧc tnh cm , ti khng dm nhn Hng Hoa m vi a
mt ng vn v ln tng cy mn. Trn , nhng chi‰c l nm im pht, khng bun ca mnh, dܩng
nh chng ang lng l lng nghe cu chuyŒn bun b ca Hng Hoa .
Mt vn khng ri nhng chi‰c l trn cao, ti bi hi hi:
- Sao n nh my ?
Ti‰ng Hng Hoa st st bn tai ti:
- nh git sch ca em, em khng cho . Th‰ l nh y em p mt vo cnh bn.
Ti nghe Hng Hoa ni m bng c tc si ln. Khng bi‰t lm g cho ngui ngoai, ti quay ra cn
nhn Hng Hoa:
- N git sch ca my th my c a i cho n ! Ai bo my git li chi cho n nh my !
- Th nhng ln trܧc nh git em u c cn. Nhng y l cun "Cu li ln" anh cho em mܮn.
Ti hng gi†ng:
- My ngc qu ! Sch ca tao th cng nh sch ca my thi . †c xong, n tr li ch lo g !
Hng Hoa a tay quŒt nܧc mt, ni:
- nh khng c tr li u !
Ti ngc nhin:
- Sao li khng tr ? Khng tr th n lm g ?
- nh ton l em vt u u ! - Hng Hoa bun b p - C khi nh x i cun sch ri nm vo
thng rc.
Ti nghi‰n rng:
- mt dy !
Khi n‡i tc ti lng du bt, ti nhn thng vo mt Hng Hoa, gi†ng bn khon:
- Chc l thng n khng a my phi khng ?
Hng Hoa lng l gt u .
- My c gy s g vi n khng ?
- Khng ! Em c lm g nh u !
Ti phn vn hi:
- Vy sao n ght my d vy ?
Hng Hoa c v ngn ng trܧc cu hi ca ti . N p a p ng nh tr li nhng ri cui cng n im
bt. Ti cng st rut:
- Sao vy ?
Hng Hoa mt, gi†ng ngp ngng:
- nh bo em l ... khng nh khng ca, sng bm gia nh nh.
Ti tc lܫi:
- Ch vy m n ght my ?
Hng Hoa cn mi:
- nh bo gia nh em d†n ‰n lm nh nh cht chi . Ri bc em li hay mua qu cho em. Th‰ l
nh bo bc em thng em hn nh.
Ti php phng:
- Nh vy chc l n nh my hoi ?
Hng Hoa chp mt, khng tr li . Nhng nhn v mt du du ca n, ti cng c th‹ hnh dung ra
nhng tr hi‰p p m n phi chu ǿng trong thi gian qua . T dng ti thy ti nghiŒp Hng Hoa v
cng. Tuy nhin, ti khng th‹ gip ǫ g n ܮc, ngoi n‡i xt xa dng ngp lng ti . Mi mt lc
lu, ti mi ngm ngi hi:
- Sao my khng ni cho ba my bi‰t ?
- Em c ni .
Ti hi hp:
- Ba my bo sao ?
- Ba em bo em phi tp nhܩng nhn v chu ǿng.
Ti tht v†ng ra mt:
- Chu ǿng th‰ qui no ܮc ! Th‰ my c ni vi m my khng ?
- C.
Ti thp thm:
- M my c bo my chu ǿng khng ?
Gi†ng Hng Hoa nghn ngo:
- M em khng ni g c. M em ch ngi khc.
Nghe Hng Hoa p, ti va bun va gin. N‰u nh ti l ba m ca Hng Hoa, ti nh thng
khn nn kia mt trn nh xng ri . Chng hi‹u sao ba m Hng Hoa li hiŠn lnh qu x nh
vy ! ang ru r, cht ti ngh ra mt k‰ liŠn reo ln:
- Sao my khng mc vi bc my ? N‰u bc my bi‰t chuyŒn, chc chn thng mt dy kia s nh
n v n s h‰t dm hnh h my .
Ti tܪng Hng Hoa s mng r trܮc diŒu k‰ ca ti, no ng n lc u:
- Em khng dm.
Ti nhn vai:
- G m khng dm ! My c mc i i !
Hng Hoa vn lc u nguy nguy:
- Thi, em khng dm u ! nh m b n, nh s tr th em ch‰t !
Ti hng h:
- My ng s ! - Va ni ti va nm cht tay li - N m tr th my, tao s cho n mŠn xng !
Thy ti lm le nhy vo vng chi‰n, Hng Hoa s xanh mt. N ni gi†ng khn khon:
- Thi, thi, anh ng c nh nhau vi nh ! Ba m em khng bng lng u ! Ba em bo nh nh
ngܩi ta, khng nn gy g. Ba hay ni vi em l mt s nhn chn s lnh.
Ti gm g:
- Nhn sao ܮc m nhn !
Mc d ni vy nhng nhn v mt ht hong ca Hng Hoa, lng ti cng dn dn bnh tnh li .
hn, mnh nh thng con ng bc n, ri ng bc n ni sng ui c nh n ra ܩng th gia nh n
bi‰t u ! Ngh loay hoay mt hi, lng ti b‡ng xu nh bn v ti ngn ngm ni:
- N‰u my s th thi, tao khng thm nh nhau vi n u !
Nghe ti tuyn b "tha ti" cho ng anh ca n, Hng Hoa mng lm. N cn hi:
- Anh ni tht ch ?
- Trܧc gi tao c ni di my ln no u ! - Ti p vi gi†ng u‹ oi .
Trong khi ti chn nn bao nhiu th Hng Hoa li t ra ti tnh by nhiu . N qun mt v‰t bm trn
m. N cng qun c n‡i bun b hnh h . i vi n, ch cn ti ha khng can thiŒp vo chuyŒn
gia nh n l n vui ri . V vy, trong khi nhng gi†t nܧc mt cha kp kh trn m, Hng Hoa
mm cܩi nhn ti, v cm kch.
- Chng hi‹u sao sng vy m my sng ܮc ! Tao m l my, tao b nh i quch !
Hng Hoa "h" mt ti‰ng:
- Ni nh anh !
Ti ni l ni cho b tc thi ch tht ra, n‰u ri khi nh ti cng chng bi‰t i u . Cng lm, ti b
vŠ dܧi qu vi ngoi ti . Nhng sng vi ngoi, Ǣng no ba m ti cng ln ra v bt ti vŠ.
Th‰ th cng nh khng. Hng Hoa chc chng khc g ti . Thm ch n‰u b nh i, n cn gp kh
khn nhiŠu hn ti gp bi, bi n l con gi . Ngh ti ngh lui mt hi, ti vn chng tm ra ܮc cch
no gip n v iŠu khi‰n ti kh s gh gm. Chng l n c phi chu ǿng, chu ǿng hoi nh
li khuyn ca ba n ? Ti t hi v b‡ng dng cm thy mi lng trܧc cu hi ca mnh. V bt gic,
ti quay lng chy vo nh. Thy ti vng chy, Hng Hoa cung qut g†i theo:
- Anh Kha ! Anh i u vy ?
Ti va chy va ngoi u li, p:
- My ch tao cht xu !
Ti vo nh lc l†i t thuc ca m ti v lt sau ti cm ra a cho Hng Hoa mt l† du nng:
- Cho my n !
Hng Hoa rt r cm ly chai du v tr mt hi:
- Chai g vy ?
- Du nng ! - Ti nhn n bng nh mt du dng - Khi no b nh au, my xoa du ny ln v‰t bm
l n h‰t au ngay .
Hng Hoa cm kh kh chai du trn tay . V khng bi‰t n ngh ngi iŠu g m mt n li rng rng.
Cn ti, ti cng nghe cay x ni sng mi . Ri va ni va c kht kht ‹ che giu s xc Ƕng, ti
dn n:
- Cn sch ca tao, my thch cun no th c em vŠ †c. Thng kia c git th mc n git, ng
ging co vi n lm chi .
Hng Hoa ngܧc nhn ti bng i mt ܧt:
- nh s vt sch ca anh mt !
- KŒ n ! Mt th tao mua cun khc ! - Ti mm cܩi trn an - Vi li, nhng cun sch ny tao
†c i †c li ‰n thuc lng ri .
Hng Hoa nhn ti vi v tin cy v Ƕt ngt n cm ly tay ti . Ti tng nm tay Hng Hoa dt n i
chi tha thn trong vܩn hng trm ln nhng phi Ǯi ‰n by gi, ti mi ngc nhin nhn ra s mŠm
mi ca bn tay n. V bn tay mŠm mi ng yu hiŒn ang nm khp np v run ry trong tay
ti nh mt con chim non lc t ang cn v cng s m p ch che .

TruyŒn Khc star Thin Thn Nh Ca Ti star Chng 10

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 11:00 P.M. )